Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz załączniki tj.:

·         szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

·         wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;

·         program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

·         plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej PoRD,

·         zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;

·         pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych,

·         dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli wnioskodawca nie jest zwolniony
z obowiązku wnoszenia opłaty,

·         pełnomocnictwo, jeśli organizator ustanowił pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Wskazane jest załączenie do wniosku mapy z zaznaczonym przebiegiem trasy imprezy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. nr 4,
tel. 63 2758636.

 

 

Opłaty

Od wydanej decyzji uiszcza się opłatę skarbową w kwocie 48,00 zł. Od udzielonego pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi 17,00 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta Słupca.

Sposób załatwienia

·         Zgodnie z art. 65 PoRD, zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

·         Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia organizator imprezy jest zobowiązany złożyć co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia do organu zarządzającego ruchem na drodze. W tym samym terminie organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:

1.      właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także

2.      komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub

3.      komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana
na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

·         Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

1.      w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;

2.      w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 PoRD starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych
i gminnych.

·         Organ zarządzający ruchem drogowym wydaje zezwolenie po:

1.      zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej;

2.      uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

·         Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania:

1.      jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 PoRD;

2.      jeżeli pomimo spełnienia warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 PoRD:

a.       istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,

b.      impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

·         Organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie, gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości. Organ wydający zezwolenie może cofnąć zezwolenie, gdy impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Decyzji cofnięcia wydania zezwolenia nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r., poz.1137 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatowego w Słupcy. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.