Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Informacja dla osób niesłyszących o usługach umożliwiających kontakt z urzędem.

Z dniem 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) dotycząca osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych tu „osobami uprawnionymi”, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi.

NOWA REGULACJA UJMUJE DWIE PODSTAWOWE KWESTIE:

1. korzystanie przez osoby uprawnione (niesłyszące) z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej;

2. szczególną obsługę osób niepełnosprawnych w kontaktach z organami administracji publicznej.

POMOC OSOBY PRZYBRANEJ

W rozumieniu ustawy osobą przybraną może być każdy, kto ukończył 16 lat i ma ułatwić kontakt z niepełnosprawnym oraz udzielić mu pomocy w załatwieniu spraw w wybranej instytucji publicznej. Co więcej, w takim przypadku nie można wymagać od osoby przybranej żadnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka migowego.


UDOSTĘPNIENIE USŁUG

Osoba uprawniona na mocy ustawy ma prawo do:

1. skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi;

2. umożliwienia jej korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi;

3. dostępu, w kontaktach z administracją publiczną, do usług pozwalających na komunikowanie się, w szczególności takich jak:

a) korzystanie z poczty elektronicznej,

b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,

c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,

d) przesyłanie faksów,

e) strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych;

4. korzystania, na zasadach określonych w ustawie, z udostępnionych przez organ administracji publicznej usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN); świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną;

SPECJALNA PROCEDURA KONTAKTOWA

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Ustawa nie wskazuje dokładnie, o które nagłe sytuacje chodzi. Zgłoszenie powinno być dokonane w formie określonej przez organ administracji publicznej, w sposób dostępny dla osób uprawnionych. Po dokonaniu zgłoszenia organ jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.


W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia organ administracji publicznej zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji jej uprawnień.


Osoba realizująca świadczenie jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób albo gdy osoba uprawniona wyraziła na to zgodę.

Poniżej wniosek zapotrzebowania na usługę tłumacza języka migowego.

Wniosek: