Uchwała Nr 198/05 ZPS z dnia 28.12.2005 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupeckiego.

 
                                                                                                                        
UCHWAŁA  Nr 198 / 05
 
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
 
z dnia 28.12.2005 r.
 
w sprawie ustalenia rozkładu  godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupeckiego
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -  Prawo farmaceutyczne (Dz. U.  z 2004 r. Nr 53, poz. 533, Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184, poz. 1539) Zarząd Powiatu Słupeckiego, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Słupca, Wójta Gminy Słupca, Wójta Gminy Lądek, Wójta Gminy Orchowo, Wójta Gminy Ostrowite, Wójta Gminy Powidz, Wójta Gminy Strzałkowo, Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów  oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu słupeckiego, na okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 i  2  do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
W ramach rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych o którym mowa w § 1 ustala się następujące godziny pełnienia dyżurów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały:
1) dyżury rozpoczynające się od poniedziałku do piątku - od godz. 2000 do godz. 800 dnia  
    następnego, z zastrzeżeniem pkt 3,
2) dyżury rozpoczynające się w soboty - od godz. 1400 do godz. 800 dnia następnego,
3) dyżury rozpoczynające się w dni ustawowo wolne od pracy - od godz. 800 do godz. 800 dnia 
     następnego.
§ 3.
 
 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej.
 
 
                                                                                                      Przewodniczący Zarządu
 
                                                                                                           (-) Michał Pyrzyk