2015

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.1.2015 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2015"

Oznaczenie sprawy:  OR. 272.1.2015                                                  Słupca, dn. 21.05.2015 r.

                                                                                                                                                                              

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż po dokonaniu oceny ofert złożonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nrOR. 272.1.2015 „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2015
,jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną
przez wykonawcę: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie . . .

 

Pełna treść informacji w załączeniu poniżej.