Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym - 2007.

Ogłoszenie Nr  7
z dnia 19.03.2007 r.
OR. 0621 - 7/07
 
 
 
 
 
Zarząd Powiatu Słupeckiego
 
 
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych o charakterze powiatowym
 
 
 
 
I.    Zadanie: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
 
  1. Wsparcie finansowe działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
Kwota na realizację: 5.000,00 .
 
II.    Zadanie: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.
 
  1. Wsparcie finansowe działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Kwota na realizację: 8.000,00 .
 
III.    Zadanie: KULTURA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 
  1. Wsparcie finansowe inicjatyw społecznych w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
 
Kwota na realizację: 1.500,00 .
 
 
IV.    Zadanie: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
  1. Budowa systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu.
 
Kwota na realizację:   10.000,00 zł.
 
 
V.    Zadanie: OCHRONA ZDROWIA
 
  1. Wsparcie działań służących poprawie kondycji zdrowotnej mieszkańców powiatu.
 
Kwota na realizację: 7.000,00 .
 
VI.    ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
VII.    TERMIN SKŁADANIA OFERT.
 
Oferty należy składać w terminie do 19 kwietnia 2007 roku w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62 - 400 Słupca.
 
Druki ofert są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy:
 
http://bip.powiat-slupca.pl
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Zarząd Powiatu
 
 
VIII.    TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
 
  1. Zadania powinny być zrealizowane do końca 2007 roku.
  2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach..
 
 
IX.    TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT
 
Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru sądowego, obowiązujący statut organizacji, podpisany przez osoby reprezentujące organizację, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok, opis zadania realizowanego z udziałem dotacji Powiatu.
Zarząd Powiatu Słupeckiego w ciągu 10 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert dokona wyboru ofert wg następujących kryteriów:
 
a)    zgodność celów projektu z zadaniami ustalonymi przez Radę Powiatu,
b)    wielkość zaangażowanych w realizacje projektu zasobów własnych organizacji,
c)    zasięg terytorialny działań objętych projektem,
d)    liczba uczestników objętych zadaniem,
e)    liczba osób zaangażowanych w realizację zadania.
 
X.    Informuję, że w 2006 roku były realizowane zadania tego samego rodzaju. Podmioty realizujące te zadania otrzymały dotacje w wysokości 14.500,00 .
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz Uchwała Rady Powiatu Słupeckiego nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2007.