2017

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OR.272.10.2017 "Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn"

Ogłoszenie nr 500068264-N-2017 z dnia 01-12-2017 r.

Powiat Słupecki: Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 604826-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Słupecki, Krajowy numer identyfikacyjny 31106099000000, ul. ul. Poznańska  20, 62400   Słupca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2758600, 2758624, e-mail powiat@powiat-slupca.pl, faks 632 758 669.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-slupca.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090 P - budowa chodnika w m. Jaroszyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OR.272.10.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3090P - budowa chodnika w m. Jaroszyn". Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 roboty budowlane, 45.23.32.22-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 2. Zamówienie obejmuje w szczególności następujące prace: 1) rozbiórkę krawędzi jezdni, 2) wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną, 3) wykonanie zdjęcia warstwy humusu, 4) wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy), 5) wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki i obrzeża) oraz muru oporowego, 6) wykonanie ścieku przykrawężnikowego, 7) wykonanie odbudowy krawędzi jezdni, 8) wykonanie zjazdów, 9) wykonanie nawierzchni chodników i zatoki autobusowej, 10) wykonanie rury pod zjazdami oraz przedłużenie przepustu, 11) wykonanie odmulenia i wyprofilowania rowu wraz z poboczem, 12) wykonanie wpustów deszczowych z przykanalikami i wylotem do rowu. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: 1) dokumentacja projektowa, 2) przedmiar robót, 3) szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych. UWAGA! Dokumentacja projektowa załączona do przetargu, przewiduje budowę chodnika na długości 995 m. Niniejszy przetarg dotyczy realizacji I etapu budowy chodnika od km 0+460 do km 0+995 tj. na długości 535 m. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia. Za rozwiązania równoważne uznaje się zastosowanie innych materiałów urządzeń, produktów, sposobów wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających lub przewyższających opisane w dokumentacji projektowej. 5. Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub źródła, szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę (uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń), to przyjmuję się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Za rozwiązania równoważne uznane zostaną rozwiązania o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji projektowej. 6. W przypadku składania oferty, w której Wykonawca proponuje rozwiązania równoważne do oferty należy dołączyć w formie tabeli wykaz proponowanych materiałów, urządzeń, produktów itp. równoważnych, a w przypadku rozwiązań równoważnych do opisanych zgodnie z art. 30 ust. 1-3 „ustawy". 7. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, ze przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń, materiałów, produktów i sposobów wykonania przyjętych w dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązania równoważnego wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wyłącznie Wykonawca i zrealizuje. 8. Zamówienie obejmuje również prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 9. Zamawiający w przedmiocie zamówienia wymaga od Wykonawcy: a) minimum 36-cio miesięcznego okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna), b) gwarancji jakości (materiały i robocizna) udzielonej na okres trwania rękojmi, 9a) Zawarta umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z zm.). Gwarancja jakości Wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itd.). Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do naprawy usterki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia usterki, niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia. 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy" Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 11. W związku z obowiązkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10 niniejszego rozdziału II SIWZ (§ 1 ust. 5 umowy) ustala się co następuje: 1) Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ, 2) jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki: a) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym w rozdziale II ust. 10 SIWZ (§1 ust. 5 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, b) w projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym w rozdziale II ust. 10 SIWZ (§1 ust. 5 umowy) zrealizował przedmiot umowy za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, c) brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo. 3) brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 zł w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia 12. Wykonawca, zobowiązany jest przedstawić w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ opiewający na taką kwotę, jaką Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym. Brak przedstawienia kosztorysu ofertowego skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości 5.000,00 zł. w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 13. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca planowanych robót budowlanych i dokonał pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia. 14. Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią materiał informacyjny i mają być traktowane jako materiał pomocniczy. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie nie są robotami dodatkowymi i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. 15. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dowody zakupu wyrobów podstawowych i atesty stwierdzające zgodność użytych wyrobów budowlanych z obowiązującymi normami oraz zobowiązany jest do przedłożenia, do wglądu, na zakupione przez siebie wyroby faktur, kart gwarancyjnych, atestów i wszelkich innych związanych z tym dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy tych wyrobów. 16. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 593533.39
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 677724.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 650000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1019567.91
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna)

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.