Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy
 
 
Adres:                  ul. Poznańska 20, 62 - 400 Słupca
 
Telefon:                063 275 86 13
 
Fax:                     063 275 86 69
 
Godziny pracy:     7.30 - 15.30 (od poniedziałku do piątku)
 
e-mail:                 rzecznik.konsumentow@powiat-slupca.pl
 
Zadania:
        
1)    zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2)    składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3)    występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4)    współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5)    wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
6)    występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
7)    wytaczanie powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
8)    wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub w przepisach odrębnych.