2020

Przetarg nieograniczony BZP.272.30.2020 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaproje

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy / wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – JEDZ / wersja edytowalna

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania JEDZ

Załącznik nr 4 – Niewiążący wzór zobowiązania o oddanie wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia / wersja edytowalna

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej / wersja edytowalna

Załącznik nr 6 – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy PZP / wersja edytowalna

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych robót budowlanych / wersja edytowalna

Załącznik nr 8 – Wykaz osób / wersja edytowalna

Załącznik nr 9  – Wzór umowy

Załącznik nr 10 - Program Funkcjonalno- Użytkowy etap  1

Załącznik nr 11 - Program Funkcjonalno – Użytkowy etap 2 cz 1  cz. 2

Identyfikator postępowania

Modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 10 - Program Funkcjonalno- Użytkowy etap 1 po modyfikacji

Załącznik nr 11 - Program Funkcjonalno – Użytkowy etap 2 po modyfikacji cz 1 cz. 2 

Modyfikacja SIWZ z dnia 27.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia z modyfikacją SIWZ z dnia 25.02.2021

                   Uzupełnienie do odpowiedzi na pytania nr 55 i 120.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.5.2020

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.6.2020

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 25.02.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.03.2021

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.03.2021

Informacja o zakończeniu prowadzenia postępowania