rozstrzygnięcie zapytania ofertowego GKK.6641.1.2018 "Zamieszczenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia zgodnego z treścią wg załącznika nr 3 oraz zgodnego z wytycznymi wskazanymi w z

 

Oznaczenie sprawy: GKK.6641.1.2018                                                             Słupca, dnia 3 kwietnia  2018 r.                                    __________________________________________________________________________________________

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Zamieszczenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia zgodnego z treścią oraz wytycznymi wskazanymi w załącznikach do zapytania ofertowego do projektu pt: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, działanie  2.1.2.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

W dniu 29.03.2018 r. o godz. 15:00 upłynął termin składania ofert.

W okresie wyznaczonym na składanie ofert wpłynęły 4 oferty wg następującej kolejności:

Oferta nr 1: SUNpress Paweł Łebkowski, Plac Pereca 3 lok. 1B, 53-431 Wrocław, cena brutto: 3 044,25 zł,

Oferta nr 2: MADIA IMPACT POLSKA Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, Odział w Poznaniu, ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, cena brutto: 6 457,57 zł,

Oferta nr 3: Agora S.A. Warszawa Oddział Poznań, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, cena brutto: 1 055,40 ,

Oferta nr 4: INFOR Biznes Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, cena brutto: 1 036,15 .

W wyniku badania i oceny ofert stwierdzono co następuje:

Lp.

Oferta

Kryterium: cena

Ilość punktów w kryterium

1

SUNpress Paweł Łebkowski,

Plac Pereca 3 lok. 1B, 53-431 Wrocław

34,04

2

MADIA IMPACT POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa,
Odział w Poznaniu, ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań

16,05

3

Agora S.A. Warszawa Oddział Poznań,

ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

98,18

4

INFOR Biznes Sp. z o.o.,

ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

100,00

 

Najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu jest oferta firmy: INFOR Biznes Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

Uzasadnienie: Firma INFOR Biznes Sp. z o.o. przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową, otrzymując najwyższą punktację.

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

Rozstrzygnięcie postępowania w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.