Archiwum

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Słupcy ul. Ratajczaka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

 

ZARZĄD   POWIATU  SŁUPECKIEGO

 

ogłasza

 

I  przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w Słupcy ul. Ratajczaka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 992/1 o powierzchni 0,0674 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KN1S/00026979/9.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy widnieje zapis UO teren usług oświaty, przeznaczenie po zmianie zatwierdzonej przez Radę Miasta Słupcy uchwałą Nr VIII/54/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. funkcjonowanie usług publicznych, administracyjnych, publiczno - prawnych.

Zbywana nieruchomość jest wolna od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich w tym hipotek przymusowych.

 

Nieruchomość wydzielona jest z kompleksu obiektów szkolnych i zabudowana jest budynkiem byłej sali gimnastycznej – obecnie pustostan.  Położenie nieruchomości w centrum miasta w pobliżu przystanku autobusowego przy dogodnie usytuowanych parkingach. Położenie korzystne dla użytkowania jej na cele publiczne.

 

Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej.

 

 

 

 

 

 

CENA WYWOŁAWCZA  -  180 000,00 zł

 

Zgodnie z art. 29 ust. 5 i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2011 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej.

 

Wadium w wysokości9 000,00 zł należy wpłacić przelewem najpóźniej do godz. 15 00 dnia                   17 października 2011 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy Nr 03 1090 1216 0000 0000 2100 1047.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania Komisji Przetargowej oprócz dowodu wpłaty wadium aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zgodę uprawnionych organów na nabycie nieruchomości, upoważnienie do reprezentowania danej osoby prawnej   i dowód tożsamości oraz w przypadku ustanowienia pełnomocników dowodów tożsamości i upoważnienia z notarialnie poświadczonymi podpisami.

 

Cudzoziemcy przystępujący do przetargu winni okazać promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez właściwego ministra na podstawie ustawy z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

 

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu płatna jest jednorazowo przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy Nr 47 1090 1216 0000 0000 2103 0616w terminie 3 dni przed zawarciem  w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Wpłacone wadium wlicza się w poczet ceny nabycia.

 

Koszty zawarcia aktu notarialnego obciążają nabywcę.

O terminie i miejscu podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony,  a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

W przypadku uchylania się przez nabywcę wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy sprzedaży - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Zarząd Powiatu Słupeckiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny zgodnie z przepisami prawa.

 

Pozostałe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Słupcy Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wejście B, pokój nr 03) lub pod numerem tel. 063 275 86 18.