2017

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia GKK.272.9.2017 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego"

 

 

 

 

30/01/2018    S20    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

I. II. IV. V. VI.

Polska-Słupca: Usługi przetwarzania danych

2018/S 020-042218

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Powiat Słupecki
ul. Poznańska 20
Słupca
62-400
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Mańkowski, Natalia Górniak
Tel.: +48 632758624
E-mail: zamowienia.publiczne@powiat-slupca.pl
Faks: +48 632758669
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-slupca.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Powiatu Słupeckiego

Numer referencyjny: GKK.272.9.2017

II.1.2)Główny kod CPV

72310000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

W ramach niniejszego zamówienia należy zeskanować dokumentację zawartą w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz dokonać jej georeferencji.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79.99.91.00-4 usługi skanowania,

72.31.20.00-5 usługi wprowadzania danych,

72.25.20.00-6 usługi komputerowe w zakresie archiwizowania,

71.35.41.00-5 usługi odwzorowania cyfrowego,

72.31.00.00-1 usługi przetwarzania danych.

2. Zakres opracowania stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Słupeckiego i jedynie dla zwiększenia przejrzystości omawianych zagadnień został podzielony na trzy części:

1) Część 1 - obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki ewidencyjne: Powidz, Ostrowite, Orchowo,

2) Część 2 - obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki ewidencyjne: Strzałkowo, Słupca - obszar wiejski, Słupca - Miasto,

3) Część 3 - obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki ewidencyjne: Lądek, Zagórów - obszar wiejski, Zagórów - Miasto.

3. Zamaw

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 275 994.44 PLN

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. W ramach niniejszego zamówienia należy zeskanować dokumentację zawartą w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz dokonać jej georeferencji.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79.99.91.00-4 usługi skanowania,

72.31.20.00-5 usługi wprowadzania danych,

72.25.20.00-6 usługi komputerowe w zakresie archiwizowania,

71.35.41.00-5 usługi odwzorowania cyfrowego,

72.31.00.00-1 usługi przetwarzania danych.

2. Zakres opracowania stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Słupeckiego i jedynie dla zwiększenia przejrzystości omawianych zagadnień został podzielony na trzy części:

1) Część 1 - obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki ewidencyjne: Powidz, Ostrowite, Orchowo,

2) Część 2 - obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki ewidencyjne: Strzałkowo, Słupca - obszar wiejski, Słupca - Miasto,

3) Część 3 - obejmuje swym zasięgiem następujące jednostki ewidencyjne: Lądek, Zagórów - obszar wiejski, Zagórów - Miasto.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Realizacja zamówienia obejmuje:

1) przetworzenie arkuszy analogowych map zasadniczych do postaci cyfrowej (rastrowej),

2) wpasowanie i kalibracja rastrów zasadniczych map analogowych w układ współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-2000" południk 18,

3) przekształcenie do postaci cyfrowej materiałów pzgik przechowywanych tylko w formie analogowej,

4) uzupełnienie bazy ewidencji materiałów pzgik o materiały zasobu przekształcone przez Wykonawcę do postaci cyfrowej oraz o materiały posiadające formę cyfrową, a nie wykazane w ewidencji materiałów pzgik,

5) sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac w formie operatu technicznego.

5. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia".

6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia współpracując z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umówionego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

8. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ - Załącznik nr 7 do SIWZ.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia (wraz z podaniem nazwy firmy), której wykonanie powierzy podwykonawcom.

10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a „ustawy" Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na faktycznym wykonywaniu usług objętych przedmiotem zamówienia a w szczególności czynności skanowania oraz wprowadzania danych do baz były wykonywane (o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej) przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

11. W związku z obowiązkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10 niniejszego rozdziału II SIWZ (§ 1 ust. 4 umowy) ustala się, co następuje:

1) Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ,

2) jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:

a) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposób, by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym w rozdziale II ust. 10 SIWZ (§ 1 ust. 4 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę,

b) w projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym w rozdziale II ust. 10 SIWZ (§ 1 ust. 4 umowy) zrealizował prze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na wykonane usługi / Waga: 40

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" Tytuł projektu: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematyczny.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2017/S 182-373894

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

17/01/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Geożak Artur Hażak
ul. Królowej Jadwigi 3
Jarocin
63-200
Polska
Tel.: +48 606220076
E-mail: geodezja@geozak.pl
Kod NUTS: PL

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 275 994.44 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 984 000.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/01/2018

 

STAROSTA 

/-/ Mariusz Roga

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.