Ogłoszenie dotyczące wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

dla mieszkańców powiatu słupeckiego.

UCHWAŁA  NR 383/2018

ZARZĄDU POWIATU  SŁUPECKIEGO

z dnia 29 listopada 2018 roku

                                 

w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert i wysokości środków
na realizację zadania publicznego z zakresie: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słupeckiego w 2019r.

 

          Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 roku poz. 450 ze zm.)
i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami na lata 2016- 2020.

§ 1

 

Po  przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą nr 371/2018 Zarządu Powiatu Słupeckiego i zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala się co następuje:    

§ 2

 

W celu realizacji zadania publicznego z zakresu: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu słupeckiego w 2019 roku, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez:

Fundację HONESTE VIVERE  ul. Amałowicza-Tatara,  04-474 Warszawa.

 

Na powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się dotacji w kwocie     60 060,00 zł.

W zakresie prowadzenia edukacji prawnej udziela się dotacji w wysokości    3 960,00 zł

                                         

§ 3

 

Powierzenie realizacji zadania wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy, zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim.

 

§ 4

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej
  2. na  stronie internetowej Powiatu Słupeckiego
  3. na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu

        

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.