Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja V - rok 2016

Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku.

BR. 0002.12.2016
Protokół Nr XXV/2016
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku.
 


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.12:00 do godz. 13:10.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXV sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu,  panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu powiedział, że już po rozesłaniu materiałów odbyła się sesja Rady Gminy Powidz gdzie Rada Gminy podejmując uchwałę wyraziła wolę zawarcia porozumienia z powiatem słupeckim w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach miejscowości Powidz i sołectwa Anastazewo. Mówca powiedział, że podobne porozumienia powiat ma już podpisane z Gminą Miejską Słupca, Gminą i Miastem Zagórów oraz z Gminą Strzałkowo, a od 1 stycznia 2017 roku zarządzanie drogami powiatowymi na swoim terenie będzie również realizowała Gmina Powidz. W związku z powyższym Starosta zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad by w punkcie 13 uwzględnić podjęcie uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi - druk nr 227.

Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Starostę dotyczący rozszerzenia porządku obrad w punkcie 13 o podjęcie uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi - druk nr 227.
Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszy wniosek.

Na sesję przybył radny Jacek Szczepankiewicz i od tej pory w sesji uczestniczyło 15 radnych.   


W związku z powyższym obrady XXV sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXIV/2016 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 grudnia 2016 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 213.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 214.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 - druk nr 221.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2039 - druk nr 222.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2017 rok - druk nr 220.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 219.
13.    Podjecie uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi - druk nr 227.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wolne głosy i wnioski.
16.    Zakończenie obrad.      

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXIV/2016  z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 grudnia 2016 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXIV/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXIV/2016 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 grudnia 2016 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

Na sesję przybyła radna Aleksandra Kazuś-Wróblewska i od tej pory w sesji uczestniczyło 16 radnych. 

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:

 • Radna Anna Czerniak - powiedziała, że na ostatniej sesji Rady Miasta Słupcy został uchwalony budżet na rok 2017, w którym została uwzględniona kwota na wsparcie rozbudowy szpitala w Słupcy. Mówczyni poinformowała, że w dyskusji padł wniosek by radni powiatowi z okręgu Miasta Słupcy byli informowani przez Starostę Powiatu i dyrekcję szpitala o działalności bieżącej szpitala, a także o jego rozbudowie. Mówczyni powiedziała, że taka informacja należałaby się radnym wszystkich gmin i dlatego wnioskuje o przedkładanie radnym niniejszej informacji.
 • Radny Jacek Szczepankiewicz - powiedział, że też jest po sesji Rady Gminy Ostrowite i popiera wniosek przedmówczyni bo społeczeństwo jest zainteresowane nie tylko rozbudową ale również tym jak obecnie funkcjonuje szpital.
       Kolejna sprawa dotyczy zimowego utrzymania drogi Giewartów - Ostrowite, szczególnie na zakrętach.
 • Radny Ignacy Maroszek - zapytał czy Zarząd Województwa Wielkopolskiego oficjalne przejął drogę Strzałkowo - Powidz?
       Następna sprawa kiedy będzie dokumentacja i kosztorys na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Powidz - Przybrodzin ponieważ od tej decyzji zależy również ustalenie     budżetu Gminy Powidz na to zadanie.
       Kolejna sprawa dotyczy wycięcia suchego drzewa przy drodze Powidz - Dolina.
 • Radny Waldemar Miernik - powiedział, że zgłasza wniosek rolników z terenu powiatu słupeckiego, który dotyczy parkingu przy Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Słupcy. Mówca powiedział, że bezpośrednio przy biurze nie ma gdzie zaparkować samochodów, a w pobliżu jest plac po byłym amfiteatrze i stąd pytanie czy nie można by było w tym miejscu zorganizować parkingu? Dodał, że jest to teren, który należy do Miasta Słupcy, a korzystać z niego by mieli mieszkańcy powiatu słupeckiego, a więc prośba by Pan Starosta z Burmistrzem Miasta tą sprawę omówił.

 

P u n k t  7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2039 - druk nr 213.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2039  wszyscy radni otrzymali na druku nr 213, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 223.

Przewodniczący Rady zaproponował by niniejszy punkt dzisiejszych obrad omówić w następujący sposób:
-   omówienie przez Starostę projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2039,
-   opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-   dyskusja,
-   głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,
-   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2039.

Nikt nie zgłosił innych propozycji, w związku z tym Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę Powiatu.

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu powiedział, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 prezentuje syntetyczne zestawienie w wieloletnim przekroju prognozowanych, zasadniczych wielkości charakteryzujących budżet powiatu takich jak: dochody i wydatki:  ogółem i z podziałem na bieżące i majątkowe; wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, a także kwotę i sposób finansowania długu. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.
 
Następnie Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu przedstawili opinie o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2039 i tak:

Radny Dawid Hierowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji - opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu. Dodał, że w dniu dzisiejszym Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Radny Jacek Szczepankiewicz  - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał uchwałę SO-0957/25/6/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Mówca poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła opinię pozytywną z zastrzeżeniem o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2039.

Nikt nie zgłosił się do dyskusji w omawianej sprawie, w związku z tym Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowania.    

Prowadzący obrady przypomniał, że Zarząd Powiatu złożył autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2039. Przewodniczący Rady niniejszą autopoprawkę poddał pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 15 głosami „za" przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2039. Autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2039 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 15 głosami „za" przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXV/137/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 214.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 214, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 na druku nr 224.

Przewodniczący Rady - powiedział, że zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej procedura podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej jest następująca:

- omówienie przez Starostę projektu uchwały budżetowej,
- opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
- dyskusja,
- głosowanie nad poprawkami i autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Starostę Powiatu.

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu powiedział, że projekt budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok został opracowany na podstawie wskaźników określonych wstępnie przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne powiatu, prognozowanych przez Ministra Finansów kwot subwencji i kwot udziałów w dochodach budżetu państwa oraz w oparciu o prognozowane dochody własne powiatu. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu
 
Następnie Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu przedstawili opinie o projekcie budżetu na 2017 rok i tak:

Radny Dawid Hierowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - opinia Komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji - opinia Komisji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu. Dodał, że w dniu dzisiejszym Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - opinia Komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

Radny Jacek Szczepankiewicz  - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia Komisji stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - opinia Komisji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę Nr SO-0952/25/6/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok i uchwałę SO-0951/16/6/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Słupeckiego. W/w opinie Regionalnej Izby Obrachunkowa w Poznaniu są pozytywne. Uchwały stanowią załączniki nr 19 i 20 do niniejszego protokółu.

W dalszej części Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu Powiatu Słupeckiego na 2017 rok.

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że zdaje sobie sprawę, że budżet który Rada Powiatu przyjmie będzie wyjątkowy, nie tylko spodu jego wielkości i wydatków na inwestycje. Mówca powiedział, że ze wszystkimi tezami, które były zawarte w wystąpieniu Pana Starosty zgadza się, nawet z tymi które są niezbyt pochlebne do Rządu RP. Dodał, że w wystąpieniu Pana Starosty zabrakło informacji w jaki sposób będzie sprawowany nadzór nad rozbudową szpitala w Słupcy.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że nawiązując do wniosku radnej Anny Czerniak zarówno radni Miasta Słupcy jak również społeczeństwo powiatu winno być informowane o realizowanej inwestycji. Dodał, że w tym przypadku wymagana jest transparentność, przejrzystość i czytelność wszystkich działań, a szczególnie dotyczących  zagospodarowanie środków finansowych.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że na pewno będzie sukcesywnie wszystkich informował zarówno o postępie prac jak również o wszystkich decyzjach związanych z realizacją niniejszej inwestycji. Mówca powiedział, że wraz z uruchomieniem postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne - rozbudowa szpitala, zostanie uruchomiona druga procedura na wyłonienie inspektora nadzoru budowlanego. Dodał, że wszystkie sprawy związane ze sztuką budowlaną w imieniu powiatu słupeckiego, w imieniu szpitala będzie realizował fachowiec w tej dziedzinie.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że obecnie opracowywana jest dokumentacja na omawianą inwestycję i w specyfikacji Zarząd zastrzegł sobie 2 tygodniowy termin na zweryfikowanie opracowanej dokumentacji. Dodał, że przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony dopiero wtedy kiedy będzie potwierdzenie, że opracowana dokumentacja została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie ze wszystkimi wymaganiami w tej materii. Mówca powiedział, że kolejnym etapem pewnej weryfikacji niniejszej inwestycji będzie udzielenie pozwolenia budowlanego w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Starostwo Powiatowe.
Pan Mariusz Roga - poinformował , że będzie prowadzona kronika rozbudowy szpitala w Słupcy jako pamiątka dla kolejnych pokoleń.  

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu i przystąpił do głosowania.    

Przewodniczący Rady przypomniał, że Zarząd Powiatu złożył autopoprawkę   do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 i niniejszą autopoprawkę poddał pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła powyższą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.                                               

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/138/2016 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokółu.

Pan Mariusz Roga - zabierając głos powiedział, że w imieniu własnym i w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu słupeckiego serdecznie dziękuje wszystkim radnym za bardzo roztropną decyzję. Dodał, że szpital 50 lat temu został zbudowany i spełnia wszelkie standardy obowiązujące do dnia dzisiejszego, a więc jego rozbudowa również przez dziesięciolecia będzie służyła mieszkańcom naszego powiatu. Pan Starosta skierował podziękowania do radnych poszczególnych gmin naszego powiatu za udzielone wsparcie finansowe co świadczy o solidarności społecznej.

Przewodniczący Rady - powiedział, że omawiana inwestycja ma podłoże strategiczne dla zdrowia i życia wszystkich mieszkańców naszego powiatu ale nie tylko bo spoza powiatu również.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 - druk nr 221.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 wszyscy radni otrzymali na druku nr 221, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 225.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/139/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2039 - druk nr 222.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2039. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 222, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 226.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2039 łącznie z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2039.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2039.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych , 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXV/140/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2039. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2017 rok - druk nr 220.


Przystępując do realizacji kolejnego punkt porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2017 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 220.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt planu pracy Rady Powiatu był przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji. Nie zgłoszono żadnych poprawek do projektu.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2017 rok.    

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/141/2016 w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 219.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 219.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi, bądź propozycje do przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej.

W związku z brakiem pytań, uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/142/2016 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi - druk nr 227.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 227. Dodał, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/143/2016 w sprawie porozumienia dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokółu.

P u n k t  14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - powiedział, że w punkcie gdzie był omawiany projekt budżetu na rok 2017 została udzielona już odpowiedź na interpelację radnej Anny Czerniak.
Pan Mariusz Roga - odpowiadając w kwestii zimowego utrzymania dróg to podstawowym obowiązkiem każdego kierowcy jest dostosować prędkość do panujących warunków na drodze. Dodał, że miejsca szczególnie niebezpieczne (skrzyżowania dróg, pochyłości na drogach, miejsca częściej uczęszczane) będą sypane mieszaniną soli z piaskiem.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo by samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w kwestii drogi Strzałkowo - Powidz. Dodał, że uchwała podjęta przez Radę Powiatu w tej sprawie nie została uchylona, a więc jest obowiązująca. Mówca powiedział, że w tej sprawie będzie prowadził rozmowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Natomiast jeżeli chodzi o dokumentację na ścieżkę pieszo-rowerową Powidz - Przybrodzin to na koniec stycznia 2017 roku ma być gotowa. W kwestii usunięcia drzewa sprawa zostanie przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.
Pan Mariusz Roga - odpowiadając na interpelację pana radnego Waldemara Miernika powiedział, że wyraża wole zajęcia się sprawą parkingu wspólnie z panią Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Słupcy.   

P u n k t  15
Wolne głosy i wnioski.


W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

P u n k t  16
Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za udział w dzisiejszej sesji i z okazji Nowego Roku życzył wszystkim radnym i zaproszonym gościom powodzenia w życiu rodzinnym, zawodowym oraz osobistym, niech Nowy 2017 Rok obdaruje wszystkich pomyślnością  i szczęściem.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XXV sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb
Protokół nr XXIV/2016 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 8 grudnia 2016 roku.

BR.0002.11.2016

Protokół nr XXIV/2016
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 8 grudnia 2016 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 15:00 do godz. 15:30.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawiciela mediów.
Przewodniczący powiedział, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej celem rozdysponowania ich jeszcze w tym roku.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta powiedział, że już po rozesłaniu zaproszeń na sesję otrzymaliśmy informację o uczestnictwie naszego powiatu w projekcie systemowym w poddziałaniu usługi społeczne, skierowanym do rodzin zastępczych i dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych. W związku z tym faktem mówca zaproponował rozszerzenie porządku o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „W rodzinie siła i moc", realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, jako punkt 7.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednomyślnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o w/w punkt.

Po wprowadzonej zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 listopada 2016 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok  2016.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „W rodzinie siła i moc", realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne głosy i wnioski.
10.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 listopada 2016 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XXIII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?
Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXIII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 listopada 2016 roku.
Rada Powiatu na jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 listopada 2016 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Interpelacje i zapytania radnych.


Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

P u n k t  6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 217.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że w dniu dzisiejszym członkowie komisji rozpatrywali proponowane zmiany do budżetu opiniując je pozytywnie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/135/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „W rodzinie siła i moc", realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowała pozytywnie.


Na obrady przybył radny Przemysław Dropiński.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „W rodzinie siła i moc", realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/136/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „W rodzinie siła i moc", realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  8
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Nie było zgłoszonych interpelacji.

Obrady opuścił radny Stefan Stencel.

P u n k t  9
Wolne głosy i wnioski.


Pan Mariusz Roga - Starosta powiedział, że w momentach szczególnych dla słupeckiego szpitala z punktu widzenia jego dostosowania do wymogów rozporządzenia dotyczącego dalszego funkcjonowania szpitala, towarzyszą temu historie zupełnie niepotrzebne. Obecnie mamy do czynienia ze swego rodzaju aktem „dezorganizacji pracy szpitala". Mówca powiedział, że artykułem napisanym przez radnego Waldemara Miernika na temat szpitala został nijako wywołany do odpowiedzi, co dzisiaj chciałyby uczynić. W artykule czytamy: „sytuacja w szpitalu przelała czarę goryczy" - u kogo ta gorycz się w tej chwili przelewa, bo na pewno nie u mieszkańców powiatu słupeckiego, którzy w szpitalu się leczą. Straszenie ludzi wizją „apokalipsy" jest nadużyciem, bo nic takiego nie ma miejsca i na nic takiego się nie zanosi. W chwili obecnej mamy do czynienia z protestem czterech anestezjologów, gdzie w szpitalu zatrudnionych jest ośmiu lekarzy tej specjalizacji. Postawione jest w artykule pytanie: „czy pani dyrektor Iwona Wiśniewska miała prawo i na jakich warunkach zatrudniła pana doktora Skalskiego jako nowego ordynatora OIOM?" Pierwszym krokiem Pani Dyrektor w wyborze ordynatora oddziału intensywnej opieki medycznej było złożenie propozycji objęcia tej funkcji anestezjologom ze Słupcy - wszyscy odmówili. Po zatrudnieniu pana dr Piotra Skalskiego żaden z słupeckich lekarzy nawet się z nim nie spotkał, tylko w dniu poprzedzającym rozpoczęcie pracy przez nowego ordynatora wszyscy złożyli wypowiedzenia, m.in. z powodu braku konsultacji w sporządzaniu grafiku pracy; a to właśnie Ci lekarze nie chcieli się konsultować w sprawie ustalania grafiku dyżurów na miesiąc grudzień, a nie pan dr Skalski. Zadziwiające jest to, że protest wznosi grupa lekarzy specjalistów obecnie najlepiej uposażona ze wszystkich specjalistów pracujących w słupeckim szpitalu.
Następnie mówca odniósł się do wyboru pani Iwony Wiśniewskiej na dyrektora szpitala i jej dotychczasowych poczynań. To nie jest tak, że Pani Dyrektor możemy już podziękować za współpracę, gdyż zrobiła swoje i z planowanego zadłużenia ponad 3 mln zł. obniżyło się ono do 218 tys. zł. W artykule czytamy, że autor - jako radny opozycji czuje się lekceważony przez dyrekcję szpitala i Starostę - mówca zapytał, czy kiedykolwiek zdarzyło się tak, że prośna o rozmowę została zlekceważona?Artykuł kończy się słowami: „co zrobi Starosta to jego sprawa, tylko odpowiedzialność trzeba wziąć na siebie" - Starosta odrzekł, że - nie, ponieważ tą odpowiedzialnością od pewnego czasu winniśmy się dzielić, gdy to partią rządzącą w naszym kraju stało się Prawo i Sprawiedliwość.
Kończąc mówca powiedział, że wszyscy radni powiatowi swego czasu podjęli decyzję, że nie ma ważniejszej kwestii do realizacji przez samorząd powiatu, jak dostosowanie szpitala do wymaganych potrzeb. Za dwa tygodnie będzie głosowany projekt budżetu na przyszły rok, który zakłada świadome zobowiązanie się do spłacania kredytu do roku 2039. Stoimy przed epokowym przedsięwzięciem w historii samorządu powiatowego z pełną świadomością, że jest to przedsięwzięcie najpotężniejsze. Mamy sojuszników w postaci samorządów gminnych, gdzie to ponad 7 mln zł. zostanie przekazane z ich budżetów na rozbudowę szpitala. „Nie wolno straszyć ludzie, bo nie ma czym".


Przewodniczący Rady złożył życzenia radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu szczęśliwych i niezapomnianych chwil. 
          

P u n k t  10
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego.Bogdan Jastrząb

Przewodniczący Rady

    Protokół nr XXIII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 listopada 2016 roku.

BR.0002.10.2016

Protokół nr XXIII/2016
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 25 listopada 2016 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 14:30.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta powiedział, że już po rozesłaniu materiałów na sesję wpłynął ostatni dokument z Okręgowej Rady Aptekarskiej potrzebny do podjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Mówca zgłosił, aby wprowadzić tenże projekt uchwały do dzisiejszego porządku obrad jako punkt 14.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego, jako punkt 14.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednomyślnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o w/w punkt.

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 21 października 2016 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2016 roku oraz o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
8.    Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2016 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Lądek w roku 2017 na realizację zadania pn.: „Wyjazd drużyn OSP Lądek na Olimpiadę Pożarniczą CTIF w Austrii".
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej".
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 roku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.    Wolne głosy i wnioski.
17.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 21 października 2016 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XXII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?
Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 21 października 2016 roku.
Rada Powiatu na jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 21 października 2016 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Interpelacje zgłosili:

 • radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska - zapytała, czy jest szansa na usuniecie drzew (kasztanów) przy drodze powiatowej relacji Słupca - Jaroszyn? Mówczyni dodała, że ostatnim czasie na odcinku tej drogi miał miejsce groźny wypadek samochodowy. Radna przytoczyła głosy mieszkańców powiatu - użytkowników tej drogi: „Codziennie jeżdżę tą drogą - jest masakra, mijając się z tirem lub autobusem nie ma gdzie zjechać wystarczy złapać pobocze i wypadek nieunikniony. Te drzewa już dawno powinny być wycięte, ponieważ są tak blisko jezdni, że aż korzenie podrywają asfalt do góry. Oczywiście nikt nic z tym nie robi, bo po co?". Jest to jeden z wielu takich komentarzy. Mówczyni również potwierdziła że, droga ta jest wąska, mijając się z autobusem, czy tirem zazwyczaj zahacza się o pobocze i wtedy „wylatuje się" praktycznie w drzewo. Drzewa te są bardzo blisko jezdni, stąd wniosek o ich wycięcie i nasadzenie nowych za rowem. Ryzykiem dla kierowców są również spadające z drzew kasztany, które mogą uszkodzić samochód lub też przestraszyć samego kierowcę. 
 • Kolejna interpelacja tyczyła się umieszczenia słupków hektometrowych lub kocich oczek przed mostkiem na łuku drogi relacji Słupca - Wierzbno. Jest to odcinek drogi na zaniżeniu, gdzie często w godzinach rannych i wieczornych występuje mgła i widoczność w tym czasie jest ograniczona.               
 • Następnie radna interpelowała o naprawę poboczy w Kowalewie Opactwie przy szkole gimnazjalnej i kościele. 

 

 • radna Barbara Wojtkowiak - na wstępie podziękował za naprawę starych chodników i budowę nowych na terenie Gminy Strzałkowo.Następnie radna złożyła interpelację o naprawę drogi Janowo - Strzałkowo, której nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. 
 • Kolejna interpelacja tyczyła się ustawienia bariery ochronnej od strony zewnętrznej na zakręcie w miejscowości Kościanki, przy parku. 

 

P u n k t  7
Informacja o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2016 roku oraz o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych.


Opinie Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną informację.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że członkowie komisji również pozytywnie zaopiniowali rozpatrywaną informację.

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2016 roku oraz o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
P u n k t  8
Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2016 roku.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że również tę informację Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowała pozytywnie.  

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 208, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 215.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do  budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/129/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Lądek w roku 2017 na realizację zadania pn.: „Wyjazd drużyn OSP Lądek na Olimpiadę Pożarniczą CTIF w Austrii".


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 4 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Lądek w roku 2017 na realizację zadania pn.: „Wyjazd drużyn OSP Lądek na Olimpiadę Pożarniczą CTIF w Austrii".
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/130/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Lądek w roku 2017 na realizację zadania pn.: „Wyjazd drużyn OSP Lądek na Olimpiadę Pożarniczą CTIF w Austrii". Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej".
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/131/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej". Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 roku.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak - powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 roku.
Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/132/2016 z dnia 25 listopada 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy.


Przewodniczący Rady poinformował, że minęła czteroletnia kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy, w związku z tym Starosta zwrócił się do Rady Powiatu o zgłoszenie kandydata na członka tejże Rady. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 212.
Mówca poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Radny Stefan Zieliński - zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Jastrząba na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy.

Przewodniczący Bogdan Jastrząb wyraził zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bogdana Jastrząba na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy.
Rada jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Bogdana Jastrząba.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/133/2016 z dnia 25 listopada 2016 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 216.   

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak - powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu dzisiejszym po zapoznaniu się z projektem uchwały jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała.

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXIII/134/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - powiedział, że do interpelacji zgłoszonych na dzisiejszej sesji szczegółowo ustosunkuj się na piśmie. Dodał tylko, że chciałby stanowczo zaprotestować przeciwko stwierdzeniu radnej Aleksandry Kazuś - Wróblewskiej, że z pewnymi kwestiami „nic się nie robi" - istnieją jednak przepisy prawne np. o ochronie przyrody, które uniemożliwiają przeprowadzenie niektórych działań, które nawet z rozsądnego punktu widzenia byłyby zasadne bądź konieczne.

Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska - powiedziała, że ona to rozumie,  dlatego jej propozycja w sprawie drzew była usunięcie i nasadzenie, gdyż ochrona środowiska jest również bardzo ważna.   

P u n k t  16
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali materiały dotyczące projektu budżetu na 2017 rok oraz zaproszenia na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego, które odbędą się w najbliższym czasie.
Następnie poinformował, że sesja budżetowa odbędzie się 30 grudnia br. o godz. 12:00.

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że w tym tygodniu spotkał się z przedsiębiorcami, którzy prowadzą swoją działalność przy ulicy Przemysłowej w Słupcy, skarżyli się oni na uciążliwe sąsiedztwo kotłowni. Z ust właścicieli Firmy Roskon i Ekobau usłyszał on, że interweniowali oni w tej sprawie wielokrotnie w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. Mówca zapytał, czy istotnie były tego typu interwencje, jeśli tak to jaki jest ich dalszy los?


Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że w ostatnim czasie wpłynęła jedna interwencja, gdy o sprawie uciążliwości kotłowni zrobiło się głośno w mediach, wcześniej nikt problemu nie zgłaszał. Starosta zobowiązał się jednak do zbadania sprawy.     

P u n k t  17
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.Przewodniczący Rady

Bogdan JastrząbProtokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 21 października 2016 roku.

BR. 0002.9.2016
Protokół Nr XXII/2016
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 21 października 2016 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:30.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę,  panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu powiedział, że już po rozesłaniu materiałów sesyjnych Marszałek Województwa Wielkopolskiego przesłał do powiatów harmonogram dalszych prac związanych z projektem  dotyczącym informatyzacji wielkopolskich szpitali. W związku z powyższym Starosta zgłosił dwa wnioski o rozszerzenie porządku obrad i tak:

1) jako punkt 12 zaproponował - podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego w latach 2016 - 2025 -    druk nr  204,
2) jako punkt 13 zaproponował - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2018 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu  pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - druk nr 203. Dodał, że jest to przedsięwzięcie, które obejmuje wszystkie szpitale w województwie wielkopolskim, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa, samorząd powiatu jak również samorząd Miasta Poznania.

Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie pierwszy wniosek Starosty dotyczący wprowadzenia jako punkt 12 podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego w latach 2016 - 2025 - druk nr 204.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszy wniosek.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie drugi wniosek Starosty by w punkcie 13 podjąć uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2018 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - druk nr 203.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła kolejny wniosek.

W związku z powyższym obrady XXII sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXI/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2016 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2016 roku - druk nr 199.
8.    Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami powiatu - druk nr 200.
9.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 - druk nr 201.
10.    Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 - druk nr 202.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego w latach 2016 - 2025 - druk nr 204.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2018 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - druk nr 203.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wolne głosy i wnioski.
16.    Zakończenie obrad.   

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXI/2016  z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2016 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXI sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXI/2016 z dnia 30 września 2016 roku.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami „za" przy 0 głosach „przeciwnych" i głosie „wstrzymującym" przyjęła protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2016 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelację zgłosił radny Andrzej Kin, który wnioskował o wycięcie suchego drzewa przy drodze powiatowej w miejscowości Trąbczyn - od Kościoła do cmentarza oraz naprawienie tej drogi. Jednocześnie serdecznie podziękował za szybie załatwienie interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji Rady Powiatu, która dotyczyła naprawy barier przy drodze powiatowej Ląd - Zagórów.

P u n k t  7
Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2016 roku - druk nr 199.


Przewodniczący Rady - przypomniał , że informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2016 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 199. Informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2016 roku. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami powiatu - druk nr 200.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że informację o gospodarowaniu nieruchomościami powiatu wszyscy radni otrzymali na druku nr 200. Informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, w związku z tym poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o gospodarowaniu nieruchomościami powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 - druk nr 201.


Przystępując do następnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 wszyscy radni otrzymali na druku nr 201.
Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię. Pod nieobecność Przewodniczącego Komisji i jego Zastępcy, członkowie komisji poinformowali, że Komisja bez uwag przyjęła omawianą informację.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.


Przewodniczący Rady - powiedział, że jak co roku zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta i Przewodniczący Rady zobowiązani są do złożenia informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych. Poprosił Starostę Powiatu o przedstawienie informacji.

Na sesję Rady Powiatu przybył radny Jacek Szczepankiewicz i od tej pory w obradach uczestniczyło 16 radnych.

Pan Mariusz Roga - przedstawił informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych składanych Staroście Słupeckiemu w 2016 roku. Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2015 rok. Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pisma: Wojewody Wielkopolskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy dotyczące oświadczeń majątkowych. W/w pisma stanowią załącznik nr 9 i załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.
Nikt nie zgłosił uwag do przedłożonych informacji, a więc Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone informacje.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 - druk nr 202.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 wszyscy radni otrzymali na druku nr 202, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 205.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/126/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025 - druk nr 204.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali  w dniu dzisiejszym na druku nr 204.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025,

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych , 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXII/127/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2018 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - druk nr 203.


Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2018 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 203. Dodał, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/128/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego w latach 2017 - 2018 dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.

P u n k t  14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając na zgłoszoną interpelację powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach w najbliższym czasie zajmie się zgłoszoną sprawą.

P u n k t  15
Wolne głosy i wnioski.


W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

P u n k t  16
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XXII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół nr XXI/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 września 2016 roku.

BR.0002.8.2016

Protokół nr XXI/2016
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 30 września 2016 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 14:50.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXI sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów.
Serdecznie powitał pana Andrzeja Sparażyńskiego - Kierownika Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 15, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

W związku z brakiem uwag porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XX/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 12 sierpnia 2016 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2016 roku.
8.    Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego.
9.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2015 rok i za I półrocze 2016 roku.
10.    Informacja o działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku w 2016 roku.
11.    Informacja nt. stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki do nauki w roku szkolnym 2016/2017.
12.    Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
13.    Informacja o działaniach podejmowanych na rzecz promocji Powiatu w latach 2015 - 2016.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025.
16.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 roku.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupeckiego.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
19.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu, pozbawienia dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia z użytkowania niektórych dróg powiatowych - ulic zlokalizowanych na terenie miasta Słupca.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu słupeckiego i ich przechowywania na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Słupeckiego do projektu z zakresu obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (nr Ew.6/201/OWzS) pod tytułem „W drodze do wojska".
22.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.    Wolne głosy i wnioski.
24.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XX/2016 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 12 sierpnia 2016 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XX sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?
Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XX/2016 z nadzwyczajnej sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 12 sierpnia 2016 roku.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XX/2016 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 12 sierpnia 2016 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybyła radna Barbara Wojtkowiak.


P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Interpelacje zgłosili:

 • radny Andrzej Kin - interpelował o naprawę barier energochłonnych przy drodze powiatowej Ląd - Zagórów, gdyż na wielu odcinkach te bariery są uszkodzone i nie spełniają swojej roli.

 

P u n k t  7
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2016 roku.


Realizacja tego punktu porządku obrad rozpoczęła się od przedstawienia przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu opinii o rozpatrywanej informacji. Wszystkie opinie były pozytywne.

Następnie Przewodniczący Rady przestawił opinię Regionalnej Rady Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 września 2016 roku o przedłożonej informacji. Przedmiotowa opinia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2016 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Obrady opuściła radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska.
 
P u n k t  8
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski - powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację WIOŚ o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego.  

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2015 rok i za I półrocze 2016 roku.

Opinie Komisji o sprawozdaniu:

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2015 rok i za I półrocze 2016 roku opiniując je pozytywnie.
Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że członkowie komisji również pozytywnie zaopiniowali rozpatrywane sprawozdanie.

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy za 2015 rok i za I półrocze 2016 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  10
Informacja o działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku w 2016 roku.

Opinia Komisji o informacji:

Pani Anna Czerniak - powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się z przedłożoną informacją opiniując ją jednogłośnie pozytywnie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku w 2016 roku. Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Informacja nt. stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki do nauki w roku szkolnym 2016/2017.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że członkowie komisji po wnikliwym rozpatrzeniu przedmiotowej informacji jednogłośnie ją przyjęli.   

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się z informacją nt. stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki do nauki w roku szkolnym 2016/2017. Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
 
P u n k t  12
Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.


Opinie Komisji o informacji:

Radna Anna Czerniak - powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się z informacją o aktualnej sytuacji w SP ZOZ w Słupcy i po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez panią Dyrektor, jednogłośnie ją przyjęła.
Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w dniu wczorajszym również jednogłośnie przyjęła informację o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  13
Informacja o działaniach podejmowanych na rzecz promocji Powiatu w latach 2015 - 2016.


Opinia Komisji o informacji:

Pan Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zapoznała się z przedłożoną informacją opiniując ją jednogłośnie pozytywnie.

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się z informacją o działaniach podejmowanych na rzecz promocji powiatu w latach 2015 - 2016. Informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 195, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 197.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do  budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/118/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 196, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 198.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 4 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025.
Rada Powiatu 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025, wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr XXI/119/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  16
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 roku.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Czerniak - powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 roku.
Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/120/2016 z dnia 30 września 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  17
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupeckiego.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Jacek Szczepankiewicz - powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXI/121/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

P u n k t  18
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 194, poprosił o zabranie głosu w tym temacie pana Starostę.  

Pan Mariusz Roga - powiedział, że  całe przedsięwzięcie polega na doprowadzeniu do stanu formalnego zgodnego ze stanem prawnym w kwestii własności drogi od Strzałkowa przez Powidz do Smolnik Powidzkich. W przepisach dotyczących elementów infrastruktury w tym także dróg przeznaczonych na cele obronne, droga ta jest wpisana jako obiekt szczególny. W przepisach szczegółowych jest określone, że drogi „obronne" powinny mieć kategorie dróg krajowych lub wojewódzkich. Ze względu na natężenie ruchu na tym odcinku drogi winna być ona sklasyfikowana jako droga kategorii wojewódzkiej, obecnie jest ona jednak drogą powiatową. W momencie powstawania samorządów powiatowych, byliśmy wyposażani w mienie w stosunku do którego częstokroć rodzą się wątpliwości formalno - prawne. W tym przypadku samorząd powiatowy został wyposażony w odcinki dróg, które nie powinny być drogami powiatowymi. Przepis dotyczący zmiany kategorii dróg wymaga, aby zostały podjęte dwie zgodne uchwały tj. organu, który posiada tę drogę i chce ją zbyć, i organu który tę drogę przyjmie. Kierując się zasadą polubownego porozumienia się w kwestii „załatwienia" tej sprawy, mielibyśmy sytuację taką, jaką mamy w tej chwili. W związku z tym podjęto decyzję, aby pierwszym krokiem w kierunku pomyślnego przekazania tej drogi było podjęcie przez Radę Powiatu uchwały pozbawiającej drogę Strzałkowo - Powidz - Smolnik Powidzkie kategorii drogi powiatowej. Byłaby to wola doprowadzenia stanu formalnego do stanu zgodnego z obowiązującym prawodawstwem. Organem, który weryfikuje prawidłowość podjętych przez Radę Powiatu decyzji  w formie uchwał jest Wojewoda Wielkopolski. Jeśli z jego strony nie będzie zakwestionowania legalności tejże uchwały to będziemy posiadali pierwszy dokument z którym możemy rozpocząć działania „przymuszające" samorząd województwa wielkopolskiego do przejęcie dróg Nr 3040P, 2161P i 3071P.  

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXI/122/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  19
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu, pozbawienia dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia z użytkowania niektórych dróg powiatowych - ulic zlokalizowanych na terenie miasta Słupca.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Jarzy Orchowski - powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XXI/123/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie ustalenia przebiegu, pozbawienia dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia z użytkowania niektórych dróg powiatowych - ulic zlokalizowanych na terenie miasta Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

P u n k t  20
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu słupeckiego i ich przechowywania na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin  - powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu słupeckiego i ich przechowywania na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.
Radny Jerzy Orchowski - powiedział, że również Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/124/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu słupeckiego i ich przechowywania na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

P u n k t  21
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Słupeckiego do projektu z zakresu obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (nr Ew.6/2016/OWzS) pod tytułem „W drodze do wojska".

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXI/125/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie przystąpienia Powiatu Słupeckiego do projektu z zakresu obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (nr Ew.6/2016/OWzS) pod tytułem „W drodze do wojska". Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  22
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - poinformował, że sprawa zgłoszona przez radnego Andrzeja Kina odnośnie naprawy barier przy drodze Ląd - Zagórów została skierowana do Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy.  

P u n k t  23
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 21 października br.
Następnie mówca poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo od pani sołtys Jaroszyna w sprawie budowy chodnika w tej miejscowości. Pismo zostało przekazane zgodnie z procedurą do rozpatrzenia panu Staroście.
Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym wszyscy radni otrzymali kserokopię odpowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stanowisko Rady Powiatu odnoście degradacji terenów nadwarciańskich przez bobry.  
Mówca odczytał również zaproszenie skierowane do wszystkich radnych, a wystosowane przez Prezesa Zarządu Powiatowego LOK Mieczysław Górnego i Dyrektora MDK Jarosław Dębskiego na Powiatowy Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej, który odbędzie się 12 października br. o godz. 10:00.  
Wyżej wymienione pisma są do wglądu w Biurze Rady.

P u n k t  24
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXI sesji Rady Powiatu Słupeckiego.Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb
Protokół Nr XX/2016 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 12 sierpnia 2016 roku.


BR .0002.7.2016
Protokół Nr XX/2016
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 12 sierpnia 2016 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz. 14.00 do godz. 14.45.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę, Wicestarostę Powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowegooraz przybyłe media.
Przewodniczący Rady - poinformował, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu jest wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025 zadania inwestycyjnego pt. Przebudowa drogi powiatowej Wólka Orchowska - Orchowo oraz załatwienie spraw, które od 1 września br. muszą być wprowadzone w życie.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad XX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu powiedział, że ma wiele sygnałów, szczególnie ze środowisk rolniczych naszego powiatu nt. trudnej sytuacji w rolnictwie. Mówca powiedział, że anomalie pogodowe w postaci długotrwałej suszy, gradobicia spowodowały, że sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna. Ponadto ceny skupu są zastraszająco niskie. Dodał, że uznając rację głosów rolników zgłasza wniosek o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad i jako punkt 11 proponuje przyjęcie stanowiska przez Radę Powiatu Słupeckiego w sprawie sytuacji na rynku rolnym i przesłanie go do Wojewody Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodniczący Rady - zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt się nie zgłosił i prowadzący obrady poddał wniosek o rozszerzenie porządku obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek Starosty Powiatu i obrady XX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XIX/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 czerwca 2016 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Słupecki jako partner do realizacji projektu „Żłobek dla dziecka - praca dla mamy!" w ramach Konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.04.01-IŻ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi - druk nr 175.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy - druk nr 176.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 - druk nr 178.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025 - druk nr 179.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" - druk nr 177.
11.    Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji na rynku rolnym.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wolne głosy i wnioski.
14.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XIX/2016  z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 czerwca 2016 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  XIX sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XIX/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 czerwca 2016 roku.    

P u n k t  5
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosił radny Jacek Szczepankiewicz i tak:
1) radny powiedział, że występuje w imieniu mieszkańców 6 rodzin w Kosewie cyt. „ Do zadania pytań podczas dzisiejszej sesji zobligowali mnie mieszkańcy bloku położonego przy ośrodku „Szansa" w Kosewie. Wiem od nich, że negocjacje w sprawie załatwienia kwestii ogrzewania tego bloku są bardzo trudne. Swoje racje ma z pewnością starosta Mariusz Roga ale nie powinniśmy zapominać o racjach mieszkańców tego bloku. Trudno się dziwić ich zdenerwowaniu, kiedy tak bardzo niepewna jest ich przyszłość. Jest im bardzo przykro kiedy starosta nie odpowiada wprost na ich wątpliwości. Dlatego poprosili mnie, bym zadał kilka pytań i ich imieniu. Po pierwsze mieszkańcy Kosewa nie wierzą, że postawienie czterech, a  właściwie pięciu kominów, we wszystkich budynkach na terenie „Szansy" będzie bardziej ekologiczne niż użytkowanie dotychczasowej kotłowni. Ich zdaniem bardziej ekonomiczny byłby remont istniejącej kotłowni, w którym są gotowi partycypować. A co z ekologią? Proszą oni o dokładne wyliczenia, z których wynikać będzie zysk dla środowiska. Podobno podczas ostatniego spotkania starosta nie był w stanie takich wyliczeń przekazać. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie dane mieszkańcom bloku i radnym przedstawić. Dla ludzi z Kosewa największym problemem jest to, że w bloku, który zamieszkują nie ma kominów, a także miejsca na postawienie kotłowni. Co będzie gdy nie będzie możliwości ogrzewania ich mieszkań? Rozmawiałem z sześcioma zamieszkującymi ten blok rodzinami i są oni gotowi płacić za ogrzewanie według faktycznego zużycia. Kolejna wątpliwość dotyczy zawierania umów na dostarczanie ciepła. Faktycznie większość   z nich została zawarta gdy jeszcze nikt nie myślał o termomodernizacji powiatowych budynków i ośrodka „Szansa". Jedna z nich została jednak zawarta nieco ponad rok temu już po termomodernizacji. Właściciele tej umowy są zdziwieni, że wtedy nikt im  nic na ten temat nie powiedział. czy nie było wtedy takich planów? Zdaję sobie sprawę, że odpowiedzi na wątpliwości mieszkańców Kosewa będą wymagały przygotowania ze strony starosty, dlatego nie wymagam ich już na dzisiejszej sesji ale mieszkańcy chcą uzyskać odpowiedź na piśmie".
2) radny podziękował Staroście Powiatu za podjęte prace na drogach powiatowych na terenie Gminy Ostrowite - chodzi o wykaszanie,
3) kolejna interpelacja dotyczyła szpitala, mówca powiedział, że radni Gminy Ostrowite uważają, że należy przekazywać środki finansowe z powiatu na te jednostki samorządowe, które wyraziły chęć uczestnictwa w inwestycji rozbudowy szpitala w Słupcy, a konkretnie chodzi o drogę powiatową Siernicze Wielkie w kierunku Budzisławia. Dodał, że radni Gminy Ostrowite są zdziwieni, że inwestycja drogowa będzie realizowana na terenie Gminy Orchowo, która nie wyraziła zgody   na uczestnictwo w rozbudowie szpitala w Słupcy,
4) następna sprawa dotyczy ścieżki rowerowej by opracowywanie dokumentacji na to zadanie rozpocząć od Kosewa w stronę Słupcy ze względu na to, że Gmina Słupcy nie złożyła deklaracji dotyczącej współfinansowanie tego zadania,
5) radny wnioskował o wyrównanie drogi polnej Lipnica - Skrzynka oraz uzupełnić ubytki na drodze w miejscowości Brzozogaj i Siernicze Małe - Siernicze Duże w kierunku Budzisławia.

P u n k t  6
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Słupecki jako partner do realizacji projektu „Żłobek dla dziecka - praca dla mamy!" w ramach Konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.04.01-IŻ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi - druk nr 175.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Słupecki jako partner do realizacji projektu „Żłobek dla dziecka - praca dla mamy!" w ramach Konkursu zamkniętego  nr: RPWP.06.04.01-IŻ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.
Prowadzący obrady - przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 175 a w dniu dzisiejszym nową wersję na druku nr 180. Dodał, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz na Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.


Pani Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Pan Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/113/2016 w sprawie przystąpienia przez Powiat Słupecki jako partner do realizacji projektu „Żłobek dla dziecka - praca dla mamy!" w ramach Konkursu zamkniętego  nr: RPWP.06.04.01-IŻ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

P u n k t  7
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy - druk nr 176
.

Prowadzący obrady - powiedział, że w dalszej części dzisiejszych obrad jest podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 176 i był przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji  powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/114/2016 w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.


P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 - druk nr 178.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 wszyscy radni otrzymali na druku nr 178.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/115/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025 - druk nr 179.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 179.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja przy 1 głosie „wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/116/2016  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.


P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" - druk nr 177.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Starostę Powiatu.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że Przewodniczący Rady jest wnioskodawcą do kapituły odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" o przyznanie odznaki  dla  Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „KANWA" w Orchowie. Mówca powiedział, że niniejsze stowarzyszenie w bieżącym roku będzie obchodzić 70 rocznicę istnienia.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że okres funkcjonowania niniejszego stowarzyszenia  można podzielić na dwa okresy: pierwszy od chwili założenia polegał na przekazywaniu kolejnym pokoleniom informacji dotyczących chowu drobiu, szycia i gotowania oraz innych prac bardzo pożytecznych dla kobiet pracujących w gospodarstwach domowych. Drugi okres to obecna działalność, która w 2012 roku została sformalizowana jako Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich KANWA w Orchowie. Koło aktywnie pozyskuje fundusze z różnych zewnętrznych źródeł na realizację swoich projektów prospołecznych integrujących lokalne środowisko.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że niniejsze stowarzyszenie bierze czynny udział w życiu gminy oraz swoją obecnością uświetnia wiele imprez powiatowych takich jak dożynki, Spotkania z Folklorem. Mówca powiedział, że Kapituła odznaki jak i Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedłożony wniosek  o nadanie odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „KANWA" w Orchowie.   

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „KANWA" w Orchowie. 

 
Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/117/2016 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji na rynku rolnym.


Przystępując do realizacji następnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt stanowiska w sprawie sytuacji na rynku rolnym wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 181.
Prowadzący obrady zapytał czy są uwagi, pytania do projektu przedłożonego stanowiska?

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przedmiotowego stanowiska.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji na rynku rolnym. Stanowisko stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając na zgłoszone interpelacje powiedział, że jeżeli chodzi o ciąg zgłoszonych dróg to w najbliższym czasie zostaną podjęte prace na tych drogach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ścieżki rowerowej to w najbliższym czasie planowane jest spotkanie Burmistrza Miasta Słupcy, Wójta Gminy Ostrowite oraz  Starosty Powiatu i zdaniem mówcy nic nie stoi na przeszkodzie by budowę ścieżki rowerowej rozpocząć od drugiej strony tj. od Kosewa.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o środki finansowe na szpital to obiecał panu Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy Ostrowite, że ponownie spotka się z radnymi Gminy Ostrowite i czeka na zaproszenie. Dodał, że na niniejszym spotkaniu odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości. Mówca powiedział, że takie twarde stanowisko, że powiat środki finansowe winien kierować  tam skąd otrzymał wsparcie na szpital byłoby krzywdzące bo w Gminie Orchowo kwestia finansowania szpitala nie została poddana nawet pod głosowanie Rady Gminy Orchowo.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że kwestia ogrzewania budynku w Kosewie jest bardzo złożona. Mówca powiedział, że powiat po to termomodernizował obiekty aby nie było tak dużego zapotrzebowania na energie cieplną. Mówca powiedział, że w Kosewie każdy obiekt będzie ogrzewany z osobna i jest na tą okoliczność przygotowana dokumentacja. Dodał, że powiat o swoich planach ogrzewania budynków w Kosewie poinformował mieszkańców bloku i do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi od nich. Mówca powiedział, że powiat nie jest producentem ciepła i nie jest dystrybutorem ciepła. Dodał, że powiat poinformował mieszkańców bloku, że będą musieli zadbać o ogrzewanie własnych mieszkań we własnym zakresie.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że decyzja o likwidacji kotłowni centralnej w Kosewie zapadła wraz z pomysłem termomodernizacyjnym. Dodał, że obecnie 5 obiektów ogrzewanych jest z jednej kotłowni ale trwają prace by obiekty powiatu zostały odłączone od tej kotłowni i pozostanie jedynie obcy obiekt do ogrzewania.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że oczekuje odpowiedzi od mieszkańców bloku w Kosewie i przedstawienie koncepcji rozwiązania tego problemu.

Pan Jacek Szczepankiewicz - powiedział, że po przeprowadzeniu rozmowy z mieszkańcami bloku wynika, że są chętni do współpracy w ponoszeniu kosztów rozwiązania tego problemu. Ponadto są gotowi płacić znacznie więcej za zużytą energię cieplną.

P u n k t  13
Wolne głosy i wnioski.


Radny Waldemar Miernik - zapytał, czy Urząd Marszałkowski w Poznaniu powiadomił powiat o planowanym remoncie linii kolejowej i czy są jakiekolwiek informacje jak ma wyglądać transport publiczny podczas prowadzonego remontu linii kolejowej? Dodał, że jeżeli nie ma takich informacji to proponuje by na kolejną sesję Rady Powiatu zaprosić przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, który wyjaśni wszystkie wątpliwości w tym temacie.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że oficjalnej informacji nie było. Dodał, że organizacja zbiorowego transportu publicznego przez powiat została o rok w czasie przesunięta. Mówca poinformował, że Marszałek Województwa zaprosił na spotkanie przedstawicieli Państwowej Komunikacji Samochodowej w Koninie w sprawie opracowania systemu zastępczego transportu autobusowego na czas remontu sieci kolejowej. Dodał, że pod koniec sierpnia br. będzie w posiadaniu informacji jak zostanie zorganizowany transport zastępczy i na kolejnej sesji ją przekaże.

P u n k t  14
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XX nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady
Bogdan Jastrząb


Protokół nr XIX/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 czerwca 2016 roku.

BR.0002.6.2016

Protokół nr XIX/2016
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 30 czerwca 2016 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 14:00 do godz. 15:20.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady pan Stefan Stencel otworzył obrady XIX sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał przybyłych gości w osobach: pana Mieczysława Marosza - Dyrektora Biura Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie i pana Dariusza Andrzejewskiego - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie wraz z panią Katarzyną Rosiak.  

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 12, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Wiceprzewodniczący powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu. W punkcie 12 wkradł się mały błąd - jest „podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia ...", a winno być - „podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupeckiego do wspólnej realizacji z Gminą Miejską Słupca projektu pt. „Akademia kluczowych kompetencji w Powiecie Słupeckim". Szanowni radni otrzymali projekt uchwały o prawidłowym tytule na druku nr 171.  
Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Nikt nie wniósł zmian do porządku obrad.    

Procedowano zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 maja 2016 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Prezentacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu słupeckiego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025.  
10.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupeckiego do wspólnej realizacji z Gminy Miejskiej Słupca projektu pt. „Akademia Kluczowych kompetencji w Powiecie Słupeckim.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem słupeckim, powiatem konińskim, powiatem kolskim, powiatem tureckim, a Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wolne głosy i wnioski.
16.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 maja 2016 roku.


Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że protokół z XVIII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XVIII/2016 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 maja 2016 roku.
Rada Powiatu na stan 12 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 maja 2016 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Interpelacje zgłosili:

 • radny Waldemar Miernik - zapytał, czy znana jest już liczba uczniów którzy przyszli do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat i jak liczby te kształtują się w poszczególnych szkołach?
 • Kolejna interpelacja dotyczyła wysokości środków finansowych przekazywanych z samorządów gminnych naszego powiatu na rozbudowę szpitala. Mówca dodał, że z tego co się zdążył zorientować to tylko Rada Gminy Ostrowite zatwierdziła udzielenie pomocy finansowej w pełnej kwocie, pozostałe Rady Gmin wycofały ten punkt z porządku obrad lub odwołały sesje. Jak obecnie wygląda sytuacja z rozbudową szpitala?
 • radny Andrzej Kin - w imieniu mieszkańców gminy Zagórów i gminy Lądek zgłosił interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez namalowanie linii dzielącej pasy jezdni, chodzi o drogi Nr 2900P Podbiel - Myszaków i Nr 3090P Ląd - Wierzbno. Drogi te są o dużym natężeniu ruchu, nawierzchnia ich jest w bardzo złym stanie, budowane one były ponad 30 lat temu.


P u n k t  7
Prezentacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu słupeckiego.


Pan Mieczysław Marosz - Dyrektora Biura Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie powiedział, że potrzeba opracowania planu publicznego transportu zbiorowego wynika ze zmian ustawodawstwa unijnego. W 2007 roku ukazało się w tej sprawie rozporządzenie na mocy którego w ciągu 10 lat wszystkie kraje unijne muszą się dostosować do przepisów w zakresie publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego. W Polsce została przyjęta ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie 1 marca 2011 roku. Następnie mówca przedstawił plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu słupeckiego. Przedmiotowa prezentacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny Waldemar Miernik - zapytał o przejazdy ulgowe, czy będą one ustalane na mocy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, czy samorządy wewnętrznie będą musiały sobie ustalić pewne zasady? Mówcy chodziło głównie o jednorazowe bilety dla dziecka, gdzie w myśl ustawy ulga nie przysługuje.
Pan Mieczysław Marosz - odpowiedział, że przepisy w tym zakresie się nie zmieniają, ustawa wyszczególnia 23 grupy społeczne którym przysługują ulgi. Samorząd sam może ustalać i określać ulgi w przejazdach, jednak sam musi je sfinansować. Rada Powiatu w planie transportu zbiorowego będzie musiała zatwierdzić m.in. taryfy, ulgi.

Radny Waldemar Miernik - zapytał, czy kursy dodatkowe w soboty, niedziele i święta będą dotyczyły również wakacji?
Pan Mieczysław Marosz - odpowiedział, że planowane kursy w obejmują również wakacje i ferie zimowe.     

Wiceprzewodniczący Rady serdecznie podziękował panu Mieczysławowi Maroszowi za przedstawienie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu słupeckiego.

Następnie prowadzący obrady ogłosił 5 minutową przerwę.  

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.


Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 168, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 173.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025.


Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 169, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 174.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 4 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawką.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025.
Rada Powiatu 11 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025, wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 11 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr XIX/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:


Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.  
Radny Andrzej Kin - powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Pan Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.
Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt podejmowanej uchwały.   

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/110/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupeckiego do wspólnej realizacji z Gminy Miejskiej Słupca projektu pt. „Akademia Kluczowych kompetencji w Powiecie Słupeckim.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Pan Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.
Radny Jacek Szczepankiewicz - powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/111/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupeckiego do wspólnej realizacji z Gminy Miejskiej Słupca projektu pt. „Akademia Kluczowych kompetencji w Powiecie Słupeckim. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem słupeckim, powiatem konińskim, powiatem kolskim, powiatem tureckim, a Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Jerzy Orchowski - powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.   

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/112/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem słupeckim, powiatem konińskim, powiatem kolskim, powiatem tureckim, a Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Waldemara Miernika w sprawie naboru do szkół prowadzonych przez powiat powiedział, że zamknięcie systemu elektronicznego nastąpi jutro rano, posiadamy jednak dane z dnia dzisiejszego z południa, które przedstawi pani kierownik wydziału oświaty.

Pani Elżbieta Kordylewska - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki powiedział, że obecnie jesteśmy w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych, gdzie na dzień dzisiejszy liczba kandydatów do naszych szkół wynosi 593. Wprowadzone świadectwa określają liczbę 579 kandydatów. Podział kandydatów na poszczególne szkoły wygląda następująco: Liceum Ogólnokształcące w Słupcy - 138, Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy - 108, Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy - 168, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie - 66, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie - 113.

Radny Ignacy Maroszek - zapytał, czy w porównaniu do roku ubiegłego liczba zgłoszonych gimnazjalistów jest większa, czy mniejsza?
Pani Elżbieta Kordylewska - odpowiedziała, że jest to podobna liczba gimnazjalistów, na chwilę obecną są jeszcze tacy kandydaci którzy pierwszy wybór szkoły mają poza naszym powiatem. Obecnie jeszcze nie wiadomo, ilu z nich odejdzie, ale z pewnością będą też tacy uczniowie, który są spoza naszego powiatu, a będą chcieli przyjść do naszych szkół, wyjaśni się to w rekrutacji uzupełniającej, która potrwa do końca sierpnia.  
 
Starosta odpowiadając na drugą interpelację zgłoszoną przez radnego Waldemara Miernika odnośnie szpitala powiedział, że należy sądzić iż lokalne media mają lepsze komunikatory i wiedzą więcej jak przebiegały sesje rad w poszczególnych gminach. Zaproponowana koncepcja rozbudowy szpitala, która dostosuje go do obowiązujących norm i przepisów prawnych zmusiła samorząd powiatowy do zwrócenia się do gmin z terenu naszego powiatu o wsparcie finansowe w wysokości 10 mln zł. Była to koncepcja optymalna zakładająca niezmienny stan rzeczy tj. tyle samo oddziałów, tyle samo łóżek i tym samym takie same możliwości ubiegania się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dziś wiemy, że samorządy gminne wolały zamiast spotkań z nim, panią dyrektor szpitala słuchać innych podpowiadaczy. W jednej gminie zdjęto z porządku obrad ten punkt, gdyż zmieniły się przepisy, w drugiej bo szpital słupecki już podlega pod wojewodę, w trzeciej jeszcze z innego powodu. Wystarczyło tylko nie robić tajnych spotkań tylko poprosić kogoś z nas, aby te kwestie wyjaśnić. Powiat na nikogo się nie gniewa, przyjmuje „wyrok" ten z pokorą. Ogromne podziękowania Starosta złożył dla samorządu Miasta Słupcy
i samorządu Gminy Ostrowite, którzy bardzo realistycznie i mądrze podeszli do złożonej prośby. Mówca powiedział, że plan „B" rozbudowy szpitala jest, jednak nie będzie to już wersja optymalna, której granice wyznaczą możliwości finansowe. Na pewno powiat ponownie zwróci się do samorządów gminnych o wsparcie finansowe w wysokości którą sami określą. Wszystko to, co zostało zaplanowane przez Zarząd Powiatu w miarę możliwości sukcesywnie będzie realizowane, dlatego że obiecaliśmy to wszystkim i słowa dotrzymamy.  

Radny Waldemar Miernik - zapytał, kiedy będzie można spodziewać się nowej koncepcji rozbudowy szpitala?
Starosta odpowiedział, że w jak najkrótszym czasie, tyle tylko ile potrzeba do opracowania niezbędnej dokumentacji przygotowującej do uruchomienia postępowania przetargowego. Wtedy na pewno wszyscy się tutaj zbierzemy, aby mówca mógł wybraną koncepcję zaprezentować.
Natomiast odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Andrzeja Kina odnośnie namalowania pasów rozdzielających jezdnię, to jeśli tylko parametry szerokości drogi na to pozwolą to realizacja zadania zostanie wzięta pod uwagę. Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie po konsultacji z Powiatowym Zarządem Dróg.


P u n k t  15
Wolne głosy i wnioski.


Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie.

P u n k t  16
Zakończenie obrad
.

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu Słupeckiego.
Wiceprzewodniczący Rady

Stefan StencelProtokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 20 maja 2016 roku.

BR. 0002.5.2016
Protokół Nr XVIII/2016
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 20 maja 2016 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.12:30 do godz. 13:50.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę  i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2015 rok - druk nr 158.
8.    Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy za 2015 rok - druk nr 159.
9.    Informacja o działalności Zespołu Placówek Wspierania Rodziny „Szansa" w Kosewie za 2015 rok - druk nr 160.
10.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2015 rok - druk nr 140, 152,153 i 163.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 - druk nr 157 i 164.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2015 - druk nr 161.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 162.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Powiatu Słupeckiego - druk  nr 165.
15.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.  Wolne głosy i wnioski.
17.  Zakończenie obrad.    

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XVII/2016  z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  XVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XVII/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 kwietnia 2016 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

Na sesję przybył radny Przemysław Dropiński i od tej pory w sesji uczestniczyło 16 radnych.       

Radny Waldemar Miernik - zapytał, czy należy rozumieć, że będzie rozpisany nowy konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy?

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu zostanie przedstawiona informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na niniejsze stanowisko i Zarząd podejmie stosowną decyzję w ramach swoich kompetencji.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że na ostatniej sesji Starosta Powiatu poinformował, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie zatrudnienia przez panią Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, w związku z tym prośba o wyjaśnienie tej kwestii, czy pani dyrektora szpitala podejmie jeszcze inną pracę?

Radny Jerzy Orchowski - powiedział, że w mediach ogólnopolskich została podana informacja, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z lokalnymi grupami działania na realizację lokalnych strategii rozwoju na kwotę ponad 300 000 000 mln zł. Mówca zapytał czy powiat słupecki i lokalna grupa działania otrzymała wsparcie finansowe? 

P u n k t  7
Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2015 rok - druk nr 158.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2015 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 158. Dodał, że informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił  Przewodniczącą Komisji o opinię.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja bez uwag przyjęła przedmiotową informację.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2015 rok.  Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy za 2015 rok - druk nr 159.

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy za 2015 rok. Prowadzący obrady przypomniał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 159 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy za 2015 rok.  Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9
Informacja o działalności Zespołu Placówek Wspierania Rodziny „Szansa" w Kosewie za 2015 rok - druk nr 160.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad z zakresu pomocy społecznej Przewodniczący Rady powiedział, że informacja o działalności Zespołu Placówek Wspierania Rodziny „Szansa" w Kosewie za 2015 rok również była omawiana na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię. Dodał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 160.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o działalności Zespołu Placówek Wspierania Rodziny „Szansa" w Kosewie za 2015 rok.  Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2015 rok - druk nr 140,152,153 i 163.


Pan Bogdan Jastrząb - Przewodniczący Rady powiedział, że punkt dotyczący rozpatrzenia sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania  z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2015 rok proponuje realizować  następująco:
1)  przedstawienie przez Pana Starostę sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2015 rok,
2)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2015 rok,
3)  przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady w sprawie oceny  sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2015 rok,
4)  dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2015 rok.

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

Na sesję przybył radny Jacek Szczepankiewicz i od tej pory w sesji uczestniczyło 17 radnych.       

Starosta Mariusz Roga -  szczegółowo omówił sprawozdanie, które radni otrzymali na druku nr 140 i 153. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik  nr 7 , natomiast sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2015 rok stanowi załącznik nr 8, a sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb powiedział, że uchwałę Nr SO - 0954/24/6/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2015 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 152. Dodał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest pozytywna  i wszyscy Radni mieli możliwość zapoznania się z uzasadnieniem do przedłożonej opinii. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu  przedstawili opinie komisji w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2015 rok. Opinie Komisji były pozytywne  i stanowią załączniki nr 11 , 12 , 13 , 14 , i 15 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad omawianymi sprawozdaniami.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2015.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących" podjęła uchwałę Nr XVIII/102/2016  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 - druk nr 157 i 164.


Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb zaproponował, by powyższy punkt porządku obrad realizować następująco:
1)  przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2015,
2)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2015 rok,
3)  głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2015.

Prowadzący obrady poinformował, że przyjęcie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2015 rok jest równoznaczne z podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015, którą Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Dawid Hierowski odczytał uchwałę Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2016 roku  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2015. Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb powiedział, że uchwałę Nr SO-0955/5/6/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2015 rok wszyscy radni otrzymali na druku nr 166. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2015 rok jest uzasadniony. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2015.

Rada Powiatu w obecności 17  radnych, 15 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 2 głosach „wstrzymujących" udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego podejmując uchwałę Nr XVIII/103/2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2015 - druk nr 161.


Przewodniczący Rady powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2015. Prowadzący obrady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 161 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2015.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/104/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 162.

Prowadzący obrady powiedział, że w dalszej części dzisiejszych obrad jest podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 162 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/105/2016 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokółu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Powiatu Słupeckiego - druk  nr 165.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 165.

Przewodniczący Rady - poinformował, że skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska komisji.

Radny Dawid Hierowski -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku 4 głosami „za", przy 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu o uznaniu skargi pana Jakuba Przymęckiego na bezczynność Starosty Słupeckiego za bezzasadną. Dodał, że pan Przymęcki ponownie złożył skargę na bezczynność Starosty, wskazując na nowe okoliczności opisane w uzasadnieniu projektu uchwały.
Radny Dawid Hierowski - powiedział, że Komisja uznała iż wskazane okoliczności nie świadczą o bezczynności Starosty Powiatu Słupeckiego.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/106/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokółu.

P u n k t  15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając na interpelacje powiedział, że pani Iwona Wiśniewska zanim objęła funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy pracowała w Urzędzie Miasta w Słupcy na stanowisku Sekretarza Urzędu pełniąc jednocześnie także funkcję audytora wewnętrznego, zgodnie z posiadanymi kompetencjami i kwalifikacjami nadanymi przez Ministra Finansów. Mówca powiedział, że zgoda Zarządu Powiatu Słupeckiego dotyczy tylko i wyłącznie doradztwa w ramach audytu wewnętrznego dla Urzędu Miasta w Słupcy.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że poprzedni Dyrektor Stasiak też miał zgodę Zarządu Powiatu na dodatkowe zatrudnienie (operował na oddziale), pani Dyrektor Pachciarz też miała zgodę na dodatkowe zatrudnienie w ramach doradztwa prawnego. Dodał, że dodatkowe zatrudnienie pani dyrektor mieści się w ramach przepisów ustawowych dotyczących działalności leczniczej.

Pan Waldemar Miernik - powiedział, że zgłoszona interpelacja wynikała z tego, że przed panią Dyrektor ważne zadanie dotyczące rozbudowy szpitala ale z wypowiedzi Pana Starosty wynika, że nie ma żadnego zagrożenia, że pani Dyrektor całkowicie poświęci się rozbudowie szpitala.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o interpelację radnego Jerzego Orchowskiego to Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 kwietnia br. zatwierdził listę lokalnych strategii rozwoju, a jak wszystkim wiadomo Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska" opracowała takową strategię i złożyła ją w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim. Mówca powiedział, że w dniu 17 maja br. władze stowarzyszenia podpisały stosowną umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Lider i zakontraktowane środki finansowe dla stowarzyszenia to kwota  2 087 625 EURO. Dodał, że niniejsze środki finansowe będą przeznaczone dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą, dla lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.


Radny Jerzy Orchowski - zapytał kiedy można się spodziewać pierwszych konkursów i naboru wniosków?

Pani Anita Kubicka - Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska" odpowiadając powiedziała, że pierwsze nabory wniosków planowane są na II półrocze 2016 roku. Mówczyni powiedziała, że w pierwszej kolejności środki finansowe kierowane będą na wsparcie i rozwój przedsiębiorców, czyli osoby fizyczne planujące rozpocząć działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców już działających. Ponadto konkursy będą również kierowane dla jednostek samorządu terytorialnego.

P u n k t  16
Wolne głosy i wnioski.


Radny Waldemar Miernik - skierował pytanie do pana Starosty jak wygląda stanowisko Gminy Słupca w sprawie dofinansowania projektu na budowę ścieżki rowerowej?
Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że jest w posiadaniu dokumentów z których wynika, że do końca miesiąca kwietnia br. zapadnie decyzja w niniejszej sprawie w Urzędzie Gminy Słupca. Dodał, że na chwilę obecną nie ma takiej informacji ale postara się w najbliższym czasie skontaktować z panią Wójt Gminy Słupca i na kolejnej sesji wyjaśnić tą sprawę.

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji poruszany był niniejszy temat i wtedy zaproponował, że gdyby zdarzyło się tak, że Gmina Słupca nie przystąpiłaby do partycypacji w kosztach  opracowania dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej to czy powiat przygotowany jest na ewentualne wyłożenie środków finansowych za Gminę Słupca aby dokumentacja powstała?

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że pan radny stawia go w bardzo niezręcznej sytuacji. Mówca powiedział, że pan radny reprezentuje społeczność gminy Słupca po mimo tego, że jest pan radnym z miasta Słupca, ale mieszka na terenie gminy Słupca, a więc liczę na pana wsparcie w tym temacie. Dodał, że póki odpowiedzi finalnej z Urzędu Gminy Słupca nie otrzyma to warto przekonywać radnych gminy Słupca do niniejszego przedsięwzięcia.  

P u n k t  17
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XVIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady
Bogdan Jastrząb
 


Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 kwietnia 2016 roku.

BR.0002.4.2016

Protokół nr XVII/2016
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 29 kwietnia 2016 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1445.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu wszyscy są obecni, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Pan Mariusz Roga - Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o 4 punkty, i tak:
 • podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" - dla Klubu Jeździeckiego Zagórów, jako punkt 16,
 • podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" - dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, jako punkt 17,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej, jako punkt 18,
 • podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej „Dom dla Dzieci i Młodzieży - Szansa" w Kosewie, jako punkt 19.
Pozostałe punkty zgodnie z kolejnością.
Mówca odnosząc się do dwóch pierwszych projektów uchwał tyczących się nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego" powiedział, że w trakcie posiedzenia kapituły która jako pierwsza opiniuje zgłoszone wnioski otrzymano informację od wnioskodawców, czyli od Burmistrza Miasta Słupcy i Burmistrza Miasta i Gminy Zagórów o woli wymiany tych wniosków z indywidualnych na instytucjonalne. Dlatego też, kapituła po raz drugi zebrała się i zaopiniowała wnioski o nadanie odznaki dla Klubu Jeździeckiego Zagórów i dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy pozytywnie.
Ponadto Starosta poinformował, że od ponad sześciu miesięcy dyrektor Placówek Wspierania Rodziny „Szansa" w Kosewie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Po upływie sześciomiesięcznego okresu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia lekarskiego pani Dyrektor została skierowana na barania lekarskie, które potwierdziły jej zdolność do pracy. Jednak pani Dyrektor Gilewicz złożyła wniosek o wymówienie na mocy porozumienia stron. Mówca się do złożonej prośby przychylił. Zanim jednak zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora, podjęto działania mające na celu uregulowanie stanu faktycznego placówki. W zespole nie funkcjonuje już Środowiskowy Dom Samopomocy, pozostał tylko Dom dla Dzieci i Młodzieży, więc nie można już w tym przypadku mówić o zespole. Dlatego też kolejny projekt uchwały tyczy się zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej, gdzie likwiduje się „zespół placówek", a tworzy się Dom dla Dzieci i Młodzieży - Szansa w Kosewie. Kolejnym projektem uchwały nadaje się statut nowo utworzonej placówce.
      
Przewodniczący Rady kolejno poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o zgłoszone przez pana Starostę projekt uchwały.
Rada Powiatu na stan 17 obecnych w przeprowadzonych czterech głosowaniach  jednogłośnie przychyliła się do rozszerzenie porządku obrad o punkty 16 i 17; natomiast w głosowaniu dotyczącym rozszerzenia porządku obrad o punkty 18 i 19, 16 radnych było „za", 0 osób „przeciw" i 1 osoba „wstrzymała się", dalsze punkty zgodnie z kolejnością.  

Porządek obrad po przyjętych zmianach przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XVI/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 kwietnia 2016 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2015 rok.
8.    Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego w 2015 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie woli założenia i prowadzenia przez Powiat Słupecki Przedszkola Specjalnego oraz zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupca w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Słupecki Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy:, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".
14.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".
15.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".
16.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".
17.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".
18.    Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej „Dom dla Dzieci i Młodzieży - Szansa" w Kosewie.
20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21.    Wolne głosy i wnioski.
22.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XVI/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 kwietnia 2016 roku.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XVI sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?
Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XVI/2016 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 kwietnia 2016 roku.
Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 kwietnia 2016 roku, bez odczytywania.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


Interpelacje zgłosili:

 • radny Waldemar Miernik - powiedział, że zwróciła się do niego mieszkanka gminy Słupca z problemem nielegalnego wydobycia żwiru w miejscowościach Kochowo i Niezgoda. Jej zdaniem pierwszy raz zwróciła się ona z tym problemem do nieżyjącego już Wicewójta Karola Kujawy, który zapewnił ją, że problem ten zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego. Wójt Kujawa zapewnił, że ze strony gminy nie było wydawane pozwolenie na wydobycie kruszcu. Podczas kolejnego spotkania z wójtem mieszkanka gminy otrzymała zapewnienie, że pan Starosta o wszystkim wie, a sprawa jest w prokuraturze, ponieważ „to" kopanie żwiru jest nielegalne. Z usta Karola Kujawy miały pod adresem Starosty paść następujące słowa: „jeśli nie zrobicie z tym porządku to sprawa trafi do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu". Wtedy pani Rulak z Kochowa uważała, że sprawa jest załatwiona, jednak w tym tygodniu ponownie pojawił się samochód ciężarowy, który skręcił w kierunku żwirowni. Tam czekała na niego koparka, która była ustawiona do kopania żwiru. Pani Monika Rulak zrobiła zdjęcia, które mówca posiada. W kolejnych dniach sytuacja się powtórzyła. Mówca dodał, że w dniu dzisiejszym on również widział na tym terenie dwa samochody ciężarowe poruszające się po leśnej drodze o czym powiadomił pana Starostę i Nadleśnictwo Gniezno. Zdaniem pani Rulak „ciężkie samochody" chcąc „coś" ukryć poruszają się po leśnych drogach, po których nie mają prawa jeździć. Drugim problemem jest zaburzenie gospodarki wodnej, ponieważ od chwili gdy ze żwirowni zrobiono „jezioro" to ludziom zaczyna brakować we wsi wody, przynajmniej tym którzy korzystają z własnych studni. Degradacja środowiska na tym terenie postępuje w zatrważającym tempie. Pani Rulak powiedziała, że „Nie może być tak, że ktoś dla własnego biznesu robi co chce, a urzędnicy udają, że nic się nie dzieje". Radny poprosił pana Starostę o wyjaśnienie tej sprawy.
 • Kolejna interpelacja radnego dotyczyła skargi, która była rozpatrywana na ostatniej sesji Rady Powiatu, wtedy uchwała dotycząca tej sprawa została radnym w ostatniej chwili dołączona; mówca zgadza się z tym, że skarga złożona przez mecenasa Przymęckiego była bezzasadna. Natomiast po podjęci przez Radę uchwały wniknął kolejny problem, chodzi o oświadczenie majątkowe pana Starosty, gdzie to na łamach prasy lokalnej pan Przymęcki powiedział: „trzeba zastanowić się teraz nad prawdziwością lub poprawnością oświadczeń w Starosty, skoro nie posiadał umowy o pracę, jak twierdz Sekretarz, a tak było wytłumaczone  podczas ostatniej sesji, jak to się ma do oświadczenia w który własnoręcznie wpisał, że tę umowę o pracę posiada. Nasuwa się wniosek, że jego oświadczenie nie jest poprawnie wypełnione, tym samym nie polega na prawdzie, a pan Starosta który w samorządzie przepracował kilka lat wypisuje w swoim oświadczeniu coś, co pozostaje w sprzeczności z ustawą o pracownikach samorządowych to możliwości są tylko dwie, albo jest nieświadomy przepisów prawa lub robi to z pełnym rozeznaniem. Nie jest wykluczone, że ta umowa o pracę była i teraz próbuje się coś ukryć lub naprawić". Radny powiedział, że skoro pojawiają się takie wątpliwości to prosi pana Starostę o wyjaśnienie rzeczonej sprawy.

          
P u n k t  7
Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2015 rok.


Opinie Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informację dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2015 rok.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że również członkowie komisji zdrowia nie zgłaszając zastrzeżeń jednogłośnie przyjęli rozpatrywaną informację.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu słupeckiego za 2015 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  8
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego w 2015 roku.


Opinie Komisji o informacji:

Radny Jerzy Orchowski - powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła informację Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego w 2015 roku.

Radna Anna Czerniak - powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się i jednogłośnie przyjęła rozpatrywaną informację.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu słupeckiego w 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.


Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 145, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 154.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/91/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie woli założenia i prowadzenia przez Powiat Słupecki Przedszkola Specjalnego oraz zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupca w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Słupecki Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja w dniu dzisiejszym po wyjaśnieniach złożonych przez panią Kierownik Wydziału Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie woli założenia i prowadzenia przez Powiat Słupecki Przedszkola Specjalnego oraz zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupca w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Słupecki Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/92/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie woli założenia i prowadzenia przez Powiat Słupecki Przedszkola Specjalnego oraz zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupca w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Słupecki Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Pani Anna Czernika - powiedziała, że komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się z projektem uchwały opiniując go jednogłośnie pozytywnie.

Pan Andrzej Kin - powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/93/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy:, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Pani Anna Czernika - powiedziała, że komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

Pan Andrzej Kin - powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/94/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy:, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego", dotyczącej pani Agnieszki Pantkowskiej.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/95/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego", dotyczącej Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/96/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego", dotyczącej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.  
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/97/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16
Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego", dotyczącej Klubu Jeździeckiego Zagórów.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/98/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  17
Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".


Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego", dotyczącej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/99/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego". Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

P u n k t  18
Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej.


Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nt 155. Nie był on omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu, a więc mówca poprosił o pytania i uwagi do projektu uchwały.

Radny Jacek Szczepankiewicz - zapytał, jak będzie wyglądało zatrudnienie w Domu dla Dzieci i Młodzieży - Szansa w Kosewie, czy będą zwolnienia?
Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że nie przewiduje się żadnych zwolnień pracowników.

Radny Waldemar Miernik - czy powiat będzie musiał ponieść jakiekolwiek koszty związane ze zmianą jednostki?
Pan Mariusz Roga - odpowiedział, że jedynym kosztem będzie wyrobienie nowych pieczątek.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/100/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

P u n k t  19
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej „Dom dla Dzieci i Młodzieży - Szansa" w Kosewie.


Przewodniczący powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej „Dom dla Dzieci i Młodzieży - Szansa" w Kosewie. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nt 156. Nie był on omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu, a więc mówca poprosił o pytania i uwagi do projektu uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej „Dom dla Dzieci i Młodzieży - Szansa" w Kosewie.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/101/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej „Dom dla Dzieci i Młodzieży - Szansa" w Kosewie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

P u n k t  20
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radnego Waldemara Miernika w sprawie skargi pani Moniki Rulak tyczącej się nielegalnego wydobycia żwiru w Kochowie powiedział, że trochę źle się stało iż nie zacytowano jego odpowiedzi na to zgłoszenie. Mówca dodał, że jest on urzędnikiem, nie ma pozwolenia na broń, aby biegać po lesie i gonić złodziei. Znana jest powszechnie instytucja do której należy zgłaszać tego typu procedery, przedstawić świadków, dowody, aby złoczyńcę złapać.
Odpowiadając na drugą interpelację Starosta powiedział, że jest mocno zdziwiony, że w ten żenujący spektakl weryfikowania prawdziwości oświadczenia majątkowego również radny się włączył. Mówca dodał, że jest wybrany przez Radę, czyli jego stosunek pracy jest z wyboru. Przez 11 lat składa on oświadczenie majątkowe podobnej treści, które jest weryfikowane przez różne instytucje, do tej pory jego prawdziwości nikt nie zakwestionował. Tylko jakaś gra słów spowodowała zaistniałe zamieszanie. Mówca dodał, że pobiera wynagrodzenie za to że pracuje, a nie tylko dlatego, że został przez Radę Powiatu wybrany.

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że w tekście który się ukazał na łamach  lokalnej prasy pan Przymęcki „dotknął" również radnych, mówiąc że: „albo radni będą dbali o dobro i kierowali się literą prawa, albo on będzie musiał z tym skończyć". Jego obowiązkiem jako radnego jest tylko prosić pana Starostę o wyjaśnienie.     

P u n k t  21
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady przypomniał, że 30 kwietnia br. mija termin składania przez radnych oświadczeń majątkowych z rok 2015.
W dniu dzisiejszym państwo radni otrzymali materiały dotyczące sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2015 rok. W najbliższym czasie odbędą się posiedzenia komisji na których zostanie omawiane niniejsze sprawozdania. Sesja absolutoryjna odbędzie się 20 maja br. o godz. 1230.

P u n k t  22
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Bogdan JastrząbProtokół Nr XVI/2016 z uroczystej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 roku.

BR. 0002.2.2016
Protokół Nr XVI/2016
z uroczystej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 roku.


Uroczysta sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w auli im. Tadeusza Wiśniewskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, ul. Powstańców Wlkp. 22 i trwała od godz.1400 do godz. 1430.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Pan Bogdan Jastrząb - Przewodniczący Rady Powiatu otwierając obrady XVI uroczystej sesji Rady Powiatu Słupeckiego powiedział, że w roku bieżącym obchodzimy 1050 rocznicę Chrztu Polski i Rada Powiatu uznając wielką wagę i znaczenie dla Państwa Polskiego wydarzenie z 966 roku wyraża wolę włączenia się w ogólnopolskie i całoroczne obchody tej rocznicy.
Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich uczestników sesji na okolicznościowy montaż słowno - muzyczny poświęcony 1050 rocznicy Chrztu Polski w drugiej części dzisiejszej sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady powitał  Dziekana Ks. Tomasza Rysia - Proboszcza Parafii pw. św. Wawrzyńca w Słupcy. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.
Przewodniczący Rady - przekazał, że na dzisiejszą sesję zaprosił panią Zofię Szalczyk - Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która nie mogła przybyć i skierowała list. Odczytany list stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady - powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu. Prowadzący obrady - pan Bogdan Jastrząb poinformował, że z Kancelarii Radców Prawnych s.c. w Olsztynie wpłynęła skarga na bezczynność Starosty Powiatu Słupeckiego i zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad XVI sesji i jako punkt 15 zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Powiatu Słupeckiego, pozostałe punkty obrad w kolejności odpowiedniej. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 139.
Przewodniczący Rady - zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt się nie zgłosił i prowadzący obrady poddał wniosek o rozszerzenie porządku obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady i obrady XVI sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu Nr XV/2016 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 marca 2016 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.          

6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich - druk nr 131.
8. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  na terenie powiatu słupeckiego w roku 2015 - druk nr 132.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku - druk nr 133.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu powiatu słupeckiego w roku 2015 - druk nr 134.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy  oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - druk nr 135.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 roku - druk nr 136.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 137.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  w Słupcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego i jej likwidacji - druk nr 138.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Powiatu Słupeckiego - druk nr 139.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie  I części obrad.
19. Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny poświęcony 1050 rocznicy Chrztu Polski.

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XV/2016 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 marca 2016 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XV/2016 z dnia 22 marca 2016 roku.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 marca 2016 roku.                           

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W związku z tym, że nikt z radnych nie zgłosił interpelacji ani pytań Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

P u n k t  7
Informacja o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacji programów pomocowych w zakresie rolnictwa  i rozwoju obszarów wiejskich - druk nr 131.


Przystępując do realizacji kolejnego punkt porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacji programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich wszyscy radni otrzymali na druku nr 131.
Informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacji programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu słupeckiego w roku 2015 - druk nr 132.


Przechodząc do następnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady powiedział, że informację o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu słupeckiego w roku 2015 wszyscy radni otrzymali na druku nr 132. Dodał, że niniejsza informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu słupeckiego w roku 2015. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
              
P u n k t  9
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku - druk nr 133.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku wszyscy radni otrzymali  na druku nr 133.
Było omawiane na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejsze sprawozdanie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie bez uwag zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.


P u n k t  10
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2015 - druk nr 134.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2015. Dodał, że sprawozdanie wszyscy radni otrzymali na druku nr 134 i było omawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a więc poprosił  Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie  z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2015. Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokółu.


P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - druk nr 135.


Przewodniczący Rady - powiedział, że w dalszej części dzisiejszych obrad jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług.
Przewodniczący Rady - przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 135 i był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/86/2016 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 roku - druk nr 136.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 136.
Był on omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz    na Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie przyjęła projekt omawianej uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/87/2016 w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2016 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 137.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 137.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/88/2016 w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Słupcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego i jej likwidacji - druk nr 138.


Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Słupcy z Zespołu Szkół Zawodowych  im. gen. Wł. Sikorskiego i jej likwidacji. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 138 i był przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/89/2016 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Słupcy z Zespołu Szkół Zawodowych  im. gen. Wł. Sikorskiego i jej likwidacji. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Powiatu Słupeckiego - druk nr 139.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 139.

Przewodniczący Rady - poinformował, że skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, a zatem poprosił o stanowisko komisji.

Radny Dawid Hierowski -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupeckiego na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2016 roku rozpatrzyła skargę pana Jakuba Przymęckiego na bezczynność Starosty w sprawie dostępu do informacji publicznej. Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną z tego powodu iż wbrew twierdzeniu skarżącego, informacja ta została zgodnie z wnioskiem przesłana drogą mailową w dniu 2 lutego 2016 roku.

Radny Waldemar Miernik - poprosił o wyjaśnienie dlaczego akurat Kancelaria Jakuba Przymęckiego zażądała takiej informacji i dlaczego tej informacji nie udzielono w takiej formie w jakiej zażądała?

Pan Paweł Gotowała - Sekretarz Powiatu powiedział, że odpowiedź na zapytanie Pana Przymęckiego została udzielona. Mówca powiedział, że Pan Przymęcki zażyczył sobie skanów umów o pracę starosty i wicestarosty, a zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i pracownikach samorządowych starosta nie może być zatrudniony na umowę o pracę bo jest to forma zatrudnienia z wyboru.
Pan Paweł Gotowała - powiedział, że Pan Przymęcki nie mógł żądać tych skanów, bo to nie jest informacja publiczna. Dodał, że pytanie Pana Przymęckiego wpłynęło 27 stycznia br., a odpowiedź została udzielona 2 lutego 2016 roku.

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/90/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Na XVI sesji Rady Powiatu nikt nie zgłosił interpelacji do Starosty Powiatu.

P u n k t  17
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że przekazał wszystkim radnym
kserokopię pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Jest to odpowiedź na przyjęty przez Radę Powiatu apel w sprawie konieczności podjęcia skutecznych działań na rzecz ograniczenia populacji bobra europejskiego.

P u n k t  18
Zakończenie obrad


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XVI uroczystą sesję Rady Powiatu Słupeckiego i serdecznie wszystkich zaprosił na II część poświęconą 1050 rocznicy Chrztu Polski.

P u n k t  19
Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny poświęcony 1050 rocznicy Chrztu Polski.


Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny poświęcony 1050 rocznicy Chrztu Polski przedstawiła młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy.
Przewodniczący Rady
Bogdan Jastrząb


 

Protokół Nr XV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 22 marca 2016 r.

BR.0002.3.2016

Protokół nr XV/2016
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 22 marca 2016 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.
Obrady trwały od godz. 13:00 do godz. 13:10.


P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

Powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu jest przesunięcie środków finansowych w budżecie powiatu na modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Termin składania wniosków o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu ustalono na dzień 31 marca 2016 roku.  


P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych jest 14, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony
w zaproszeniu, brakuje w nim jednak punktu - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. W związku z tym zgłosił on wniosek o wprowadzenie punktu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych jako punkt 8. Pozostałe punkty w kolejności odpowiedniej.
Mówca zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad punktu 8 - odpowiedzi na interpelacje
i zapytania radnych.

Porządek obrad po przyjętej zmianie przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XIV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 lutego 2016 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu, pozbawienia dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia z użytkowania niektórych dróg powiatowych - ulic zlokalizowanych na terenie miasta Słupca.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne głosy i wnioski.
10.  Zakończenie obrad.


P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XIV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 lutego 2016 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XIV sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XIV/2016 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 lutego 2016 roku.
Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XIV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 lutego 2016 roku, bez odczytywania.


P u n k t  5

Interpelacje i zapytania radnych.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.


P u n k t  6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja w dniu dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej budżet.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/84/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.   

Na obrady przybył radny Stefan Stencel.


P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu, pozbawienia dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia z użytkowania niektórych dróg powiatowych - ulic zlokalizowanych na terenie miasta Słupca.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu, pozbawienia dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia z użytkowania niektórych dróg powiatowych - ulic zlokalizowanych na terenie miasta Słupca.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/85/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie ustalenia przebiegu, pozbawienia dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia z użytkowania niektórych dróg powiatowych - ulic zlokalizowanych na terenie miasta Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.   


P u n k t  8

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było zgłoszonych interpelacji.


P u n k t  9

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.


P u n k t  10

Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Bogdan JastrząbProtokół Nr XIV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 26 lutego 2016 r.

BR. 0002.1.2016
Protokół Nr XIV/2016
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 26 lutego 2016 roku.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 15:35.

 
P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony
w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2015r.                                  
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2015 rok.
8.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2015 - druk nr 115.
9.    Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy o stanie bezpieczeństwa powiatu słupeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej  za rok 2015 - druk nr 116.
10.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 - druk nr 117.
11.    Informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w powiecie  w roku 2015 - druk nr 118.
12.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - druk nr 120.
13.    Przyjęcie apelu w sprawie konieczności podjęcia skutecznych działań na rzecz ograniczenia populacji bobra europejskiego - druk nr 119.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 - druk nr 121.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025 - druk nr 122.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Słupcy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy - druk nr 123.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016 - druk   nr 124.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"; Poddziałania  1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - druk nr 125.
19.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)" w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - druk nr 126.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - druk nr 127.
21.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22.    Wolne głosy i wnioski
23.  Zakończenie obrad.      

P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr XIII/2015  z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z  XIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XIII/2015 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.   

Na sesję przybył radny Jacek Szczepankiewicz i od tej pory w sesji uczestniczyło 15 radnych.     

    P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Radny Ignacy Maroszek - powiedział, że chciałby poruszyć sprawę przekwalifikowania dróg powiatowych na drogi wojewódzkie na terenie Gminy Powidz. Mówca powiedział, że powyższe działania prowadzone są już od 15 lat i jak do tej pory nie ma żadnych efektów. Dodał, czy nie lepiej by było gdyby powiat słupecki podjął działania o pozyskanie środków finansowych i przebudował drogę Strzałkowo - Powidz. Zdaniem mówcy droga ta jest praktycznie nieprzejezdna, a jest to droga strategiczna dla bezpieczeństwa kraju.
Radny Ignacy Maroszek - powiedział, że kolejna sprawa dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej Powidz - Przybrodzin, gdzie Gmina Powidz na opracowanie dokumentacji na to przedsięwzięcie przeznaczyła kwotę 10 000 zł. Mówca zapytał, czy w roku bieżącym powstanie ta dokumentacja?
Radny Ignacy Maroszek - zapytał czy jest możliwość by w godzinach 900 - 1000 załatwić kurs autobusowy z Powidza do Słupcy? Dodał, ze jeżeli będzie konieczność to samorząd Gminy Powidz będzie partycypował w tym przedsięwzięciu.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:

Radny Jacek Szczepankiewicz - zapytał jakie jest nastawienie samorządów do przygotowania dokumentacji na ścieżkę rowerową do Kosewa, a nie do Giewartowa? Dodał, że samorządowcy z Gminy Ostrowite oczekują, że ścieżka rowerowa będzie do Kosewa, bo wtedy będą przychylni w kwestii współfinansowania tego zadania.

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że zwrócił się do niego z interwencją pan Jerzy Świtalski, który dwa lata temu kupił od powiatu grunty w Kochowie. Mówca powiedział, że pan Jerzy Świtalski twierdzi, że został oszukany przez Starostwo Powiatowe w Słupcy ponieważ w akcie notarialnym, który podpisał było zapewnienie, że teren który kupił nie jest obciążony żadnymi długami. Jednak okazało się, że powiat przez długi okres czasu nie płacił podatku za ten grunt i pan Jerzy Świtalski musi Gminie Słupca płacić podatek.
Radny Waldemar Miernik - powiedział, że działka panu Jerzemu Świtalskiemu została sprzedana za kwotę 22 700 zł, a powiat po sprzedaży tej działki zapłacił ponad 40 000 zł zaległego podatku. Mówca powiedział, że zdaniem pana Jerzego Świtalskiego powiat zrobił słaby interes, a ponadto pan Jerzy Świtalski czuje się oszukany. Mówca powiedział, że pan Jerzy Świtalski oczekuje, że powiat załatwi tą sprawę honorowo, jeżeli nie to sprawę kieruje na drogę sądową.
Radny Waldemar Miernik - poprosił, by pan Starosta wyjaśnił sprawę terenu w Kochowie.

Radny Przemysław Dropiński - powiedział, że pierwsza interpelacja dotyczy miejsca parkingowego przy moście w Lądzie. Mówca powiedział, że to miejsce jest w tragicznym stanie, zdaniem mówcy jest to punkt gdzie są wyrzucane śmieci. Dodał, że należałoby to miejsce oznaczyć czy jest to parking, czy miejsce postojowe.
Kolejna interpelacja dotyczy drogi Słupca - Zagórów by na tej drodze namalować pas rozdzielający tą drogę co na pewno zwiększy bezpieczeństwo na tej drodze oraz  rozpatrzyć wycinkę drzew, które dochodzą do krawędzi jezdni.
Następna sprawa dotyczy wyjaśnienia nazwy Wymysłów, czy jest to nazwa miejscowości, czy ul. Wymysłów w obrębie miasta Zagórów. Dodał, że jeżeli jest to ulica to należałoby przesunąć znak „Zagórów" przed tą miejscowość, a jeżeli jest to miejscowość to należałoby ją oznaczyć.

P u n k t  7

Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2015 rok.

Przewodniczący Rady poprosił  Przewodniczących Komisji o złożenie sprawozdań z pracy poszczególnych komisji stałych za 2015 rok.
Radny Jacek Szczepankiewicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji złożył sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokółu.

Następnie radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

W dalszej kolejności radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Następnie radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji złożyła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady - poinformował również o pracy Rady Powiatu w minionym roku. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokółu.

P u n k t  8

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2015 - druk nr 115.

Przystępując do realizacji powyższego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2015 wszyscy radni otrzymali na druku nr 115.

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił  Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację.

Następnie w dyskusji głos zabrał radny Jacek Szczepankiewicz, który zwrócił uwagę, że na stronie 17 przedłożonej informacji wkradł się błąd drukarski i w podsumowaniu przestępstw stwierdzonych powinna być liczba 563, a jest 56. Mówca zapytał  co oznacza dynamika stwierdzonej przestępczości bo w Gminie Ostrowite jest aż 322 punkty, a w innych gminach znacznie mniej?        
Pan Zbigniew Malina - Komendant Powiatowy Policji w Słupcy odpowiadając powiedział, że jeżeli chodzi o dynamikę stwierdzonej przestępczości to jeżeli byłoby to 322 % to byłaby to liczba porażająca ale jeżeli się to analizuje w kontekście zagrożenia na poszczególnych gminach to oprócz Gminy Lądek zagrożenie na terenie Gminy Ostrowite jest jedno z najmniejszych. Dodał, że 29 czynów na całą Gminę Ostrowite to zdaniem mówcy nie jest to duże zagrożenie jeżeli chodzi o przestępstwa.

Radny Ignacy Maroszek - powiedział, że powziął informację, że Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie otrzymała 10 samochodów i powiększy swój obszar działania  o Powidz czy to jest prawda, czy nie?

Pan Zbigniew Malina - odpowiadając powiedział, że przy udziale finansowym samorządów policja kupiła 4 samochody w systemie 50/50, które trafiły do posterunków: Strzałkowo, Zagórów, Orchowo i Miasto Słupca, 1 samochód terenowy  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na teren Gminy Zagórów i 2 samochody nieoznakowane ze środków Komendy Głównej Policji, czyli razem 7 samochodów.
Pan Zbigniew Malina - powiedział, że jeżeli chodzi o obszar działania Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie to jest chyba jakieś przekłamanie. Dodał, że na ten temat nic nie wie.

Radny Przemysław Dropiński - zapytał czy Wydział Ruchu Drogowego prowadzi działania prewencyjne polegające na tzw. trzeźwym poranku? Mówca zapytał czy kierowca zatrzymany przez policjanta ma prawo żądać od funkcjonariusza policji protokółu z badania na zawartość alkoholu, które miało miejsce, czy jest to tylko badanie przesiewowe? Kolejne pytanie czy są szczególne miejsca wyznaczone do prowadzenia tego rodzaju akcji?

Pan Zbigniew Malina - odpowiadając powiedział, że część niniejszych działań jest koordynowana na poziomie Komendy Głównej Policji i są to działania ogólnopolskie i ogólnowojewódzkie. Dodał, że są również działania własne danej komendy w zależności od rodzaju zagrożeń np. trzeźwości, narkotyki. Mówca powiedział, że jeżeli są to działania przesiewowe gdzie chodzi o przebadanie jak największej grupy ludzi jest opracowywany szczegółowy plan tych działań. To są wyznaczone patrole, miejsca i idea tych badań jest taka, że maksymalna ilość osób w określonym czasie. Mówca powiedział, że do tego rodzaju badań stosuje się urządzenia bezdotykowe typu alko-blu.
Pan Zbigniew Malina - powiedział, że jeżeli chodzi o protokół to policja ma obowiązek sporządzenia protokółu tylko wtedy kiedy wynik jest pozytywny lub jeżeli jest skutek tj. kolizja lub wypadek drogowy ale na wniosek badanego, policja winna taki protokół wydać. Mówca powiedział, że od kilku lat na terenie działania Komendy Powiatowej Policji można za darmo się przebadać alkomatem.

Przewodniczący Rady - powiedział, że jak co roku można zauważyć wysoki procent wykrywalności jaką szczyci się Komenda Powiatowa Policji w Słupcy. Dodał, że zmniejszyła się liczba ujawnionych nietrzeźwych, a wiec badania przesiewowe lub inne są zasadne.
Przewodniczący Rady - w imieniu wszystkich radnych podziękował panu Komendantowi Powiatowemu Policji i wszystkim służbom mundurowym policji za dobrą pracę, życząc dalszych sukcesów i realizacji planowanych przedsięwzięć w 2016 roku.

Pan Zbigniew Malina - powiedział, że klimat pracy policji jest dobry i współpraca z samorządami jest wzorowa.

Radny Przemysław Dropiński - powiedział, że w imieniu mieszkańców Gminy Lądek i Zagórów dziękuje za dwa nowe samochody, które będą służyły mieszkańcom.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie i stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się  i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2015. Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy o stanie bezpieczeństwa powiatu słupeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015 - druk nr 116.


Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy o stanie bezpieczeństwa powiatu słupeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015 wszyscy radni otrzymali na druku nr 116.

Dodał, że sprawozdanie było omawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił  Przewodniczącego Komisji  o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Radny Przemysław Dropiński - zapytał czy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dysponuje czujnikami czadu i czy jest możliwość ich nabycia w komendzie?

Pan Bogdan Kowalski - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy powiedział, że odpowiadając na pytanie powiedział, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej jest w posiadaniu czujników na tlenek węgla (czad). Dodał, że w takie same czujniki wyposażane są również Ochotnicze Straże Pożarne, jednak zakupić takie czujniki należy we własnym zakresie.
Pan Bogdan Kowalski - powiedział, że kilka lat temu w ramach akcji „Nie dla czadu" Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej rozdawała czujniki poprzez samorządy gminne. Mówca powiedział, że dziękuje wszystkim radnym za dotychczasową współpracę  i pomoc, która zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców powiatu słupeckiego.

Przewodniczący Rady - powiedział, że z przedstawionej informacji wynika, że    z roku na rok rośnie liczba zdarzeń, które obsługuje jednostka straży pożarnej ale największą liczbę zdarzeń nie stanowią pożary ale zdarzenia inne.
Przewodniczący Rady - imieniu wszystkich radnych podziękował panu Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za dbałość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, życząc realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w 2016 roku.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie i stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się  i przyjęła do wiadomości informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy o stanie bezpieczeństwa powiatu słupeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015. Informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

P u n k t  10

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 - druk nr 117.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie wszyscy radni otrzymali na druku nr 117.

Sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  4 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała niniejsze sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11

Informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w powiecie w roku 2015 - druk nr 118.

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że informację z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w powiecie w roku 2015 wszyscy radni otrzymali na druku nr 118.

Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszą informację.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w powiecie w roku 2015.  Informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - druk nr 120.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wszyscy radni otrzymali na druku nr 120.

Sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc Przewodniczących Komisji poprosił o opnie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany dokument.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13

Przyjęcie apelu w sprawie konieczności podjęcia skutecznych działań na rzecz ograniczenia populacji bobra europejskiego - druk nr 119.

Przewodniczący Rady -  powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie apelu w sprawie konieczności podjęcia skutecznych działań na rzecz ograniczenia populacji bobra europejskiego. Dodał, że projekt apelu wszyscy radni otrzymali na druku nr 119 i był on przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady - poinformował, że komisje zgłosiły uwagi by treść niniejszego apelu przesłać Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Parlamentarzystom naszego okręgu wyborczego. Dodał, że uwagi zostaną uwzględnione i apel zostanie przesłany.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie apelu w sprawie konieczności podjęcia skutecznych działań na rzecz ograniczenia populacji bobra europejskiego.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła apel w sprawie konieczności podjęcia skutecznych działań na rzecz ograniczenia populacji bobra europejskiego. Treść apelu stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.


P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 - druk nr 121.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 wszyscy radni otrzymali na druku nr 121, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 128.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja 4 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/77/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025 - druk nr 122.

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 122.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja 4 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych , 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XIV/78/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2016 - 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu.

P u n k t  16

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Słupcy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy - druk nr 123.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Słupcy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy wszyscy radni otrzymali na druku nr 123. Dodał, że był on omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Słupcy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/79/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Słupcy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.

P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016 - druk   nr 124.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt omawianej uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 124.
Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji  o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/80/2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokółu.

P u n k t  18

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"; Poddziałania  1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - druk nr 125.

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"; Poddziałania  1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 125 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/81/2016  w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"; Poddziałania  1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokółu.

P u n k t  19

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)" w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - druk nr 126.

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)" w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych          i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 126 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja bez uwag przyjęła projekt omawianej uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/82/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (I)" w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokółu.

P u n k t  20

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - druk nr 127.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 wszyscy radni otrzymali  na druku nr 127. Dodał, że był przedmiotem obrad tych samych komisji Rady Powiatu, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjął uchwałę Nr XIV/83/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (II)" w ramach Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokółu.

P u n k t  21

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pan Mariusz Roga - odpowiadając na interpelację powiedział, że pytania zgłoszone w punkcie - sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym traktuje jako interpelacje.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o pytanie dotyczące drogi Strzałkowo - Powidz - Smolniki Powidzkie to jedyną szansą by ta droga została wyremontowana jest doprowadzenie stanu rzeczywistego do stanu prawnego jaki obecnie obowiązuje. Dodał, że powiat jest w posiadaniu dokumentów, że droga ta jest drogą kategorii wojewódzkiej i w tej sprawie prowadzone są rozmowy z samorządem województwa wielkopolskiego. Mówca powiedział, że szacunkowa wartość remontu tej drogi to kwota ponad 30 mln zł. i dostępne programy, z których powiat mógłby pozyskać środki finansowe tj. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny gdzie maksymalne dofinansowanie na to zdanie to kwota 1 mln zł. Ponadto z programu poprawy infrastruktury gminnej i powiatowej na drogach publicznych powiat mógłby otrzymać maksymalne dofinansowanie w kwocie 3 mln zł.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że powiat nadal będzie czynił starania aby droga ta znalazła się w zasobach dróg wojewódzkich i wtedy powiat może partycypować w remoncie i modernizacji tej drogi. Natomiast jeżeli chodzi o ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy Powidzem, a Przybrodzinem to Starosta powiedział, że nic się nie zmieniło, od czasu jego wizyty na sesji Rady Gminy Powidz, na której wyraźnie powiedział, że w budżecie powiatu słupeckiego nie ma ujętego zadania dokumentacji na budowę tej ścieżki, ale powiat postara się wygenerować oszczędności w budżecie i w bieżącym roku wykonać dokumentację na to zadanie i z tego powiat się nie wycofuje. Dodał, że była deklaracja Gminy Powidz, że udzielą wsparcia finansowego i Gmina Powidz już taką uchwałę podjęła. Mówca powiedział, że złożona deklaracja nadal jest aktualna, szczególnie że pojawiły się pewne oszczędności z powodu małych kosztów związanych z utrzymaniem dróg w okresie zimowym.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o połączenie autobusowe z Powidza to obecnie jest ono tak zaplanowane by młodzież mogła dojechała do szkół i ludzie do pracy. Dodał, że obecnie nie ma takiego organizatora przewozów publicznych na chwilę obecną, który na trasie przewozowej Powidz - Słupca miałby jakąkolwiek opłacalność przewozów uruchamiając kursy co godzinę. Dodał, że porozmawia z Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej czy jest możliwość uruchomienia dodatkowego kursu autobusu.

Odpowiadając na interpelację radnego Jacka Szczepankiewicza Starosta - powiedział, że od początku jest rozważany projekt ciągu rowerowego od Słupcy do Kosewa przez Giewartów. Dodał, że nigdy nie było pomysłu by ciąg rowerowy kończył się w Giewartowie. Mówca powiedział, że na dzień dzisiejszy środki finansowe zaplanowane na dokumentację na to zadanie ma powiat, Miasto Słupca, Gmina Ostrowite, a Gmina Słupca w miesiącu kwietniu br. ma przeznaczyć środki finansowe na to zadanie.

Pan Mariusz Roga - odpowiadając na interpelacje radnego Waldemara Miernika powiedział, że pan Jerzy Świtalski 26 września 2013 roku zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o możliwość nabycia w drodze bezprzetargowej (jako właściciel sąsiedniej nieruchomości) wyrobiska po wydobyciu żwiru. Mówca powiedział, że działka ta wcześniej należała do Skarbu Państwa, a po wydobyciu żwiru nieruchomość została skomunalizowana na rzecz powiatu słupeckiego.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że powiat nie czerpał żadnych zysków z posiadania tej nieruchomości i nie był obciążany z tego powodu podatkiem przez Urząd Gminy Słupca. Mówca powiedział, że nieruchomość ta została sprzedana w dniu 27 stycznia 2014 roku i w akcie notarialnym jest zapis, że na tej nieruchomości nie ma żadnych zaległości i zobowiązań, bo na dzień spisywania aktu notarialnego takich zobowiązań nie było. Mówca powiedział, że 2014 roku w Urzędzie Gminy Słupca, Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadzając kontrolę wskazała to jako nieprawidłowość, zalecając aby gmina sama sobie naliczała podatek i go uiszczała ze względu na to, że nie można umniejszać dochodów Skarbu Państwa.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że w związku z powyższym 9 października 2014 roku Gmina Słupca wszczęła postępowanie w sprawie wymiaru należnego zaległego podatku, który powiat w całości zapłacił. Mówca powiedział, że pan Jerzy Świtalski tą działkę nabył, informując powiat, że ją zrekultywuje w ciągu 5 lat i będzie użytkował.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że pan Jerzy Świtalski od powiatu uzyskał niezbędną pomoc już na etapie nabycia działki, powiat na swój koszt dokonał rozgraniczenia i odtworzenia granic geodezyjnych tej nieruchomości. Dodał, że powiat wydał panu Jerzemu Świtalskiemu wszelkie pozwolenia wodno-prawne na użytkowanie tam założonego stawu. Mówca powiedział, że pan Jerzy Świtalski ma naliczany podatek od dnia nabycia działki czyli od dnia 27 stycznia 2014 roku kiedy stał się jej właścicielem.

Pan Waldemar Miernik - zapytał gdzie jest ten interes, działka sprzedana za kwotę 22 700 zł, a dodatkowego podatku powiat musiał zapłacić ponad 40 000 zł.?

Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że powiat zapłacił zaległy podatek i nadal powiat by musiał płacić podatek za nieużytkowany grunt. Mówca powiedział, że powiat nie jest w stanie zorganizować nic co przynosiłoby dochód bo powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Pan Mariusz Roga - odpowiadając na interpelacje radnego Przemysława Dropińskiego w kwestii miejsca parkingowego przy moście w Lądzie powiedział, że władze Gminy Lądek winny złożyć wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o komunalizację tej nieruchomości, ale samorząd gminy tego nie zrobił. Mówca powiedział, że powiat złożył wniosek o komunalizację tego terenu do Wojewody Wielkopolskiego i Wojewoda decyzją komunalizacyjną skomunalizował cały ten teren na rzecz Gminy Lądek. Dodał, że właściwym adresatem aby zadbać o czystość tego miejsca jest samorząd Gminy Lądek.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że na interpelacje dotyczące pasa rozgraniczającego drogę  Słupca - Ląd oraz usunięcia drzew udzieli odpowiedzi na piśmie, a wcześniej tą sprawę skieruje do Komisji Ruchu Drogowego. Natomiast jeżeli chodzi wyjaśnienie sprawy związanej z nazwą miejscowości Wymysłów to należy to sprawdzić jak wygląda to administracyjnie.

P u n k t  22

Wolne głosy i wnioski.


Radna Iwona Buśkiewicz - w imieniu mieszkańców bloku przy ulicy Kilińskiego w Słupcy oraz klientów sklepu Hermes podziękowała za zamontowanie lustra przy wyjeździe na ul. Traugutta.

Przewodniczący Rady - poinformował, że wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w Biurze Rady w terminie do dnia 30 kwietnia br. wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) za 2015 rok.
Przewodniczący Rady - poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się 1 kwietnia 2016 r. w Auli im. Tadeusza Wiśniewskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Mówca powiedział, że sesja podzielona będzie na dwie części - I część merytoryczna, a II uroczysta - poświęcona przypadającej w bieżącym roku 1050 rocznicy Chrztu Polski. Dodał, że w klimat sprzed 1000-lat przeniesie nas okolicznościowa inscenizacja przygotowana przez młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych.

P u n k t  23

Zakończenie obrad.Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XIV sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb