Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja V - rok 2015

Protokół Nr XII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 11 grudnia 2015 r.

BR. 0002.9.2015
Protokół Nr XII/2015
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 11 grudnia 2015 roku.
 


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:10.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący  Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę, Wicestarostę Powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przybyłe media.
Przewodniczący Rady - poinformował, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu jest wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 68 171 zł oraz innych spraw budżetowych dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, a konkretnie domów pomocy społecznej.


P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. - druk nr 101.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy - druk nr 102.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.


P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XI sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XI/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku.  


P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.


W związku z brakiem chętnych do dyskusji, Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 101.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 101i autopoprawkę na druku nr 103.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/68/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy - druk nr 102.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 102 i był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Pan Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że trzy miesiące temu ten problem był poruszany na sesji Rady Powiatu i został negatywnie zaopiniowany z uwagi na to, że dotyczyło to tylko mieszkańców jednej gminy. Mówca poinformował, że wniosek w przedmiotowej sprawie złożył Związek Gmin Regionu Słupeckiego, który  wnioskuje o zwolnienie z niniejszych opłat wszystkich mieszkańców powiatu słupeckiego.

W związku z barkiem pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/69/2015 w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.


P u n k t  8

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


W związku z brakiem pytań i interpelacji, Przewodniczący Rady przeszedł  do kolejnego punktu porządku obrad.P u n k t  9

Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że sesja budżetowa odbędzie się w dniu 30 grudnia br. o godz. 14-tej.

Przewodniczący Rady korzystając z okazji wszystkim Radnym złożył najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życząc, aby ten wspaniały czas upłynął w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu.P u n k t  10

Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego.Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 października 2015 r.


BR. 0002.7.2015
Protokół Nr X/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 30 października 2015 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:45.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady X sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał pana Andrzeja Sparażyńskiego - p.o. Kierownika Delegatury  w Koninie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

P u n k t  2
 
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i jako punkt 15 zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, pozostałe punkty w kolejności odpowiedniej. Starosta poinformował, że jest informacja iż Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wielkopolski uruchomi dodatkowe środki finansowe w bieżącym roku na świadczenie usług w ramach kontraktu poradni chirurgii onkologicznej, a więc jest możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe i stąd propozycja zmiany statutu szpitala. Mówca powiedział, że poza poradnią chirurgii onkologicznej  jest propozycja wprowadzenia do statutu również poradni chirurgii ogólnej, poradni ortopedycznej i onkologicznej bo być może jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs na świadczenie usług w powyższych specjalnościach.

Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie wniosek Starosty dotyczący wprowadzenia jako punkt 15 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 89.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszy wniosek.

W związku z powyższym obrady X sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku obrad:

1.  Otwarcie obrad.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokółu Nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2015 r.                                  
5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.  Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego - druk nr 80.
8.  Informacja z realizacji programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu słupeckiego" - druk nr 81.
9.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 - druk nr 82.
10.  Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby  zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 83.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 - druk nr 84.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego - druk nr 85.
14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku -  druk nr 86.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 89.
16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.  Wolne głosy i wnioski
18.  Zakończenie obrad.     


P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z IX sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr IX/2015 z dnia 25 września 2015 roku.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2015 roku.                           

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosiła radna Barbara Wojtkowiak, która  na wniosek Radnych Gminy Strzałkowo prosiła o uwzględnienie w budżecie powiatu słupeckiego na rok 2016  budowę ścieżki rowerowej na drodze  Strzałkowo - Kornaty i Kornaty - Ostrowo Kościelne. Kolejna interpelacja dotyczyła wykoszenia rowów przy drodze Strzałkowo - Skąpe.

P u n k t  7

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego - druk nr 80.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że  informację  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego wszyscy radni otrzymali na druku nr 80 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja przyjęła omawianą informację.

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że w ostatnim okresie czasu miała miejsce katastrofa ekologiczna na rzece Warcie w Poznaniu, mówca zapytał jak wygląda sytuacja na tej rzece na terenie naszego powiatu, konkretnie teren Gminy Lądek i Zagórów?

Pan Andrzej Sparażyński - p.o. Kierownika Delegatury w Koninie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu odpowiadając powiedział, że rzeka Warta jest objęta stałym monitoringiem i gdyby coś się działo to informacja w tej sprawie by już dotarła do inspekcji. Obecnie nic złego nie dzieje się na tej rzece i nie ma żadnych problemów i nie powinno być. Dodał, że z przedłożonej informacji wynika, że największym problemem jest pył i benzo(a)piren, który jest przekroczony ale jest to problem ogólnopolski. Dodał, że spowodowane to jest spalaniem w piecach złej jakości paliwa.

Pan Waldemar  Miernik -  powiedział, że na łamach lokalnej prasy został zamieszczony artykuł czy słupeckie kominy trują i Burmistrz Miasta Słupcy powiedział, cyt. „że w sezonie grzewczym zdarzają się skargi na poszczególne osoby w stosunku  do których sąsiedzi czy przechodnie mają wątpliwości co do rodzaju używanego opału. Każdorazowo w przypadku takich zgłoszeń odbywa się interwencja z udziałem policji w celu sprawdzenia rodzaju opału, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości nakładane są na takie osoby kary". Mówca zapytał czy to oznacza, że Inspektorat Ochrony Środowiska w ogóle tego nie bada? Dodał, że na terenie miasta Słupcy jest kilka takich punktów, konkretnie „lumpeksów" gdzie w piecach pali się starą odzieżą i rano pomiędzy godziną 700, a  900 to trudno taką ulicą przejść.

Pan Andrzej Sparażyński - odpowiadając powiedział, że jest to problem ogólnopolski i inspekcja nie ma wpływu na to, co osoby prywatne palą w piecach. Barierą jest cena paliwa. Mówca powiedział, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska głównie kontroluje podmioty gospodarcze i tu nie ma nieprawidłowości. Mówca powiedział, że „lumpeks" jest to działalność handlowa i to co on pali prywatnie w piecu to zupełnie inna sprawa. Dodał, że w tym przypadku należy to do kompetencji miasta lub gminy.

Pan Waldemar Miernik - zapytał czy był prowadzony monitoring natężenia hałasu w miejscowości Strzałkowo przy drodze krajowe nr 92?

Pan Andrzej Sparażyński - odpowiadając powiedział, że miejscowość  Strzałkowo nie była objęta państwowym monitoringiem, objęta była tylko autostrada. Na terenie powiatu słupeckiego zlokalizowano jeden punkt pomiarowy w miejscowości Kąty.  

Przewodniczący Rady - powiedział, że w przedłożonej informacji jest napisane, że podmioty korzystające ze środowiska na terenie powiatu słupeckiego nie realizują jego ochrony w wymaganym stopniu, w 78% kontroli stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska. W porównaniu do 2013 roku nastąpił wzrost kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości o 28%. Mówca zapytał te 28% to jest wielkość w stosunku do kontrolowanych podmiotów, czy o 28% zwiększyły się nieprawidłowości?

Pan Andrzej Sparażyński - odpowiadając powiedział, że w tym procencie ujęte są wszystkie uchybienia np. brak złożenia sprawozdania. Dodał, że nie są to istotne  naruszenia i nie wpłynęły na jakość środowiska.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8

Informacja z realizacji programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu słupeckiego" - druk nr 81.


Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to informacja z realizacji programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu słupeckiego". Przypomniał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 81 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją z realizacji programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu słupeckiego". Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.


P u n k t  9

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 - druk nr 82.


Przechodząc do kolejnego punk tu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 wszyscy radni otrzymali na druk nr 82 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie, bez uwag zaopiniowała informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.


P u n k t  10

Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.


Przewodniczący Rady - powiedział, że jak co roku zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta i Przewodniczący Rady zobowiązani są do złożenia informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych. Poprosił Starostę Powiatu o przedstawienie informacji.

Pan Mariusz Roga - przedstawił informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych składanych Staroście Słupeckiemu w 2015 roku. Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2014 rok. Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pisma: Wojewody Wielkopolskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy dotyczące oświadczeń majątkowych. W/w pisma stanowią załącznik nr 9 i 10 do niniejszego protokółu.

Nikt nie zgłosił uwag do przedłożonych informacji, a więc Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone informacje.P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 83.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wszyscy radni otrzymali na druku nr 83, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 87.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/57/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.


P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 - druk nr 25.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 84, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 88.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych , 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr X/58/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego - druk nr 85.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 85.
Przewodniczący Rady - powiedział, że jak wszystkim wiadomo w dniu 22 maja br. Rada Powiatu uchwaliła Statut Powiatu Słupeckiego. Z uwagi na to, że do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego została przesłana wersja robocza tego dokumentu, to na ostatniej sesji, Rada Powiatu podjęła uchwałę, która powstałe omyłki usunęła. Dodał, że w dniu dzisiejszym przedkładany jest tekst jednolity statutu by ułatwić posługiwanie się tym dokumentem.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr  X/59/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.P u n k t  14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku - druk nr 86.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 86 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/60/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim  w 2015 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 89.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 89.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/61/2015 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.P u n k t  16

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając na interpelację radnej Barbary Wojtkowiak powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach już wcześniej przygotował zestaw wszystkich wniosków spływających z terenu dotyczących prognozowanych inwestycji drogowych, a więc zgłoszone zadania zostaną dopisane do planu inwestycyjnego.


P u n k t  17

Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że przekazał wszystkim radnym pismo radnego Gminy Powidz pana Filipa Muszyńskiego w kwestii budowy chodnika przy drodze powiatowej Powidz - Przybrodzin.P u n k t  18

Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  X sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 


Przewodniczący Rady
Bogdan Jastrząb


 

Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 czerwca 2015 r.

BR. 0002.5.2015
Protokół Nr VIII/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 25 czerwca 2015 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 15:05.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady VIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.  Otwarcie obrad.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokółu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 maja 2015r.                                  
5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.  Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 61.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014 - druk nr 62.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 63.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 64.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 - 2020 - druk  nr 65.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 66.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy - druk nr 67.
14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.  Wolne głosy i wnioski
16.  Zakończenie obrad.   

    
P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 maja 2015 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  VII sesji Rady PowiatuSłupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr VII/2015 z dnia 22 maja 2015 roku.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 maja 2015 roku.  

 

P u n k t  5


Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:  

Radna Anna Kusiołek - powiedziała, że w imieniu mieszkańców miejscowości Piotrowice wnioskuje o kontynuację budowy chodnika w tej miejscowości do skrzyżowania z drogą w kierunku Babina. Kolejna interpelacja dotyczyła również budowy chodnika w miejscowości Kotunia, na który jest opracowana dokumentacja.

Radny Tadeusz Krotoszyński - skierował podziękowania pod adresem dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy za szybką interwencję w zakresie wykaszania  i naprawy mostu. Następnie radny zgłosił następujące interpelacje:

 • wnioskował, by przy podejmowaniu strategicznych uchwał jak np. ostatnio likwidacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie dokładnie je analizować, by nie rodziły negatywnych skutków,
 • kiedy zostanie zakończony remont pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy,
 • wnioskował o podjęcie skutecznych działań mających na celu szybsze działanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej i szpitala. Mówca zapytał czy jest konkretna propozycja w jakim kierunku koncentrować się, by poprawiać warunki funkcjonowania szpitala?
 • zapytał dlaczego na Dniach Strzałkowa nie było przedstawiciela Starostwa Powiatowego?

P u n k t  7

Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 61.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy wszyscy radni otrzymali na druku nr 61.

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszą informację.
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie bez uwag przyjęła omawianą informację.

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że łącznie na koniec kwietnia 2015 roku szpital posiada zrealizowane, a nieopłacone świadczenia czyli nadwykonania na kwotę prawie 500 000 zł. W związku z tym pytanie do jakiej wielkości szpital mnożę wykonywać nadwykonania, czy jest jakaś granica oraz  czy są nieuregulowana zobowiązania?

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedziała, że w informacji  jest napisane, że szpital nie ma zobowiązań przeterminowanych. Natomiast jeżeli chodzi o nadwykonania to są to świadczenia, które są zrealizowane na kwotę niespełna 500 000 zł  za 4 miesiące br. i są to świadczenia niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mówczyni powiedziała, że są to świadczenia przede wszystkim ratujące życie i których zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie można odmówić. Niniejsze nadwykonania są również związane z tzw. pakietem onkologicznym, gdzie szpital realizuje leczenie pacjenta onkologicznego ale nie może otrzymać środków finansowych z tego pakietu. Mówczyni powiedziała, że w miesiącu kwietniu br. pakiet onkologiczny przez szpital został wypowiedziany i należy mieć nadzieję, że środki finansowe z pakietu onkologicznego zostaną przesunięte na kontrakt podstawowy.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014 - druk nr 62.


Przewodniczący Rady powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Tadeusz Krotoszyński - zgłosił wniosek by do projektu niniejszej uchwały dołączać raport z badania sprawozdania przez biegłych rewidentów.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/46/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2014. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 63.


Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkty porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Projekt uchwały wszyscy otrzymali na druku nr 63 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Radny Tadeusz Krotoszyński - zgłosił wniosek by w § 2 Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy skreślić ust.1 ponieważ to samo stwierdzenie jest w ust. 2 bardziej szczegółowe kto zwołuje i w jakich terminach. Kolejny zgłoszony wniosek to ust. 3 uzupełnić o zapis „ bądź na wniosek 1/3 członków rady". Następnie w § 6 ust. 2 zakończyć na lit. h, a lit. i zrobić jako ust. 3, a lit. j jako ust.4.

Pan Arkadiusz Grzechowiak - powiedział, że uwagi redakcyjne i stylistyczne są uzasadnione i proponuje je przegłosować każdą z osobna. Mówca powiedział, że omawiany projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, a został on uchwalony przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, a więc Rada Powiatu nie jest uprawniona do wprowadzania poprawek. Zdaniem mówcy zgłoszone poprawki ingerują w treść uchwały, a zadaniem Rady Powiatu jest jedynie zatwierdzenie przedmiotowej uchwały przyjętej przez Radę Społeczną. Mówca powiedział, że to nie Rada Powiatu uchwala ten dokument tylko zatwierdza.
Pan Arkadiusz Grzechowiak - powiedział, że z punktu formalno-prawnego Rada Powiatu nie może ingerować w merytoryczne rozstrzygnięcia. Zdaniem mówcy może jedynie drobne redakcyjne poprawki wprowadzić.

Pan Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że zgłoszone przez niego poprawki nie zmieniają sensu zapisów w regulaminie. Pan radny zgłosił wniosek o wycofanie omawianego punktu porządku obrad z dzisiejszej sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady - powiedział, że  niniejszy wniosek winien być zgłoszony w punkcie 3 dzisiejszych obrad.

Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że Regulamin Rady Społecznej został przygotowany przez Radę Społeczną i uchwalony uchwałą Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Następnie jest zatwierdzany przez organ prowadzący. Zdaniem mówczyni ewentualnie jedyną możliwością Rady Powiatu jest nie podjęcie przedmiotowej uchwały i przekazanie Radzie Społecznej pod następne posiedzenie.

Przewodniczący Rady - skierował zapytanie do pana mecenasa, że w myśl tego co powiedziała pani dyrektor szpitala to Rada Powiatu zatwierdza regulamin lub nie zatwierdza i Rada Powiatu nie ma możliwości z punktu widzenia prawnego ingerowania w treść przedłożonego regulaminu.

Pan Arkadiusz Grzechowiak - potwierdził wypowiedź Przewodniczącego Rady.

Pan Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że przy opracowywaniu niniejszego regulaminu uczestniczyli radcowie prawni. Mówca powiedział, że w związku z konfliktem jaki wynikł i skoro pan mecenas twierdzi, że Rada Powiatu nie ma wpływu na treść regulaminu co jest trochę dziwne. Mówca powiedział, że Rada Powiatu jest organem, który ma kreować działalność szpitala to dlaczego zabiera się kompetencje Radzie Powiatu.
Pan Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że podtrzymuje swoje wnioski.

Przewodniczący Rady - skierował  zapytanie do pana mecenasa czy należy głosować wnioski wnioskodawcy czy nie?

Pan Arkadiusz Grzechowiak - powiedział, że Rada Powiatu nie może ingerować w treść omawianej uchwały w związku z tym nie można głosować zgłoszonych wniosków.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących"  podjęła uchwałę  Nr VIII/47/2015 w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.


P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 - druk nr 64.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wszyscy radni otrzymali na druku nr 64, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 68.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wraz z autopoprawką.

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest napisane, „że zmniejsza się kwotę 167 074 zł wydatki majątkowe związane z realizowanym przez Urząd Pracy w Słupcy zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa budynku przy Placu Szkolnym 14 w celu przystosowania na cele biurowe", trudno zrozumieć ten zapis?

Pan Mariusz Roga - powiedział, że „Przebudowa budynku przy Placu Szkolnym 14 w celu przystosowania na cele biurowe" to jest tytuł zadania inwestycyjnego, który funkcjonuje już w dokumentach planistycznych od długiego czasu. Mówca powiedział, że przy planowaniu budżetu na rok 2015 jest to jedyne miejsce, w którym zgromadzone są wszystkie inwestycyjne środki finansowe.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że trwają ostatnie ustalenia w kwestii możliwości pozyskania dotacji z budżetu państwa na dokończenie tego zadania jeszcze w bieżącym roku. Obecnie trwają ustalenia w sprawie formuły formalno-prawnej aby otrzymać środki finansowe centralne z pominięciem Wojewody Wielkopolskiego. Zdaniem mówcy w niedługim czasie niniejsza sprawa winna się wyjaśnić i dlatego część środków finansowych z w/w zadania przesuwana jest na zadania szpitalne i na wkład własny na remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy (wsparty środkami finansowymi z Ministerstwa Sportu i Turystyki) oraz kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie (wsparta środkami finansowymi od Wojewody Wielkopolskiego).

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/48/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 -2020 - druk nr 65.


Przewodniczący Rady powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 -2020. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 65 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Tadeusz Krotoszyński - zapytał kiedy można i kto może ubiegać się o bon szkoleniowy, stażowy, na zasiedlenie i zatrudnieniowy?

Pani Emilia Sulkowska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy powiedziała, że powyższe cztery formy tj. bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie pojawiły się w ubiegłym roku wraz z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Mówczyni powiedziała, że są to formy podobne do tych co były i w przypadku szkoleń, staży są podobne zasady, a bon zatrudnieniowy i na zasiedlenie polega na tym, że osoba bezrobotna która podejmie pracę w odległości 80 km od miejsca zamieszkania otrzyma pomoc finansową.

W zawiązku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.  

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/49/2015 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 -2020. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 66.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego wszyscy radni otrzymali na druku nr 66 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt niniejszej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/50/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.


P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy - druk nr 67.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy wszyscy radni otrzymali na druku nr 67 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja bez uwagi zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Tadeusz Krotoszyński - zgłosił wniosek by w § 5 wykreślić ust.2. mówiąc, że regulowanie zaokrąglania kwot  i tworzenie specjalnej regulacji nie ma sensu.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że ten sam problem zgłosił na posiedzeniu Zarządu Powiatu i okazuje się, że w § 4 ust. 4 kolacja stanowi kwotę 1,90 zł i połowa z tej kwoty to 0,95 zł.

Radny Tadeusz Krotoszyński - wycofał zgłoszony wniosek.

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr VIII/51/2015 w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.P u n k t  14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - powiedział, że czynione są wszelkie starania by remont budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy zakończyć w roku 2015 i ponosić koszty funkcjonowania jednostki w obiekcie powiatu słupeckiego bez konieczności płacenia czynszu.
Natomiast w kwestii strategicznych uchwał dotyczących oświaty to pierwsze rozstrzygnięcia w kwestii naboru do szkół będą znane w następnym tygodniu tj. 3 lipca 2015 roku. Mówca powiedział, że nabór do szkoły w Strzałkowie wcale nie jest taki tragiczny. Dodał, że nie wypałem był, wydawałoby się nośny i propagandowy kierunek - energia odnawialna, na który nie ma chętnych ale podobnie jest w Koninie.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że nie ma wątpliwości, że co istotne powinno  być przedmiotem konkretnych ustaleń zarówno organu wykonawczego jak i stanowiącego.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że odpowiadając na pytanie dotyczące strategii infrastruktury drogowej i szpitala to uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach na których przedstawiane są instruktaże w zakresie pozyskiwania środków finansowych z nowej perspektywy unijnej 2014 - 2020 i w zależności kogo się słucha to informacje są zróżnicowane. Dodał, że znaczne środki finansowe z nowej perspektywy unijnej są przeznaczone na szlaki komunikacyjne zaliczane do europejskiej kategorii dróg i będą w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz marszałków poszczególnych województw, a więc na autostrady, drogi krajowe i wojewódzkie. Mówca powiedział, że na drogi lokalne przeznaczone są niewielkie środki finansowe ale istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na drogi z tzw. programu rewitalizacji obszarów wiejskich.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że będzie kontynuowany Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, który będzie realizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o strategie dla szpitali to wszyscy mają świadomość, że do końca 2016 roku należy spełnić nałożone na placówki opieki zdrowotnej wymagane standardy. Mówca powiedział, że w naszym szpitalu pion operacyjny nie spełnia standardów i powiat stoi przed koniecznością rozbudowy szpitala. Mówca powiedział, że na służbę zdrowia też są duże środki finansowe ale w województwie wielkopolskim zostaną przekazane na budowę Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu, a nie będą kierowane do szpitali powiatowych.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że powiat został postawiony przed taką sytuacją, że musi pozyskiwać informacje na co można pozyskać oraz  w jakim wymiarze środki finansowe i trzeba będzie zmienić priorytety by dostosować się do stawianych kryteriów aby pozyskać środki finansowe. Dodał, że obecnie  przekazywane informacje mówią, że druga perspektywa unijnych środków finansowych jest przeznaczona na szczebel regionalny i ponadregionalny. Mówca powiedział, że cały czas planowane jest pozyskiwanie środków finansowych ze wszystkich możliwych źródeł na infrastrukturę drogową.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że na kolejnej sesji Rady Powiatu zostanie podjęta procedura przygotowania dokumentacji w sprawie rozbudowy szpitala.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że w dniu 21 czerwca br. całe popołudnie i wieczór spędził na Regionalnym Święcie Pszczelarzy w Wrąbczynie na terenie Gminy Zagórów, a Wicestarosta na uroczystościach rodzinnych. Mówca powiedział, że też ma pytanie dlaczego jako jedyni przedstawiciele Gminy Strzałkowo nie uczestniczyli w gali „Słupecki Laur Gospodarczy" po mimo tego, że firma z terenu Gminy Strzałkowo była nominowana.

Radny Tadeusz Krotoszyński - odpowiadając powiedział, że jest radnym Rady Powiatu i dlatego pyta, a jeżeli chodzi o Gminę Strzałkowo to należy pytać inne osoby.
Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że na wcześniejszej sesji Rady Powiatu pan Starosta informował, że toczą się sprawy dotyczące drogi Strzałkowo - Smolniki, kiedy zapadną decyzje? Dodał, że stan techniczny drogi od Powidza w kierunku Smolnik jest bardzo zły.

Pan Mariusz Roga - odpowiadając, powiedział że cały czas sprawa ta jest w toku ale nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia. Mówca powiedział, że planowane są regulacje ustawowe w kwestii dróg dla obronności kraju. Regulacje mają polegać na wyodrębnieniu z budżetu państwa środków finansowych, które by wsparły właścicieli i zarządców tych dróg, które są skatalogowane jako drogi niezbędne dla obronności państwa. Mówca powiedział, że do końca września br. niniejsza sprawa musi się definitywnie rozstrzygnąć.P u n k t  15

Wolne głosy i wnioski.


Radny Ignacy Maroszek - poruszył sprawę złego oznakowania drogi powiatowej w obrębie Smolniki - Ostrowo oraz braku informacji o objazdach podczas odbywającego się triathlonu na terenie Gminy Powidz. Kolejna sprawa to na drodze Powidz - Smolniki została umieszczona tablica „Uwaga - ubytki w nawierzchni", w związku z tym pytanie czy ta tablica została umieszczona dlatego by uniknąć odpowiedzialności przez właściciela drogi w przypadku uszkodzenia samochodu przez użytkownika tej drogi?

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że organizacja każdego przedsięwzięcia na większą skalę wymaga pewnych wyrzeczeń i ograniczeń. Zdaniem mówcy organizator triathlonu winien bardziej rozpropagować tą imprezę aby nie było tego rodzaju uwag. Natomiast jeżeli chodzi o drugą uwagę to wszyscy mają świadomość w jakim stanie technicznym jest droga Powidz - Smolniki dlatego została oznakowana by użytkownicy tej drogi dostosowali prędkość swoich pojazdów do warunków panujących na drodze.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że modernizacja drogi Powidz - Smolniki to wydatek rzędu 30 mln zł i samorządu powiatowego w najbliższej perspektywie nie będzie stać na jego realizację. Mówca poinformował, że jest po rozmowach z Wójtem Gminy Powidz i jest przygotowywane stosowne porozumienie by miejscowości Przybrodzin wybudować niewielką ilość chodnika by poprawić bezpieczeństwo osób pieszych.

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że o jakości pracy Rady Powiatu decyduje jakość opracowywanych regulacji. Mówca powiedział, że cieszy się że pan mecenas przyznał mu rację, że Regulamin Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy mógł być przygotowany inaczej i lepiej, stąd prośba by w przyszłości opracowywane regulacje były porządnie przygotowane.

Pan Piotr Stróżyk - dziennikarz Głosu Słupcy zapytał dlaczego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy są utajnione dla dziennikarzy i czemu to ma służyć?

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że żadne z posiedzeń Rady Społecznej nie jest utajniane ale co niektóre są bez udziału prasy i po posiedzeniach Rady Społecznej jest zawsze wydawany stosowny komunikat i protokół z posiedzenia Rady Społecznej jest do wglądu u pani sekretarz Rady Społecznej. Mówca powiedział, że ostatnie posiedzenie Rady Społecznej dotyczyło najbliższej strategii funkcjonowania szpitala i dlatego odbyło się bez udziału prasy ale w niedługim czasie wszystkie omawiane kwestie zostaną upublicznione.

Przewodniczący Rady - poinformował, że jeżeli Szanowni Radni chcieliby otrzymywać materiały sesyjne drogą elektroniczną to swoje adresy e-mailowe należy dostarczyć do Biura Rady.

 

P u n k t  16

Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  VIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady
Bogdan Jastrząb


 

Protokół Nr XIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r.

BR.0002.10.2015

Protokół nr XIII/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 15:20.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych jest 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Pan Mariusz Roga – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego, jako punkt 13. Na poprzedniej sesji uchwała o tej treści była podejmowana, jednak w załączniku 2 do tej uchwały wkradł się błąd pisarski (był wpisany rok 2015, a winien być rok 2016), który uchwałą dziś wprowadzoną będzie skorygowany. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o zgłoszony przez pana Starostę projekt uchwały.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przychyliła się do rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 – podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego, dalsze punkty zgodnie z kolejnością. 

Porządek obrad po przyjętych zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2015 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2016 rok.
13. Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad.

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XII nadzwyczajnej sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?
Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2015 roku.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XII/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2015 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje zgłosili:

• radny Waldemar Miernik – w imieniu rolników z gminy Lądek, którzy są właścicielami gruntów w dorzeczu Warty interpelował o podjęcie działań na rzecz ograniczenia populacji bobra, który na tych terenach czyni duże szkody.
Radny korzystając z obecności na sesji pani dyrektor szpitala zapytał, jak wygląda sprawa kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi szpitalne?

• radny Jacek Szczepankiewicz – zapytał, jaka jest możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych remonty i budowę dróg powiatowych np. z PROW-u? Możliwości takie na pewno będą, więc warto byłoby się już teraz zastanowić, które drogi wskazać; mówca osobiści sugeruje drogę Siernicze Małe w stronę Budzisławia.
Kolejna interpelacja tyczyła się usunięcia odrośli drzew przy drodze powiatowej Słupca – Budzisław, gdyż znacznie „wchodzą” one na drogę rysując karoserię przejeżdżających tamtędy samochodów.    
 

P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 90, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 110.
Niniejszy punkt porządku obrad zaproponował omawiać w następujący sposób:
- omówienie przez Starostę projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025,
- opinie komisji Rady,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
- dyskusja,
- głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025.
Mówca zapytał, czy są inne propozycje rozpatrywania przedmiotowego punktu?

Nie zgłoszono innych propozycji.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 5 , 6 , 7 , 8 i 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XIII/70/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 91, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 111.
Zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej procedura podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej jest następująca:
- omówienie przez Starostę projektu uchwały budżetowej wraz
z informacją o sposobie załatwienia wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady,
- opinie komisji Rady,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
- dyskusja,
- głosowanie nad poprawkami i autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016, wraz z autopoprawkami. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 14 , 15 , 16 , 17 i 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że zgadza się prawie całkowicie z panem Starostą w kwestii budżetu powiatu na rok przyszły. Mówca podzielił się obawami, jakie przedstawił już na posiedzeniu komisji budżetu, mianowicie niepokoi go fakt, że kolejny rok „dokładamy” tyle pieniędzy do subwencji oświatowej. Radni zastanawiają się również w jaki sposób konstruowany jest budżet w zakresie przyznawanych środków na imprezy promujące powiat; można odnieść wrażenie, że jest to kalka z roku ubiegłego. Radny powiedział, że najłatwiej byłoby przedstawiony budżet skrytykować i być przeciwko niemu, radni opozycji w tym roku tak nie postąpią, gdyż zdają sobie sprawę z ograniczeń. Cieszy natomiast fakt, że przy tych małych środkach inwestycyjnych znalazł się zapis o dokumentacji na inwestycję, budowy ścieżki rowerowej Słupca – Giewartów – Kosewo. Radni opozycji wstrzymają się od głosy przy uchwalaniu budżetu na 2016 rok.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu i przeszedł do głosowania.

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok.
Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XIII/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.


P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 106, a w dniu dzisiejszym autopoprawki na drukach nr 108 i 113.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawkami.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 1 (druk nr 108) do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2 (druk nr 113) do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 107, a w dniu dzisiejszym autopoprawki na drukach nr 109 i 114.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 4 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawkami.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 1 (druk nr 109) do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2 (druk nr 114) do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025, wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”  podjęła uchwałę Nr XIII/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2016.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/74/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.


P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2016 rok.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2016 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/75/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 112. Zapytał, czy są uwagi to rozpatrywanego projektu?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/76 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pan Mariusz Roga – odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Waldemara Miernika w sprawie uciążliwego bytowania bobra w dorzeczy Warty. Wiele uwag i żali kierowanych jest do samorządu powiatowego ze środowisk lokalnych, jednak czy „my” jesteśmy właściwym adresatem do rozwiązania tego problemu. Mówca przypomniał, że 14 kwietnia 2014 roku Komisja Rolnictwa Rady Powiatu przyjęła dezyderat nacechowany troską i kłopotem związanym z bytowaniem bobra europejskiego. Dokument ten został przesłany do Ministra Środowiska oraz do parlamentarzystów z naszego okręgu. W odpowiedzi przesłanej z Ministerstwa Środowiska czytamy m.in. że bóbr jest gatunkiem chronionym oraz jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby ograniczyć szkody wyrządzane przez bobry. Zostaliśmy, więc z problemem sami. Zgodnie z sugestiami pana radnego przygotowany został wstępny apel Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ograniczenia populacji bobra europejskiego. Projekt ten będzie rozesłany do rozpatrzenia wszystkim komisjom stałym rady powiatu.
Starosta odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Jacka Szczepankiewicza powiedział, że część swej wypowiedzi na ten temat poruszył już w wystąpieniu rekomendującym budżet na rok przeszły. Dwa tygodnie temu uczestniczył on w konferencji zorganizowanej przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, gdzie to ogłoszone zostały kryteria dotyczące oceny wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na infrastrukturę drogową. Mówca powiedział, że w jego odczuciu przedstawione na tym spotkaniu parametry oceny wniosków nie do końca są adekwatne do infrastruktury drogowej. Ponadto określone zostały kryteria dochodowości samorządów gminnych, im większy dochód tym mniej punktów w ocenie. Do końca tego tygodnia Powiatowy Zarząd Dróg ma sporządzić analizę symulacyjną dotyczącą oceny poszczególnych odcinków dróg w każdej z gmin naszego powiatu, aby zobrazować szanse na pozyskanie dofinansowania z PROW-u.
W kwestii drugiej interpelacji tyczącej się odrośli drzew przy drodze powiatowej to mówca zapewnił, że sprawa ta zostanie pozytywnie wykonana.

Pani Iwona Wiśniewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odnosząc się do pytania zgłoszonego przez radnego Waldemara Miernika powiedziała, że kontraktowanie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej winno się zakończyć z datą 30 listopada, chyba że podmioty wspólnie postanowią inaczej. Wszystkie podmioty lecznicze z terenu naszego województwa podpisały porozumienie o przedłużeniu negocjacji do 30 grudnia. Pod koniec grudnia tj. 22, 23 grudnia udało się podpisać protokoły w których wszystkie zakresy zostały uzgodnione, nie określone zostały jako protokoły rozbieżności. Na dzień dzisiejszy SP ZOZ w Słupcy uzgodnił w trzech zakresach tj. działalność lecznicza, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i tzw. pomoc doraźna (izba przyjęć, „wieczorynka”, ratownictwo medyczne). Tylko w  zakresie izby jest przestawiona umowa do podpisu, która jest zakontraktowana na pół roku, a wysokość kontraktu jest niewiększa niż w roku 2015. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że nieubezpieczeni pacjenci umniejszają wartość kontraktu (kontrakt ryczałtowy). Od 2012 roku nie było podwyższenia wartość punktu, który wynosi 52 zł. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – otrzymano na ten cel więcej środków, co było spowodowane podpisaniem w grudniu nowego kontraktu na kolonoskopię. Mówczyni poinformowała, że po wielu negocjacjach udało się uzyskać wysokość kontraktu na 2016 rok na poziomie roku bieżącego, natomiast różny co do zakresu
w ramach całego szpitala.      
  

P u n k t  15

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady u progu 2016 roku życzył wszystkim obecnym powodzenia w życiu rodzinnym, zawodowym i osobistym, a Powiatowi, który jest naszym wspólnym dobrem, życzył jak najwięcej sukcesów. 

 

P u n k t  16

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

       Przewodniczący Rady

 Bogdan Jastrząb

Protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 listopada 2015 r.

BR.0002.8.2015

Protokół nr XI/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 27 listopada 2015 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 14:35.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XI sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu wszyscy są obecni, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

W związku z brakiem uwag porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
30 października 2015 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
8. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”; Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
14. Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie obrad.

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października 2015 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z X sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr X/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października 2015 roku.
Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr X/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października 2015 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

P u n k t  7

Informacja o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.

Przewodniczący Rady poinformował, że na prośbę radnego Waldemara Miernika została przygotowana informacja dotycząca kosztów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015, którą wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym.

Opinie Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informację o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń przyjęła rozpatrywaną informację.

Radny Waldemar Miernik – podziękował za uzupełnienie rozpatrywanej informacji o zestawienie poniesionych kosztów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych z ostatnich 3 lat, gdyż daje to doskonałe porównanie poniesionych nakładów finansowych na przestrzeni ostatnich lat.


Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  8

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2015 roku.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski – powiedział, że Komisja Rolnictwa również tę informację przyjęła bez zastrzeżeń.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2015 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 94, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 100.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radny Waldemar Miernik – odnosząc się do planowanej budowy chodnika w Przybrodzinie za kwotę 16 824 zł. zapytał, czy jest zasadność przeznaczać obecnie środki na ten chodnik, skoro w roku przyszłym planowana jest budowa chodnika przy drodze powiatowej Powidz – Przybrodzin, co jest znacznie większą inwestycją? Mówca zasugerował, że może lepiej byłoby zaplanowane środki pozostawić na rok przyszły, aby wykonać ten „ważniejszy” chodnik.  

Pan Starosta odpowiedział, że w związku z powstałymi w PZD rezerwami środków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wystąpiono do wszystkich gmin powiatu z propozycją wspólnego przeprowadzenia inwestycji budowy chodników. To w gestii wójtów gmin leżało wskazanie, który w danej gminie chodnik będzie realizowany. Wójt Gminy Powidz wskazał chodnik w Przybrodzinie w kierunku Wylatkowa, jako zadanie priorytetowe. Natomiast, jeśli chodzi o planowaną budowę chodnika przy drodze Powidz – Przybrodzin to w 2016 roku ze wspólnych środków gminy i powiatu wykonana zostanie dokumentacja techniczna, a rozpoczęcie tej inwestycji nastąpiłoby w roku 2017. Mówca dodał, że w przyszłym roku czynione będą również starania w celu zbycia tej drogi, gdyż w świetle przepisów winna być to droga wojewódzka lub krajowa.      

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.
Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjęta autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały i po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy jednogłośnie go przyjęła.

Radny Andrzej Kin – powiedział, że również Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”; Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak –powiedziała, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (I)” w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”; Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020.

Przewodniczący Komisji na których był rozpatrywany ten projekt uchwał tj. Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji poinformowali, że członkowie komisji pozytywnie wyrazili się na temat wyżej wymienionego projektu uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  


P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  14

Podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było zgłoszonych interpelacji.

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym szanowni radni otrzymali projekt budżetu powiatu słupeckiego na rok 2016 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Słupeckiego na lata 2016 – 2025 i zaproszenia na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu. Posiedzenia komisji odbędą się w przyszłym tygodniu.

Radny Waldemar Miernik – pochwalił stronę internetową powiatu, która obecnie codziennie jest aktualizowana, pojawiają się na niej na bieżąco wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem powiatu. Radny zapytał również jak wygląda aktualna sytuacja ze szpitalem, jak rozmowy z gminami odnoście dofinansowania rozbudowy bloku operacyjnego?


Pan Mariusz Roga – odpowiedział, że walka o szpital trwa i trwać będzie jeszcze długo. Obecnie pani Dyrektor szpitala jest w Poznaniu, gdzie bierze udział w szkoleniu w zakresie systemu wspomagania decyzji oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia przedstawi „nasze” warunki na jakich szpital słupecki byłby skłonny kontrakt podpisać. NFZ przedstawił warunki, że kto do 30 listopada br. nie podpisze kontraktu będzie miał wypowiedzianą umowę i po upływie 3 miesięcy zostaną ogłoszone nowe konkursy na świadczenia, które dotychczas były realizowane w tych placówkach. Na ostatnim spotkaniu z panią Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego NFZ podczas Konwentu Starostów po raz kolejny pani Dyrektor powiedziała nieprawdę, że większość szpitali już kontrakty podpisała. Żaden powiatowy szpital takiego kontraktu nie podpisał. Wypracowane wspólne stanowisko wszystkich powiatów w sprawie kontraktów zostało przekazane do Oddziału Wielkopolskiego NFZ, do NFZ w Warszawie i do Ministerstwa Zdrowia. Postawiono w tym stanowisku trzy warunki tj. wzrost wartości kontraktu o 25 %, zrównoważenie stawki dla „izb przyjęć” takiej samej jak dla SOR-u i podniesienie wartości punktu, który od czterech lat nie został zmieniony. Mówca powiedział, że na dzień dzisiejszy szpital słupecki na lecznictwo szpitalne na rok 2016 nie posiada podpisanego kontraktu. Natomiast w kwestii planowanej rozbudowy szpitala i partycypacji w jej kosztach gmin z terenu powiatu, mówca powiedział, że cały czas prowadzone są rozmowy, wczoraj np. uczestniczył on w sesji Rady Gminy w Powidzu i może stwierdzić coraz większe zrozumienie w temacie. Mówca zapewnił, że uda się z tematem partycypacji w kosztach na sesje wszystkich rady gmin z terenu naszego powiatu. Obecnie przygotowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy.         


P u n k t  17

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb
 

Protokół Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 22 maja 2015 roku

BR.0002.4.2015

 

Protokół nr VII/2015

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 22 maja 2015 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1600.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady VII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

 

W związku z brakiem uwag porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

5.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2014 rok oraz z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 i efektach jego realizacji.

8.       Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

11.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. 

13.       Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" (6 uchwał).

14.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.       Wolne głosy i wnioski.

16.       Zakończenie obrad.

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z VI sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr VI/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr VI/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku, bez odczytywania.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - zapytał, za jaki okres czasu nie płacono na użytkowanie pokoi w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Strzałkowie?

Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że za 5 - 6 miesięcy.

Radny Tadeusz Krotoszyński - dodał, że być może gdyby umowa była inaczej sformułowana to po 3 miesiącach można byłoby ją wypowiedzieć.  

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ była mowa o sporze zbiorowym
w jaki pielęgniarki ze szpitala weszły z dyrekcją, wtedy znano mało szczegółów. Po dzisiejszej publikacji prasowej można stwierdzić, iż sytuacja się zaogniał. Mówca poprosił o przedstawienie aktualnej sytuacji w tej sprawie.
Kolejna interpelacja tyczyła się współpracy z gminami, mianowicie wspólnej budowy krytej pływalni, ścieżki rowerowej Słupca - Giewartów i kupna karetki pogotowia dla słupeckiego szpitala. Radny poprosił Starostę o ocenę współpracy z gminami i którą ze wspólnych inwestycji jesteśmy w stanie zrealizować w tej kadencji?

   

P u n k t  7

Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2014 rok oraz z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 i efektach jego realizacji.

 

Opinia Komisji:

 

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu zapoznała się z omawianą informacją i po wysłuchaniu wyjaśnień pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy jednogłośnie ją przyjęła.

 

 

Dyskusja:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że na stronie 14 informacji  podany jest miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Zespole Placówek Wspierania Rodziny „Szansa" w Kosewie, jest to 4 216 zł.; czy ta kwota wynika z jakiś regulacji do jakiej wysokości koszty mogą być poniesione, czy jest ona wynikiem autentycznie poniesionych kosztów? Radny zapytał, ile z tej kwoty przeznaczane jest na dziecko, a ile na utrzymanie budynku, wynagrodzeń dla pracowników? Kolejne pytanie tyczyło się Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, gdzie miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 3 550 zł. czyli jest niższy od kosztu w ośrodku w Kosewie, z czego to wynika? Mówca zapytał również o rozbieżności w wysokości utrzymania jednego pensjonariusza w poszczególnych domach pomocy społecznej na terenie naszego powiatu, czy w tym zakresie są określone limity, jeśli tak, to kto je ustala?

 

Pan Starosta odpowiedział, że średni koszt utrzymania pensjonariusza w każdej placówce pomocy społecznej obliczany jest na podstawie rzeczywistych wydatków poniesionych w roku ubiegłym, zatwierdzonych przez wydział polityki społecznej urzędu wojewódzkiego, ogłoszony w dzienniki urzędowym województwa wielkopolskiego i on jest obowiązujący na kolejny rok budżetowy. Stawki te są zróżnicowane, nie ma dwóch podobnych placówek, posiadających tę samą stawkę. Różnice wynikają z wielu aspektów m.in. stanu bazy w jakiej dana placówka się mieści, standardów jakimi winny odpowiadać obiekty. Mówca powiedział, że w chwili obecnej nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć jakie są proporcje podziału kwoty 4 216 zł. dziecko/utrzymanie placówki i koszty osobowe.   

 

Wobec wyczerpanie tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2014 rok oraz z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014 i efektach jego realizacji. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.    

 

P u n k t  8

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za rok 2014 na druku nr 41 i sprawozdanie finansowe na druku nr 44.  Mówca zaproponował, aby ten punkt porządku obrad realizować w następujący sposób:

 

1)       przedstawienie przez Pana Starostę sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok,

2)       przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok,

3)       przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady dotyczących oceny wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 r.,

4)       dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

 

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

 

Starosta Mariusz Roga - szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 5 , natomiast sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego  za 2014 rok stanowi załącznik nr 6, a sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

 

Następnie Przewodniczący powiedział, że uchwałę  Nr SO -0954/30/6/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją
o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2014 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 45. Dodał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest pozytywna, wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z uzasadnieniem do przedłożonej opinii. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

 

W dalszej kolejności zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad swe opinie przestawili Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu. Opinie komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 9 , 10 , 11 , 12 i 13 do niniejszego protokołu.

 

Dyskusja:

 

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że na nasz budżet wpływ ma fatalna polityka państwa wobec samorządów, radny to rozumie. Nie rozumie jednak uległości władz powiatu wobec rządu w którym mają przecież swe odzwierciedlenie. Skoro rząd gnębi samorządy to prosiłby on o bardziej odważne inicjatywy i nękanie władz centralnych potrzebami i spostrzeżeniami z naszego powiatu.

Radny powiedział, że jest pod wrażeniem sprawnej realizacji ubiegłorocznego budżetu, matematycznie nie można mieć zastrzeżeń. Pan Starosta wspomniał o środkach pozyskanych z zewnątrz. Jest jednak małe „ale" - nic nie zrobiono w sprawie pozyskania dodatkowych pieniędzy na inwestycje z pomysłu o którym ma mówca wrażenie Zarząd Powiatu zapomniał - pozyskiwanie pieniędzy ze służebności za przesył mediów w drogach powiatowych. Mówca zaapelował, aby w latach przyszłych Powiat sprawiedliwe dbał o wszystkie gminy. Mając na względzie wszystkie przedstawione uwagi radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymają się od głosy udzielając Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium.     

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - powiedział, że zgadza się z sugestią, zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ujętą w uchwale Składu Orzekającego Izby, aby Komisja Rewizyjna przekazywała Radzie Powiatu informacje nie tylko o zagadnieniach poddanych kontroli, ale przede wszystkim o zakresie kontroli poszczególnych zagadnień i ustaleniach dokonanych na podstawie dokumentów źródłowych z kontroli określonych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. 

 

W dalszej części obrad  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/35/2015  z dnia 22 maja 205 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

 

Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb zaproponował, by powyższy punkt porządku obrad realizować następująco:

 

1) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2014,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2014 rok,

3) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2014 rok.

 

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Dawid Hierowski odczytał uchwałę Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
6 maja 2015 roku  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2014. Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb  powiedział, że uchwałę  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
16 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2014 rok wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 61. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2014 rok jest uzasadniony. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego
za 2014 rok.

Rada Powiatu w obecności 16  radnych, 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr VII/36/2015
z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Przewodniczący Rady odczytał treść podjętej uchwały. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 50, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 59.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/37/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 651, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 60.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

Rada Powiatu 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025, wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr VII/38/2015 z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego był omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu. Komisje zgłosiły uwagi do jego projektu w związku z tym projekt wrócił ponownie pod obrady Komisji Statutowej celem rozpatrzenia proponowanych zmian.

 

Radny Mariusz Król - Przewodniczący Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego powiedział, że komisja na posiedzeniu w dniu
11 maja br. rozpatrywała wnioski zgłoszone przez Komisję Rolnictwa, w związku z czy zostały zmienione zapisy kilku paragrafów tj. § 11 ust.2 otrzymał nowe brzmienie: „Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że każdy radny powstaje i odczytuje treść ślubowania. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg"", natomiast § 21 ust. 4 poszerzono o zapis „Dopuszcza się komunikację z radnymi w formie elektronicznej." Są to dwie dodatkowe zmiany, które komisja przyjęła na swym ostatnim posiedzeniu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - zapytał, czy zapis § 11 ust. 1 pkt 2 jest wystarczający, gdyż jest w nim mowa tylko o stwierdzeniu liczby radnych obecnych na sesji, a nie ma zapisu tyczącego się stwierdzenia quorum, czy prawomocności obrad? Czy w świetle stwierdzenia tylko liczby radnych, Rada będzie mogła kontynuować obrady?

 

Pan Paweł Gotowała - Sekretarz Powiatu odpowiedział, że komisja statutowa wyszła z takiego założenia, żeby stwierdzić quorum najpierw należy radnych policzyć. Zgodnie z interpretacją radcy prawnego określenie liczby radnych obecnych na sesji jest jednoznaczne ze stwierdzeniem quorum.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr VII/39/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

 P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" (6 uchwał).

 

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjecie 6 uchwał w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".

 

 • Przedsiębiorstwo Wydawniczo - Handlowe „PRINT" Sp. z o.o.

 

Pan Mariusz Roga - Przewodniczący Kapituły uzasadniając wniosek o przyznanie odznaki dla Przedsiębiorstwa Wydawniczo - Handlowego „PRINT" Sp. z o.o. powiedział, że jest ono wydawcą Gazety Słupeckiej od 3 września 1989 roku, najstarszego tygodnika ukazującego się w rejonie słupeckim. Gazeta ta, wyszła naprzeciw potrzebą społeczeństwa lokalnego informując o bieżących wydarzeniach. Jest to swego rodzaju nośnik o tradycjach i historii ludzi ziemi słupeckiej i wydarzeń, które na tym terenie miały swoje miejsce. Jest to także inicjator wielu ciekawych pożytecznych pomysłów w środowisku lokalnym, oddziałuje w sferze spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, politycznych i sportowych. Od kilku lat Gazeta jest organizatorem plebiscytu Słupczanin Roku, w którym nagradza ludzi, którzy wyróżnili się w pracy społecznej na rzecz mieszkańców powiatu.

Zarówna Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla Przedsiębiorstwa Wydawniczo - Handlowego „PRINT" Sp. z o.o. i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla Przedsiębiorstwa Wydawniczo - Handlowego „PRINT" Sp. z o.o.

Rada Powiatu jednogłośnie - 14 głosami (2 osoby nie brały udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr VII/40/2015 z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

 • Firma Konspol Bis Sp. z o.o. Zakład Uboju i Przetwórstwa Kurczaka

 

Pan Starosta - powiedział, że Firma P.P.H.U Konspol Bis z o.o. rozpoczęła działalność w 1994 roku. Grupa Konspol do której należy Konspol Bis Sp. z o.o. jest wyjątkowo atrakcyjna dla klientów, ponieważ oferuje szeroki asortyment produktów z kurczaka od świeżego mięsa do najbardziej przetworzonych produktów delikatesowych z własną dostawą na obszarze całej Polski. Kluczowymi odbiorcami są odbiorcy specjalistyczni (Gerber), odbiorcy cateringowi (KFC, McDonald's, IKEA, SPHINX, hotele i sieci restauracji), sieci hipermarketów (LIDL, TESCO) oraz sklepy i hurtownie. Grupa Konspol eksportuje swoje towary do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowacji, Szwajcarii, Niemiec, Francji, krajów skandynawskich. Potwierdzeniem wysokiej jakości produkowanych prze Grupę Konspol produktów są prestiżowe nagrody i wyróżnienia otrzymane na szeregu Międzynarodowych Targów i Konkursów. Firma na stałe wrosła w słupecki krajobraz, stała się rozpoznawalną marką. To liczący się w naszym mieście pracodawca, zatrudniający ponad 800 osób. Firma zawsze chętnie sponsoruje inicjatywy ze strony placówek oświatowych, klubów, organizacji pozarządowych z terenu miasta i powiatu.      

Zarówno Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla Konspol Bis Sp. z o.o. Zakładu Uboju i Przetwórstwa Kurczaka i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla Firmy Konspol Bis Sp. z o.o. Zakładu Uboju i Przetwórstwa Kurczaka.

 Rada Powiatu jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VII/41/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

 • Pan Maciej Tomasz Chojnacki

 

Pan Mariusz Roga - powiedział, że pan Maciej Chojnacki jest znanym słupeckim notariuszem, ale również dowódcą Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej oddział terenowy w Koninie z siedzibą w Trójce. Pan Rotmistrz to inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, historycznym i państwowym. Nie ulega wątpliwości, że obecność szwadronu jazdy na uroczystościach, których organizatorem był samorząd powiatowy w bardzo barwny sposób podnosiły ich rangę. Pan Maciej Chojnacki często sponsorował imprezy powiatowe i miejskie, takie jak: Wawrzynki Słupeckie, czy kampanię społeczną „Słupca - Dzieciom". Jest On wielkim miłośnikiem koni, odznaczonym Złotą Odznaką Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni. Wniosek o nadanie odznaki skierował Burmistrz Miasta Słupcy.

Mówca poinformował, że zarówno Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla pana Macieja Tomasz Chojnackiego i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla pana Macieja Tomasz Chojnackiego.

 Rada Powiatu jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VII/42/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

 • Pan gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak

 

Pan Starosta powiedział, że gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, promocji 1987. W 1996 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, a w 2001 studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbył kurs specjalistyczny dla pilotów na samolot CASA C-295M, a w 2006 roku kurs specjalistyczny Starszych Inspektorów Bezpieczeństwa Lotów. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Lotnictwem.  W dniu 3 lutego 2014 roku objął obowiązki Dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Uzasadnieniem tego wniosku jest „nowe otwarcie" we współpracy samorządu powiatowego oraz innych okolicznych samorządów z 3 Skrzydłem Lotnictwa Transportowego. Przykładem jest podpisanie porozumienia i rzeczywiste realizowanie programów edukacyjnych, gdzie „nasza" młodzież
z klasy specjalistycznej z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy o profilu logistycznym realizuje zajęcia na terenie 33 Bazy Lotnictwa w Powidzu. Przyjście do Powidza gen. Jemielniaka spowodowało finalne zakończenie sprawy bezpieczeństwa lotów przez redukcję zwierzyny na terenie lotniska
w Powidzu. 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego włącza się w organizację wielu przedsięwzięć realizowanych przez samorząd powiatowy m.in. „Regat
na Powitanie Wakacji". Wniosek o nadanie odznaki skierował Burmistrz Miasta Słupcy.

Mówca poinformował, że Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla pana gen. bryg. pil. Mirosława Jemielniaka, na Zarządzie Powiatu jeden z członków wstrzymał się od głosu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla pana gen. bryg. pil. Mirosława Jemielniaka.

 Rada Powiatu na stan 17 obecnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 3 głosach „wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr VII/43/2015 z dnia
22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

 •  Pan Andrzej Słowiński

 

Pan Starosta powiedział, że pan Andrzej Słowiński swoją działalność artystyczną na terenie gminy Zagórów i powiatu słupeckiego rozpoczął w 1974 roku współtworząc zespół muzyczny Grupa Zagórowska. W 2000 roku pan Andrzej Słowiński stał się jednym z pomysłodawców i współzałożycieli chóru Cantabille stanowiącego częściową kontynuację dorobku artystycznego Grupy Zagórowskiej. W 2010 roku chór mieszany Cantabille uległ podziałowi na chór męski i żeński, w ten sposób powstał chór męski Quarta. Do dnia dzisiejszego chór dał około 200 koncertów. Współpracuje z poznańskimi chórami mieszanymi, Zespołem Akordeonistów w Koninie, a także z Rychwalską Orkiestrą Dętą Quantum. Dwukrotnie uświetnił wokalnie msze święte transmitowane na cały świat przez TV Polonia. W celu podnoszenia swojego poziomu artystycznego zespół utrzymuje stały kontakt z chórmistrzem UAM w Poznaniu prof. Andrzejem Ryłko. W swoim dorobku artystycznym chór posiada płytę i teledysk „Zagórowskie tango". Obecnie chór Quarta nagrał płytę zawierającą 29 utworów religijnych. Dorobek artystyczny pana Andrzeja Słowińskiego jest dla gminy Zagórów i powiatu słupeckiego niezwykle cenny
i wyjątkowy. Swoją pasją, talentem i zaangażowaniem reprezentuje nasz teren na wielu uroczystościach państwowych, religijnych oraz imprezach okolicznościowych, uświęcając ich przebieg. Wniosek o nadanie odznaki skierował Burmistrz Miasta i Gminy Zagórów.

Zarówno Kapituła „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla pana Andrzeja Słowińskiego i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla pana Andrzeja Słowińskiego.

 Rada Powiatu jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VII/44/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

 • Pan Waldemar Matuszak

 

Pan Mariusz Roga - powiedział, że pan Waldemar Matuszak ukończył w 1990 roku Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na kierunku wychowanie muzyczne. Swoją przygodę z działalnością kulturalną pan Matuszak rozpoczął w 1984 roku jako współzałożyciel znanego na terenie Powiatu Słupeckiego Zespołu Ludowego „Trąbczynianki". Prowadził również Zespół Wokalny Polskiego Związku Niewidomych w Koninie i Zespół Ludowy „Brzezinianki" z Brzeżna k. Konina przez okres 3 lat. Od 2000 roku jest on dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru Quarta i na tym polu jego dorobek artystyczny przedstawia się niezwykle bogato. Na swoim koncie chór posiada wydana płytę wraz z teledyskiem „Zagórowskie tango". Ostatnio chór Quarta nagrał płytę zawierającą 29 utworów religijnych. Pan Waldemar Matuszak należy do grupy ludzi wrażliwych, kochających muzykę i śpiew dla których muzyczne hobby stało się życiową pasją zasługującą na szczególne uznanie. W roku bieżącym chór Quarta obchodził będzie 15 - lecie  istnienia. Wniosek o nadanie odznaki skierował Burmistrz Miasta i Gminy Zagórów.

Zarówno Kapituła jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie odznaki dla pana Waldemara Matuszaka
i z taką też prośbą rekomendują go do Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego"  dla pana Waldemara Matuszaka.

 Rada Powiatu jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr VII/45/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Obrady opuścił radny Mariusz Król.

 

P u n k t  14

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Pan Starosta - powiedział, że odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji tyczące się drogownictwa zostały państwu radnym przesłane na piśmie. Mówca zdaje sobie sprawę, że nie są one w pełni satysfakcjonujące, ale nie pozwala na to szczupłość środków finansowych. Dosyć oszczędzająca nas aura w pierwszych trzech miesiącach tego roku pozwoli optymistyczniej popatrzeć na wykonanie kilku przedsięwzięć bieżącego utrzymania dróg, bądź drobniejszych zadań inwestycyjnych.

Mówca powiedział, że jeśli chodzi o odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na dzisiejszej sesji, to w temacie współpracy z gminami i wspólnych inwestycji odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. Natomiast na pytanie tyczące się sporu zbiorowego pomiędzy pielęgniarkami ze szpitala, a dyrekcją odpowiedzi udzieli pani dyrektor szpitala. 

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - odnosząc się do przesłanej mu odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji powiedział, że dopiero w ostatnim akapicie przebija się nutka optymizmu. Radny przyznał, że koszt związane z budową chodnika Strzałkowo - Sierakowo istotnie są bardzo wysokie.

Mówca zapytał, czy są jakieś szanse na przekazanie własności drogi Strzałkowo - Powidz w zasoby Urzędu Marszałkowskiego?

Radny zwracając się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg poprosił o wyprofilowanie dróg w Brudzewie na moście i w Oleśnicy, są tam niebezpieczne dla ruchu zaniżenia nawierzchni.

 

Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że niebezpieczne, newralgiczne miejsca na drogach niezwłocznie są naprawiane, więc i te w Brudzewie i Oleśnicy zostaną w miarę możliwości usunięte.

Jeśli natomiast chodzi o przekazanie drogi Strzałkowo - Powidz w zasoby Urzędu Marszałkowskiego to nieustannie czynione są starania przez niego, Marszałka Eugeniusza Grzeszczaka, generała Mirosława Jemielniaka, aby pomyślnie sfinalizować tę sprawę.      

 

Radny Jacek Szczepankiewicz - podziękował za naprawę drogi w kierunku Giewartowa, naprawę ubytku drogi obok posesji państwa Wiatrowskich. Mówca poprosił o zadbanie o drogę w kierunku Brzozogaju ze względu na uczęszczające tam dzieci.

 

Obrady opuściła radna Anna Kusiołek.

 

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Waldemara Miernika, tyczącą się sporu zbiorowego w jaki pielęgniarki ze szpitala weszły z dyrekcją przytoczyła kilka faktów zamieszczonych dziś w jednej z lokalnych gazet: po pierwsze to uchwałą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2014 roku zapadła decyzja, aby rozpoczynać składanie postulatów, które są ogólnopolskie w całym kraju, postulaty te dotyczyły głównie poprawy warunków pracy i płacy oraz gwarancji pracy i płacy. Te postulaty w lutym 2015 roku porozumieniem związków zawodowych, które działają w naszym szpitalu zostały złożone do dyrekcji szpitala. Rada Społeczna SP ZOZ została o tych postulatach powiadomiona. Konsekwencją niespełnienia złożonych postulatów było wniesienie w miesiącu marcu sporu zbiorowego. Mówczyni jako pracodawca w obecnych warunkach i realiach finansowych nie jest w stanie spełnić postawionych postulatów. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych szpital jest w trakcie rokowań, nic się to tej pory nie zmienia. Rozmowy są bardzo spokojne i konstruktywne, zarówno jedna jak i druga strona rozumie powagę sytuacji.  Zdaniem mówczyni postulaty te nie powinny być złożone do pracodawcy tylko do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.    

 

P u n k t  15

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Andrzej Kin - podziękował za wykoszenie poboczy przy drodze Ląd - Zagórów oraz prosi o wykoszenie poboczy przy pozostałych drogach powiatowych.

 

Radny Stefan Stencel - podziękował, za zabezpieczenie rowu w miejscowości Graboszewo montując odpowiednią barierkę.

 

Radny Waldemar Miernik - poprosił, aby przy kolejnym spotkaniu kapituły nadającej odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" uwzględnić obecność osoby z opozycji.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszerzyć skład kapituły. 

 

Radny Ignacy Maroszek - zapytał, na jakim etapie są rozmowy przywracające kurs autobusowy Powidz - Słupca? Radny zapytał, kiedy będą prowadzone prace odwadniające drogi w Przybrodzinie? 

 

Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że finał załatwienia sprawy w celu uruchomienia połączenia autobusowego Powidz - Słupca leży w gestii PKS, który jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Złożony w tej sprawie wniosek został poparty przez Wójta Gminy Powidz. Sprawa ta na bieżąco jest przez mówcę monitorowana. Zgodnie z przepisami od 2017 roku samorząd powiatowy będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu. Na mocy porozumień powiat będzie organizatorem transportu z sąsiednimi powiatami, jeśli kurs będzie obejmował co najmniej trzy powiaty, będzie to zadanie Marszałka.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński - w kwestii połączenia autobusowego powiedział, że może należałby się zastanowić nad rozmowami z prywatnym przewoźnikiem i zamiast autobusu na tym odcinku uruchomić BUS.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że rozmowy z prywatnym przewoźnikiem były prowadzone, lecz on awansem chciał otrzymać od samorządu pieniądze, które zapewniłyby mu rentowność, a ewentualne pieniądze ze sprzedaży biletów odprowadzać do budżetu samorządu. 

 

P u n k t  16

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady

 

                                                                                                    Bogdan Jastrząb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

  

Protokół Nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 września 2015 r.

BR.0002.6.2015

Protokół nr IX/2015
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 25 września 2015 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 16:20.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady IX sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Złożenie ślubowania przez radną Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisarz Wyborczy w Koninie postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2015 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Słupeckiego - Tadeusza Andrzeja Krotoszyńskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 5, z listy nr 1 - Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przyczyną wygaśnięcia mandatu było pisemne zrzeczenie się mandatu.
W związku z tym, dnia 27 sierpnia 2015 roku od Komisarza wpłynęło postanowienie, które stwierdziło, iż w skład Rady Powiatu Słupeckiego wstępuje pani Barbara Wojtkowiak. Jest to kandydatka z tej samej listy, która
w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku uzyskała kolejno najwyższą listę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.
Przewodniczący poprosił radną o powstanie i wypowiedzenie treści ślubowania.

Radna Barbara Wojtkowiak złożyła ślubowanie w następującej treści: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg".

Przewodniczący Rady złożył pani Barbarze Wojtkowiak gratulacje
i stwierdził, że objęła ona mandat radnej Rady Powiatu Słupeckiego.

P u n k t  3
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  4
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony
w zaproszeniu. W związku z objęciem mandatu radnej przez panią Barbarę Wojtkowiak zachodzi konieczność uzupełnienia składu Komisji Stałych Rady Powiatu, zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i jako punk 17 zaproponował - podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 79.
Mówca zapytał, czy w sprawie porządku obrad są inne wnioski?

W związku z brakiem innych propozycji do porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o punkt - podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie rozszerzyła porządek obrad o punkt 17 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Złożenie ślubowania przez radną Rady Powiatu.
3.    Stwierdzenie quorum.
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 25 czerwca 2015 roku.
6.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Informacja o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy oraz perspektywy dalszego funkcjonowania jednostki.
9.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.
10.    Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej
i turystyki w 2014 roku i w I półroczu 2015 roku.
11.    Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.
12.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego
za I półrocze 2015 roku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.
18.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.    Wolne głosy i wnioski.
20.    Zakończenie obrad.

P u n k t  5
Przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z VIII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła protokół Nr VIII/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 roku, bez odczytywania.

P u n k t  6
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radny Waldemar Miernik  - poprosił o dokładniejsze wytłumaczenie odmowy w stosunku do Gminy Strzałkowo w sprawie zwolnienia z opłaty mieszkańców wymieniających prawa jazdy. Mówca dodał, że o ile się orientuje to Gmina Strzałkowo wnioskowała o zwolnienie z opłat tylko tych mieszkańców, którzy mieszkają na terenach ulic, które mają być objęte zmianą nazwy. Nie rozumie on, skąd ma być uszczuplenie dochodów powiatu skoro Ci mieszkańcy w innym przypadku tych dokumentów by nie wymieniali?   
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jest w posiadaniu opinii prawnej w tym temacie, którą bardzo chętnie radnemu udostępni. Uchwała odnosiłaby się tylko do wybranej części mieszkańców naszego powiatu. Z opinii radców prawnych wynika, że takie zwolnienie można byłoby zastosować jeśli obowiązywałoby dla całej populacji mieszkańców naszego powiatu. Rada Powiatu jest władna podejmować takie decyzje w momencie, kiedy fakt już zaistniał, zwolnić z opłaty można tylko tego, kto takiej opłacie podlega. Umniejszenie budżetu powiatu polegałoby na tym, że każdy dokument który wydajemy w wydziale komunikacji powiat zamawia i za jego wyprodukowanie ponosi opłaty, jeśli nie byłoby rekompensaty za tę poniesioną opłatę to o tyle jest pomniejszony budżet.
 
Radny Ignacy Maroszek - zapytał, czy obecnie w kompetencji Starosty będzie dysponowanie transportem osobowym, jeśli tak to przypomniał o niejednokrotnie zgłaszanym przez niego połączeniu komunikacyjnym Powidz - Słupca.  
Pan Mariusz Roga - powiedział, że od 1 stycznia 2017 r. organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu będzie wyłączną kompetencją samorządu powiatowego. Zgodnie z zapisami tej ustawy pewne czynności przygotowawcze muszą już teraz być wykonane, m.in. ogłoszenie zamiaru powierzenia transportu zbiorowego zewnętrznym firmom zajmującym się tą dzielnością.
  
P u n k t  7
Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje zgłosili:

 • radny Jacek Szczepankiewicz - w imieniu mieszkańców Gminy Ostrowite wnioskował o ponowne wprowadzenie do realizacji budżetu 2016 roku kapitalnego remontu drogi Siernicze Małe w kierunku Budzisławia.
Kolejna interpelacja dotyczyła budowy drogi w miejscowości Mieczownica w porozumieniu z Firmą Konspol; przy okazji budowy tej drogi naprawa barierki wzdłuż stawu.

 • radna Anna Kusiołek - w imieniu mieszkańców miejscowości Niezgoda wnioskowała, aby na wysokości ich miejscowości na odcinku drogi Strzałkowo - Powidz ustawić znak „zakaz wyprzedzania".
W imieniu mieszkańców Kątów radna wnioskowała o zebranie poboczy.
Kolejna interpelacja, dotyczyła ustawienia lustra na skrzyżowaniu w miejscowości Kamień na odcinku drogi Koszuty - Kazimierz Biskupi.
Radna wnioskowała o modernizację drogi Cienin Perze - Cienin Zaborny.

 • radna Iwona Buśkiewicz - wnioskowała o zamontowanie lustra na ulicy Traugutta przy wyjeździe z drogi od pawilonu „Hermes", z uwagi na znajdujący się tam parking, gdzie zaparkowane tam samochody w znacznym stopniu utrudniają wyjazd.

P u n k t  8
Informacja o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy oraz perspektywy dalszego funkcjonowania jednostki.

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedziała, że informację o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitala przedstawiała na ostatniej sesji Rady i niewiele się od tego czasu zmieniło.
Następnie mówczyni przedstawiła prezentację obrazującą perspektywy dalszego funkcjonowania szpitala, która była już przestawiana na spotkaniu Marszałka Sejmu pana Eugeniusza Grzeszczaka i pana Starosty z wójtami i burmistrzami na terenu naszego powiatu. Przedmiotowa prezentacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Obrady opuścił radny Przemysław Dropiński.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że samorząd powiatowy stoi obecnie przed wyzwaniem jakiego w 17-letniej historii samorządu nie było, mianowicie przed koniecznością rozbudowy szpitala, dla którego powiat jest organem założycielskim. Mówca powiedział, że równolegle z działaniami o których była mowa podczas spotkania z wójtami i burmistrzami przystąpiono do poszukania firmy projektowej, która przygotowała koncepcję projektową rozbudowy szpitala oraz prowadzone są przez pana Skarbnika rozmowy z bankami na temat możliwości zaciągnięcia kredytu przez powiat. Po wstępnych szacunkach można stwierdzić, że powiat jest w stanie „udźwignąć" kredyt w wysokości 15 mln zł.  Wiedząc, że inwestycja będzie kosztowała 27 mln zł. brutto wystąpiono do samorządów gminnych o wsparcie rozbudowy szpitala w wysokości 12 mln zł. Nie tylko sam kredyt bankowy miałby służyć pokryciu tego zadania inwestycyjnego, ponieważ równolegle szukane są cząstkowe środki finansowe, które pozwolą zminimalizować potrzebę kredytowania. Na dzień dzisiejszy znaleziony został Program „Lemur" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w którym można otrzymać pożyczkę, gdzie część z niej może być umorzona i stanie się dotacją. Znaleziono Program „Kawka", który dotyczy poprawy jakości powietrza, poprzez zastosowanie elementów, które nie będą negatywne oddziaływały na środowisko. Znaleziono inicjatywy obywatelskie służące ograniczeniu antropopresji, czyli szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Pan Starosta poinformował, że obecnie pani Dyrektor Wiśniewska uczestniczy w sesjach Rad Gmin, celem przedstawienia koncepcji rozbudowy szpitala, zwracając się tym samym o wsparcie finansowe w tym zakresie. 

Obrady opuściła radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska.

Radny Waldemar Miernik - zapewnił, że w radnych opozycji będzie pełne wsparcie w kwestii rozbudowy szpitala. Mówca stwierdził jednak, że w sprawie partycypacji gmin w kosztach rozbudowy szpitala pan Starosta jest optymistą, on po przeprowadzonych kilkudziesięciu rozmowach z włodarzami gmin
i radnymi jest raczej sceptykiem. Radny zapytał, czy pan Starosta i Zarząd Powiatu posiada jakich plan „B"?
Pan Starosta odpowiedział, że zdolność zachowania płynności finansowej powiatu byłaby utracona zaciągając wyższy kredyt niż się obecnie planuje, czyli 15 mln zł. Przedstawiane przez radnego informacje są zapewne pokłosiem wywoływanych przedwcześnie komentarzy i oceny sytuacji bez posiadania danych przedstawianych dzisiaj i na sesjach rad gmin przez panią dyrektor szpitala. Obecnie dobrze byłoby przekazywać obiektywną prawdę, która jest uzgodniona w instytucjach finansowych, biurze projektowym i funduszach, które mogą powiatowi pomóc pozyskaniu środków finansowych.
Radny Waldemar Miernik - zapytał, co środowisko medyczne mówi na temat tej inwestycji, czy jest projekt który zakłada budowę tańszego obiektu?
Pan Mariusz Roga - powiedział, że nie chciałby obecnie odpowiadać na to pytanie, ponieważ jeśli byłaby koncepcja na tańszy projekt to mogą pojawić się zarzuty, po co aż taki drogi projekt. Obecnie określone zostały pewne standardy, więc dobrze byłoby się ich trzymać, aby zachować wymagany poziom usług medycznych. 
Pani Iwona Wiśniewska - dodała, że przez ostanie dwa lata środowisko medyczne konsultowało rozbudowę szpitala.
Radny Waldemar Miernik - zapytał, czy można w tej chwili mówić o jakichkolwiek terminach?
Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że jeśli uda się przed zatwierdzeniem budżetu powiatu na 2016 rok dokonać wiążących uzgodnień z gminami to wiosną przyszłego roku inwestycję będzie można rozpocząć. Mówca dodał, że w budżecie tegorocznym są już zagwarantowane środki finansowe na dokumentację techniczną.  
 
Radna Barbara Wojtkowiak - zapytała, czy po przeprowadzonych rozmowach pana Starosty i pani Dyrektor z samorządami gminnymi odczuwalne jest już jakieś zaangażowanie ze strony tych samorządów, współodpowiedzialność za podjęte przedsięwzięcie?
Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że po przeprowadzonych rozmowach odniósł wrażenie że jest ogromna troska i zrozumienie ze strony samorządów. Natomiast, istotą sprawy jest teraz wyjść z tym do środowisk lokalnych, gdyż jest jeszcze wiele rzecz do wyjaśnienia, wytłumaczenia. Mówca dodał, że dużo obiecuje sobie po wizytach pani dyrektor na sesjach rad gmin, ale również po posiedzeniu na początku października „Związku Gmin Powiatu Słupeckiego".

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że czytając ostatnio wywiad w lokalnej prasie z panem doktorek Przemysławem Niezbeckim odniósł wrażenie, że sprawy medyczne nie idą w szpitalu w tym kierunku co powinny. Chodzi o to, że słupeccy lekarze uważają, iż są zatrudniani lekarze z zewnątrz, którzy lepiej zarabiają. W związku z tym mówca zapytał, czy nie należałoby wreszcie powołać zastępcy dyrektora ds. medycznych?
Pani Iwona Wiśniewska - odpowiedział, że przyjmuje do wiadomości wniosek tyczący się powołania dyrektora ds. medycznych. Natomiast, jeśli chodzi o pierwszy wniosek to ku zdziwieniu przyjmuje, iż sprawy medyczne, które według jednego z lekarzy są niezałatwione opierają się tylko o wynagrodzenie.
W szpitalu słupeckim pracują lekarze, którzy są lekarzami „naszego" szpitala niezależnie od tego gdzie zamieszkują.

P u n k t  9
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.
  
Opinie Komisji:

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

Radny Stefan Stencel - powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych  na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.

W związku z brakiem głosów i pytań w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  10
Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku i w I półroczu 2015 roku.

Opinia Komisji:

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń jednogłośnie przyjęła rozpatrywaną informację.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o realizacji zadań
z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2014 roku i w I półroczu 2015 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  11
Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.

Opinie Komisji:

Radny Andrzej Kin -powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie przyjęła informację  z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.

Radny Stefan Stencel - powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych  jednogłośnie zaakceptowała rozpatrywaną informację. 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację  z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2014 rok i za I półrocze 2015 roku.  Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  12
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2015 roku.

Przewodniczący wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego kolejno zabierając głos poinformowali, że komisje pozytywnie zaopiniowały informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2015 roku.

Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr SO-0953/4/6/Ko/2015 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
17 sierpnia 2015 r. wyrażającą opinię o przedstawionej przez Zarząd powiatu Słupeckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. Opinia RIO w Poznaniu o rozpatrywanej informacji jest pozytywna. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Dyskusja.

Radny Waldemar Miernik - z uwagi na to, że do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego dołączona jest również informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego szpitala zapytał, dlaczego w wykazie niezbędnych inwestycji nie ma ujętej budowy bloku operacyjnego?
Pan Mariusz Roga - zadeklarował, że od tej pory rozbudowa szpitala o nowy blok operacyjny będzie we wszystkich dokumentach ujmowana jako zadanie priorytetowe. 

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2015 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 74, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 77.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz
z autopoprawką.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.
Rada Powiatu na stan 13 obecnych jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjęta autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/52/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 75, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 78.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.
Rada Powiatu 12 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025, wraz z przyjęta autopoprawką.
Rada Powiatu 12 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr IX/53/2015 z dnia 25 września 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego był omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu. Komisje nie zgłosiły uwag. 
Powodem zmiany uchwały jest przesłanie wersji roboczej statutu do publikacji. Na kolejnej sesji Rada podejmie uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/54/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Opinia Komisji.

Radny Jacek Szczepankiewicz - powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/55/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.


P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z objęciem mandatu radnej przez panią Barbarę Wojtkowiak zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Powiatu. Pani radna zadeklarowała udział w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, natomiast radny Dawid Hierowski zadeklarował chęć przynależności do Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Na tą okoliczność został przygotowany stosowny projekt uchwały - druk na 79.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/56/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

    P u n k t  18

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pan Starosta powiedział, że zdecydowana większość interpelacji zgłoszona na dzisiejszej sesji dotyczy ewentualnych zapisów w budżecie powiatu na rok przyszły; zgłoszone kwestie zostaną przekazane do odpowiednich komórek, gdzie na pewno Zarząd się nad nimi pochyli.


P u n k t  19

Wolne głosy i wnioski.

Radny Jacek Szczepankiewicz - wnioskował, aby zastanowić się nad wypracowaniem stanowiska Rady Powiatu w sprawie rolników dotkniętych skutkami suszy, zwłaszcza często opóźniającą się procedurą szacowania szkód. Nie chodziłoby tu już o sezon obecny, lecz o konkretne stanowisko na przyszłość, aby Resort Rolnictwa inaczej traktował takie działania.


P u n k t  20

Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu Słupeckiego.


Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb


 

 

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 22 kwietnia 2015 roku

BR. 0002.3.2015

Protokół Nr VI/2015

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1400 do godz. 1510.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady VI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik_1.pdf, a lista zaproszonych gości załącznik_2.pdf do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony

w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokółu Nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 marca 2015 r.                                 

5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.             

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok – druk nr 42.

8.  Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok – druk nr 43.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych        im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – druk nr 28.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie obrad.   

P u n k t  4

 

Przyjęcie protokółu Nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia         27 marca 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z V/2015 sesji Rady Powiatu

Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego

treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.

                  

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr V/2015 z dnia 27 marca 2015 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół              Nr  V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 marca 2015 roku.                          

P u n k t  5

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania                 z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik_3.pdf do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  6

 

Interpelacje i zapytania radnych.

 

W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili: 

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – powiedział, że w imieniu mieszkańców miejscowości Brzozogaj wnioskuje o wyrównanie i utwardzenie drogi Nr 3055 Mieczownica – Brzozogaj. Petycję mieszkańców Brzozogaj radny przekazał Staroście Powiatu.

Kolejna interpelacja dotyczyła usunięcia krzewów na łuku drogi Kosewo – Anastazewo w celu poprawienia bezpieczeństwa.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński -  powiedział, że ponawia interpelację dotyczącą budowy chodnika w miejscowości Sierakowo. Dodał, że wskazał środki finansowe, które można na ten cel przeznaczyć. Mówca powiedział, że w odpowiedzi na zgłoszoną interpelację na ostatniej sesji Rady Powiatu został poinformowany, że zadanie zostanie ewentualnie ujęte w planie na lata 2014 – 2020. Radny powiedział, że nie zgadza się z tą informacją bo skoro są środki finansowe i jest opracowana dokumentacja to dlaczego nie może być ta inwestycja realizowana obecnie. Mówca powiedział, że ponownie interpeluje o budowę chodnika w miejscowości Sierakowo w roku 2015.

 

Radny Przemysław Dropiński – zapytał czy po przeprowadzonym remoncie drogi Zagórów - Słupca, nie można podzielić tej drogi na dwa pasy białą linią ponieważ droga ta jest bardzo wąska i dwa samochody mają trudno się minąć.

Kolejna interpelacja dotyczy wniosku by w kolejnym uchwalanym budżecie powiatu uwzględnić środki finansowe przeznaczone na tzw. budżet obywatelski,          o którym zdecydują mieszkańcy powiatu.

Następna interpelacja zgłoszona przez radnego dotyczyła terminu sesji Rady Powiatu. Mówca powiedział, że Przewodniczący Rady miał ustalić stały termin sesji Rady Powiatu, w związku z tym prosi o uregulowanie tej sprawy.

 

Przewodniczący Rady – odpowiadając na ostatnią interpelację powiedział, że sesje w miarę możliwości zawsze odbywać się będą w ostatni piątek danego miesiąca ale nie zawsze jest to możliwe np. w tym miesiącu przyczyną jest udział Przewodniczącego Rady w szkoleniu.

 

Radna Anna Kusiołek – zgłosiła następujące interpelacje:

·     wnioskuje o ścinkę poboczy w Cieninie Kolonii przy drodze powiatowej,

·     w imieniu mieszkańców miejscowości Kotunia, Kąty i Wierzbocice wnioskuje o remont drogi powiatowej,

·     wnioskuje o remont drogi w kierunku miejscowości Młodojewo,

·     kolejna interpelacja dotyczy wyrównania i poszerzenia (wycinka krzewów) drogi Posada – Niezgoda.

 

P u n k t  7

Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok – druk nr 42.

 

Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Przewodniczący

Rady przypomniał, że informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 42.

 

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

 

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja bez uwag przyjęła omawianą informację.

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się  i przyjęła do wiadomości informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok. Informacja stanowi załącznik_4.pdf do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  8

 

Sprawozdanie  Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok  – druk    nr 43.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok  wszyscy radni otrzymali na druku nr 43.

 

Sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

 

Radna Anna Czerniak -  Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła przedłożone sprawozdanie.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że z przedłożonego sprawozdania wynika, że powiat słupecki jest dobrze zabezpieczony przed wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt występujących w Europie, o szczególnie istotnym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik_5.pdf do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  9

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – druk nr 28.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodoweg i Ustawicznego w Strzałkowie. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku          nr 28. Dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały i większością głosów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński -  powiedział, że w dalszym ciągu nie rozumie intencji jaka przyświeca podjęciu rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych       w Strzałkowie. Mówca powiedział, że jest to decyzja, która może zaszkodzić tej szkole, a nie rozwiązuje problemu. Mówca powiedział, że powziął informacje na temat funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kościelcu. Niniejsze centrum powstało w latach dziewięćdziesiątych, a więc nie można porównywać działania w centrum w Kościelcu z centrum w Strzałkowie, które ma powstać. Zdaniem mówcy przemianowanie tej szkoły na centrum, spowoduje w najbliższym czasie jej degradację, a tym samym pewnie przestanie funkcjonować. Mówca powiedział, że centrum w Kościelcu funkcjonuje tylko dlatego, że prowadzi szkoły, a śladową działalnością jest prowadzenie szkoleń i kursów.

Rady Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że trudno tej jednostce będzie prowadzić szkolenia ponieważ są firmy prywatne które takie same szkolenia prowadzą w ciągu jednego dnia, a szkoła proponuje tydzień lub miesiąc.

Radny Tadeusz Krotoszyńskich – apelował do wszystkich radnych aby nie podejmować takiej decyzji, a uruchomić ewentualnie filię centrum kształcenia. Ponadto zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały w przedostatnim akapicie pisze się już o rozwiązanym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                    w Strzałkowie, a dopiero w dniu dzisiejszym ma być podjęta decyzja.

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że otrzymał apel Rady Gminy Strzałkowo i w pełni podziela jego treść. Mówca zwrócił się z pytaniem do pana Starosty, czy Zarząd Powiatu ponownie zajmował się sprawą przekształcenia szkoły  w Strzałkowie? Dodał, iż uważa, że kiedy jest prowadzony nabór nie powinno przekształcać się szkoły. Młodzież stoi na rozdrożu bo nie wie, w którym kierunku ma pójść.

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że będzie głosował przeciwko omawianej uchwale.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że aby podjąć właściwą decyzję             w omawianym temacie ma dwa pytania. Pierwsze do dyrektora szkoły czy od ostatniego spotkania, które miało miejsce tuż po świętach, doszło do spotkania            z władzami samorządowymi Strzałkowa, czy może dyrekcją gimnazjum.

 

Pan Władysław Pietras – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych               w Strzałkowie odpowiadając na pytanie powiedział, że nie było takiego spotkania.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że jest skłonny zaufać radzie pedagogicznej i dyrektorowi, którzy dla tej szkoły chcą jak najlepiej. Mówca powiedział, że nie wie dlaczego wokół tej szkoły toczy się jakaś dziwna gra. Dodał, że na spotkaniu po świętach dyrektor gimnazjum deklarował chęć spotkania aby wyjaśnić uczniom, że szkoła nie jest likwidowana.

Radny Waldemar Miernik -  powiedział, że nie rozumie dlaczego do takiego spotkania nie doszło i prosi jeszcze raz i apeluje do dyrektora gimnazjum ze Strzałkowa aby zorganizować spotkanie z uczniami gimnazjum. Dodał, że jako radny zobowiązuje panią Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego by do takiego spotkania doprowadziła.

 

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu powiedział, że Zarząd Powiatu Słupeckiego w dniu dzisiejszym przedkłada projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie i utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wersji przygotowanej na sesję w miesiącu marcu   2015 r.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że na kategoryczne żądanie samorządu Gminy Strzałkowo i wniosek radnego Tadeusza Krotoszyńskiego projekt niniejszej uchwały został zdjęty z porządku obrad sesji w miesiącu marcu br. Dodał, że odbyło się spotkanie Radnych Rady Powiatu Słupeckiego z Radnymi Rady Gminy Strzałkowo na którym wiele powiedziano ale z perspektywy czasu to spotkanie nie wiele wniosło w rozumienie istoty sprawy. Mówca powiedział, że jedynym motywem działania Zarządu Powiatu Słupeckiego jest próba utrzymania całego potencjału systemu oświaty w powiecie słupeckim w postaci wszystkich pięciu szkół ponadgimnzajalnych. Dodał, że na spotkaniu tuż po świętach w Strzałkowie zupełnie niepotrzebnie powrócił wątek jednej z kłopotliwszych spraw dotyczących rzekomego ukrzywdzenia nauczycieli i emerytów nauczycielskich poprzez odebranie ogródków działkowych. Mówca powiedział, że temat ogródków działkowych nie ma nic wspólnego z meritum sprawy, ale odniesie się do tego. Ukrzywdzeni zostali ci nauczyciele, którzy nieprawnie zajmowali grunt albo wręcz bogacili się na tym bo  wydzierżawiali innym, a teraz jest wszystko uregulowane tak jak trzeba. Mówca powiedział, że z tematem ogródków działkowych pojechał na sesję Rady Gminy do Strzałkowa na wiosnę roku 2013 i wtedy Wójt Gminy Strzałkowa powiedział, że jest to autonomiczna sprawa samorządu powiatu słupeckiego.

Pan Mariusz Roga –powiedział, że jeżeli chodzi dalsze losy funkcjonowania szkoły w Strzałkowie i jej oferty edukacyjnej jest to autonomiczna decyzja powiatu słupeckiego. Jest to sprawa gdzie powiat sam musi znaleźć optymalne rozwiązanie. Mówca powiedział, że skoro w dwóch porównywalnych sprawach są dwa całkowicie odmienne stanowiska samorządu Gminy Strzałkowo to należy zadać pytanie co jest powodem, że w dwóch podobnych sprawach są całkiem odmienne motywy postępowania.

Pan Mariusz Roga – przedstawił swoje spostrzeżenia podpierając się stosownymi dokumentami, które stanowią załącznik_6.pdf do niniejszego protokółu:

·     23 września 1972 r. pan Ludwik Wawrzyniak przekazał swe grunty na rzecz Skarbu Państwa , na co Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupcy wydało stosowną decyzję,

·     27 maja 1977 r. Naczelnik Gminy Strzałkowo orzekł o przekazaniu nieodpłatnie w użytkowanie dla Państwowego Technikum Rolniczego w Strzałkowie nieruchomości rolnej, obejmującej działki, na których znajduje się szkoła i teren poza nią, wydając stosowną decyzję,

·     Wojewoda Wielkopolski 21 listopada 1994 r. swoją decyzją przekazał na rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości rolne Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Strzałkowie o powierzchni 3,31 ha położonych w Strzałkowie. Dodał, że prywatne grunty, które przeszły w zasób Skarbu Państwa zostały prawomocnymi decyzjami przekazane do dyspozycji szkoły rolniczej obecnie szkoły prowadzonej przez powiat,

·     4 sierpnia 2005 r. Wójt Dariusz Grzywiński informuje dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, że uchwałą Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2005 r. został uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzałkowo, w którym to użytkowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych działka oznaczona numerem geodezyjnym 548/4 o powierzchni 3,31 ha wykorzystywana dotychczas na cele rolnicze, została przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i prosi o rozważenie możliwości rezygnacji       z użytkowania w/w działki i zwrotu jej do agencji. Starosta dodał, że jak wszyscy pamiętają na poświątecznym spotkaniu, pan wójt powiedział, że z przekształceniami tej działki, z wnioskami do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie ma nic wspólnego, to starosta wnioskował o taką zmianę,

·     10 stycznia 2006 r. Zarząd Powiatu Słupeckiego wtedy kierowany przez pana Michała Pyrzyka otrzymał informację, że z tej działki planuje się wydzielić około 1,6 ha na budowę stadionu przy współudziale Gminy Strzałkowo i należy wygasić na nią trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnzajalnych  w Strzałkowie i ustanowić w 1/2 części wydzielonej nieruchomości współwłasność z Gminą Strzałkowo umową notarialną, której koszt pokryją strony solidarnie . Starosta powiedział, że wszyscy wiemy, że strzałkowski  i powiatowy samorząd wspólnie wybudowały hale sportową, która zabrała kawałek boiska szkole. Dodał, że wtedy zapadły wspólne decyzje o budowie boiska, na zasadzie współwłasności. Chcąc odbudować boisko, podjęto decyzję, że z terenów należących do powiatu, będących w użytkowaniu szkoły, wydzielony zostanie 1,6 ha na ten cel,

·     w kwietniu 2007 r. Starostwo Powiatowe dowiaduje się, że w projekcie inwestycji dla zachowania strefy od budynku hali boisko musi zostać przesunięte na grunty Agencji Nieruchomości Rolnych i Gmina Strzałkowo prowadzi rozmowy z agencją o przejęciu gruntów na rzecz gminy,

·     21 czerwca 2007 r. Wójt Gminy Strzałkowo zwraca się do agencji z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Strzałkowo nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 548/4, położonej w Strzałkowie za Zespołem Szkół Ponadgimnzajalnych na cel publiczny realizowany w ciągu najbliższych 5 lat przez gminę Strzałkowo. Na w/w działce planowana jest budowa kompleksu sportowego. Starosta przypomniał, że budowa kompleksu sportowego była planowana na przekazanej przez powiat działce. Ponadto zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo teren na którym planowana jest inwestycja ustala równoległą funkcję zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

·     agencja nie wyraża zgody na nieodpłatne przekazanie ziemi gminie, ponieważ właścicielem terenu jest powiat słupecki.

·     18 lipca 2007 r. wójt ponownie wnioskuje do agencji i informuje, że gmina Strzałkowo zamierza kontynuować procedurę w zakresie nieodpłatnego przekazania na własność nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo, motywując to tym, że na najbliższej sesji Rady Gminy wystąpi  z propozycją zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działki    nr geod. 548/4, w celu zarezerwowania obszaru pod realizację przez gminę celów publicznych,

·     agencja ponownie nie wyraża zgody i nie udziela promesy w zakresie nieodpłatnego przekazania gruntów,

·     3 października 2007 r. wójt po raz kolejny występuje z wnioskiem do agencji i informuje, że Rada Gminy Strzałkowo w dniu 27 września 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki oznaczonej nr geodezyjnym 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne. Starosta dodał, że raz gmina zawnioskowała o „mieszkaniówkę”, a drugi raz pod usługi publiczne,

·     agencja poinformowała, że na agencji nie ciąży bezwzględny wymóg nieodpłatnego przekazywania niniejszej nieruchomości,

·     15 listopada 2007 r. Wójt Gminy Strzałkowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Strzałkowo uchwały z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki oznaczonej nr geodezyjnym 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne,

·     realizacja powyższej uchwały nastąpiła 30 grudnia 2008 r. kiedy została uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki nr geodezyjny 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne.

 Pan Mariusz Roga – powiedział, że powyżej przedstawił stan prac samorządu gminy Strzałkowo w celu przejęcia gruntu za szkołą, który należał do powiatu. W tym czasie powiat prowadzi rozmowy ze Strzałkowem na temat wspólnej inwestycji tj. budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.  Wójt Gminy Strzałkowo w czerwcu informuje powiat, że akceptuje warunki darowizny przez powiat działki o powierzchni 1,6 ha z przeznaczeniem jej na boisko sportowe ale w tym samym czasie prowadzi rozmowy z agencją.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że zmiana polegała na tym, że z powiatem miała być współwłasność, a wyszło tak, że na budowę boiska trzeba było oddać ten grunt jako darowiznę. Rada Powiatu Słupeckiego w dniu 28 września 2007 roku podjęła uchwałę wyrażając zgodę na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Strzałkowo nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzałkowie przy ul. Górnej, gm. Strzałkowo oznaczonej numerem geodezyjnym 548/11 o powierzchni 1,6208 ha. Niniejsza nieruchomość stanowi wkład powiatu słupeckiego w realizację inwestycji związanej z budową kompleksu sportowego. Według operatu szacunkowego wartość rynkowa darowanej nieruchomości wynosi 223 700 zł. Ustalono, że w umowie darowizny należy umieścić zapis o prawie do bezpłatnego korzystania z obiektu przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie. Mówca powiedział, że w uzasadnieniu do uchwały zostało zapisane, że powstały obiekt będzie wyłączną własnością Gminy Strzałkowo, która w umowie darowizny zobowiąże się do umożliwienia bezpłatnego korzystania z boiska sportowego przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że Rada Gminy Strzałkowo w dniu 13 grudnia 2007 roku wyraziła zgodę na nabycie na własność Gminy Strzałkowo w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzałkowie, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 548/11 o powierzchni 1,6208 ha. Mówca powiedział, że na tą okoliczność został spisany protokół, z którego wynika, że połowa wartości darowizny miała być wkładem gminy Strzałkowo w odtworzenie boiska. Dodał, że jak wszyscy doskonale wiedzą do dzisiejszego dnia na tym terenie boiska nie ma.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że w momencie kiedy powiat powziął informację, że Gmina Strzałkowo chce przejąć grunty powiatu od Agencji Nieruchomości Rolnych, Zarząd Powiatu Słupeckiego w dniu 19 listopada 2012 roku zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat słupecki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem jest Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych w Strzałkowie, położonej w Strzałkowie oznaczonej nr 548/4 o powierzchni 3,3100 ha. Mówca powiedział, że Wojewoda Wielkopolski niezwłocznie wydał decyzję stwierdzając nabycie przez powiat słupecki z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, nieodpłatnie mienia Skarbu Państwa, stanowiącego własność nieruchomości oznaczonej nr 548/4 o powierzchni 3,3100 ha. Wojewoda swoją decyzję uzasadnił m.in. tym, że w dniu 31 grudnia1998 r. działka nr 548/4 pozostawała w zarządzie Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Strzałkowie, jednostki przejmowanej przez powiat słupecki z dniem 1 stycznia 1999 r.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że w dniu 26 lutego 2013 roku powiat zwrócił się do Wójta Gminy Strzałkowo o zmianę zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo, w miejscowości Strzałkowo na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 548/3 o powierzchni 3,3100 ha z usług publicznych na „mieszkaniówkę” i usługi publiczne w części północno-zachodniej. Proponowana zmiana wpłynie na wykorzystanie tego terenu w sposób jednorodny dla całego sąsiadującego osiedla o zabudowie jednorodzinnej.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że złożony wniosek miał odkręcić to, co zrobiła Rada Gminy Strzałkowo bez porozumienia z właścicielem gruntu, czyli powiatem. Mówca powiedział, że w momencie kiedy powiat wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie tej nieruchomości jako mienie Skarbu Państwa, wiedział, że z takim samym wnioskiem chce wystąpić po raz kolejny Wójt Gminy Strzałkowo. Dodał, że na jednej z sesji informował Radę Powiatu Słupeckiego, że powiat osiągnął porozumienie z Wójtem Gminy Strzałkowo, dzisiaj można powiedzieć że średnio korzystne, iż na jego mocy wójt gminy nie będzie składał takiego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego, a złoży tylko powiat  i  z tej przekazanej nam części nieruchomości, część o powierzchni prawie hektara oddamy nieodpłatnie w formie darowizny Gminie Strzałkowo. Mówca powiedział, że 23 sierpnia 2013 roku Rada Powiatu Słupeckiego podjęła uchwałę, w której wyraża zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strzałkowo nieruchomości stanowiącej własność powiatu słupeckiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 548/15 o powierzchni 0,9356 ha położonej w Strzałkowie. Niniejsza nieruchomość zostanie zbyta nieodpłatnie na realizację inwestycji celu publicznego przez Gminę Strzałkowo. Wartość darowizny 195 100 zł .

Pan Mariusz Roga – powiedział, ze reasumując w 2007 r. powiat przekazał Gminie Strzałkowo 1,6 ha gruntu wydzielonego z działki szkolnej na budowę boiska, którego do dzisiejszego dnia nie ma. W 2013 r. po raz kolejny powiat nieodpłatnie Gminie Strzałkowo przekazał w formie darowizny prawie hektar gruntu o wartości 195 100 zł. W zamian za tą działkę Rada Gminy Strzałkowo miała dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na budownictwo mieszkaniowe. Mówca powiedział, że dziś możemy przeczytać, że z racji tej iż Rada Powiatu coś kombinuje przy przekształceniu szkoły, gmina jest skłonna wycofać się z tych zmian. Dodał, że przedstawione porozumienie z Gminą Strzałkowo może być jeszcze bardziej bolesne, bo Wójt Gminy Strzałkowo obiecał zwolnić powiat z opłaty adiacenckiej. Można sądzić, że za chwilę Gmina Strzałkowo wycofa się z tej obietnicy i powiat tej darowizny może długo żałować.

Pan Mariusz Roga -  powiedział, że zastanawia się ile można jeszcze od powiatu wyciągnąć w imię przyjaźni i dobrej współpracy. Ile jeszcze powiat musiałby pookrawać mienie szkoły, żeby w jakiś sposób nie być torpedowanym przez nie wiadomo jakie argumenty ze strony Gminy Strzałkowo. Mówca powiedział, że powątpiewa w ten prestiż i w to ogromne zaangażowanie Gminy Strzałkowo                w funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie podając przykład: 25 czerwca 2012 r. razem z panem Wójtem Gminy Strzałkowo i panem Tadeuszem Krotoszyńskim przecinali wstęgę na otwarciu budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych. Obiekt został wybudowany ze środków własnych powiatu i środków wygospodarowanych przez szkołę oraz              z projektów pisanych przez szkołę. Dojście do tego obiektu nie było utwardzone i wtedy została skierowana prośba do Gminy Strzałkowo by przekazał kostkę produkowaną przez zakład gminny na utwardzenie dojścia do budynku praktycznej nauki zawodu. Starosta powiedział, że Wójt Gminy Strzałkowo publicznie złożył deklarację przekazania kostki, jednak kiedy prośba wpłynęła na piśmie wójt odmówił, twierdząc, że niewielką produkcją zabezpieczają w sposób niewystarczający wyłącznie potrzeby własne.   

Pan Mariusz Roga – powiedział, że chyba nie tylko o samą szkołę tak naprawdę chodzi. Dodał, że jak wczytuje się w pismo skierowane do Zarządu Powiatu i Radnych Rady Powiatu Słupeckiego przez Radnych Rady Gminy Strzałkowo i Wójta Gminy Strzałkowo to zastanawia się o co tak naprawdę chodzi. Bo jeżeli pisze się cyt. „ że brak stabilnej sytuacji w tej placówce wzbudza niepokój” , w związku z tym pytanie na czym brak stabilnej sytuacji polega skoro wszystkim nauczycielom w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 zagwarantowano pracę. Starosta powiedział, że radny wystąpił z inicjatywą utworzenia filii Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ale nie można tworzyć filii czegoś, czego jeszcze nie ma. Dodał, że nie ma prawnej możliwości utworzenia filii Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Mówca powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że najbardziej atrakcyjne kierunki kształcenia są przenoszone do słupeckiego „Ekonomika”.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że Zarząd Powiatu w omawianej sprawie zrobił wszystko czego wymaga prawo i wszystko co podpowiadała logika oraz troska o dalszy byt szkoły w Strzałkowie. Zdaniem mówcy jest to optymalne rozwiązanie          i prosi o podjęcie przedłożonego projektu uchwały.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że pan Starosta wylał kubeł zimnej wody na Wójta Gminy Strzałkowo i nie dobrze, że podczas jego nieobecności. Dodał, że z dużą częścią wypowiedzi pana Starosty nie zgadza się ponieważ pan Starosta próbuje hektarem ziemi przykryć problem szkoły. Mówca powiedział, że ziemia nie ma nic wspólnego z problemem szkoły i prawda jest taka, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w konsultacji i nie został zatwierdzony, a uwagi które były zgłaszane podczas spotkania na którym mówiono o sprzedaży ziemi to nie były sprzedane przez Wójta Gminy tylko przez powiat słupecki.

Radny Tadeusz Krotoszyński – zwrócił uwagę, że należy też powiedzieć, że gmina Strzałkowo sfinansowała naprawę dachu i remont hali sportowej. Mówca jeszcze raz powtórzył, że przykrywanie problemu szkoły hektarem ziemi co do końca jeszcze nie jest rozstrzygnięte bo nikt tej ziemi nie ukradł, nikt jej nie zabrał, nie jest  kwestią istotną i ważną. Dodał, że każdy samorząd ma prawo do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzania do niego zmian.

Radny Tadeusz Krotoszyński – jeszcze raz zaapelował do radnych by nie głosować nad tą uchwałą.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że wysłuchaliśmy historii bardzo burzliwego związku powiatu z Gminą Strzałkowo i widać, że ten związek przechodzi kryzys ale zdaniem mówcy teraz najważniejszą sprawą dla powiatu jest dotarcie          z informacją do wszystkich gimnazjalistów, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie funkcjonuje nadal i ma się dobrze.

 

Radny Przemysław Dropiński – zwrócił się do dyrektora szkoły by przedstawił opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, czy szkoła chce tego przekształcenia? Zdaniem mówcy w okresie kiedy jest nabór do szkół poruszane są problemy szkoły dotyczące przekształcenia, co w dalszej kolejności może spowodować zamknięcie szkoły.

 

Pan Władysław Pietras – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych               w Strzałkowie powiedział, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to nie głównie edukacja dorosłych, a przede wszystkim edukacja młodzieży, a w bardzo małym fragmencie edukacja dorosłych. Dodał, że zmianie ulega tylko nazwa i to, że szkoła będzie miała szersze możliwości funkcjonowania. Natomiast jeżeli chodzi o ziemię to jest ona bazą do szkolenia w zawodzie rolnik.

Pan Władysław Pietras – powiedział, że jeżeli chodzi o remont hali sportowej  to szkoła cały czas wyrównuje tą różnicę, którą dołożyła gmina. W kwestii naboru   do szkoły to po dzisiejszej sesji będzie zamieszczona informacja w prasie.

Pan Władysław Pietras – powiedział, że Rada Pedagogiczna jednogłośnie wyraziła zgodę na przekształcenie szkoły.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzałkowie.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr VI/34/2015              w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa    w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego     w Strzałkowie. Uchwała stanowi załącznik_7.pdf do niniejszego protokółu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – zapytał czy pismo Radnych Rady Gminy Strzałkowo było rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu Powiatu?

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że pismo otrzymał w dniu wczorajszym,           a temat szkoły w Strzałkowie kilkakrotnie wcześniej był omawiany na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

 P u n k t  10

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że większość zgłoszonych interpelacji w dniu dzisiejszym dotyczyła spraw drogowych, w związku z tym wszystkie zostaną omówione z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach     i odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. Natomiast w kwestii budżetu obywatelskiego to po sesji absolutoryjnej kiedy Zarząd Powiatu przystąpi do prac planistycznych nad przyszłym budżetem ten postulat zostanie wzięty pod uwagę.

 

P u n k t  11

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Przemysław Dropiński -  powiedział, że zgłosił wniosek dotyczący budowy ścieżki rowerowej ze Słupcy do Zagórowa i w odpowiedzi otrzymał informację, że jest opracowana dokumentacja remontu drogi Słupca – Ląd. Mówca zapytał czy można otrzymać wizualizację tej dokumentacji?

 

Pan Mariusz Roga – odpowiadając powiedział, że z niniejszą dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.   

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że sesja absolutoryjna Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu 22 maja br. oraz przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych. Termin mija 30 kwietnia 2015 r.

 

P u n k t  12

 

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  VI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

    Bogdan Jastrząb

 

 

Protokółowała

Roma Kaczmarek

Protokół nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 marca 2015 roku

BR.0002.2.2015

 

Protokół nr V/2015

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 27 marca 2015 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1610.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady V sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu 16 było obecnych, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi 1.pdf, a lista obecności zaproszonych gości 2.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony
w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 15podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, a w to miejsce zaproponował wprowadzenie informacji o koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie w roku 2015/2016 na bazie przyjętej strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego.  

 

Pan Mariusz Roga – Starosta zgłosił zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego, podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego, gdyż na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu wniesione zostały uwagi, które komisja statutowa musi przeanalizować.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Tadeusza Krotoszyńskiego, aby z porządku obrad zdjąć punkt dotyczący, podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, a w zamian wprowadzić informację o koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie w roku 2015/2016 na bazie przyjętej strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego.  

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła wyżej wymieniony wniosek.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Starostę, aby z porządku obrad wykreślić punkt tyczący się podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymieniony wniosek.

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 lutego 2015 roku.

5.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok z uwzględnieniem stanu dróg powiatowych.

8.       Informacja z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2014 roku”.

9.       Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2014.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020.

11.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie zasadności złożenia wraz z innymi powiatami skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

13.       Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego.

14.       Informacja o koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie w roku 2015/2016 na bazie przyjętej strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego.

15.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

16.       Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

17.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku.

18.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 – 2017.

19.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.       Wolne głosy i wnioski.

21.       Zakończenie obrad.

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
20 lutego 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z IV sesji był do wglądu
w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad
i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu
Nr IV/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 lutego 2015 roku.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 15 głosami „za”, przy 0 głosach przeciw i 1 głosie „wstrzymujących” przyjęła protokół Nr IV/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 lutego 2015 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi 3.pdf do niniejszego protokołu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – w odniesieniu do przedstawionego sprawozdania powiedział, że ponad 20 minut poświęciliśmy na wysłuchanie sprawozdania, nie ulega wątpliwości, że bardzo ciekawego, jednak na przyszłość poprosił, aby informację tę ograniczyć tylko do pracy Zarządu Powiatu, a resztę czasu spożytkować na rozwiązywanie ważniejszych problemów. 

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

·      radny Jacek Szczepankiewiczinterpelował o rozważenie potrzeby zainstalowania lustra w Sierniczu Wielkim przy skrzyżowaniu z drogą powiatową i gminną od strony tzw. gajówek.
Druga interpelacja dotyczyła, systematycznego likwidowania odrostów krzewów przy drodze od Siernicza Małego przez Naprusewo do Giewartowa.  
Kolejna sprawa dotyczyła systematycznego wykaszania rowów na terenie gminy Ostrowite
.
Mówca wnioskował o wyrównanie nawierzchni na drodze powiatowej
w Giewartowie od szkoły do pierwszego skrzyżowania (drżenie murów).
Radny przedstawił petycję, która wpłynęła na jego ręce od mieszkańców wsi Salomonowo o naprawę drogi gruntowej w tej miejscowości (wyrównanie nawierzchni i wypełnienie dziur). 

 

·      radny Tadeusz Krotoszyński zgłosił interpelację o wybudowanie chodnika w miejscowości Sierakowo, jako źródło pokrycia tej inwestycji wskazał środki 50 000 zł, które dzięki jego wnioskowo podczas przyjmowania budżetu na rok bieżący zostały zdjęte z promocji powiatu i przesunięte na inwestycje drogowe.
Mówca odnosząc się do autopoprawki do projektu zmian w budżecie wyraził swe oburzenie na zwiększenie o 38 000 zł. środków na promocję powiatu.

 

·   radny Stefan Stencel interpelował o zabezpieczenie rowu przy drodze powiatowej w miejscowości Graboszewo w kierunku Chwalibogowa.     

·     radny Waldemar Miernik wnioskował o namalowanie pasów dzielących jezdnię na drodze powiatowej Słupca – Ląd.
Kolejna interpelacja dotyczyła posprzątania lasku w Wacławowie przy dojeździe do autostrady.

·     radny Przemysław Dropiński – zapytał, czy ramach przekazywanych środków finansowych dla Miasta i Gminy Zagórów na podstawie porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych, można z tej puli wykonywać prace drogowe (remonty, budowę chodników) na terenie całej gminy? 
Ponadto radny wnioskował o:

-    budowę chodnika w Zagórowie przy ulicy Słupeckiej z uwagi na bardzo duży ruch samochodowy na tej drodze,

-    zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w Zagórowie na ulicy Pyzderskiej, gdzie znajduje się przedszkole, bank i przychodnia lekarza rodzinnego,

-    wyrównanie poboczy przy drodze Słupca – Zagórów,

-    wycinkę krzewów przy wiadukcie w Jaroszynie, gdyż ograniczają one widoczność pojazdom,

-    naprawę chodnika przy wiadukcie w Jaroszynie,

-    naprawę drogi w Słupcy przy skrzyżowaniu ulicy Zagórowskiej z ulicą Pyzdrską przy przejeździe kolejowym,

-    naprawę drogi w miejscowości Wierzbno przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Jaroszyna i Poniatówka przy kapliczce,

-    „głębszą” wycinkę krzewów przy drodze Ląd – Zagórów, szczególnie na zakrętach.

Radny Przemysław Dropiński – zapytał, czy aktywność pracy policji w Zagórowie spowodowana jest filmem zapieszczonym w internecie, pokazującym nieprawidłową jazdę samochodu policyjnego, czy jest próbą zwiększenia bezpieczeństwa poprzez karanie osób przechodzących przez jezdnię w niedozwolonych miejscach?

 

Pan Zdzisław Malina – Komendant Powiatowy Policji w Słupcy odpowiedział, że od dwóch lat komenda realizuje program zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drodze. Obecnie można już zaobserwować, że liczba pieszych poszkodowanych i sprawców zdarzeń drogowych sukcesywnie spada. 

·      radny Bogdan Jastrząb – interpelował  o przegląd przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg wszystkich dróg powiatowych i naprawę powstałych dziur po sezonie zimowym.
Mówca wnioskował o niezbędną naprawę drogi gruntowej Linówiec – Mlecze.

 

 

 P u n k t  7

Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok z uwzględnieniem stanu dróg powiatowych.

 

Opinie Komisji:

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informację z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok z uwzględnieniem stanu dróg powiatowych.

 

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń przyjęła rozpatrywaną informację.

 

Dyskusja:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że po zapoznaniu się z przedmiotową informacją jego uwagę wrócił wykaz potrzeb, który jest wręcz zatrważający. Zdaniem mówcy pan Starosta oraz cała Rada Powiatu winna się pochylić na tematem infrastruktury drogowej, ponieważ za kilka lat, jeśli nie będziemy podejmować konkretnych działań drogi powiatowe ulegną całkowitej degradacji. Rada winna konkretne środki kierować na modernizacje i budowę dróg, a nie ponownie na promocję powiatu.

 

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok z uwzględnieniem stanu dróg powiatowych. Przedmiotowa informacja stanowi 4.pdfdo niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  8

Informacja z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2014 roku”.

 

Opinia Komisji:

 

Radny Jerzy Orchowski – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła informację z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2014 roku”.

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w 2014 roku”. Przedmiotowa informacja stanowi 5.pdf do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  9

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2014.

 

Opinie Komisji:

 

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2014.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja nie zgłaszając zastrzeżeń przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok 2014, bez uwag. Sprawozdanie stanowi 6.pdfdo niniejszego protokołu. 

 

 P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020.

 

Przewodniczący powiedział, że projekt Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020 był przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych Rady Powiatu. Komisje nie wniosły do projektu strategii żadnych uwag.

 

Dyskusja:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że z doświadczenia wie, iż w strategii powinny być określone cele, które chcemy osiągnąć. W projekcie przedłożonej strategii brakowało mówcy określenia kierunku w jakim zmierzamy, co zamierzamy zrobić. Wobec tego trudno będzie realizować strategię w której nie ma określonych rozmiarów i wielkości ocenić np. za rok. Mówca poprosił, aby do projektu strategii dołączyć zakres jej realizacji.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr V/26/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

  

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 39, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 40.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi 8.pdf do niniejszego protokołu.

Pan Starosta w odniesieniu do uwagi zgłoszonej przez radnego Tadeusza Krotoszyńskiego odnośnie zwiększania środków o 38 000 zł.  na promocję powiatu, powiedział, że z tej pulu: 3 000 zł. kierowane jest na promocję powiatu (darowizna), a pozostała kwota kierowana jest na gospodarkę nieruchomościami.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – odnosząc się do wyjaśnień Starosty, powiedział, że gdyby materiały otrzymał wcześniej na pewno by się z nimi wnikliwiej zapoznał. Ponadto, z przedstawionej autopoprawki jasno nie wynika, na co kwota 38 000 zł będzie przeznaczona.    

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi 9.pdf do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr V/27/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi 10.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie zasadności złożenia wraz z innymi powiatami skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zasadności złożenia wraz z innymi powiatami skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/28/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zasadności złożenia wraz z innymi powiatami skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.  Uchwała stanowi 11.pdf do niniejszego protokołu.  

 

 P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/29/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. Uchwała stanowi 12.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  14

Informacja o koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie w roku 2015/2016 na bazie przyjętej strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego.

 

Pani Elżbieta Kordylewska – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła propozycje zmian organizacyjnych w systemie oświaty Powiatu Słupeckiego od roku szkolnego 2015/2016. Przedstawiona przez panią kierownik prezentacja stanowi 13.pdf do niniejszego protokołu.

 

Obrady opuścił radny Przemysław Dropiński.

 

Pan Władysław Pietras – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie powiedział, że każda zmiana niesie ze sobą swego rodzaju ryzyko, jednak go nie podejmując skazujemy się na nieuchronne zakończenie działalności szkoły. Proponowane przekształcenie to szansa dla młodzieży. Szkoła stara się od lat wyposażać młodzież w kompetencje zawodowe pozaszkolne tj. prawo jazdy kategorii C i na koparko – ładowarki. Centrum, będzie stwarzało bardzo bogatą ofertę edukacyjną na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Źle się stało, że nie było najpierw pytań do niego jak to przekształcenie będzie naprawdę wyglądało; bardzo łatwo jest „puścić” nieprawdziwą plotkę. Mówca dodał, że dopiero teraz naprawdę zaczyna się martwić, iż skutkiem powstałego zamieszanie będzie duży problem z naborem.  Zaapelował, aby zaprzeczać wszelkim plotkom, jakoby szkoła miała być likwidowana.

 

Starosta powiedział, że nigdy nie przypuszczał, iż sprawa przekształcenia ZSP w Centrum może budzić tak ogromne kontrowersje, bowiem w zamyśle starostwa nie było mowy o żadnej likwidacji. Przypomniał, że placówka ta była niedawno objęta termomodernizacją, więc tym bardziej nie ma racjonalnych przesłanek do jej zamknięcia. Mówca powiedział, że doszukując się argumentów może stwierdzić, iż znalazł tylko jeden „obrażony został majestat, tylko nie wiadomo czyj”.

Po wnikliwej analizie i wielu trudnych rozmowach udało się z dyrektorami placówek oświatowych znaleźć konsensus, czyli stworzenie na bazie strzałkowskiego „Rolnika” owego „Centrum”. Nikt jednak nie zagwarantował i nie zagwarantuje, że kształceniem dorosłych będzie duże zainteresowanie, ale dano sobie szansę, by pracę mieli nauczyciele, by ten obiekt tętnił życiem. Innymi słowy, by wyłożenie na niego środków finansowych miało jakikolwiek, także i ekonomiczny sens.

Pan Starosta powiedział, że jeśli „ktoś’ dziś chciałby nam pomóc, a o to prosił on wszystkich wójtów i burmistrzów podczas spotkania 6 lutego br. w tym także wójta Gminy Strzałkowo, aby pomóc dotrzeć z wiedzą zmian do gimnazjalnistów i rodziców tych dzieci, że nic tak naprawdę nie zmieniamy, cała struktura szkoły pozostaje tak jak dotychczas. Jeśli dziś docierają do niego głosy o prestiżu szkoły dla środowiska strzałkowskiego, to na dzisiejszym posiedzeniu nie jest najbogaciej reprezentowane. Obecnie chyba chodzi o tzw. mocowanie się kto do kogo pójdzie. Na nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Strzałkowo, które odbyło się w ostatni poniedziałek nie został zaproszony ani pan dyrektor ZSP w Strzałkowie, ani pani kierownik, a on, pomimo, że możliwości kontaktu były. Na dzisiejsze posiedzenie Rady Powiatu zaproszeni zostali Pan Wójt Gminy Strzałkowo i Pan Przewodniczący Rady tejże gminy. Jednak, jak widzimy nie skorzystali z zaproszenia.  Obecnie kwestią sporna jest tylko, kto kogo przeciągnie, kto przed kim ma się pokłonić, to chyba w ten sposób można zgubić coś co jest najważniejsze – przyszłość naszych dzieci.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że jest zaniepokojony iż niewiele jest prawdy w tym, co mówił pan Starosta. Mówca powiedział, że gdyby przedłożona przez panią kierownik informacja została radnym przedstawiona w styczniu, dziś byśmy inaczej rozmawiali. Radny powiedział, że to pan starosta jest winny, mimo deklaracji konstruktywnej współpracy dyskusji na ten temat; nie zrobiono nic aby na temat szkoły rozmawiać. W statucie powiatu ujęty jest zapis, że stanowimy lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców i wymienionych w nim gmin. W zaproponowanej strategii, która zdaniem mówcy niewiele nam daje, mówimy o wzmacnianiu poczucia lokalnej wspólnoty. Jak może się dziać dobrze, kiedy nie jest zawsze po drodze panu Starości z gminą Strzałkowo i Wójtem Grzywińskim. Żeby podjąć tak strategiczną decyzję temat ten powinien być przeanalizowany przez wszystkich radnych. Mówca sprostował, że sesja nadzwyczajna Rady Gminy Strzałkowo tyczyła się zmian w budżecie, a sprawa szkoły został przez Przewodniczącego Rady poruszona w wolnych głosach. Zdaniem radnego obowiązkiem Starosty było inspirowanie spotkań i rozmów w tym temacie, gdyż nie można ograniczać dostępu do wiedzy, którą dzisiaj przedstawiła pani kierownik. Gdyby tą widzę posiadali również radni Gminy Strzałkowo, zapewne tej dyskusji obecnie by nie było. Mówca nie może, wybrany przez znaczną część mieszkańców Gminy Strzałkowo, podnieść ręki na temat, o którym nie wie nic za wyjątkiem tego, że proponuje się przekształcenie. Zapytał, czy było trudno o tym mówić?

Ponadto, radny powiedział, że posiada informację od Wójta Dariusza Grzywińskiego, że temat przekształcenia szkoły nie był poruszany na spotkaniu 6 lutego br. jak informował Starosta. Temat ten panu Staroście w styczniu był już doskonale znany, gdyż wtedy były już wysyłane pisma do związków zawodowych z prośbą o opinię.

Radny Tadeusz Krotoszyński – zaproponował, aby kwestę przekształcenia szkoły rozstrzygnąć na wspólnym posiedzeniu Rady Powiatu i Rady Gminy Strzałkowo. Mówca dodał, że nie jest przeciwnikiem rekonstrukcji szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Ma on pełną świadomość, że muszą dokonywać się zmiany, ponieważ widzimy jakie są zagrożenia, ale nie na skróty, żeby w ciągu trzech dni podejmować uchwałę na podstawie opinii jednej komisji.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu komisja wnikliwie przeanalizowała zakres przekształcenia. Prawo idzie w kierunku „mody”, tj. można zauważyć, iż wszędzie są „centra”, kiedyś były „zespoły”. Jest to preferencja, która nie daje samorządom wyjść z rozwiązaniami, które stosowne byłyby do tradycji środowiska lokalnego. Zmiana nazwy na „centrum” jest podyktowana spływaniem środków finansowych na dalsze funkcjonowanie i rozwój placówki. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że przedstawiona przez panią kierownik prezentacja daje pełny ogląd sprawy, więc dobrze byłoby, aby Rada Gminy Strzałkowo również się z tym materiałem zapoznał. Dlatego proponuje, aby pani kierownik z tą prezentacją zapoznała również radnych gminy Strzałkowo na zwołanym przez nich spotkaniu. Zdaniem mówcy zwoływanie wspólnej sesji Rady Powiatu z Radą Gminy Strzałkowo nie będzie miało dobrego odniesienia, gdyż to rada powiatu podejmie ostateczną decyzję.   

Rada Powiatu jednogłośnie przychyliła się do propozycji Przewodniczącego, tyczącego się zorganizowania spotkania radnych gminy Strzałkowo na którym zostanie zaprezentowana sprawa rozwiązania Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, a utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.  

 

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/30/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi 14.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  16

Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zaopiniowała pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/31/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015. Uchwała stanowi 15.pdf do niniejszego protokołu.  

  

P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2015 roku.

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Radna Anna Czerniak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/32/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.

Uchwała stanowi 16.pdfdo niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  18

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 – 2017.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radna Anna Czerniak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że jego zdaniem w przedłożonym programie brak jest planu budżetu zaplanowanego na jego realizację. Jeśli jest to możliwe poprosił, on o uzupełnienie wielkość budżetu z podziałem na poszczególne lata. Mówca zapytał również o liczbę dzieci przebywających
w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, gdyż jest ona rozbieżna z liczbą posiadanych miejsc?

Pani Danuta Szpiler – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy odpowiedziała, że w Ośrodku w Lądku dzieci umieszczane są jak sama nazwa wskazuje w czasie kryzysu w rodzinie. Nie można przewidzieć kiedy ten kryzys nastąpi, w jakiej gminie i ile dzieci będzie potrzebowało takiej pomocy. Podana wcześniej informacja przedstawiała ilość wszystkich dzieci, które korzystały z pomocy ośrodka w ciągu całego roku. Czas przebywania w ośrodku uzależniony jest to długości trwania rozprawy sądowej regulującej sytuację tych dzieci. Obecnie w Ośrodku w Lądku przebywa dziewięcioro dzieci pomimo, że Ośrodek przystosowany jest na sześć miejsc, a wynika to z braku takiej ilości rodzin zastępczych, aby tam te dzieci umieścić. Dzieci w rodzinie zastępczej można umieścić dopiero po postanowieniu sądu. Mówczyni zadeklarowała przygotowanie wykazu wydatków poniesionych w 2014 roku za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku.    

 

W związku z brakiem innych pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 – 2017.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/33/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015 – 2017. Uchwała stanowi 17.pdfdo niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  19

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Starosta powiedział, że zdecydowana większość zgłoszonych interpelacji dotyczyła spraw drogowych, co do których postara się wspólnie z panem dyrektorem PZD w Słupcy pozytywnie odnieść. Mówca poprosił, aby drobne sprawy typu „dziura w drodze”, zgładzać niezwłocznie do powiatowego zarządu dróg, a nie czekać z tym problemem do obrad kolejnej sesji.

Mówca poinformował, że na wszystkie zgłoszone interpelacje udzieli odpowiedzi pisemnej w ustawowym terminie.

 

Obrady opuścił radny Tadeusz Krotoszyński.

 

P u n k t  20

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – poprosił o monitorowanie przez pana Starostę sprawy rozbudowy kurników w Mieczownicy i powiązanej z nią sprawy remonty drogi w tejże miejscowości. Mówca poprosił, aby w momencie wydawania zgody na rozbudowę zorganizować spotkanie trójstronne przedstawicieli Firmy „Konspol-Bis” w Słupcy, Starostwa Powiatowego i Gminy Ostrowite.

 

Przewodniczący Rady w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia.

 

P u n k t  21

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

     Bogdan Jastrząb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 20 lutego 2015 r.

BR. 0002.1.2015

Protokół Nr IV/2015

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 20 lutego 2015 roku.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1400 do godz. 1540.

 P u n k t  1

Otwarcie obrad. 

Obrady IV sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przybyłe media.

Powitał pana Krzysztofa Rudnickiego – eksperta z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

P u n k t  2 

Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2do niniejszego protokółu. 

P u n k t  3 

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? 

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu zgłosił następujące wnioski do porządku obrad i tak:

1)  jako punkt 12 zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 – druk nr 25. Starosta powiedział, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wprowadza nowe zadanie wieloletnie dotyczące realizacji projektu pt. „Z Erasmusem po nowe doświadczenia zawodowe”. Zadanie to musi być wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025 i stąd projekt przedmiotowej uchwały.

2) jako punkt 17 zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Słupcy - druk nr 27. Starosta powiedział, że po wysłaniu materiałów na sesję wpłynął wniosek od Grupy Kancelaria Radców Prawnych s. c. w Olsztynie o podjęcie postępowania w kierunku rozpatrzenia na najbliższej sesji Rady Powiatu Słupeckiego skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Dodał, że w tym punkcie porządku obrad pan mecenas Jarosław Hendrysiak wyjaśni meritum sprawy.   

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie pierwszy wniosek Starosty dotyczący wprowadzenia jako punkt 12 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025 – druk nr 25. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszy wniosek.  

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie drugi wniosek Starosty by w punkcie 17 podjąć uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 27. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła kolejny wniosek. 

W związku z powyższym obrady  IV sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku obrad: 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokółu Nr III/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2014 r.                                 

5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.             

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Wystąpienie eksperta Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat założeń  modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania.

8.  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2014 – druk nr 17.

9.  Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy o stanie bezpieczeństwa powiatu słupeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014 – druk nr 18.

10.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku – druk nr 19.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 – druk nr 20.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego  na lata 2015 – 2025 – druk nr 25.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Słupca w roku 2015 na realizacje zadania pn.: „Przebudowa ulic Wojska Polskiego, 22 Lipca i Jeziornej w Słupcy” – druk nr 21.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej – druk nr 22.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2015 rok – druk nr 23.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2015 – druk nr 24.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 27.

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne głosy i wnioski

20. Zakończenie obrad.     

P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr III/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku. 


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z III sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.                   

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr III/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku.  

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół  Nr  III/2013 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku.                          

 P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania  z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.  

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych. 

W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:   

Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska - zapytała czy jest realna szansa na wybudowanie chodnika w miejscowości Kotunia Gmina Słupca. Przypomniała, że 8 lat temu zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Słupca, a Powiatem Słupeckim w kwestii tej inwestycji. Dodała, że wówczas Gmina Słupca wybudowała 800 m chodnika wraz nawierzchnią za kwotę 300 000 zł. Prosi o konkretną odpowiedź bo na każdej sesji Rady Gminy Słupca stawiane jest pytanie dotyczące budowy chodnika w tej miejscowości.

Kolejna interpelacja dotyczy ustawienia znaku drogowego z prawidłową nazwą miejscowości jest „Wola Koszucka”, a powinno być  „Wola Koszucka Parcele”. 

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że mieszkańcy Sołectwa Cienin Kościelny zgłosili konieczność naprawy i modernizacji drogi przez miejscowość Cienin Perze oraz mieszkańcy Cienina Zabornego i Pokoi również apelują o remont dróg w tych miejscowościach.   

Radny Przemysław Dropiński – zapytał czy zamiast progów zwalniających jest możliwość zainstalowania na ulicy Pyzderskiej i Berdychów w Zagórowie tzw. inteligentnych świateł to znaczy światło zapala się wtedy kiedy pojazd przekracza określoną prędkość? Dodał, że światła te można zamontować z kamerami, które będą przynosiły dochód.

Kolejna interpelacja dotyczy placu przy moście w Lądzie, na którym powstało wielkie wysypisko śmieci.

 P u n k t  7 

Wystąpienie eksperta Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat założeń modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania. 

Pan Krzysztof Rudnicki – powiedział, że model nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce częściowo ma obowiązywać od stycznia 2016 roku, a całościowo ma być wdrożony od        1 lipca 2017 roku. Dodał, że prace nad niniejszym modelem w Polsce trwają już od kilkunastu lat.

Pan Krzysztof Rudnicki – powiedział, że w przedstawionej prezentacji przybliży trzy koncepcje opracowane z partnerami zewnętrznymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dodał, że projekt ustawy o bezpłatnym poradnictwie i informacji prawnej został przyjęty 12 grudnia 2014 roku i przekazany do konsultacji między resortowych m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pan Krzysztof Rudnicki – w tym miejscu szczegółowo omówił prezentację dotyczącą modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

Pan Krzysztof Rudnicki – powiedział, że liczba bezpłatnych porad prawnych udzielanych w Polsce przez podmioty do tego powołane wynosi około 200 000. Zdaniem mówcy by osiągnąć pułap dojrzałej demokracji to bezpłatnych porad należałoby udzielać około 5 mln. Mówca powiedział, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje, że omawianych porad będzie udzielnych około 1,5 mln rocznie, przyjmując dynamikę 10%, a więc z każdym rokiem liczba porad będzie się zwiększała. Poradnictwo to nie będzie dotyczyło wszystkich obszarów m.in. nie będzie obejmowało danin publicznych.  

Przewodniczący Rady powiedział, że zawiłość przepisów prawnych jest tak duża, że coraz częściej zmusza wielu ludzi do korzystania z porad prawnych, a więc idea i koncepcja nieodpłatnej pomocy prawnej jest bardzo zasadna.  

Pan Krzysztof Rudnicki – w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o udzielanie wszelakiej pomocy np. lokalowej organizacją pozarządowym, które zajmują się tematyką prawną na terenie powiatu słupeckiego. 

P u n k t  8 

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2014 - druk nr 17. 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2014 wszyscy radni otrzymali na druku nr 17. 

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił  Przewodniczącego Komisji o opinię. 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację. 

Przewodniczący Rady – podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji za bardzo dobrą pracę Komendy Powiatowej Policji w Słupcy i życzył realizacji przedsięwzięć w 2015 roku w 100%.  

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził,   że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2014. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9 

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Słupcy o stanie bezpieczeństwa powiatu słupeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014 – druk nr 18.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Słupcy o stanie bezpieczeństwa powiatu słupeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014 wszyscy radni otrzymali na druku nr 18. 

Dodał, że informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił  Przewodniczącego Komisji o opinię. 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację. 

Przewodniczący Rady – również panu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej podziękował za bardzo dobrą pracę i życzył powodzenia w kolejnych latach.  

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy o stanie bezpieczeństwa powiatu słupeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014. Informacja stanowi załącznik nr 6do niniejszego protokółu. 

P u n k t  10 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku – druk nr 19. 

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za dany rok. Sprawozdanie za rok 2014 wszyscy radni otrzymali na druku nr 19. 

Sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego tej Komisji o przedstawienie opinii w omawianej sprawie. 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad powyższym punktem porządku obrad. 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła do wiadomości przedmiotowe sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 – druk nr 20. 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wszyscy radni otrzymali na druku nr 20, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 26. 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę. 

Pan Mariusz Roga – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik nr 8do niniejszego protokółu. 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wraz z autopoprawką. 

W związku z brakiem pytań, uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015 łącznie  z przyjętą autopoprawką. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/19/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu. 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025 – druk nr 25.

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 25.  

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii. 

Radny Andrzej Kin  – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie przy 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. 

W związku z brakiem pytań, uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych , 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr IV/20/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 11do niniejszego protokółu. 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Słupca w roku 2015 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Wojska Polskiego, 22 Lipca i Jeziornej w Słupcy” – druk nr 21.  

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Słupca w roku 2015 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Wojska Polskiego, 22 Lipca i Jeziornej w Słupcy” wszyscy radni otrzymali na druku nr 21. 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że do roku 2014 miasto Słupca oraz miasto i gmina Zagórów, a od 2015 roku także gmina Strzałkowo na drogi powiatowe leżące w granicach administracyjnych tych miejscowości otrzymują od powiatu część środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Dodał, że to od wójta, burmistrza zależy na jakie zadania te środki zostaną przekazane.

Pan Mariusz Roga – poinformował, że po uchwaleniu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, Burmistrz Miasta Słupcy złożył wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a chcąc wskazać powiat słupecki jako partnera w niniejszym przedsięwzięciu zwrócił się z prośbą o przesunięcie 50 000 zł  z paragrafu bieżące utrzymanie dróg na paragraf inwestycyjny. Dodał, że nie przeznacza się dodatkowych środków finansowych dla Miasta Słupcy tylko  wcześniej wskazane środki finansowe na jednym paragrafie dzieli się na dwie części.  

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii. 

Radny Andrzej Kin  – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

W związku z brakiem pytań, uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Słupca w roku 2015 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Wojska Polskiego, 22 Lipca i Jeziornej w Słupcy”.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/21/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Słupca w roku 2015 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Wojska Polskiego, 22 Lipca i Jeziornej w Słupcy”. Uchwała stanowi załącznik nr 12do niniejszego protokółu. 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej – druk nr 22. 

Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej, przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 22. 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę. 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że kilka kwestii ujętych w Statucie Powiatu Słupeckiego zdezaktualizowało się. Dostosowanie statutu do obowiązujących reguł prawnych wymaga dokonanie kilku zmian i poprawek w tym dokumencie. Dodał, że z innych przepisów wynika, że zmian w statucie dokonuje Rada Powiatu na projekcie przygotowanym przez powołaną do tego celu Komisję Statutową. 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że w związku z powyższym zachodzi konieczność powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek by skład Komisji Statutowej liczył  5 członków.  

Nikt nie zgłosił innej propozycji i Przewodniczący Rady zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek. 

Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Statutowej. 

Radny Stefan Zieliński – na przewodniczącego Komisji Statutowej zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Króla, a na członków komisji zgłosił kandydatury radnych:  Anny Czerniak, Anny Kusiołek i Jerzego Orchowskiwgo. 

Radny Jacek Szczepankiewicz – na członków komisji zgłosił kandydatury radnych: Aleksandry Kazuś-Wróblewskiej i Waldemara Miernika. 

Radny Stefan Zieliński – wycofał kandydaturę radnej Anny Kusiołek. 

Przewodniczący Rady – zapytał zgłoszonych radnych czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Statutowej. 

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Mariusza Króla na przewodniczącego Komisji Statutowej. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie na Przewodniczącego Komisji Statutowej wybrała radnego Mariusza Króla. 

Następnie prowadzący obrady każdą kandydaturę na członka Komisji Statutowej przegłosował oddzielnie. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, poszczególnych członków wybrała jednogłośnie do składu niniejszej komisji. 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/22/2015 w sprawie powołania Komisji Statutowej. Uchwała stanowi załącznik nr 13do niniejszego protokółu.

P u n k t  15 

Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2015 rok – druk  nr 23. 

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2015 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 23, a w dniu dzisiejszym projekty planów pracy komisji stałych Rady Powiatu. 

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja bez uwag zaopiniowała projekt planu pracy Rady Powiatu.  

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja pozytywnie, bez uwag zaopiniowała projekt planu pracy Rady Powiatu. 

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja bez uwag zaopiniowała projekt planu pracy Rady Powiatu.  

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja proponuje poprawkę  do projektu planu pracy Rady Powiatu         w I kwartale w punkcie 6 i proponuje rozszerzyć zapis o brzmienie „ze szczególnym uwzględnieniem stanu dróg powiatowych”. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę do projektu planu pracy Rady Powiatu dotyczącą punktu 6 w I kwartale, który otrzymuje brzmienie „Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 rok ze szczególnym uwzględnieniem stanu dróg powiatowych”. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła powyższą poprawkę. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2015 rok z przyjętą poprawką. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/23/2015 w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 14do niniejszego protokółu.

P u n k t  16 

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2015 – druk nr 24.

Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 24. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi, bądź propozycje do przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

W związku z brakiem pytań, uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał    pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2015. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/24/2015 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 15do niniejszego protokółu. 

P u n k t  17 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 27.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 27. 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Jarosława Hendrysiaka – radcę prawnego. 

Pan Jarosław Hendrysiak – powiedział, że Wysokiej Radzie został przedłożony  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jakuba Przymęckiego na działalność dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy panią Iwonę Wiśniewską. Dodał, że przedmiotem skargi zgodnie z art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego może być w szczególności: zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań  przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy. Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego skargi na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych rozpoznaje Rada Powiatu. Po prawnym wprowadzeniu co może być przedmiotem skargi oraz o sposobie jej rozpatrzenia, radca prawny przedstawił czego skarga dotyczyła i jak wyglądał przebieg zdarzeń z nią związanych. Na tą okoliczność odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy (druk nr 27). 

Przewodniczący Rady – poinformował, że skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, a zatem poprosił o stanowisko komisji. 

Pan Jacek Szczepankiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupeckiego uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych przez pana mecenasa jak również z wcześniejszej jej analizy. Dodał, że prawo stanowione jest mało czytelne, a pani dyrektor podjęła działania wyjaśniające. Jednak chroniąc dane co do których są wątpliwości prawne odstąpiła od udzielenia pełnej informacji panu Jakubowi Przymęckiemu.

Pan Jacek Szczeapnkiewicz – powiedział, że stanowisko Komisji Rewizyjnej w omawianej sprawie było jednogłośne. 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały. 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IV/25/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 16do niniejszego protokółu.

P u n k t  18 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Pan Mariusz Roga – zwrócił się do radnej Aleksandry Kazuś-Wróblewskiej o odszukanie wspomnianego porozumienia sprzed 8 lat i wtedy zostaną podjęte działania jeżeli zostały w nim zawarte określone deklaracje. Natomiast jeżeli chodzi o interpelacje radnej Anny Kusiołek to z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg  w Słupcy z/s w Słomczycach zostaną ustalone techniczne metody naprawy, szczególnie drogi Cienin Kościelny – Cienin Perze. 

Pan Mariusz Roga – odpowiadając na interpelacje radnego Przemysława Dropińskiego powiedział, że dla ludzi nie stosujących się do oznakowania drogowego pionowego nie ma żadnej pewności, że zastosuje się do sygnalizacji świetlnej. Problem ten zostanie przekazany do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Natomiast jeżeli chodzi o zaniedbany plac w Lądzie to temat ten jest doskonale znany. Dotychczasowi włodarze Gminy Lądek nie przyjęli decyzji komunalizacyjnej tej nieruchomości, a więc sankcjonowali powstały bałagan na tym terenie. Dodał, że jest po wstępnych uzgodnieniach z nowym Wójtem Gminy Lądek  i w niedługim czasie niniejsza sprawa zostanie załatwiona i teren uporządkowany. 

Pan Przemysław Dropiński – budowa inteligentnej sygnalizacji świetlnej czyli znaków pionowych świadczy o tym, że osoby które nie będą stosowały się do nich będą po prostu płaciły mandaty. Powiedział, że na ulicy Pyzderskiej i ulicy Berdychów w Zagórowie jest taki paradoks: jest zakaz wyprzedzania, a przez środek jezdni jest linia przerywana, których znaków należy przestrzegać? 

P u n k t  19 

Wolne głosy i wnioski.

 W tym punkcie porządku nikt nie zabrał głosu. 

P u n k t  20

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  IV sesję Rady Powiatu Słupeckiego.  

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                                                             Bogdan Jastrząb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała

Roma Kaczmarek

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 22 kwietnia 2015 roku

[-- $ZALACZNIK={1}--]BR. 0002.3.2015

Protokół Nr VI/2015

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1400 do godz. 1510.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady VI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony

w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokółu Nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 marca 2015 r.                                 

5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.             

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok – druk nr 42.

8.  Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok – druk nr 43.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych        im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – druk nr 28.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie obrad.   

P u n k t  4

 

Przyjęcie protokółu Nr V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia         27 marca 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z V/2015 sesji Rady Powiatu

Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego

treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.

                  

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr V/2015 z dnia 27 marca 2015 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół              Nr  V/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 marca 2015 roku.                          

P u n k t  5

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania                 z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  6

 

Interpelacje i zapytania radnych.

 

W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili: 

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – powiedział, że w imieniu mieszkańców miejscowości Brzozogaj wnioskuje o wyrównanie i utwardzenie drogi Nr 3055 Mieczownica – Brzozogaj. Petycję mieszkańców Brzozogaj radny przekazał Staroście Powiatu.

Kolejna interpelacja dotyczyła usunięcia krzewów na łuku drogi Kosewo – Anastazewo w celu poprawienia bezpieczeństwa.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński -  powiedział, że ponawia interpelację dotyczącą budowy chodnika w miejscowości Sierakowo. Dodał, że wskazał środki finansowe, które można na ten cel przeznaczyć. Mówca powiedział, że w odpowiedzi na zgłoszoną interpelację na ostatniej sesji Rady Powiatu został poinformowany, że zadanie zostanie ewentualnie ujęte w planie na lata 2014 – 2020. Radny powiedział, że nie zgadza się z tą informacją bo skoro są środki finansowe i jest opracowana dokumentacja to dlaczego nie może być ta inwestycja realizowana obecnie. Mówca powiedział, że ponownie interpeluje o budowę chodnika w miejscowości Sierakowo w roku 2015.

 

Radny Przemysław Dropiński – zapytał czy po przeprowadzonym remoncie drogi Zagórów - Słupca, nie można podzielić tej drogi na dwa pasy białą linią ponieważ droga ta jest bardzo wąska i dwa samochody mają trudno się minąć.

Kolejna interpelacja dotyczy wniosku by w kolejnym uchwalanym budżecie powiatu uwzględnić środki finansowe przeznaczone na tzw. budżet obywatelski,          o którym zdecydują mieszkańcy powiatu.

Następna interpelacja zgłoszona przez radnego dotyczyła terminu sesji Rady Powiatu. Mówca powiedział, że Przewodniczący Rady miał ustalić stały termin sesji Rady Powiatu, w związku z tym prosi o uregulowanie tej sprawy.

 

Przewodniczący Rady – odpowiadając na ostatnią interpelację powiedział, że sesje w miarę możliwości zawsze odbywać się będą w ostatni piątek danego miesiąca ale nie zawsze jest to możliwe np. w tym miesiącu przyczyną jest udział Przewodniczącego Rady w szkoleniu.

 

Radna Anna Kusiołek – zgłosiła następujące interpelacje:

·     wnioskuje o ścinkę poboczy w Cieninie Kolonii przy drodze powiatowej,

·     w imieniu mieszkańców miejscowości Kotunia, Kąty i Wierzbocice wnioskuje o remont drogi powiatowej,

·     wnioskuje o remont drogi w kierunku miejscowości Młodojewo,

·     kolejna interpelacja dotyczy wyrównania i poszerzenia (wycinka krzewów) drogi Posada – Niezgoda.

 

P u n k t  7

Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok – druk nr 42.

 

Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Przewodniczący

Rady przypomniał, że informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 42.

 

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

 

Radna Anna Czerniak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja bez uwag przyjęła omawianą informację.

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się  i przyjęła do wiadomości informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2014 rok. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  8

 

Sprawozdanie  Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok  – druk    nr 43.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok  wszyscy radni otrzymali na druku nr 43.

 

Sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

 

Radna Anna Czerniak -  Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła przedłożone sprawozdanie.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że z przedłożonego sprawozdania wynika, że powiat słupecki jest dobrze zabezpieczony przed wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt występujących w Europie, o szczególnie istotnym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

 

P u n k t  9

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – druk nr 28.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodoweg i Ustawicznego w Strzałkowie. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku          nr 28. Dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały i większością głosów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:

 

Radny Tadeusz Krotoszyński -  powiedział, że w dalszym ciągu nie rozumie intencji jaka przyświeca podjęciu rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych       w Strzałkowie. Mówca powiedział, że jest to decyzja, która może zaszkodzić tej szkole, a nie rozwiązuje problemu. Mówca powiedział, że powziął informacje na temat funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kościelcu. Niniejsze centrum powstało w latach dziewięćdziesiątych, a więc nie można porównywać działania w centrum w Kościelcu z centrum w Strzałkowie, które ma powstać. Zdaniem mówcy przemianowanie tej szkoły na centrum, spowoduje w najbliższym czasie jej degradację, a tym samym pewnie przestanie funkcjonować. Mówca powiedział, że centrum w Kościelcu funkcjonuje tylko dlatego, że prowadzi szkoły, a śladową działalnością jest prowadzenie szkoleń i kursów.

Rady Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że trudno tej jednostce będzie prowadzić szkolenia ponieważ są firmy prywatne które takie same szkolenia prowadzą w ciągu jednego dnia, a szkoła proponuje tydzień lub miesiąc.

Radny Tadeusz Krotoszyńskich – apelował do wszystkich radnych aby nie podejmować takiej decyzji, a uruchomić ewentualnie filię centrum kształcenia. Ponadto zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały w przedostatnim akapicie pisze się już o rozwiązanym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                    w Strzałkowie, a dopiero w dniu dzisiejszym ma być podjęta decyzja.

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że otrzymał apel Rady Gminy Strzałkowo i w pełni podziela jego treść. Mówca zwrócił się z pytaniem do pana Starosty, czy Zarząd Powiatu ponownie zajmował się sprawą przekształcenia szkoły  w Strzałkowie? Dodał, iż uważa, że kiedy jest prowadzony nabór nie powinno przekształcać się szkoły. Młodzież stoi na rozdrożu bo nie wie, w którym kierunku ma pójść.

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że będzie głosował przeciwko omawianej uchwale.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że aby podjąć właściwą decyzję             w omawianym temacie ma dwa pytania. Pierwsze do dyrektora szkoły czy od ostatniego spotkania, które miało miejsce tuż po świętach, doszło do spotkania            z władzami samorządowymi Strzałkowa, czy może dyrekcją gimnazjum.

 

Pan Władysław Pietras – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych               w Strzałkowie odpowiadając na pytanie powiedział, że nie było takiego spotkania.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że jest skłonny zaufać radzie pedagogicznej i dyrektorowi, którzy dla tej szkoły chcą jak najlepiej. Mówca powiedział, że nie wie dlaczego wokół tej szkoły toczy się jakaś dziwna gra. Dodał, że na spotkaniu po świętach dyrektor gimnazjum deklarował chęć spotkania aby wyjaśnić uczniom, że szkoła nie jest likwidowana.

Radny Waldemar Miernik -  powiedział, że nie rozumie dlaczego do takiego spotkania nie doszło i prosi jeszcze raz i apeluje do dyrektora gimnazjum ze Strzałkowa aby zorganizować spotkanie z uczniami gimnazjum. Dodał, że jako radny zobowiązuje panią Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego by do takiego spotkania doprowadziła.

 

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu powiedział, że Zarząd Powiatu Słupeckiego w dniu dzisiejszym przedkłada projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie i utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wersji przygotowanej na sesję w miesiącu marcu   2015 r.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że na kategoryczne żądanie samorządu Gminy Strzałkowo i wniosek radnego Tadeusza Krotoszyńskiego projekt niniejszej uchwały został zdjęty z porządku obrad sesji w miesiącu marcu br. Dodał, że odbyło się spotkanie Radnych Rady Powiatu Słupeckiego z Radnymi Rady Gminy Strzałkowo na którym wiele powiedziano ale z perspektywy czasu to spotkanie nie wiele wniosło w rozumienie istoty sprawy. Mówca powiedział, że jedynym motywem działania Zarządu Powiatu Słupeckiego jest próba utrzymania całego potencjału systemu oświaty w powiecie słupeckim w postaci wszystkich pięciu szkół ponadgimnzajalnych. Dodał, że na spotkaniu tuż po świętach w Strzałkowie zupełnie niepotrzebnie powrócił wątek jednej z kłopotliwszych spraw dotyczących rzekomego ukrzywdzenia nauczycieli i emerytów nauczycielskich poprzez odebranie ogródków działkowych. Mówca powiedział, że temat ogródków działkowych nie ma nic wspólnego z meritum sprawy, ale odniesie się do tego. Ukrzywdzeni zostali ci nauczyciele, którzy nieprawnie zajmowali grunt albo wręcz bogacili się na tym bo  wydzierżawiali innym, a teraz jest wszystko uregulowane tak jak trzeba. Mówca powiedział, że z tematem ogródków działkowych pojechał na sesję Rady Gminy do Strzałkowa na wiosnę roku 2013 i wtedy Wójt Gminy Strzałkowa powiedział, że jest to autonomiczna sprawa samorządu powiatu słupeckiego.

Pan Mariusz Roga –powiedział, że jeżeli chodzi dalsze losy funkcjonowania szkoły w Strzałkowie i jej oferty edukacyjnej jest to autonomiczna decyzja powiatu słupeckiego. Jest to sprawa gdzie powiat sam musi znaleźć optymalne rozwiązanie. Mówca powiedział, że skoro w dwóch porównywalnych sprawach są dwa całkowicie odmienne stanowiska samorządu Gminy Strzałkowo to należy zadać pytanie co jest powodem, że w dwóch podobnych sprawach są całkiem odmienne motywy postępowania.

Pan Mariusz Roga – przedstawił swoje spostrzeżenia podpierając się stosownymi dokumentami, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokółu:

·     23 września 1972 r. pan Ludwik Wawrzyniak przekazał swe grunty na rzecz Skarbu Państwa , na co Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupcy wydało stosowną decyzję,

·     27 maja 1977 r. Naczelnik Gminy Strzałkowo orzekł o przekazaniu nieodpłatnie w użytkowanie dla Państwowego Technikum Rolniczego w Strzałkowie nieruchomości rolnej, obejmującej działki, na których znajduje się szkoła i teren poza nią, wydając stosowną decyzję,

·     Wojewoda Wielkopolski 21 listopada 1994 r. swoją decyzją przekazał na rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości rolne Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Strzałkowie o powierzchni 3,31 ha położonych w Strzałkowie. Dodał, że prywatne grunty, które przeszły w zasób Skarbu Państwa zostały prawomocnymi decyzjami przekazane do dyspozycji szkoły rolniczej obecnie szkoły prowadzonej przez powiat,

·     4 sierpnia 2005 r. Wójt Dariusz Grzywiński informuje dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, że uchwałą Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2005 r. został uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzałkowo, w którym to użytkowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych działka oznaczona numerem geodezyjnym 548/4 o powierzchni 3,31 ha wykorzystywana dotychczas na cele rolnicze, została przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i prosi o rozważenie możliwości rezygnacji       z użytkowania w/w działki i zwrotu jej do agencji. Starosta dodał, że jak wszyscy pamiętają na poświątecznym spotkaniu, pan wójt powiedział, że z przekształceniami tej działki, z wnioskami do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie ma nic wspólnego, to starosta wnioskował o taką zmianę,

·     10 stycznia 2006 r. Zarząd Powiatu Słupeckiego wtedy kierowany przez pana Michała Pyrzyka otrzymał informację, że z tej działki planuje się wydzielić około 1,6 ha na budowę stadionu przy współudziale Gminy Strzałkowo i należy wygasić na nią trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadgimnzajalnych  w Strzałkowie i ustanowić w 1/2 części wydzielonej nieruchomości współwłasność z Gminą Strzałkowo umową notarialną, której koszt pokryją strony solidarnie . Starosta powiedział, że wszyscy wiemy, że strzałkowski  i powiatowy samorząd wspólnie wybudowały hale sportową, która zabrała kawałek boiska szkole. Dodał, że wtedy zapadły wspólne decyzje o budowie boiska, na zasadzie współwłasności. Chcąc odbudować boisko, podjęto decyzję, że z terenów należących do powiatu, będących w użytkowaniu szkoły, wydzielony zostanie 1,6 ha na ten cel,

·     w kwietniu 2007 r. Starostwo Powiatowe dowiaduje się, że w projekcie inwestycji dla zachowania strefy od budynku hali boisko musi zostać przesunięte na grunty Agencji Nieruchomości Rolnych i Gmina Strzałkowo prowadzi rozmowy z agencją o przejęciu gruntów na rzecz gminy,

·     21 czerwca 2007 r. Wójt Gminy Strzałkowo zwraca się do agencji z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Strzałkowo nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 548/4, położonej w Strzałkowie za Zespołem Szkół Ponadgimnzajalnych na cel publiczny realizowany w ciągu najbliższych 5 lat przez gminę Strzałkowo. Na w/w działce planowana jest budowa kompleksu sportowego. Starosta przypomniał, że budowa kompleksu sportowego była planowana na przekazanej przez powiat działce. Ponadto zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo teren na którym planowana jest inwestycja ustala równoległą funkcję zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

·     agencja nie wyraża zgody na nieodpłatne przekazanie ziemi gminie, ponieważ właścicielem terenu jest powiat słupecki.

·     18 lipca 2007 r. wójt ponownie wnioskuje do agencji i informuje, że gmina Strzałkowo zamierza kontynuować procedurę w zakresie nieodpłatnego przekazania na własność nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Strzałkowo, motywując to tym, że na najbliższej sesji Rady Gminy wystąpi  z propozycją zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działki    nr geod. 548/4, w celu zarezerwowania obszaru pod realizację przez gminę celów publicznych,

·     agencja ponownie nie wyraża zgody i nie udziela promesy w zakresie nieodpłatnego przekazania gruntów,

·     3 października 2007 r. wójt po raz kolejny występuje z wnioskiem do agencji i informuje, że Rada Gminy Strzałkowo w dniu 27 września 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki oznaczonej nr geodezyjnym 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne. Starosta dodał, że raz gmina zawnioskowała o „mieszkaniówkę”, a drugi raz pod usługi publiczne,

·     agencja poinformowała, że na agencji nie ciąży bezwzględny wymóg nieodpłatnego przekazywania niniejszej nieruchomości,

·     15 listopada 2007 r. Wójt Gminy Strzałkowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Strzałkowo uchwały z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki oznaczonej nr geodezyjnym 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne,

·     realizacja powyższej uchwały nastąpiła 30 grudnia 2008 r. kiedy została uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo dla terenu działki nr geodezyjny 548/4 położonej w miejscowości Strzałkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne.

 Pan Mariusz Roga – powiedział, że powyżej przedstawił stan prac samorządu gminy Strzałkowo w celu przejęcia gruntu za szkołą, który należał do powiatu. W tym czasie powiat prowadzi rozmowy ze Strzałkowem na temat wspólnej inwestycji tj. budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.  Wójt Gminy Strzałkowo w czerwcu informuje powiat, że akceptuje warunki darowizny przez powiat działki o powierzchni 1,6 ha z przeznaczeniem jej na boisko sportowe ale w tym samym czasie prowadzi rozmowy z agencją.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że zmiana polegała na tym, że z powiatem miała być współwłasność, a wyszło tak, że na budowę boiska trzeba było oddać ten grunt jako darowiznę. Rada Powiatu Słupeckiego w dniu 28 września 2007 roku podjęła uchwałę wyrażając zgodę na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Strzałkowo nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzałkowie przy ul. Górnej, gm. Strzałkowo oznaczonej numerem geodezyjnym 548/11 o powierzchni 1,6208 ha. Niniejsza nieruchomość stanowi wkład powiatu słupeckiego w realizację inwestycji związanej z budową kompleksu sportowego. Według operatu szacunkowego wartość rynkowa darowanej nieruchomości wynosi 223 700 zł. Ustalono, że w umowie darowizny należy umieścić zapis o prawie do bezpłatnego korzystania z obiektu przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie. Mówca powiedział, że w uzasadnieniu do uchwały zostało zapisane, że powstały obiekt będzie wyłączną własnością Gminy Strzałkowo, która w umowie darowizny zobowiąże się do umożliwienia bezpłatnego korzystania z boiska sportowego przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że Rada Gminy Strzałkowo w dniu 13 grudnia 2007 roku wyraziła zgodę na nabycie na własność Gminy Strzałkowo w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Strzałkowie, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 548/11 o powierzchni 1,6208 ha. Mówca powiedział, że na tą okoliczność został spisany protokół, z którego wynika, że połowa wartości darowizny miała być wkładem gminy Strzałkowo w odtworzenie boiska. Dodał, że jak wszyscy doskonale wiedzą do dzisiejszego dnia na tym terenie boiska nie ma.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że w momencie kiedy powiat powziął informację, że Gmina Strzałkowo chce przejąć grunty powiatu od Agencji Nieruchomości Rolnych, Zarząd Powiatu Słupeckiego w dniu 19 listopada 2012 roku zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat słupecki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem jest Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych w Strzałkowie, położonej w Strzałkowie oznaczonej nr 548/4 o powierzchni 3,3100 ha. Mówca powiedział, że Wojewoda Wielkopolski niezwłocznie wydał decyzję stwierdzając nabycie przez powiat słupecki z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, nieodpłatnie mienia Skarbu Państwa, stanowiącego własność nieruchomości oznaczonej nr 548/4 o powierzchni 3,3100 ha. Wojewoda swoją decyzję uzasadnił m.in. tym, że w dniu 31 grudnia1998 r. działka nr 548/4 pozostawała w zarządzie Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Strzałkowie, jednostki przejmowanej przez powiat słupecki z dniem 1 stycznia 1999 r.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że w dniu 26 lutego 2013 roku powiat zwrócił się do Wójta Gminy Strzałkowo o zmianę zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzałkowo, w miejscowości Strzałkowo na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 548/3 o powierzchni 3,3100 ha z usług publicznych na „mieszkaniówkę” i usługi publiczne w części północno-zachodniej. Proponowana zmiana wpłynie na wykorzystanie tego terenu w sposób jednorodny dla całego sąsiadującego osiedla o zabudowie jednorodzinnej.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że złożony wniosek miał odkręcić to, co zrobiła Rada Gminy Strzałkowo bez porozumienia z właścicielem gruntu, czyli powiatem. Mówca powiedział, że w momencie kiedy powiat wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie tej nieruchomości jako mienie Skarbu Państwa, wiedział, że z takim samym wnioskiem chce wystąpić po raz kolejny Wójt Gminy Strzałkowo. Dodał, że na jednej z sesji informował Radę Powiatu Słupeckiego, że powiat osiągnął porozumienie z Wójtem Gminy Strzałkowo, dzisiaj można powiedzieć że średnio korzystne, iż na jego mocy wójt gminy nie będzie składał takiego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego, a złoży tylko powiat  i  z tej przekazanej nam części nieruchomości, część o powierzchni prawie hektara oddamy nieodpłatnie w formie darowizny Gminie Strzałkowo. Mówca powiedział, że 23 sierpnia 2013 roku Rada Powiatu Słupeckiego podjęła uchwałę, w której wyraża zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strzałkowo nieruchomości stanowiącej własność powiatu słupeckiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 548/15 o powierzchni 0,9356 ha położonej w Strzałkowie. Niniejsza nieruchomość zostanie zbyta nieodpłatnie na realizację inwestycji celu publicznego przez Gminę Strzałkowo. Wartość darowizny 195 100 zł .

Pan Mariusz Roga – powiedział, ze reasumując w 2007 r. powiat przekazał Gminie Strzałkowo 1,6 ha gruntu wydzielonego z działki szkolnej na budowę boiska, którego do dzisiejszego dnia nie ma. W 2013 r. po raz kolejny powiat nieodpłatnie Gminie Strzałkowo przekazał w formie darowizny prawie hektar gruntu o wartości 195 100 zł. W zamian za tą działkę Rada Gminy Strzałkowo miała dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na budownictwo mieszkaniowe. Mówca powiedział, że dziś możemy przeczytać, że z racji tej iż Rada Powiatu coś kombinuje przy przekształceniu szkoły, gmina jest skłonna wycofać się z tych zmian. Dodał, że przedstawione porozumienie z Gminą Strzałkowo może być jeszcze bardziej bolesne, bo Wójt Gminy Strzałkowo obiecał zwolnić powiat z opłaty adiacenckiej. Można sądzić, że za chwilę Gmina Strzałkowo wycofa się z tej obietnicy i powiat tej darowizny może długo żałować.

Pan Mariusz Roga -  powiedział, że zastanawia się ile można jeszcze od powiatu wyciągnąć w imię przyjaźni i dobrej współpracy. Ile jeszcze powiat musiałby pookrawać mienie szkoły, żeby w jakiś sposób nie być torpedowanym przez nie wiadomo jakie argumenty ze strony Gminy Strzałkowo. Mówca powiedział, że powątpiewa w ten prestiż i w to ogromne zaangażowanie Gminy Strzałkowo                w funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie podając przykład: 25 czerwca 2012 r. razem z panem Wójtem Gminy Strzałkowo i panem Tadeuszem Krotoszyńskim przecinali wstęgę na otwarciu budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych. Obiekt został wybudowany ze środków własnych powiatu i środków wygospodarowanych przez szkołę oraz              z projektów pisanych przez szkołę. Dojście do tego obiektu nie było utwardzone i wtedy została skierowana prośba do Gminy Strzałkowo by przekazał kostkę produkowaną przez zakład gminny na utwardzenie dojścia do budynku praktycznej nauki zawodu. Starosta powiedział, że Wójt Gminy Strzałkowo publicznie złożył deklarację przekazania kostki, jednak kiedy prośba wpłynęła na piśmie wójt odmówił, twierdząc, że niewielką produkcją zabezpieczają w sposób niewystarczający wyłącznie potrzeby własne.   

Pan Mariusz Roga – powiedział, że chyba nie tylko o samą szkołę tak naprawdę chodzi. Dodał, że jak wczytuje się w pismo skierowane do Zarządu Powiatu i Radnych Rady Powiatu Słupeckiego przez Radnych Rady Gminy Strzałkowo i Wójta Gminy Strzałkowo to zastanawia się o co tak naprawdę chodzi. Bo jeżeli pisze się cyt. „ że brak stabilnej sytuacji w tej placówce wzbudza niepokój” , w związku z tym pytanie na czym brak stabilnej sytuacji polega skoro wszystkim nauczycielom w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 zagwarantowano pracę. Starosta powiedział, że radny wystąpił z inicjatywą utworzenia filii Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ale nie można tworzyć filii czegoś, czego jeszcze nie ma. Dodał, że nie ma prawnej możliwości utworzenia filii Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Mówca powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że najbardziej atrakcyjne kierunki kształcenia są przenoszone do słupeckiego „Ekonomika”.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że Zarząd Powiatu w omawianej sprawie zrobił wszystko czego wymaga prawo i wszystko co podpowiadała logika oraz troska o dalszy byt szkoły w Strzałkowie. Zdaniem mówcy jest to optymalne rozwiązanie          i prosi o podjęcie przedłożonego projektu uchwały.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że pan Starosta wylał kubeł zimnej wody na Wójta Gminy Strzałkowo i nie dobrze, że podczas jego nieobecności. Dodał, że z dużą częścią wypowiedzi pana Starosty nie zgadza się ponieważ pan Starosta próbuje hektarem ziemi przykryć problem szkoły. Mówca powiedział, że ziemia nie ma nic wspólnego z problemem szkoły i prawda jest taka, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w konsultacji i nie został zatwierdzony, a uwagi które były zgłaszane podczas spotkania na którym mówiono o sprzedaży ziemi to nie były sprzedane przez Wójta Gminy tylko przez powiat słupecki.

Radny Tadeusz Krotoszyński – zwrócił uwagę, że należy też powiedzieć, że gmina Strzałkowo sfinansowała naprawę dachu i remont hali sportowej. Mówca jeszcze raz powtórzył, że przykrywanie problemu szkoły hektarem ziemi co do końca jeszcze nie jest rozstrzygnięte bo nikt tej ziemi nie ukradł, nikt jej nie zabrał, nie jest  kwestią istotną i ważną. Dodał, że każdy samorząd ma prawo do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzania do niego zmian.

Radny Tadeusz Krotoszyński – jeszcze raz zaapelował do radnych by nie głosować nad tą uchwałą.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że wysłuchaliśmy historii bardzo burzliwego związku powiatu z Gminą Strzałkowo i widać, że ten związek przechodzi kryzys ale zdaniem mówcy teraz najważniejszą sprawą dla powiatu jest dotarcie          z informacją do wszystkich gimnazjalistów, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie funkcjonuje nadal i ma się dobrze.

 

Radny Przemysław Dropiński – zwrócił się do dyrektora szkoły by przedstawił opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, czy szkoła chce tego przekształcenia? Zdaniem mówcy w okresie kiedy jest nabór do szkół poruszane są problemy szkoły dotyczące przekształcenia, co w dalszej kolejności może spowodować zamknięcie szkoły.

 

Pan Władysław Pietras – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych               w Strzałkowie powiedział, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to nie głównie edukacja dorosłych, a przede wszystkim edukacja młodzieży, a w bardzo małym fragmencie edukacja dorosłych. Dodał, że zmianie ulega tylko nazwa i to, że szkoła będzie miała szersze możliwości funkcjonowania. Natomiast jeżeli chodzi o ziemię to jest ona bazą do szkolenia w zawodzie rolnik.

Pan Władysław Pietras – powiedział, że jeżeli chodzi o remont hali sportowej  to szkoła cały czas wyrównuje tą różnicę, którą dołożyła gmina. W kwestii naboru   do szkoły to po dzisiejszej sesji będzie zamieszczona informacja w prasie.

Pan Władysław Pietras – powiedział, że Rada Pedagogiczna jednogłośnie wyraziła zgodę na przekształcenie szkoły.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzałkowie.

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr VI/34/2015              w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa    w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego     w Strzałkowie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – zapytał czy pismo Radnych Rady Gminy Strzałkowo było rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu Powiatu?

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że pismo otrzymał w dniu wczorajszym,           a temat szkoły w Strzałkowie kilkakrotnie wcześniej był omawiany na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

 P u n k t  10

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że większość zgłoszonych interpelacji w dniu dzisiejszym dotyczyła spraw drogowych, w związku z tym wszystkie zostaną omówione z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach     i odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. Natomiast w kwestii budżetu obywatelskiego to po sesji absolutoryjnej kiedy Zarząd Powiatu przystąpi do prac planistycznych nad przyszłym budżetem ten postulat zostanie wzięty pod uwagę.

 

P u n k t  11

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Przemysław Dropiński -  powiedział, że zgłosił wniosek dotyczący budowy ścieżki rowerowej ze Słupcy do Zagórowa i w odpowiedzi otrzymał informację, że jest opracowana dokumentacja remontu drogi Słupca – Ląd. Mówca zapytał czy można otrzymać wizualizację tej dokumentacji?

 

Pan Mariusz Roga – odpowiadając powiedział, że z niniejszą dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.   

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że sesja absolutoryjna Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu 22 maja br. oraz przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych. Termin mija 30 kwietnia 2015 r.

 

P u n k t  12

 

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  VI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

    Bogdan Jastrząb

 

 

Protokółowała

Roma Kaczmarek