Przykłady dokumentów wymaganych przy likwidacji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wykreślenie klubu sportowego z Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Starostwo Powiatowe  w Słupcy

Podstawa prawna:

 

1)  ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),

2)  ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267),

4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)

 

 

Wymagane dokumenty: 

 

1.  Wniosek o wykreślenie klubu sportowego z Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

2.   Protokół z zakończenia likwidacji

 

Termin i sposób załatwienia:

 

Wniosek o wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej organ rejestrowy rozpatruje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Opłaty:

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Słupeckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Czynności powiązane

 

W razie rozwiązania się klubu sportowego konieczne jest wyznaczenie likwidatorów (likwidatora).

 

Obowiązkiem likwidatora jest:

 

- złożenie wniosku o dokonanie zmiany danych w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych  
i Klubów Sportowych- podanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania likwidatora. Do wniosku należy załączyć protokół o z walnego zebrania członków wraz z listą obecności przekazaniu dokumentacji zlikwidowanego stowarzyszenia, na którym podjęto uchwały o rozwiązaniu klubu,  powołaniu likwidatora, przekazaniu majątku,

- podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,

- przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie,

- po zakończeniu likwidacji złożenie do organu ewidencyjnego wniosku o wykreślenie klubu
z Ewidencji uczniowskich klubów sportowych  oraz  klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Czynności likwidacyjne obejmują także:

 

- sporządzenie sprawozdania finansowego (bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji) - zgodnie z art.12 ust.1 pkt 5 i art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 ),

- dokonanie spisu inwentarza rzeczowego majątku,

- ustalenie aktualnego stanu konta potwierdzonego wyciągiem bankowym,

- wyegzekwowanie należności od dłużników,

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków wierzycieli,

- przeprowadzenie archiwizacji dokumentów,

- zawiadomienie banku prowadzącego obsługę rachunku bankowego,

- dokonanie niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,

- zbycie mienia (zgodnie z uchwałą walnego zebrania członków),

- zamknięcie ksiąg rachunkowych,

- sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości