2015

informacja o unieważnieniu postępowania OR.272.3.2015 "Prace związane z wymianą okien sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy"

 

Słupca, dnia 30.07.2015 r.

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

      .........................................

  (Pieczęć Zamawiającego)

 

Nr post.: OR.272.3.2015                                  

                                  

                       

         

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr OR.272.3.2015 na: „Prace związane z wymianą okien sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy"

 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Zamawiający  informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp - bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 101. 226,67 zł brutto (słownie: sto jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 67/100).

W postępowaniu złożono 2 oferty o następujących cenach:

- oferta nr 1 - 109.347,47

- oferta nr 2 - 224.355,85

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamierza w najbliższym czasie powtórzyć procedurę przetargową.

 

 

                                                                                                         Z poważaniem

 

       STAROSTA

                   /-/ Mariusz Roga