Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Uchwały kredytowe

Uchwała Nr XXVII/170/05 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 pażdziernika 2005r.

Uchwała Nr XXVIII/170/05
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 28 października 2005 r.
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań dofinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w roku 2006.
 
         Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114 oraz Nr 64, poz. 565) Rada Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zaciąga się kredyt w wysokości 3 014 510,- zł ( trzy miliony czternaście tysięcy pięćset dziesięć złotych) na realizację zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego - Liceum Ogólnokształcące i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej".
 
§ 2
 
Kredyt, o którym mowa w § 1, poprzedzony uzyskaniem promesy kredytowej, zostanie zaciągnięty pod warunkiem przyjęcia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uchwała Intencyjna Nr XXVIII/171/05
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 28 października 2005 r.
 
w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję w budżecie na rok 2006.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "e" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W celu ochrony środowiska naturalnego poprzez realizację zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego - Liceum Ogólnokształcące i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie Powiatu na rok 2006 następującą kwotę: 3 014 510,- zł (słownie: trzy miliony czternaście tysięcy pięćset dziesięć zł).
 
§ 2
 
Jako źródło finansowania projektu wskazuje się kredyt bankowy.
 
§ 3
 
Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi pod warunkiem przyjęcia wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr XXVII/162/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

UCHWAŁA NR XXVII/162/2005
RADY POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 30 września 2005 roku
 
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia  w planowanych dochodach budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65,                                      poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.  Nr 19, poz. 177,  Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64,  poz. 565), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 4 053 000 zł z przeznaczeniem na:
-    przebudowę i utrzymanie dróg powiatowych łącznie z procesami przygotowawczymi  i wykupem gruntów,
-    dofinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZOZ Słupca,
-    realizację bieżących zadań w zakresie oświaty i pomocy społecznej.                                                                    
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr XXIX/188/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 2 grudnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXIX/188/2005
RADY POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 2 grudnia 2005 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków  nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 r.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65,  poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.  Nr 19, poz. 177,  Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64,  poz. 565), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXVII/162/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących  pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok, § 1 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 1"
Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 3 141 560 zł z przeznaczeniem na:
-    przebudowę i utrzymanie dróg powiatowych łącznie z procesami przygotowawczymi  i wykupem gruntów,
-    dofinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZOZ Słupca,
-    realizację bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej."                                                                     
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

Uchwała Nr XXX-195-2005 RPS z 30.12.2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/195/2005
RADY POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2005 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków  nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65,                                      poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.  Nr 19, poz. 177,  Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64,  poz. 565), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXVII/162/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących  pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIX/188/2005 z 2 grudnia 2005 roku, § 1 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 1
Zaciąga się kredyt długoterminowy do wysokości  1 685 125 zł z przeznaczeniem
-    przebudowę i utrzymanie dróg powiatowych łącznie z procesami przygotowawczymi i wykupem  gruntów,
-    dofinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZOZ Słupca,
-    realizację bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej."                                                                     
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.