Wydział Architektury i Budownictwa

Wnioski i informacje o opłatach

O P Ł A T Y    S K A R B O W E

Podst. prawna : Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

( Dz.U. z  2015 r. poz. 783 ze zmianami ) 

I. Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego 

1.Na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym :

a)    budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł

- nie więcej niż - 539 zł

b)   budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł

c)   innego budynku - 48 zł

d)   studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł

e)   budowli związanych z produkcją rolną- 112 zł

f)   sieci wod., kan., elektroenerget., telekom., gaz., c.o., dróg - 2143 zł

(z wyjątkiem dróg dojazdowych , dojść do budynków i zjazdów z drogi)

g)   sieci wod., kan., elektroenerget., telekom., gazowe, dróg oraz zjazdów o długości do 1 km - 105 zł

h)   inne budowle - 155 zł

i)   urządzenia budowlane związane z obiektem - 91 zł

2. Przebudowa lub remont obiektu budowl. - 50%  stawek w.w

3. Rozbiórka obiektu budowlanego - 36 zł

4. Zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł

5. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 90 zł

6. Wydanie zaświadczenia - 17 zł

7. Pełnomocnictwo udzielone osobie do - 17 zł

występowania w imieniu wnioskodawcy z  wyłączeniem:

- pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt. 1 ? 5 ustawy

W przypadku wydania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony wyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta w Słupcy lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta w Słupcy, numer rachunku:

Bank Spółdzielczy w Słupcy  45 8542 0001 0024 3377 0003 6753

- z dopiskiem opłata skarbowa za pozwolenie na budowę

Ustawa obowiązuje od dnia 01.01.2007r.

Wyciąg z przepisów ? str. 2

Wyciąg z przepisów ustawy: 

Art. 2.  1. Nie podlega opłacie skarbowej:

1)   dokonanie czynności urzędowej,  wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji)albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

2)    dokonanie czynności urzędowej,  wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3)    pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

4)    pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

5)    pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,

2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Art.6.  1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1)    od dokonania czynności urzędowej ? z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2)    od wydania zaświadczenia ? z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

3)    od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) ? z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4)    do złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisy lub kopii ? z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 2 ust.1.

2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Art. 7.  Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1)    pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    jednostki budżetowe;

3)    jednostki samorządu terytorialnego;

4)    organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia ? wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5)    osoby które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej powodu ubóstwa;

6)     osoby fizyczne prowadzące czynną ochroną gatunkową oraz osoby fizyczne , których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa ? wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.