Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz region

     

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie Powiatowe
 z dnia 17 kwietnia 2018roku

 

        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 450  ) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020 uchwala się co następuje:

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania

w zakresie

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ REGIONU SŁUPECKIEGO

 

 

Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania w 2018 roku wynosi:

 

2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

 

Rodzaj zadania:

Konkurs fotograficzny

 

Zadanie finansowane z działu 921 rozdz. 92195

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru ofert ramowych wzorów umów oraz sprawozdań. Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego
w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

       pożytku publicznego i wolontariacie tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 450)

   2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  
       Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
       do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
       i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

   3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

   4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

       spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
       ( Dz. U. z 2017r., poz. 1463 i 1600), które nie działają w celu osiągnięcia zysku

       oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie  przeznaczają zysku

      do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   5. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy

       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające

       wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

       Oferta wspólna wskazuje :

a)     jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy,

b)     sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu

            administracji publicznej.

      Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami określającą zakres
      ich świadczeń składających na realizację zadania publicznego, należy załączyć do umowy

      o wsparcie realizacji zadania.

      Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające

      ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa
      w art. 16 ust.1 w/w ustawy.

  

II. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie

     Powiatu Słupeckiego.

     2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu

         terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

     3. Dawać gwarancję należytego wykonania zadania.

     4. Posiadać własne konto bankowe.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

     1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

     2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

     3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub   

         przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być                                      

         niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest
         do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

     4.Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja, której oferta zostanie wybrana  
         w postępowaniu konkursowym jako najlepsza- spełniająca wszystkie wymogi.

     5. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a)   zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji,
               poza zakresem realizacji zadania publicznego.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1       Realizacja zleconego zadania organizacji pozarządowej  następuje po zawarciu umowy

 między Powiatem  a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.   

2.   Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

         - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania 
              dotacji w wysokości innej niż wnioskowana

         -    sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

     3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

         Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi
         w podpisanej umowie, sporządzone wg  wzoru   określonego  w   Rozporządzeniu   Ministra

         Rodziny Pracy  i  Polityki  Społecznej,  z  dnia  17 sierpnia 2016 roku na podstawie art. 19 

          ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.                

      4.  Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy,

           chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie
           podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania , należy określić rodzaj

           podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji

           zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy,  który współrealizuje część

           zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu -za pośrednictwem środków pochodzących
           z dotacji ? dokonuje organizacja, której zlecono realizację zadania.

5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
      oraz  obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie.

 

     6.   Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2018r.

          

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 2758600,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy

      zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia  9 maja 2018 roku do godz. 1500.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
     za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

     Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

            Do oferty należy dołączyć:

 

1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

 - dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru

    Starostwa.

2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji

    składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego

    dla przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania
    w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań

     finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania  (w tym

     rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

4. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

5. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego,  

sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6.  Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym

imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację

o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania

z innych źródeł oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

  1. 1.     Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składaniaofert.
  2. Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej, powołana Komisja Konkursowa  i przedkłada je Zarządowi Powiatu Słupeckiego.

     3. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania

          publicznego przez organizacje pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji

          zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział

         osób - w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność

    i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

4. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie

     realizowanego  zadania.

  

   

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)     możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację oraz

kalkulację kosztów realizacji zadania                                                                  10

2)     wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych                  

organizacji lub środków pochodzących z innych źródeł                                     10

3)     poprawna jakość wykonania zadania                                                                   10

4)     liczba osób zaangażowanych w realizację zadania                                              10

5)     kwalifikacje osób, biorących udział przy realizacji zadania                                10

6)     planowany wkład rzeczowy, osobowy oraz pracę społeczną wolontariuszy          10                                                                  

7)     dotychczasowe doświadczenia oraz dokonania organizacji                                10                                              

8)     współpraca z innymi instytucjami                                                                       10                                                                              

9)     poprawność złożonej dokumentacji projektu                                                       10

10) ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich w tym rzetelność  

 i terminowość wykonania zadania oraz sposób rozliczenia                               10                                                                                                                                                                

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dofinansowania wynosi 70 pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W roku poprzednim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostało zrealizowane zadanie pt. Wielki Konkurs Fotograficzny ?Cztery Pory Roku? - zadanie wsparte kwotą w wysokości 2 500,00 zł.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 275 86 16.

      

 

                                                                                                    

                                                                                                             Przewodniczący Zarządu

 

                                                                                                            /-/ Mariusz ROGA