Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja VI - rok 2020

Protokół Nr XXX/2020 z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 grudnia 2020 roku.

 

BR.0002.13.2020

Protokół Nr XXX/2020
z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 29 grudnia 2020 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się hybrydowo na sali „Herbowej” oraz za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz. 1200 do godz. 1310.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych obecnych na sali i przed monitorami, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, 16 radnych uczestniczyło w sesji, jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, jako punkt 10.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymienioną propozycję zmiany porządku obrad.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, jako punkt 10 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się  następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów:
-      Nr XXVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 listopada 2020 r.
-      Nr XXIX/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 listopada 2020 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2020 roku oraz przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
7.    Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy z zakresu realizacji zadań w 2020 roku.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 roku.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2021 rok.
17.    Wolne głosy i wnioski.
18.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokołów:
-      Nr XXVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 listopada 2020 r.
-      Nr XXIX/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 listopada 2020 r.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 listopada 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 listopada 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał, pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXIX/2020 z nadzwyczajnej sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 listopada 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXIX/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 listopada 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Informacja o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2020 roku oraz przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych.


Opinie Komisji o informacji:

Radna Anna Kusiołek – z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała rozpatrywana informację.
Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie komisji również pozytywnie zaopiniowali przedmiotową informację.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2020 roku oraz przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy z zakresu realizacji zadań w 2020 roku.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła rozpatrywaną informację.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy z zakresu realizacji zadań w 2020 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 313, a autopoprawkę na druku nr 319.

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w  autopoprawce.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.  
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 9, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXX/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 314, a autopoprawkę na druku nr 320.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 13, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXX/192/2020  z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 318, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 321.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.  
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 17, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/193/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 19, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/194/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych opiniuje pozytywnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/195/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.  Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 roku.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych opiniuje pozytywnie.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/196/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy.

Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 315 w którym zaproponowano dwóch kandydatów w osobach radnego Bogdana Jastrząba i radnego Piotra Gałana.

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie i pracę w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Słupcy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bogdana Jastrząba.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Bogdana Jastrząba na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy. Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie swoją kandydaturę – Piotra Gałana.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Piotra Gałana na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy. Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/197/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/198/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na 2021 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16
Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2021 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok był omawiany przez wszystkie komisje, które nie wniosły do jego treści żadnych zastrzeżeń. Plany pracy komisji zostały odrębnie opracowane i przyjęte przez poszczególne komisje. Mówca zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań do projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał ją pod głosowanie.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/199/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2021 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

P u n k t  17
Wolne głosy i wnioski.

Radny Przemysław Dropiński – poinformował, że w dniu 10 stycznia 2021 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie odbędzie się zbiórka krwi   dla młodej mieszkanki Zagórowa chorej na białaczkę – poprosił o wsparcie i udział w tym szczytnym przedsięwzięciu.

Radna Anna Kusiołek – podziękowała za wykonanie chodnika, przejścia dla pieszych i barierki w miejscowości Piotrowice. Radna zapytała, czy na drodze
w tej miejscowości został wykonany pomiar prędkości o który wnioskowała w złożonej interpelacji?      
Radny Czesław Dykszak – odpowiedział, że pomiar prędkości na drodze w miejscowości Piotrowice był już raz robiony, jednak zostanie on jeszcze raz powtórzony. Dodał, że miesiącu styczniu zostaną rozpatrzone kolejne punkty ze złożonej interpelacji.  

Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym Noworoczne Życzenia.   

P u n k t  18
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXX sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 
Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego

Piotr Gałan


 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

Protokół Nr XXIX/2020 z nadzwyczajnej sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 listopada 2020 roku.

BR.0002.12.2020

Protokół Nr XXIX/2020 z nadzwyczajnej
sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 30 listopada 2020 roku.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz.1400 do godz. 1430.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXIX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.
Mówca wyjaśnił, że nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek i z ustalenia obu klubów działających w Radzie Powiatu. Celem obrad jest podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji on-line uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – odczytał porządek obrad, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku?

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r.
5.    Zakończenie obrad.  


P u n k t  4
Podjęcie uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021r.

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2021 rok. Mówca powiedział, że Radni znają druk, ponieważ był on przedmiotem głosowania na poprzedniej sesji, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie.

Radna Annia Czerniak powiedziała, że jej poprzednia decyzja w sprawie projektu uchwały  była negatywna. Wynikała być może z protestu przeciwko ostatniej decyzji w sprawie wypowiedzenia lokali organizacją pozarządowym, sposobu w jaki ta decyzja została podjęta. Dziś mając na uwadze dobro społeczeństwa oraz dobro organizacji pożytku publicznego, będzie głosowała pozytywnie za przyjęciem tego projektu uchwały.

Radny Mariusz Król powiedział, że łudził się po ostatnim spotkaniu, jako szefa klubu z panem Starostą, że coś się zmieni w dobrym kierunku, w kierunku współpracy klubu opozycyjnego -  Polskiego Stronnictwa Ludowego z osobą pana Starosty, przedstawicielem zarządu. Weekendowe wpisy na różnego rodzaju portalach społecznościowych, jak również w mediach, które m.in. dziś się pojawiły, jak to nas pan Starosta nazywa "drogimi przyjaciółmi z PSL-u. Przyjaciółmi którzy, szukają każdego, jakiegokolwiek argumentu, żeby dowalić” Mówca  zaczął wątpić w szczerość rozmowy. Dlatego w dalszym ciągu, będzie głosował przeciw tej uchwale. Mówca doskonale wie, jakie mogą być skutki tego głosowania. I wie, że uchwała ta, nie jest w żaden sposób powiązana z wyrzuceniem tych stowarzyszeń. Radny chcę tym głosowaniem podkreślić, że nie podoba mu się sposób rozmów zarówno z klubem radnych, mieszkańcami i przedstawicielami innych formacji od tych, które prezentuje pan starosta.
Radny Andrzej Kasprzyk zadał pytanie w kwestii uściślenia podstawy prawnej w zakresie podjęcia dzisiejszej uchwały. Czym skutkuje niepodjęcie uchwały do dnia 30 listopada 2020 roku? Jakie są tego konsekwencje? Czy jeśli Radni nie podejmą uchwały wiąże się to z działaniami, które zostały podjęte przez Zarząd w perspektywie budżetu 2021?

Pan Jacek Bartkowiak - Starosta, powiedział, że słowa, które ukazały się w weekend na jednym z portali słupeckich, zostały zarejestrowane po poprzedniej sesji wypowiedziane były w emocjach, zupełnie niepotrzebnie. Ma nadzieję, że piątkowe spotkanie, wniesie nową jakość w relacje. Ta nieautoryzowana wypowiedź, w ogóle nie powinna być udzielona oraz opublikowana co nastąpiło bez autoryzacji, tekst nie został wcześniej przedstawiony do tego, aby go publikować. Mówca powiedział, że bardzo mu z tego powodu przykro i nie ma zamiaru zaogniać atmosferę, a wręcz przeciwnie, myśli, że jeśli chodzi o kwestie związane z pracą nad budżetem, które zostały omówione w piątek, będą możliwe do realizacji. W kwestii pytania radnego Andrzeja Kasprzyka, dotyczącego konsekwencji nieprzyjęcia uchwały zaproponował, ustosunkowanie się pana kierownika wydziału Spraw Społecznych – Andrzeja Grzeszczaka.

Pan Andrzej Grzeszczak powiedział, że roczny  program współpracy, wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego, mówi o tym art. 5a ust. 1. Przepis ten obowiązuje od 9 listopada 2015 roku, on bezpośrednio ma korespondować z terminem prac nad budżetem samorządu. Intencją mówcy jako kierownika, który bezpośrednio współpracuje z organizacjami, jest to, żeby ten kalendarz był zachowany w celu zabezpieczenia środków dla organizacji w przyszłych konkursach otwartych, czy w grantach, o które mogą się ubiegać organizacje. Odpowiadając na pytanie chciałby się odnieść, że rozumie państwa, iż mogli mieć powód związany z tymi pomieszczeniami. W rocznym programie współpracy w rozdziale 3, w pkt. 11, widnieje punkt o udostępnianiu, przez starostwo powiatowe, pomieszczeń, w celu przeprowadzenia spotkań lub prowadzenia działalności organizacji pozarządowych. Taka intencja, z strony pana Starosty pozostaje, zostanie zapewnione pomieszczenie. Wydział Spraw Społecznych nie odpowiada za tok prac związanych z uruchamianiem tych pomieszczeń czy wypowiedzeniami. Skierowano pismo do organizacji potwierdzające udostępnienie pomieszczeń.
Mówca powiedział również, że konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego nr 29/2004 z 2013 roku, w sprawie regulaminu określającego szczegółowy sposób konsultacji, jedną z jej form są konsultacje internetowe. W dobie pandemii, jest to najbardziej popularny sposób na komunikowanie się. no tym bardziej, że sami państwo widzą, nawet rada, sesja dzisiejsza się tak odbywa.

Pan Przewodniczący powiedział, że decyzje o zwołaniu sesji nadzwyczajnej konsultował z prawnikiem. Można złożyć tę uchwałę na kolejnej sesji, przekraczając terminy i sądzić się w sądzie administracyjnym. Natomiast nie warto, ponieważ zapisy uchwały nie budzą wątpliwości. Radni, którzy chcieli wyrazić swój sprzeciw odnośnie okoliczności wypowiedzenia umów, mieli taką możliwość.

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie
z listą obecności.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 9 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXIX/190/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3.

P u n k t  5
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXIX nadzwyczajną sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 
       Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Gałan

 

Protokółowała:
Paulina Majchrowicz

Protokół Nr XXVIII/2020 z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 26 listopada 2020 roku.

BR.0002.11.2020

Protokół Nr XXVIII/2020
z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 26 listopada 2020 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz. 1400 do godz. 1640.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, 16 radnych uczestniczyło w sesji on-line, jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego, jako punkt 10.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymienioną propozycję zmiany porządku obrad.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego, jako punkt 10 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przebiegał następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 października 2020 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2020.
7.    Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
15.    Wolne głosy i wnioski.
16.    Zakończenie obrad.   

Do uczestnictwa w obradach dołączył radny Andrzej Kasprzyk (17 obecnych).

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia  29 października 2020 r.  

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XXVII sesji on-line był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 października 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności. Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXVII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 października 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2020.

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że członkowie komisji bez zastrzeżeń przyjęli rozpatrywane sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego materiału?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2020. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu pana Starostę.

Pan Jacek Bartkowiak – przedstawił informację o analizie oświadczeń majątkowych członków zarządu, sekretarza i skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.    

Następnie, Przewodniczący Rady przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Słupeckiego. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Mówca zapytał czy są pytania do przedstawionych informacji?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.

Obrady opuścił radny Stefan Stencel (16 obecnych).

P u n k t  8
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 298, a autopoprawkę na druku nr 301.

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w  autopoprawce. Mówca dodał, że pod głosowanie, poddana została zmiana obejmująca wydatkowanie środków w kwocie 89 000 zł. z przeznaczeniem na inwestycję w zakresie zakupu samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Słupcy, poszerzona o element związany z analizą uwzględniającą koszty leasingu, jak i dzierżawy tego samochodu. W uzasadnieniu do zaproponowanej zmiany dodał, że jest to jednogłośna decyzja Komisji, która uznała za niezasadne wydatkowanie środków jednorazowych w kwocie 89 000 zł. W przypadku umowy leasingowej mamy możliwość rozłożenia tej spłaty w ratach. Reasumując dodał, że komisja pozytywnie wypowiada się na temat projektu zmian, jednocześnie prosi Radę, aby poparła wniosek obejmujący przygotowanie tzw. kalkulacji pod leasing
i dzierżawę samochodu.

Dyskusja:

Radny Piotr Gałan – powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu nikt nie podważył zasadności wydatkowania środków na samochód, którym starostwo powinno dysponować. Wątpliwości wynikały z nie posiadania gruntownych danych, które kalkulują trzy formy posiadania takiego samochodów, czyli własność, dzierżawa, bądź leasing.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że jako członek zarządu, na ostatnim posiedzeniu również poprosiła o taką kalkulację, zarówno leasingu, jak i najmu. Pan Skarbnik zobowiązał się taka kalkulację przygotować, więc nie jest wykluczone, iż ją już posiada.

Radny Mariusz Król – powiedział, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu wczoraj Komisji Oświaty przedstawił swoje stanowisko na temat zakupu nowego samochodu służbowego dla celów Starostwa – jest on zupełnym przeciwnikiem zakupu jakiegokolwiek samochodu, szczególnie w dobie pandemii. Mówca powiedział, że nie wiedział, iż brane są pod uwagę opcje leasingowe lub wynajmu. Radny zaproponował, aby środku na zakup samochodu tj. 89 000 zł. przeznaczyć np. na szpital powiatowy, który w okresie Covid-u jest w trudnej sytuacji finansowej. Mówca dodał, że nie godzi się na to, aby kwotę prawie 90 000 zł. przeznaczyć na zakup samochodu.

Przewodniczący zapytał, czy zabezpieczenie tej kwoty i wpisanie jej do uchwały budżetowej musi wiązać się z tym, że samochód zostanie zakupiony, czy to mogą być tylko środki zabezpieczone?

Pan Józef Wziętek – powiedział, że przygotowana została analiza dotycząca porównania nabycia samochodu w formie zakupu, leasingu, czy też najmu. Należy tutaj wziąć pod uwagę uwarunkowania w jakich funkcjonuje powiat słupecki i jakie stwarza budżet powiatu, zarówno ten realizowany i ten planowany na przyszły rok. Od 1 stycznia 2019 roku w ustawie o finansach publicznych funkcjonuje nowa definicja tytułów dłużnych stanowiących państwowy dług publiczny, w art. 72 ust. 1a. W związku z tą zmianą przepisów leasing finansowy zaliczany jest do państwowego długu publicznego, dlatego też należy wziąć pod uwagę, że nadwyżka operacyjna projektowana w budżecie na rok 2021 wynosi tylko 48 282 zł. W związku z tym, zakup samochodu jako wydatek majątkowy, jest neutralny, jeśli chodzi o oddziaływanie na nadwyżkę operacyjną. Natomiast najem, dzierżawa, czyli leasing operacyjny, czy finansowy zwiększają wydatki bieżące i tym samym, zmniejszając nadwyżkę operacyjną. Zakup za własne środki nie posiada znamion zaciągania długu, natomiast leasing finansowy jest tytułem dłużnym.
Mówca powiedział, że analizie poddano ofertę dilera firmy Toyota, model Corolla i model Active i zarówno w leasingu operacyjnym, jak i finansowym wartość brutto nowego samochodu to 72 900 zł. kwota rat leasingowych miesięcznie to 905,28 zł. zakładając 5 lat eksploatacji, przemnożone przez 12 miesięcy plus opłata wstępna 20 %, łącznie daje kwotę 68 896,80 zł. – jest to 95% wartości całego samochodu. Roczny wzrost wydatków bieżących, w związku z tym jest to kwota 10 863,36 zł. opłata wstępna 14 580 zł. , czyli wzrost wydatków bieżących w pierwszym roku umowy to 25 443,36 zł. W tym samym stopniu nastąpi pogorszenie wyniku operacyjnego budżetu w latach 2021 – 2025. W przypadku zakupu samochodu z własnych środków, po 5 latach będziemy posiadać samochód o wartości, wg cen dzisiejszych, w granicach 35 / 39 tys. zł.
Leasing finansowy dodatkowo posiada opcję ratalnego wykupu samochodu, co stanowi według aktualnych przepisów dług państwowy. Pogorszy to relacje wskaźnikowe, wynikające z art. 243 ustawy o finansów publicznych oraz wiąże się z koniecznością uzyskania pozytywnej opinii RIO o możliwości zaciągnięcia nowego długu. Mówca dodał, że co być może jest korzystne dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą niekoniecznie musi być korzystne dla jednostki samorządu terytorialnego.

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta powiedział, że chciałbym zauważyć, iż z samochodu służbowego korzysta nie tylko starosta, czy wicestarosta, ale z tych samochodów korzystają wszyscy pracownicy, którzy obsługują teren powiatu, realizując zadania w ramach swoich kompetencji, często wyjeżdżając poza granice powiatu. Posiadane samochody to; Skoda z 2008 roku i Ford z roku 2009.
Skoda na dzień dzisiejszy ma przejechane prawie 300 000 km, Ford ponad 360 000 km. Są to samochody awaryjne, gdzie co pewien czas występują różnego
rodzaju usterki, które się dzieją coraz częściej. Naprawa, samochodu Skody w tym roku wyniosła ponad 5 000 zł. a konieczne są jeszcze inne naprawy. Mówca dodał, że należy pamiętać, że Zarząd jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników i z tego względu też jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP,
a zapewnienie bezpiecznej jazdy, to jest jeden z podstawowych obowiązków bezpieczeństwa pracy dla podległych pracowników. Przy zadaniach, które realizujemy i które nas czekają w nowym roku, chociażby z inwestycjami, gdzie jest dużo wyjazdów, jest potrzebny jeden dobry, sprawny samochód.

Radny Andrzej Kasprzyk – kierując pytanie do Skarbnika zapytał, kiedy była znana ta kalkulacja, ponieważ wczoraj na Komisji Budżetu nikt jej nie widział?
Pan Józef Wziętek – odpowiedział, że analiza została przygotowana wczoraj po posiedzeniu komisji i w dniu dzisiejszym.

Radny Andrzej Kasprzyk – zaproponował zastosowanie „salomonowego rozwiązania”, bo skoro te środki pochodzą z niewykorzystanych wynagrodzeń, delegacji krajowych i zagranicznych, żeby nie zatrzymywać procedowania tego projektu uchwały, a te 89 000 zł. niech wróci na rzeczony dział, aż radni na spokojnie zapoznają się z opcją leasingu, czy też dzierżawy. Mówca powiedział, że zgłasza taki wniosek.

Pan Józef Wziętek – wyrażając opinię na temat wniosku powiedział, że zaproponowane rozwiązanie jest całkowicie do przyjęcia.

Starosta powiedział, że jest tylko jeden problem, ponieważ kolejna sesja jest planowana na koniec grudnia, natomiast ceny samochodów z rocznika 2020 są w tej chwili korzystne i one będą korzystne w grudniu, jeżeli będziemy odwlekać decyzję do końca roku, wówczas tego samochodu za te pieniądze nie kupimy. Mówca poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w brzmieniu, który wcześniej został zaakceptowany przez większość komisji stałych Rady Powiatu.
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że koniec roku jest dobrym czasem na kupno, jeszcze lepszym czasem na zakupy jest styczeń, kiedy rocznik już jest „do tyłu”. Samochód kupuje się najczęściej w styczniu, lutym, a nie pod koniec roku, ale każdy może mieć oczywiście do tego odmienne zdanie. Dodał, że nikt nie kwestionował zasadności zakupu samochodu, który służyłby wszystkim. Mówca podtrzymał zgłoszony wniosek.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Andrzeja Kasprzyka, aby środki powstałe z oszczędności na wynagrodzeniach, delegacjach krajowych i zagranicznych, z których zaproponowano zakup samochodu służbowego, wróciły z powrotem do tego działu klasyfikacji budżetowej.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych 11 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła ww. wniosek.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.  
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 10, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/184/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 299, a autopoprawkę na druku nr 302.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 14, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/185/2020  z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt rozpatrywanej uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu wczorajszym na druku nr 300.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/186/2020  z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja jednogłośnie poparła projekt uchwały.
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/187/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/188/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony.  Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/189/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony.  Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że komisja przy 3 głosach przeciwnych nie przyjęła projektu uchwały.  
Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych przy 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym” i 2 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Dyskusja:

Radny Mariusz Król – powiedział, że tak jak powiedziała w opinii pani Przewodnicząca Komisji Oświaty – Aleksandra Kazuś – Wróblewska, w dniu wczorajszym Komisja nie przyjęła projektu uchwały, dlatego też dziś mówca zaapelował do radnych o rozsądek w podejmowaniu decyzji, mając na uwadze „wyrzucenie” z budynku starostwa organizacji pozarządowych. Pan starosta w swoim wystąpieniu międzysesyjnym usprawiedliwiał się z tej decyzji, lecz niewybaczalnym jest sposób w jaki zostały potraktowane stowarzyszenia i fundacje, a było ich 16. W związku z tym, w imieniu klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego podtrzymał decyzję z dnia wczorajszego o nieprzyjęciu projektu uchwały  i głosowaniu „przeciwko” jej podjęciu.

Pan Jacek Bartkowiak – zaapelował do radnych, aby wznieśli się trochę ponad doraźną politykę i spojrzeli na rzecz z szerszej nieco perspektywy. Roczny program współpracy z organizacjami pożytku publicznego, jest niezbędny głównie dlatego, aby umożliwić stowarzyszeniom ubieganie się o dotację z budżetu powiatowego. W projekcie przyszłorocznego budżetu zaplanowano na ten cel jedynie 50 000 zł. ale dla wielu działań społecznych będzie kwotą znaczącą. Jeśli, dziś program zostanie odrzucony to wówczas stowarzyszenia zostaną pozbawione możliwości ubiegania się o wsparcie z budżetu powiatu w roku przyszłym. Mówca zdaje sobie sprawę, że sposób rozstania i podkreślał to już na posiedzeniach komisji, przepraszając m.in. panią radną Annę Czarniak – szefową Stowarzyszenia im. dr Romana Grzeszczaka, które jest organizacją zacną, zasłużoną ze wszech miar na szacunek. Forma prośby o to, żeby organizacje uporządkowały kwestie związane z gospodarowaniem pomieszczeniem na ul. Poznańskiej 18 była niewłaściwa. Starosta poprosił, aby jednak, nie robić z tego takiego problemu, który może skomplikować, życie nie tylko tym kilkunastu organizacjom, których adresem jest Poznańska 18, ale także wielu stowarzyszeniom i fundacjom działającym na terenie całego powiatu słupeckiego.

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że nie bardzo rozumie, co ma mieć wspólnego podjęcie tej uchwały z sytuacją niemiłą, nieprzyjemną, która zaistniała. Pan starosta wszystkich przeprosił, a pewne rzeczy naprawiane. Niektóre działania były już wcześniej podjęte, on osobiście rozmawiał z panem Michałem Pyrzykiem – Burmistrzem Miasta Słupcy, gdzie uzgodniono, że w sytuacji, gdy któraś z tych organizacji będzie potrzebowała siedziby to będzie mogła pozyskać pomieszczenie w budynku po byłym gimnazjum. Adres – Poznańska 18, będzie nadal aktualny dla tych wszystkich, którzy chcą, będzie również możliwość odbierania poczty. Nie podejmując tej uchwały robimy krzywdę pozostałym organizacjom, ponieważ nie będą one mogły skorzystać ze wsparcia z budżetu powiatu.

Przewodniczący Rady powiedział, że dzisiejszy sprzeciw radnych, którzy chcą wyrazić swoje niezadowolenie z trybu postępowania ze stowarzyszeniami odnosi się przede wszystkim do formuły w jakiej zostało to zrobione. Moim zdaniem nie może jednocześnie przepraszać i wskazywać, że nie ma się prawa do oburzenia. Być może w dniu dzisiejszym większość radnych, mimo wszystko, podejmie decyzję, że program współpracy zostanie przyjęty, jednakże mówca chciałby, aby obie strony zrozumiały, że nie możemy deklarować na papierze wielkiej współpracy, która kończy się w sposób taki, jak usunięcie wielu stowarzyszeń z budynku starostwa.

Radna Anna Czerniak – powiedziała, że już na posiedzeniach Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia wyraziłam swój pogląd i tego nie zmieni. Program jest napisany bardzo obszernie i w przyszłym roku kiedy będziemy oceniali jego realizację chciałaby zagłosować „za”. Mówczyni dodała, że jest jej bardzo przykro, że tak się stało. Od pana Starosty usłyszała słowa "przepraszam" i docenia to. Natomiast, wcale nie mówi, jeżeli nawet zagłosuje przeciwko, to nie znaczy, że zrywa współpracę ze starostwem powiatowym i instytucjami z którymi współpracuje od 25 lat. Radna wspiera nadal działania jej stowarzyszenia, chociaż ma ono niskie dochody, ale stara się w każdy sposób corocznie wspierać działania naszego szpitala.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że nasz sprzeciw nie jest kwestią, braku chęci kontynuacji, ponieważ stowarzyszenia najbardziej chcą współpracować. Natomiast on będzie głosował „przeciw” formule jaka wydarzyła w ramach remontu budynku na ulicy Poznańskiej 18 pomimo, że padało słowo „przepraszam”. Przede wszystkim nagle zaplanowano remont, nie licząc się w ogóle ze zdaniem tych, którzy byli użytkownikami lokalu, lepiej lub gorzej zorganizowanymi. On sam działam w stowarzyszeniu i wie jedno, iż jest to zawsze czas wolny, kosztem czegoś, działają tam ludzi, którzy są oddani dla drugiego człowieka. W związku z tym, nawet jeśli dzisiaj nie zostanie ten projekt przyjęty, uważa, że w grudniu zawsze można do niego wrócić na forum sesji,  ponieważ nikt nie zamierza zerwać współpracy ze stowarzyszeniami. Radni powinni uszanować ich opinię, która została wypowiedziana w przestrzeni publicznej. Na poprzedniej sesji została podjęta uchwała, gdzie nikt nie wspominał, że wywołuje ona jakiekolwiek reperkusje związane z osobami prawnymi, zdaniem radnego było to dalece nieeleganckie.

Przewodniczący Rady powiedział, że on sam jest prezesem jednego, wiceprezesem drugiego stowarzyszenia i bardzo ceni sobie taką współpracę, gdzie instytucje publiczne, wychodzą naprzeciw udostępniając pomieszczenie, gdzie nie można się spotykać, rozmawiać, gdzie możne przychodzić korespondencja. Mówca  podziękował za udostępnianie w poprzednim okresie takich miejsc i mając nadzieję, że współpraca ze stowarzyszeniami będzie nadal układać się korzystnie po zażegnaniu tego konfliktu i po remoncie budynku przy ulicy Poznańskiej.

Radny Bogdan Jastrząb – powiedział, że nie jest to żadna aluzja, czy uszczypliwość w stosunku do pana starosty, czy wicestarosty, bo akurat do nich nie. Z pewnością w ich imieniu ktoś to przygotowywał i firmował swoją osobą. Powiedział, że mówił już o tym na posiedzeniu Komisji Oświaty, również będąc „przeciwko” jest to ujma w stosunku do ludzi, którzy nie wywiązali się należycie ze swoich obowiązków. Między innymi chodzi o konsultacje z organizacjami pozarządowymi, które nie były prowadzone, a zawarte w treści uzasadnienia jest, że te konsultacje były prowadzone. Ponadto, wypowiedzenia lokalu odbyły się ustnie lub telefonicznie przez pracownika, któremu ktoś to polecił zrobić, jest to naganne.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu 7 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” nie podjęła uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15
Wolne głosy i wnioski.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, czy w zakresie przekształcenia naszego szpitala w szpitala „jednoimienny” decyzją wojewody z 13 października br. odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu w trybie nadzwyczajnym i czy Zarząd się wypowiedział? Z tego co dziś na sesji usłyszał to wojewoda zadecydowało o przekształceniu szpitala, a z tego co wie w przestrzeni publicznej do szpitala w Turku Wojewoda zwrócił się z próbą przekształcenia jako szpital covidowy w Środzie Wielkopolskiej toczyła się podobna dyskusja. Jednak za każdym razem, jakieś konsultacje, rozmowy się toczyły. Natomiast, dopiero dzisiaj ta sesja pozwala nam na tematy szpitala covidowego rozmawiać.

Pan Starosta – odpowiedział, że decyzja wojewody została wydana nie 13, a 31 października. Została wydana na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. Tam znajdują się informacje dotyczące trybu wydawania tego typu decyzji. W Biuletynie Informacji Publicznych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się wykaz kolejnych decyzji wojewody, dotyczących liczby łóżek covidowych w szpitalach na terenie Wielkopolski, w tym również szpitala słupeckiego. Nie ma trybu odwoławczego, poza odwołaniem skierowanym do Ministra Zdrowia, które to odwołanie można skierować dopiero po wykonaniu decyzji wojewody. Decyzja ta, została wydana przez Wojewodę w takim trybie, w którym nie ma konsultacji ani z samorządem, ani z radą społeczną. Jedynym organem uprawnionym do konsultowania w tej sprawie jest Narodowy Fundusz Zdrowia, którego opinia jest brana po uwagę przez wojewodę przy decyzjach przekształceń szpitali. Nie obowiązują tutaj zasady demokracji. Ustawa covidowa jest ustawą szczególną, która została wprowadzona, jako ustawa regulująca porządek prawny w okresie, kiedy panuje pandemia. W związku z tym, nie było na ten temat ani dyskusji zarządu, ani też konsultacji z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych, z Radą Powiatu, czy z Radą Społeczną SP ZOZ w Słupcy.

Radny Przemysław Dropiński – odnosząc się do sprawozdania z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym poprosił o wyjaśnienie, ponieważ zostało powiedziane, że w szpitalu słupeckim znajdują się sale w których przyjmowani są pacjenci w stanie zagrożenia życia, poprosił o precyzyjną odpowiedź, ile jest tych sal, gdzie one się znajdują, jakie są warunki, żeby pacjent w stanie zagrożenia życia mógł się tam dostać? Zapytał, jaki personel pracuje w tych miejscach, czy są to lekarze i pielęgniarki, tudzież rejestratorki salowe, które w tym samym czasie pracują na oddziałach covidowych, czy jest to oddzielny personel? Jaka jest droga dotarcia do tych sal, ponieważ padła informacja, że są to sale. W sprawozdaniu podła informacja, że została zwiększona ilość zespołów transportowych przy szpitalu?. Ile mamy zespół transportowych, w jakich godzinach pracują te zespoły transportowe, czy zespoły transportowe, to także jest karetka, która jeździ do Poznania z wymazami, czy zespół transportowy, to jest karetka, która jeździ po osocze, po krew, jak również to w jakich godzinach te zespoły pracują, precyzyjne godziny? Czy te zespoły transportowe są naszymi zespołami, czyli stworzonymi przez naszych ratowników, naszych kierowców ratowników, czy są to zespoły wynajmowane z zewnątrz? Mówca dodał, że interesuje go to, jako pacjenta i lekarza, który pracuje po godzinie 18. Radny poprosił o precyzyjną odpowiedź na zadane pytania w formie pisemnej.

Pan Starosta powiedział, że nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na postawione pytania, choćby z tego względu, że nie  pracuję w szpitalu, nie jest jego dyrektorem. Jest to samodzielna jednostka o własnej osobowości prawnej. Z tego, co wie jest salka przerobiona na porodówkę, w której mogą być odbierane porody w sytuacji, kiedy rodząca nie będzie w stanie być przetransportowana do izby porodowej innego szpitala. Nawet, jeśli jest to osoba, która nie jest zakażona covid-19, to wówczas jest możliwe przyjęcie porodu na miejscu. Podobnie w przypadku stanów wymagających natychmiastowej pomocy, jest pomieszczenie, w którym taka pomoc może zostać udzielona.

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że w swej wypowiedzi prosił o podanie do publicznej informacji jacy pacjenci, w jakich stanach mogą korzystać z sal, które służą do ratowania życia. Żeby, mieszkańcy z naszego powiatu wiedzieli z czym mogą przyjść do szpitala i w jakiej sytuacji zostanie im udzielona pomoc. Pytania zostały konkretnie sprecyzowane na które poprosił o pisemną odpowiedź. Poprosił o potraktowanie zapytań jako interpelacji.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że jeszcze nie tak dawno, 4-5 miesięcy temu w trakcie sesji rozmawialiśmy na temat tego, że szpital jest zamknięty. Padła odpowiedź,  że bronimy się przed covidem, wyborcy radnego pytają się go, co takiego się stało, że nagle my na covid jesteśmy otwarci. Być może gdybyśmy mieli oddaną nową część szpitala, zgodnie z zapowiedziami i podjętą uchwałą, moglibyśmy wystąpić o doposażenie tego szpitala. Mieliśmy mieć nową część, byśmy mieli nową część przygotowaną na przyjmowanie pacjentów covidowych i tak samo byśmy mieli starą część przygotowaną do obsługi w jakiejś części naszych pacjentów. Radny zapytał, jak długo będzie trwał proces budowania nowej części szpitala? W jaki sposób powiat teraz tę nową część szpitala doposaży, gdzie na ten cel potrzeba ok. 10 mln zł. za czym my czekamy, skoro jest możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia ze strony Ministerstwa? Kiedy jest ostateczna data oddania nowej części szpitala?

Radna Natalia Bobrowska – Bartkowiak – odnosząc się do pytań radnego Przemysław Dropińskiego powiedziała, że on jako lekarz POZ, który prowadzi swoich pacjentów powinien doskonale wiedzieć, że jeżeli mamy stan zagrożenia życia, wtedy dzwonimy na 999 albo na 112. Dodatkowe sale zorganizowane w szpitalu m.in. sala porodowa są po to, aby szybko udzielić pomocy w nagłych przypadkach. Personel szpitala, który chodzi w środkach ochrony osobistej, po zdjęciu tych środków nie zakaża, więc jeżeli po wyjściu ze strefy brudnej przebierze się, umyje, może przejść do strefy, gdzie jest pacjent niezakaźny i wykonywać swoją pracę.

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że pytanie były kierowane po to, żeby nasi pacjenci wiedzieli, jak mają się zachowywać w konkretnych sytuacjach.

Pan Starosta powiedział, że temat szpitala wywołuje wiele emocji i trudno się dziwić, interesuje wszystkich, bo wszyscy kiedyś możemy być w tej sytuacji, że będziemy musieli skorzystać z pomocy lekarskiej, a szpital będzie zamknięty dla tych, którzy nie są covidowi, to w oczywisty sposób pozbawia komfortu większość mieszkańców powiatu. Mamy tutaj festiwal skarg, pomówień, pobożnych życzeń i insynuacji, bo jeżeli pan radny Kasprzyk mówi, że w szpitalu nie przyjmowaliśmy nikogo i szpital był zamknięty w okresie wiosennym, to jest to bzdura. Szpital bronił się przed covidem, który rzeczywiście jako jedyny w Wielkopolsce, nie dopuścił do zakażenia wewnątrzszpitalnego przez ten cały okres, aż do wczesnej jesieni tego roku, czyli pół roku z sukcesem bronił się przed zakażeniem. Pan radny Kasprzyk mówi, że mogliśmy spokojnie wystąpić o doposażenie szpitala. Otóż dwukrotnie powiat występował o środki na doposażenie szpitala z rezerwy premiera i dwukrotnie te środki uzyskał. Być może do pana radnego nie dotarło to jeszcze, że były zmiany budżetowe robione w tej materii i że te środki zostały już skonsumowane, bo przetargi w zeszłym roku zostały rozstrzygnięte. Jeśli chodzi o datę oddania szpitala, też Państwo radni są zorientowani, że cały splot okoliczności sprawił, iż oddanie go do użytku w lipcu było niemożliwe ze względu na awarię do której doszło jeszcze przed odebraniem całości tego szpitala od wykonawcy. Data uległa przesunięciu do czasu likwidacji skutków awarii, potem konieczne było wejście rzeczoznawców firmy ubezpieczeniowej, bo ta awaria likwidowana była jeszcze z polisy ubezpieczeniowej wykonawcy. Obecnie trwają ostatnie prace przy usuwaniu rozmaitych, drobnych niedoróbek. Na początku przyszłego tygodnia planowane jest podpisanie protokołu końcowego z wykonawcą i w przyszłym tygodniu przekazanie kluczy do nowej części dyrekcji szpitala.
Ponadto, powiat wystąpił do wojewody o dodatkowe środki na sprzęt do walki z covidem i na bieżące potrzeby. Część z tego sprzętu będzie mogła być wykorzystana do doposażenia nowej przestrzeni szpitalnej; musimy jednak pamiętać, że nowa część szpitala, to głównie sale operacyjne.
Starosta powiedział, że na pytanie radnego Przemysław Dropińskiego udzieli odpowiedzi pisemnej.

Radny Andrzej Kasprzyk – poruszył kwestię utrudnień związanych możliwością z oddawaniem krwi do punktu poboru oddziału kaliskiego, czy  problem jest brak lokum?

Pan Czesław Dykszak – odpowiedział, że jeśli chodzi o punkt poboru krwi, który prowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, to działa on w dwie środy w miesiącu od godz. 8:00 do 11:00, natomiast osocze najbliżej można oddać w Koninie.  

Radny Andrzej Bernat – zapytał, jaki jest procent w szpitalu łóżek covidowych z których korzysta społeczeństwo powiatu słupeckiego?

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że ciężko uzyskać tego typu dane, ponieważ są to dane wrażliwe i w związku z tym szpital generalnie tego typu danych nie udziela. Liczba pacjentów hospitalizowanych każdego dnia się zmienia. W pierwszych dniach po przekształceniu w szpital covidowy liczba to oscylowała w okolicach 40 – 50 %, później było różnie. Zasada jest taka, że szpital przyjmuje tych pacjentów, którzy są skierowani przez tzw. Call Center, który funkcjonuje na poziomie wojewódzkim w Poznaniu. Call Center kieruje pacjentów zakażonych covidem do tych szpitali które, po pierwsze, są najbliżej miejsca gdzie jest pacjent wymagający hospitalizacji, a po drugie, gdzie są wolne łóżka. Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że pacjenci z naszego terenu trafiają przede wszystkim do szpitala słupeckiego, a poza tym trafiają tu też pacjenci z okolicznych powiatów, gdzie transport jest stosunkowo najkrótszy.

Radna Natalia Bobrowska – Bartkowiak – powiedziała, że w dniu wczorajszym w naszym powiecie  na COVID-19 zachorowało 60 osób, co daje średnią 10,16 na 10 000 mieszkańców. W powiatach ościennych: powiat wrzesiński – 82 osoby, powiat koniński – 117 osób. Możemy liczyć na to, że Września weźmie naszych pacjentów, my weźmiemy ich pacjentów covidowych i podobnie będzie ze szpitalem konińskim.

Radny Mariusz Król – podziękował panu Staroście za deklarację, że ciężki transport materiałów budowlanych, które będą dowożone do bazy w Powidzu będzie odbywał się przez gminę Ostrowite, a nie przez miasto Słupcę i gminę Strzałkowo.

Starosta podziękował radnemu Mariuszowi Królowi za miłe słowa. Ma on  nadzieję, że w dalszym ciągu współpraca będzie opierać się na podobnym zrozumieniu tego, co mówimy do siebie nawzajem. Kwestia organizacji ruchu na tych drogach, które mogą być narażone na zwiększony ruch, zwłaszcza transportu ciężkiego, to jest oczywiście zagadnienie poważne i istotne. Komisja Bezpieczeństwa, która zajmowała się tym tematem nie zaopiniowała pozytywnie tych propozycji, które zostały zgłoszone przez miasto Słupca i przez gminę Strzałkowo, jeśli chodzi o drogi, które krzyżują się z drogą krajową 92. Mówca miał nadzieję, że we współpracy z samorządami gminnymi uda się wypracować taki model transportu, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich i najmniej dotkliwy dla mieszkańców Słupcy i Strzałkowa.

P u n k t  16
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXVIII sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 

Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Gałan

     
Protokółowała:
Żaneta GórczyńskaProtokół Nr XXVII/2020 z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 października 2020 roku.

BR.0002.10.2020

Protokół Nr XXVII/2020
z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 29 października 2020 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz.1300 do godz. 1500.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji on-line uczestniczyło 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów:
-  Nr XXV/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 września 2020 r.
- Nr XXVI/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2020 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 – druk nr 280.
7.    Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020 – druk nr 281.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 – druk nr 282.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się  w szkole wyższej na kierunku lekarskim – druk nr 283.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020  – druk nr 284.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035 – druk nr 285.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – druk nr 286.
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 roku – druk nr 287.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych systemów wspomagających funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Słupcy” – druk nr 288.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 289.
16.    Wolne głosy i wnioski.
17.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokołów:
- Nr XXV/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 września 2020 r.
- Nr XXVI/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2020 r.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły z XXV oraz XXVI sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad
i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 września 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności. Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXV/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 września 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał, pod głosowanie przyjęcie kolejnego protokołu Nr XXVI/2020 z nadzwyczajnej sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności. Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXVI/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

Opinia Komisji:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. informację.

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. informację.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego materiału?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020.

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. sprawozdanie.

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt omawianej uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności. Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/176/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021. (w głosowaniu nie uczestniczyła 1 osoba). Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się  w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt omawianej uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt omawianej uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności. Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/177/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się  w szkole wyższej na kierunku lekarskim ( w głosowaniu nie brała udziału 1 osoba). Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 .

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 284, a autopoprawkę na druku nr 291. Poinformował, że projekt uchwały został omówiony w trakcie posiedzeń komisji w związku z czym zaproponował jego nie odczytywanie.

Wystąpienie Pana Józefa Wziętka - Skarbnika stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji nie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że w projekcie przedstawionych zmian jest element mówiąc o przeprowadzeniu inwestycji w zakresie przebudowy łazienki pomieszczeń biurowych wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej oszacowany na kwotę 100 000 zł znajdujących się w budynku Starostwa przy ulicy Poznańskiej 18. W trakcie rozmowy na komisji budżetu o projekcie uchwały dotyczące stypendiów pan Starosta powiedział, że w chwili obecnej jeszcze niema środków które je zagwarantują. Mówca zaproponował, że w obecnej sytuacji bardziej są potrzebni lekarze a remont może poczekać. Proponuje przesunięcie w pierwszej kolejności środków na zasilenie funduszu stypendialnego, aby podejmując uchwałę jednocześnie potencjalnym zainteresowanym wskazać, że dysponujemy środkami finansowymi. Czy zostaną one wykorzystane i czy będzie zainteresowanie ze strony potencjalnych stypendystów tego nie wiadomo. Można wykorzystać środki na inwestycje, ale należy sprawdzić najpierw czy nie będą bardziej potrzebne na ważniejszy cel, dzięki któremu uzupełni się niedobór personelu medycznego.

Pan Starosta Jacek Bartkowiak powiedział, że remont w budynku przy ulicy poznańskiej 18 nie jest to fanaberia Zarządu a konieczność w celu poprawienia warunków pracy urzędników starostwa i tych osób, które korzystają z pomieszczeń. Stan techniczny budynku jest dramatyczny, żeliwne rury, wymagają wymiany jeśli nie wykona się tego teraz stan będzie się pogarszał. 100 000 przeznaczamy świadomie i celowo aby poprawić warunki tamtych pomieszczeniach, które chcemy przy okazji wyremontować znajduje się pomoc prawna, Wielkopolska Izba Rolnicza. Obecnie jest mniejsza liczba interesantów właściwszego momentu na to nie znajdziemy. Natomiast kwota przeznaczoną na stypendia lekarskie, to na najbliższej sesji zaproponujemy państwu przesunięcie środków budżetowych i innych zamian na ten cel i zapewniam, że te środki się znajdą. Uwagę pana radnego Kasprzyka jest jak najbardziej sensowna i trafna. Bądźmy spokojni o to, że znają się również pieniądze na stypendia lekarski.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że jest daleki od określenia tego fanaberią zarządu, ale w obecnej sytuacji wskazuje, że uchwała dotycząca kwestii stypendiów miała by większy wydźwięk gdyby dotarło do potencjalnych stypendystów że dysponujemy środkami na ten cel co pozwalało by mu poczuć bezpieczeństwo. Inne powiaty, również zauważyły potrzebę pozyskania młodych lekarzy co jest bardzo dobrą oznaką. Mówca uważa, że płatności za remont zostaną wyfakturowane w przyszłym roku. W związku z czym uważa, że można obecne środki finansowe przesunąć i przeznaczyć na sfinansowanie stypendiów.
Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że jest coś takiego dyscyplina finansów publicznych i nie mają środków, które są zapewnione i przeznaczone na ten cel, jakim jest remont nie jesteśmy w stanie tego rozpocząć.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 14 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 12, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką. Rada Powiatu 14 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym” (w głosowaniu nie brała udziału 1 osoba) podjęła uchwałę XXVII/178/2020 z dnia 29 października 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035 – druk nr 285.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że członkowie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaakceptowali projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.   

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Rada Powiatu 14 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę ( w głosowaniu nie uczestniczyła 1 osoba). Autopoprawka stanowi załącznik nr 16, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką. Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 14 głosami „za” i 2 głosami „przeciw” podjęła uchwałę Nr XXVII/179/2020  z dnia 29 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035 (w głosowaniu nie uczestniczyła 1 osoba). Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?


W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę (2 osoby nie uczestniczyły w głosowaniu). Autopoprawka stanowi załącznik nr 20, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie (2 osoby nie brała udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr XXVII/180/2020  z dnia 29 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.


P u n k t  13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 roku.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński, powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również ten projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności. Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/181/2020 z dnia 29 października 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych systemów wspomagających funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Słupcy”.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie
z listą obecności. Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/182/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych systemów wspomagających funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Słupcy”. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński, powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Dyskusja:

Radny Mariusz Król Panie zapytał,  czy  od 1 października zawarto z panem dr. Aleksandrem Słomiński umowę o pracę?

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że obecnie nie ma umowy ze szpitalem. Szpital jest w trakcie procedury wyłonienia podmiotów, które będą udzielać świadczeń w zakresie ginekologii położnictwa na oddziale ginekologiczno-położniczym SP ZOZ.

Radny Mariusz Król powiedział, że obecnie pan dr Słomiński nie ma żadnej umowy o prace związanej ze szpitalem. Co jest głównym argumentem uzasadnienia projektu uchwały, którą została przedstawiona. Mówca poprosił o wyjaśnienie sensu odwoływania pana doktora z Rady Społecznej?

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że została wszczęta procedura w związku z wnioskiem dyrektora SP ZOZ złożona z lipcu br. W związku z czym Starosta wystąpił do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej o wskazanie osoby, która będzie przedstawicielem reprezentującym lekarzy. Otrzymano z dość dużym opóźnieniem odpowiedź Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w której został wskazany jako przedstawiciel lekarzy w Radzie Społecznej SP ZOZ pan dr Krzysztof Połeć. W związku z tym, kolejnym krokiem wynikającym z wcześniejszych działań jest powołanie wskazanego przez Wielkopolską Izbą Lekarską przedstawiciela i zastąpienia obecnego.

Radny Mariusz Król poprosił o przedstawienie kandydatury nowej osoby, chciałby dowiedzieć się kilku zdań na temat jego działalności i z jakiego powodu właśnie ta kandydatura została wskazana jako przedstawiciela Izby Lekarskiej do Rady Społecznej Szpitala?

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że nie jest naszą rolą omawianie dorobku zawodowego kandydata wskazanego przez Izbę Lekarską. Pan dr Krzysztof Połeć jest lekarzem Wojewódzkiego Szpitala w Koninie i przedstawicielem środowiska lekarskiego w izbie lekarskiej. Istotna jest to, że jest to osoba wskazana przez organizację, która na mocy ustawy desygnuje swoich przedstawicieli do rady społecznej.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że sytuacja faktycznie była omawiana na którejś z poprzednich sesji. Mówca nie rozumie kwestii w której udział Pana doktora jako członka Rady Społecznej był sporny od samego początku ze względu na łączący stosunek pracy ze szpitalem. Radny pamięta jak mecenas tłumaczył kwestie  głosowania, gdzie pan doktor nie powinien zasiadać w Radzie Społecznej szpitala.  Mówca pamięta, że przy podejmowaniu uchwały o środkach bankowych licząc jego głos uchwała nie uzyskałaby akceptacji. Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy dużo się zmieniło w kwestii tego jakie decyzje Rada Społeczna. Mimo wielu przeszkód prawnych pan doktor został jej członkiem. W czasie ustania tych przeszkód członek tej komisji zostaje odwołany.  Dlaczego nagle to zaczęło przeszkadzać panu dyrektorowi. Jak się przedstawia stan prawny podejmowanych uchwał w poprzednim składzie komisji?

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że Rada Społeczna ma funkcje opiniodawcze. Nie podejmuje żadnych uchwał, które niosą za sobą bezpośrednie skutki prawne i finansowe. W związku z tym nie mówimy tutaj o tym, że uchwała czy opinia rady wyrażana w formie uchwały ma znaczenie wybiegające poza i tylko wyłącznie poza opiniodawcze. Nic się w tej sprawie nie zmieniło i nikt nie zmieniał regulacji prawnych jej funkcjonowania. Rada Społeczna pełni w Polskim systemie prawnym określoną już wcześniej rolę. Wszelkie działania, które miały zmierzać do podniesienia rangi tego działu społecznego są poza nami. Poza możliwości ustawodawcze Rady Powiatu, Zarządu Powiatu. Stan prawny wraz z pracami komisji statutowej nad statutem powiatu słupeckiego występowaliśmy też do prawników wojewody o wyrażenie opinii dotyczącej legalności bądź nielegalności zasiadania w Radzie Społecznej osoby związanej stosunkiem pracy z ze szpitalem i uzyskaliśmy odpowiedzi, że jest to właściwe. Chcąc uporządkować ten stan prawny wystąpiono z taką propozycją, aby skład rady zmienić. Niezależnie od tego czy istnieje w tej chwili stosunek pracy między szpitalem, a panem dr. Aleksandrem Słomiński pan dyrektor szpitala podtrzymał wniosek o odwołanie dr. Słomińskiego ze składu rady. Z takim wnioskiem występujemy również do państwa. Na mocy ustawy są 3 przesłanki, które wskazują na możliwość odwołania członka rady społecznej jedną z nich jest właśnie wniosek dyrektora szpitala.

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności. Rada Powiatu 9 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” oraz 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę Nr XX/183/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.


P u n k t  16
Wolne głosy i wnioski.

Radny Bogdan Kukulski zapytał o aplikowanie do Urzędu Marszałkowskiego, wniosku o środki z tzw. programu „bezpieczne przejście” miało być na wysokości ulicy Korwińskiej w Piotrowicach. Projekt obejmował przejście z wysepkami itd. Program został rozstrzygnięty, możliwość pozyskania środków w wysokości 80% czy udało się pozyskać te pieniądze? i W miejscowości Kochowo mieszkańcy dopytują się o termin rozpoczęcia prac remontu drogi?


Pan Czesław Dykszak – wicestarosta powiedział, że wniosek został skierowany do Urzędu Wojewódzkiego konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na zgłoszonych 66 wniosków przekazanych do dalszej procedury zakwalifikowano 20. Niestety nasz się nie znalazł w 2 etapie. W miejscowości Piotrowice zaplanowano realizację 2 przejść. Pierwsze zostało wykonane kolejne zostanie zrealizowane z przedłużeniem chodnika do końca roku. Realizacja planowana jest ze środków własnych.  W temacie prac drogowych w miejscowości Kochowo umowa zostanie podpisana w dniu jutrzejszym. Mówca ma nadzieję, że prace rozpoczną się na początku listopada br.


Pan Przewodniczący zapytał o  kwotę na jaką został rozstrzygnięty przetarg na drogi objazdowe?
Pan Czesław Dykszak odpowiedział, że jest to niecałe 7 mln.


Radny Mariusz Król pan starosta informował nas dzisiaj, że mamy na chwilę obecną w naszym powiatowym szpitalu 39 łącznie łóżek przeznaczonych na leczenie pacjentów zarażonych wirusem COVID – 19.Czy są jakieś zagrożenia, że nasz szpital może zostać szpitalem jedno imiennym? Pytanie zadaje w trosce o pacjentów tzw. niecovidowych obawiających się o udzielana im pomoc medyczną. Mówca przedstawił wniosek mieszkańców, którzy są umówieni na różnego rodzaju badania w Słupeckim szpitalu, którzy nie zawsze przyjeżdżają autami a zbliża się zima i ci ludzie czekający w kolejce do tego namiotu, czy jest jakaś szansa o jakiś większy namiot aby ci ludzie mogli się jakiś sposób schronić? Przed deszczem i zimnem? W trosce o ich zdrowie i  bezpieczeństwo radny chciałby wnioskować do pana starosty bądź  pana dyrektora szpitala o postawienie właśnie takiego namiotu. Nawiązując do odpowiedzialności za zwolnienie dyrektor szpitala, na ostatniej nadzwyczajnej sesji zapytałem pana dyrektora o koszty związane ze zwolnieniem pani dyrektor Wiśniewskiej. Sesja odbyła się 30 września i niezwłocznie otrzymał pismo podpisane przez pana zastępcę głównego księgowego mgr. Tadeusza Jasińskiego i w piśmie opiewa kwota 187 665,90 zł. Mówca chciałby uzyskać odpowiedź w jaki sposób zarząd ponosi za to odpowiedzialność oraz z jakich środków, pieniądze zostały wypłacone? Zarówno pani Wiśniewskiej jak również innym osobom związanym z całym procesem zwolnienia ówczesnej pani dyrektor? Adwokatów pierwszej i  II instancji. Z jakiego paragrafu, z jakiego konta, zostały te blisko 200 000 złotych poniesione przez Powiat Słupecki?


Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że obecnie mamy decyzję wojewody o 35 łóżkach obserwacyjne zakaźnych i 4 obserwacyjnych. Dzisiaj na wideo konferencji, która zakończyła się tuż przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu Wojewoda oraz pani dyrektor Agnieszka Pachciarz szefowa Wielkopolskiego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia obszernie informowali o konieczności wydzielenia w szpitalach powiatowych co najmniej kilkuset łóżek zakaźnych w związku z gwałtownie rosnącą liczbą zakażeń. W tej chwili Wielkopolska jest na pierwszym miejscu w kraju, jeśli chodzi o liczbę przypadków zakażenia. W związku z tym nieuchronne jest przekształcanie kolejnych oddziałów i kolejnych szpitali w szpitale zakaźne. Najprawdopodobniej nas to również czeka. Szpital jest po to, aby leczyć choroby, w tej chwili najpoważniejszym, choć oczywiście nie jedynym zagrożeniem jest pandemia, z którą radzimy sobie przez ostatnie pół roku.  O decyzji Wojewody będziemy państwa informować. Na dzień dzisiejszy stan jest taki jak przedstawia sprawozdanie. W kwestii oczekiwania na pobranie wymazu padały różne propozycje. Postawienie kontenera, w którym ludzie mogliby się ogrzać czy postawienie większego namiotu spowoduje najprawdopodobniej efekt zarażenia u wszystkich. Oczywiście można zastanowić się nad wprowadzeniem rejestracji telefonicznej na godziny. Obawiam się, że przy tym sposobie pracy czy pobieranie wymazów to nie będzie możliwe. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nasz szpital czy właściwie zespół, który działa w tym namiocie ustawionym obok, budynku przychodni obsługuje nie tylko mieszkańców naszego powiatu. Nie ma możliwości, żeby stworzyć takie ramy aby mieszkańcy naszego powiatu mieli pierwszeństwo kolejność do pobrania wymazu, nie ma też rejonizacji w przypadku tego typu badań. Przeprowadzane jest z wciągu jednego z dnia ponad 300 wymazów dla mieszkańców powiatu Słupeckiego, Wrzesińskiego, Gnieźnieńskiego, Konińskiego. Każdy kto przyjeżdża, zazwyczaj jest obsługiwane jak do tej pory. Chyba tylko raz czy 2 w ciągu tych ostatnich tygodni zdarzyła się sytuacja, braku testów i nie można było więcej zrealizować. Nie można dopuścić do tego, żeby te wirusy się mieszały między poszczególnymi pacjentami. Pytanie o wypłaconych środkach pieniężnych dla byłej pani dyrektor szpitala należy zapytać w SP ZOZ ponieważ odprawa została wypłacona z ich budżetu. Można zadać pytanie, kto był odpowiedzialny za podpisaną umowę z byłą panią dyrektor , zawartą przez poprzednika, w której nie było klauzuli dotyczącej możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy. Jedynym sposobem było zwolnienie dyscyplinarne, ponieważ kodeks pracy nie przewidywał innych możliwości. Rozprawa w sądzie pracy zakończył się częściowym sukcesem zwolnionej pani dyrektor, która nie została przywrócona do pracy a wypłacono jej trzymiesięczne pobory. W tym okresie, którego wypowiedzenie dotyczy są trzymiesięczne pobory.


Radny Andrzej Kasprzyk zapytał, czy szpital jest odpowiednio zabezpieczony w środki ochrony osobistej? Poprosił o sprostowanie informacji dotyczącej podwyżek wynagrodzeń służb medycznych. Ludzie stojący na ulicy, na chodniku powinno się dla nich poszukać rozwiązania co powinno być wyzwaniem dla dyrekcji szpitala. Sytuacja finansowa szpitala to kolejna sprawa bacznie analizowana przez mówce. Gdyby nowa część szpitala oddana była na czas można byłoby z niej skorzystać z przeznaczeniem dla pacjentów niecovidowych?
Radny Przemysław Niezbecki wypowiedział się jako uczestnik a nie obserwator wydarzeń w szpitalu. Sprawa kolejek do badań nie jest rozwiązana nigdzie. Nie ma możliwości rozłożenia dodatkowych namiotów, nie można mieszać pacjentów mających objawy z pacjentami bezobjawowym. W odpowiedzi na pytanie radnego Mariusza Króla odnośnie utworzenia szpitala jedno imiennego i ewentualnych niedogodności dla pacjentów naszego powiatu, pacjenci z covidem, to też pacjenci naszego powiatu. Każdy szpital w Wielkopolsce codziennie dostaje pisma o  nakazujące zwiększenie ilości łóżek o 57 o 10 o 1 łóżko intensywnej terapii od 2 łóżka intensywnej terapii i tak naprawdę codziennie te łóżka przybywają. Więc w obecnej sytuacji mówca nie wiem czy i nie jest lepsze staną się o szpitalne jednoimiennym i pozyskiwanie z tego określonych benefitów. Tylko szpital jednoimienny ma pierwszeństwo w pozyskiwaniu leków, pozyskiwaniu środków ochrony osobistej itp. Na wynagrodzenie personelu, również przeznaczane są dodatkowe pieniądze. Tak naprawdę idąc torem, obecnej sytuacji za miesiąc, wszystkie łóżka w szpitalu będą łóżkami covidowymi, mimo że nie zostaniemy szpitalem jedno imiennym.


Radny Mariusz Król powiedział do pana Starosty, że mówiąc o namiotach nie miał na myśli pacjentów czekających na wymaz. A pacjentów niecovidowych.


Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że być może źle zrozumiał, jeśli chodzi o tych pacjentów, radny ma racje i należałoby pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu ich. W kwestii zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej, szpital jest w nie zabezpieczony istnieje  problem finansowym, zwłaszcza rękawiczki jednorazowe znacznie podrożała a koszt zakupu jest w tej chwili przynajmniej 4/5 -krotnie wyższy niż to było jeszcze np. wiosną. Podwyżki dla pracowników obecnie część personelu ta, która pracuje z pacjentami covidowymi na oddziale zakaźnym otrzymała już aneks do umów zakładający dodatki specjalne. Pieniądze zabezpieczył na ten cel szpital, wygospodarowana w części ze środków własnych, części z dotacji którą udzielił Zarząd Powiatu z puli środków przeznaczonych na walkę z pandemią.  Kolejne podwyżki są przedmiotem procedowania przez parlament.  Dopóki nie ma ustawy o nich nie można wypłacić pieniędzy. Czy istnieje możliwość oczekiwania w samochodzie na wymaz, z tym jest problem odpowiedniego zlokalizowania. Sytuacja finansowa szpitali powiatowych w ogóle w Polsce jest coraz gorsza i to niezależnie od tego, w jakim powiecie się znajduje. Chyba nie ma takiej placówki Powiatowej w tej chwili. Szpital zmienił bank, z kredytem obrotowym też nie będzie, wiemy, że okres rozliczeniowy kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia został przedłużony o kolejne pół roku.  W tej chwili ten kontrakt obowiązuje do lipca 2021 i wg. tego kontraktu, wg. jego wysokości wypłacane są środki, jeśli szpital nie zdecyduje się na inny sposób rozliczania, ale o tym szczegółowo na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że ma oddany piękny szpital, wzorcowy pustostan i mówca do tego zmierza. Szpital oddany uchwałą w lutym. Kiedy nastąpi przekazanie do użytkowania. Zróbmy coś żeby on zaczął funkcjonować, w ocenie mówcy obiekt już niszczeje. Radny prosi o więcej determinacji ze strony Zarządu.

Pan Jacek Bartkowiak nie sądzę, żeby ktoś się obraził z tego powodu, że pan Radny dba o finanse szpitalne,  zasługuje to na szacunek i uznanie i każdy głos nawet dotkliwie krytyczny jest cenny, bo czasem można pewne rzeczy zrobić inaczej.  Mówca powiedział, że jeśli chodzi o sposób rozumienia tych samych spraw to myśli, że jednak są bardzo różne sposoby rozumienia, ponieważ radny Kasprzyk przyjął kiedyś za punkt honoru udowodnienie zarządowi, że w sprawie otwarcia nowej części szpitala, działa zbyt wolno. Przypomina, że w lipcu miała miejsce awaria, której skutki do dziś nie zostały usunięte. Do końca października wykonawcy zobowiązali się oddać obiekt. Na początek listopada mamy umówione spotkanie z wykonawcami, które mam nadzieję będzie spotkaniem ostatnim. Mówienie o tym, że szpital został oddany w lutym i do tej pory stoi pusty i niszczeje jest niewłaściwe, ponieważ szpital nie został oddany, nie został przekazany przez powiat dla SP ZOZ.  Kwestią podstawowa i wciąż nierozstrzygniętą jest kwestia środków, które są niezbędne do tego, żeby ten szpital wyposażyć.  Jeśli radny Kasprzyk ma pomysł gdzie znaleźć brakujące 5 000 000 to bardzo chętnie taką poradę Starosta przyjmie.

Pan Przewodniczący powiedział, że przyjmuje jako dobrą monetę, że koniec awarii sprawi, że koniec października będzie się wiązał z tym, że będą podejmowane uchwały dotyczące przekazywania stopniowego szpitala na rzecz SP ZOZ. Ze swej strony deklaruje, że jeśli będzie taka konieczność, można się spotykać co tydzień, aby przyspieszyć przekazanie SP ZOZ nowego budynku.  

Radny Andrzej Kasprzak powiedział, że w programie naprawczym pan dyrektor wskazał szeroki wachlarz możliwości na pozyskanie środków ale nie wolno mu przeszkadzać Radny zapytał czy zostały wypłacone pracownikom nagrody z okazji dnia pracownika samorządowego?

Pan Jacek Bartkowiak odpowiedział, że w starostwie nie zostały wypłacone żadne nagrody.

Radny Przemysław Niezbecki powiedział do radnego Andrzeja Kasprzyka, że jest wyjątkowo złośliwy odnośnie pana dyrektora szpitala, który to jest specjalista zdrowia publicznego, doktorem nauk medycznych i wirusologii.  Jednym z nielicznych w Polsce.  Jesteśmy szczęściarzami, że akurat w okresie pandemii zarządza szpitalem. Doskonale wie jak prowadzić jednostkę w okresie pandemii.

P u n k t  17
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXVII sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego.
          
Przewodniczący Rady Powiatu 

Piotr Gałan


Protokółowała:
Paulina Majchrowicz

Protokół Nr XXV/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 24 września 2020 roku.

 

BR.0002.8.2020

 

Protokół Nr XXV/2020

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 24 września 2020 roku.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1300 do godz. 1700.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XXV sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, wójtów i burmistrzów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Radny Mariusz Król – zgłosił wniosek, aby punkt 23 - „Podjęcie uchwały w sprawiepozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej” rozpatrywać w punkcie 6 zaproponowanego porządku obrad.

Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego z koszem i drabiną dla OSP w Ostrowitem” – jako punkt 19.

Następnie mówca zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad obecnego punktu 19 – „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, jaki jest powód wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy?

Radny nie uzyskał odpowiedzi.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący przesunięcia w porządku obrad punktu 23 - „Podjęcie uchwały w sprawiepozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej” do punktu 6.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie wyraziła zgodę na ww. zmianę. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący rozszerzenia porządku o punkt 19 – „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego z koszem i drabiną dla OSP w Ostrowitem”.

Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 19 – „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”.

Rada Powiatu 9 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” wyraziła zgodę na ww. skreślenie z porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad przebiegał następująco:  

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 6 sierpnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
 7. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.
 8. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
 10. Informacja o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
 11. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
 12. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.
 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Strzałkowo w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3040P”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego z koszem i drabiną dla OSP w Ostrowitem”
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Ostrowite.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2020, 2021 i 2022.
 23. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w roku 2020.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Słupeckiego do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.  
 25. Podjęcie uchwały w sprawiepozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
 26. Wolne głosy i wnioski.
 27. Zakończenie obrad. 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez konieczności odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXIV/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybył radny Czesław Dykszak (16 obecnych).

P u n k t  6

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 274. Projekt uchwały był omawiany na wszystkich Komisjach Stałych Rady Powiatu, a zatem proszę kolejno Przewodniczących o opnie.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja nie wyraziła opinii o projekcie uchwały.

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Radna Anna Kusiołek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 2 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”.

Dyskusja:

Radny Czesław Dykszak – Wicestarosta powiedział, że jeśli chodzi o realizację inwestycji obronnych to na dzień dzisiejszy wygląda ona następująco: pierwsza najważniejsza to rozbudowa drogi Kochowo – Niezgoda i budowa nowego odcinka drogi Niezgoda – Powidz, czyli tej drogi, która ma być zamknięta. Na dzień dzisiejszy mamy wyłonionego wykonawcę, jest podpisana umowa na prawie 62 000 000 zł., - termin wykonania do 15 grudnia 2021 roku.  Na tej drodze zaczęły już się pomiary geodezyjne i badania geologiczne. Druga część do tej umowy to podpisany aneks na 10 000 000 zł. z przeznaczeniem na remont dróg gminnych gminy Powidz i gminy Słupca, obejmuje ona również budowę kanalizacji deszczowej w Powidzu i remont kanalizacji odprowadzającej  wody z ulic Strzałkowskiej i Witkowskiej oraz remont nawierzchni ulicy Strzałkowskiej do cmentarza przy skręcie na Polanowo. Remont dróg od Powidza przez Polanowo w kierunku Kochowa i drogi Gminy Słupca przebiegającej przez Kochowa to skrzyżowania do Kochowa. Na remont tej dróg został ogłoszony  przetarg, który ma on rozstrzygnięty 7 października br. po podpisaniu umowy rozpocznie się remont tej drogi, który ma się zakończyć 30 grudnia br. Drugą umowa jest podpisana na drogę 2161P Powidz – Ługi – 4 km; na dzień dzisiejszy opracowywany jest projekt na remont tej drogi, który ma być skończony z otrzymaniem decyzji środowiskowej i pozwoleniem na budowę do 15 grudnia br. W drugiej połowie grudnia planowane jest ogłoszenie przetargu na jej wykonanie i rozpocząć budowę w przyszłym roku, prawdopodobnie od lutego, jeśli oczywiście nic nie stanie na przeszkodzie. Kolejna umowa dotyczy, pobudowania obwodnicy Powidza, Przybrodzina na drogę prowadzącą z Powidza do Smolnik do drogi 262. Na tą inwestycję realizowane jest program funkcjonalno – użytkowy, który ma się zakończyć wydaniem decyzji środowiskowej. Inwestycja ta, zgodnie z planem powinna być zakończona do końca listopada po czym planowane jest ogłoszenie przetargu. Planowane zakończenie inwestycji na drogach obronnych to rok 2023.

Pan Michał Klotschke – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy omawiając wyświetloną na rzutniku mapę powiedział, że realizacja pierwszego etapu inwestycji ma się zakończyć 15 grudnia br. i zapewnić ma ona przejezdność pomiędzy Strzałkowem i Powidzem. Pierwsza inwestycja Niezgoda – Kochowo  to rozbudowa odcinka drogi powiatowej – gruntowej na odcinku ok. 4 km – poszerzenie pasa drogowego i wykup gruntów; w miejscowości Posada – budowa  nowego odcinka pomiędzy Niezgodą, a Powidzem. Na dalszym odcinku druga umowa pomiędzy Powidzem, a miejscowością Ługi – ok. 4 km.; termin realizacji prac projektowych do 15 grudnia br. następnie będzie ogłoszone postępowanie przetargowe; przewidywany termin rozpoczęcia robót: od lutego 2021 roku.  Trzecia inwestycja to budowa obwodnicy Powidza, Przybrodzina w formie nowego odcinka przebiegu drogi 3042P z włączeniem w obrębie Hutki za pomocą ronda i dalej na etapie rozbudowy odcinka istniejącego drogi powiatowej w kierunku drogi wojewódzkiej, czyli dojazd do Orchowa, Mogilna. Pierwszy odcinek – obszar czerwone jest to obszar, na którym zamykamy odcinek drogi powiatowej, czyli jadąc do Powidza po lewej stronie mijamy pas startowy, dojeżdżamy do miejscowości Powidz Dolina do tego momentu działka drogowa na powierzchni ponad 5 ha jest wnioskowane przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury o przekazanie jej w trwały zarząd i zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych konieczne jest podjęcie stosownej uchwały o wyłączeniu do końca trzeciego kwartału tego roku. Firma Budimex, która jest realizatorem umowy zawartej z Zarządem Powiatu rozpoczęła już prace projektowe, w tym usuwanie kolizji na priorytetowym odcinku od Niezgody do Posady, który będzie tym pierwszym wskazanym przez Wojsko etapem całości drogi wiążącym do wykonania. Na dalszym etapie wykonania budowy nowego odcinka powstaną nowe nawierzchnie, aby jak najszybciej zapewnić przejezdność. Na dzień dzisiejszy dodatkową dotacją i aneksem do pierwszej umowy tej pierwszej dużej inwestycji Niezgoda – Kochowo i Niezgoda – Powidz zostały przyznane dodatkowe środki na wykonanie tzw. dróg objazdowych, czyli wyremontowanie odcinka drogi gminnej na terenie gminy Słupca i na terenie gminy Powidz dalej biegnąc do Powidza wieszają przy cmentarzu w Powidzu oraz na wyremontowanie odcinka 350 m drogi powiatowej ulicy Strzałkowskiej i drogi gminnej 160 m ulicy Nowej. Oprócz remontu nawierzchni, chodników, poboczy, rowów będzie również wykonywana przebudowa wraz z remontem kanalizacji deszczowej, która ma zapewnić odpowiednie odwodnienie całej ulicy Witkowskiej znajdującej się w przebiegu drogi 2161P. Obecnie po zatwierdzonej organizacji ruchu przez zarządzającego ruchem na odcinku nr 3, czyli wyremontowanym celem dokonania objazdu do miejscowości Powidz powstaje ograniczenie tonażu do 3,5 tony, więc wszystkie pojazdy osobowe, które będą się poruszały zarówno z północnej części powiatu do Słupcy, jak i na odwrót będą miały pełen dostęp. Dla pojazdów powyżej 3,5 tony, jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji, żeby łącznie z wykonaniem pełnego oznakowania im również zapewnić przejezdność. Całość ruchu, który obecnie przebiegał przez Strzałkowo w kierunku Powidza zostanie przeniesione dalej, na skrzyżowaniach zmieni się oznakowanie, żeby wskazać ruch pojazdów do 3,5 tony.

Radny Mariusz Król – odnosząc się do wystąpienia przedmówcy powiedział, że w swoim wystąpieniu zapomniał o odcinku drogi od autostrady do miejscowości Niezgoda, jakie są na tę chwilę dokumenty przygotowane przez ówczesny Zarząd Powiatu Słupeckiego, ponieważ były już takie uzgodnienia poczynione z gminami, których bezpośrednio ten temat dotyka? Mówca powiedział, że  i posiada pełną dokumentację spotkań, które odbywały się w 2017 roku do dnia utraty władzy przez poprzedni Zarząd.

Pan Michał Klotschke – odpowiedział, że 2 sierpnia 2018 roku odbyło się spotkanie tzw. rada techniczna w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy, na którym m.in. przez zostały przekazane przez wojsko informacje, dotyczące finansowania odcinków dróg, informacja dotycząca konieczności zamknięcia odcinka drogi powiatowej Niezgoda – Powidz, co jest oczywiście spowodowane planami rozbudowy jednostki wojskowej. W imieniu samorządowców zgłoszono konieczność wykonania kolejnych odcinków dróg związanych z obsługą bazy wojskowej tj. budowy nowe odcinka drogi Niezgoda – autostrada A2; budowy obwodnicy Powidz, Przybrodzin oraz rozbudowy odcinka drogi powiatowej 3042P do drogi wojewódzkiej 262 jak również rozbudowy drogi powiatowej 2161P relacji Powiedz – Ługi oraz rozbudowy dróg gminnych na terenie gminy Powidz tj. ulicy Witkowskiej pozwalający na bezpośredni dojazd w kierunku lotniska. W tym roku został ponownie przestawiony program inwestycyjny, ponieważ nie było zawartej umowy na połączenie Niezgody z autostradą A2, który wskazuje się dwie koncepcje przebiegu tej drogi. Program został przesłany w maju, w czerwcu Starosta otrzymał informację, z której wynika ustalenie finansowania na najbliższe lata w kwestii wykonania pierwszego etapu, czyli połączenia Niezgody z istniejącym odcinkiem drogi betonowej, jadąc dalej do Sierakowa, skręcając w kierunku Babina i dalej wzdłuż torów biegnąc do drogi K92. Z wysłanej odpowiedzi do Departamentu Infrastruktury przy Ministerstwie Obrony Narodowej wynika, że powinno się wykonać taką drogę  jednym etapie w ciągłości, nie dzielić jej na dwie inwestycje.

 

Radny Piotr Gałan – zapytał, czy koncepcja przyjęta przez poprzednie władze powiatu została realizowana, czy została stworzona nowa koncepcja budowy dróg obronnych?

Pan Michał Klotschke – odpowiedział, że nic nie zostało odrzucone w jednym z pierwszych wariantów zgłoszona została konieczność wykonania kolejnych odcinków związanych z obsługą bazy wojskowej, czyli Niezgoda – A2, obwodnice Powidza i Przybrodzina i rozbudowa odcinka drogi 3040P w połączeniu do 262 drogi wojewódzkiej, rozbudowy 2161P Na terenie gminy Powidz rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących odcinek od oczyszczalni ścieków do lotniska i od lotniska do jednostki wojskowej przy ulicy Witkowskiej. Jedyne, co się zmieniło to nazewnictwo, które została wskazana przez Ministerstwo Infrastruktury, gdzie zostało ono zastąpione numerami umów.

Radny Piotr Gałan – zapytał, kto miał być wykonawcą pierwszej koncepcji?

Pan Michał Klotschke – odpowiedział, że dopóki się nie zmieniły przepisy była taka możliwość, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogła wykonywać tego typu inwestycje po zmianie ustawy o drogach publicznych zadania zostały przejęte przez powiat. Z posiadanego protokołu wynika, że Powiat Słupecki będzie prowadził tę inwestycję i takie ustalenia przyjęto.

Radny Piotr Gałan – powiedział, że jest w posiadaniu notatki z 27 kwietnia 2018 r. ze spotkania samorządowców z przedstawicielem Ministerstwa Infrastruktury w Poznaniu z której wynika, że poprzedni Zarząd jednak miał pewne obawy, co do realizowania tej inwestycji i zawarł takie uwagi: „z uwagi na fakt, że pojęcie właściwy kompetencyjnie inwestor odnosi się w chwili obecnej do starosty i właściwego wójta zarządzający drogami powiatowymi i gminnymi warunkujemy podjęcie się rozpoczęcia i realizacji inwestycji wcześniejszym całkowitym zabezpieczeniem finansowania ze źródeł zewnętrznych”, kto podpisywał i na jakiej decyzji się opierał etapując budowy drogi? Zdaniem mówcy zagrożona jest realizacja inwestycji Niezgoda – autostrada A2. Poprzedni Zarząd również miał wątpliwości: „warunkujemy zamknięcie drogi powiatowej 3040P wcześniejszym wybudowaniem lub zorganizowaniem drogowego połączenia Powidza ze Słupcą i budową odcinka drogi Niezgoda – Kochowo”. Radny zapytał, na jakim etapie jest wybudowanie drogowego połączenia między Powidzem, a Słupcą i odcinka Niezgoda – Kochowo?

Radny Czesław Dykszak – powiedział, że przytoczone przez Przewodniczącego zapisy z protokołu są prawdziwe i zostały one wraz
z ustaleniami przebiegu dróg, pismem wystosowanym przez Starostę Mariusza Rogę skierowane do Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej. W piśmie tym zobowiązuje się realizować założenia etapowania inwestycyjnego wg schematu: etap pierwszy opracowanie kompletnej dokumentacji dla całego zadania inwestycyjnego oraz budowa odcinka Powidz – Niezgoda, przebudowa drogi Niezgoda – Kochowo; etap drugi budowa drogi Powidz – Smolniki i etap trzeci Niezgoda – autostrada A2. Następnie mówca przedstawił całą korespondencję w zakresie ustaleń, finansowania i realizacji inwestycji dróg obronnych.  

Radny Piotr Gałan – powiedział, że dziś będziemy głosować zamknięcie drogi od Strzałkowa do Niezgody, a poprzedni Zarząd nigdy nie odrzucił koncepcji łącznika z autostradą i być może Starosta Roga zgodził się na etapowanie, ale nie zawarł żadnej umowy, a z koncepcji łącznika z autostradą nie zrezygnował. Obecnie mamy wybudowane dwa łączniki wokół bazy, natomiast trzeci łącznik z autostradą dzisiaj jest na etapie włączenia w K92 z drogą łączącą Słupcę i Strzałkowo. Proszę ocenić, jaka obecnie jest przepustowość, a jaka będzie jeśli włączymy w nią wojska amerykańskie.

Radny Mariusz Król – powiedział, że jeśli dzisiaj uda się przegłosować zamknięcie tej drogi, to co z mieszkańcami gminy Powidz, Orchowo, pracownikami dojeżdżającymi do jednostki wojskowej ze Słupcy i innych miejscowości naszego powiatu? Dlaczego, w pierwszej kolejności jest pobudowanie drogi Powidz – Smolniki Powidzkie,  co o tym zadecydowało
i z kim to zostało uzgodnione? Załóżmy, że to droga będzie zamknięta, to gdzie pójdzie ruch pojazdów powyżej 40 ton? Oczywiście pójdzie przez Piotrowice, gdzie powiatu nie stać nawet na 50 m chodnika, a zniszczymy tę drogę po stokroć od stanu, który mamy obecnie. Ponadto, ruch ten pójdzie przez Słupcę, która będzie się jeszcze bardziej korkowała. Potężne auta będą jeździły zarówno przy kościele, jak i przy szkole podstawowej, czy to jest dobre rozwiązanie? 7 lipca br. na posiedzeniu Zarządu Powiatu podjęto jednogłośnie decyzję, więc zapytał członków zarządu, czy zapoznali się z tą koncepcją zastrzeżoną o której wspominał pan Wicestarosta, bo z protokołu posiedzenia zarządu nic nie wynika. Nie było żadnych pytań, żadnej dyskusji w tej materii, wiem również z tego posiedzenia, że gmina Powidz wystosowała swoje stanowisko w tej sprawie, które chciałby poznać? Zapytał, co ze stanowiskami Miasta Słupca i Gminy Słupca?  Mówca poprosił radnych o rozwagę w podejmowaniu przedmiotowej uchwały.

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że rozumiem, iż po zamknięciu „betonki” wojsko dostaje „carte blanche” na budowę bazy, w związku z tym pytanie, którędy setki tysięcy ton materiałów budowlanych pojadą, którą drogą? Jeżeli to faktycznie ma się odbyć przez Strzałkowo, Słupcę, Piotrowice to przez kolejne lata nie znajdzie pieniędzy na remonty tych rozjeżdżonych przez ciężarówki dróg?

Starosta odpowiedział, że „betonka” będzie wyłączona z ruchu publicznego, natomiast będzie służyć nadal wojsku, będzie przegrodzona na wysokości Niezgody. Natomiast nie znamy jeszcze daty, kiedy ona zostanie faktycznie wyłączona z ruchu, bo z tych zapewnień, które od wojska uzyskaliśmy to nie wynika dokładnie nic poza tym, że uchwała podjęta przez Wysoką Radę będzie miała moc obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Nie jest jeszcze znana konkretna data zamknięcia tej drogi. Łącznie z funduszy NATO i ze środków Rządu Polskiego w jednostkę wojskową w Powidzu i budowę dróg obronnych zostaną zainwestowane 4 miliardy złotych. Niewątpliwie największe uciążliwości będą dla przeciętnego użytkownika drogi, który codziennie dojeżdża do Słupcy
i będzie musiał korzystać z objazdów. Reasumując mówca powiedział, że nie chciałby, żebyśmy popadali w przesadę w hasłach, że koniec świata nastąpi, że będzie droga śmierci, bez przesady.

Radny Piotr Gałan – powiedział, że nie jest wielkim strategie, ale aż prosiło się, żeby zamienić kolejność realizacji inwestycji. Jeżeli poprzedni Zarząd nie zawarł żadnej umowy to jego zdaniem, w pierwszej kolejności należało zabezpieczyć  Niezgodę z łącznikiem do autostrady, żeby wyłączyć drogi lokalne z transportu materiałów budowlanych do Powidza do zbudowania bazy wojskowej.  Następnie, mówca odczytał pismo Wojskowej Komendy Transportu Delegatura w Poznaniu skierowane do wójta gminy Strzałkowo w sprawie dróg alternatywnych do realizowanej inwestycji dróg obronnych. Zdaniem mówczy
w rzeczywistości cały transport do Powidza będzie jechał drogami przez Strzałkowo i Słupcę, nie ma dróg alternatywnych.

Radny Mariusz Król – powiedział, że już są sygnały od przedsiębiorców, którzy powygrywali przetargi i muszą z dużym tonażu w jakiś sposób dostać się do Powidza, a za chwilę będzie to niemożliwe. Wójt Gminy Strzałkowo i Burmistrz Miasta Słupcy również chcą wprowadzić ograniczenie tonażu w miejscowości Łężec, na wniosek mieszkańców. Mówca nie wyobraża sobie przejazdu samochodów ciężarowych przez Słupcę przy szkole podstawowej nr 3 w tak gęstym zaludnieniu. Radny zapytał, czy zgodnie z sugestiami wójta gminy Powidz zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Polanowa
w temacie dróg alternatywnych?

Radny Czesław Dykszak – odpowiedział, że konsultacje z mieszkańcami Polanowa były przeprowadzane, ostatnie miało miejsce 31 sierpnia br. na zebraniu wiejskim.

Starosta przedstawił sposób finansowania inwestycji dróg obronnych w ramach budżetowania tych inwestycji przez państwo. Mówca powiedział ponadto, że pewne decyzje zapadły, gdzie indziej, a my jako Powiat możemy albo je zaakceptować i w związku z tym dostać jeszcze nagrodę, albo nie i ponieś tej decyzji konsekwencje.

Radny Piotr Gałan – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy powiedział, że żyjąc w państwie prawa zakłada, że daleko nam do Białorusi, czy Turcji. Strona samorządowa winna być partnerem w rozmowie, a nie wykonawcą czyiś pomysłów, bo ktoś taką decyzję podjął na górze o tym, że sfinansuje bazę amerykańską w Powidzu i znalazł narzędzia do realizacji. Nasz powiat nie jest narzędziami, jest stroną w negocjacjach i dzisiaj reprezentujemy interes powiatu, aby zabezpieczyć budowę łącznika z autostradą A2 po to, żeby tonaż nie poszedł drogami lokalnymi, a finansowanymi z naszych podatków przeznaczonych na infrastrukturę wojskową. Jeżeli nie będzie łącznika z autostradą to powiat traci możliwość rozwoju, na którą czeka od lat.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że w roku 2018 był uczestnikiem narad na temat dróg wojskowych i zawsze się mówiło o łączniku do autostrady. Natomiast, w pierwszej kolejności miały być wykonane by-passy dookoła Powidza. Nigdy nie było takiej decyzji, że w pierwszej kolejności będzie wykonany łącznik do autostrady. Podpisane umowy do czegoś zobowiązują
i pociągają za sobą pewne konsekwencje. Jednak musimy również pamiętać, że tymi drogami po ich wybudowaniu tak naprawdę w 99 % będą się poruszali nasi mieszkańcy. Realizacja każdej inwestycji drogowej zawsze powoduje pewne utrudnienia. Natomiast jeśli chodzi o lokalnych przedsiębiorców to oni tylko na realizacji tej inwestycji skorzystają sprzedając kruszywo do budowy dróg, a podatki z jego sprzedaży powędrują do budżetów gmin. Na realizacji tej inwestycji skorzysta Powidzki Park Krajobrazowy i jego walory rekreacyjne, poprzez pobudowanie ścieżek rowerowych. Mówca dodał, że wybraliśmy Zarząd, aby przypilnował żeby po skończeniu pierwszego etapu budowy, znalazły się pieniądze na łącznik Niezgody z autostradą A2.

Radny Czesław Dykszak – poinformowała, że w temacie dróg obronnych i aktualnych informacji w temacie odbywały się spotkania z Klubem Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i nikt wtedy nie zgłaszał żadnych sprzeciwów.

Radny Piotr Gałan – powiedział, że to nie Gmina Strzałkowo chce zamknąć drogę 3040P lecz chce, aby zamknięcie tej drogi było argumentem w wybudowaniu łącznika z autostradą, argumentem który dzisiaj tracimy, a jest on priorytetem dla powiatu słupeckiego. Budowa łącznika była negocjowana od samego początku.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że we wszystkich pismach powiatu z Ministerstwem Infrastruktury nigdzie nie znalazł się zapis, który wyklucza pobudowanie łącznika Niezgody z autostradą A2. Jeśli coś nie zostało zapisane to tylko dlatego, że nie mogło mieć w danym momencie źródła finansowania. Ze strony Wojewody mamy zapewnienie, że działania w temacie biegną zgodnie z harmonogramem, który został przyjęty przez poprzedni Zarząd Powiatu.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że nie sposób się nie zgodzić z panem Starostą, że ten, kto ma więcej rządzi, ale ubogi ma swoje prawo tym bardziej, że jest właścicielem terenu. Wojsko jasno mówiło co chce robić w pierwszej kolejności, ale nie samorząd, który jest partnerem, jeśli wojsko chce to niech samo wszystko robi – niech wejdzie w konflikt ze społeczeństwem i z wyborcami. Na Komisji Budżetu zostało poruszonych 60 % z tego wszystkiego co zostało przed chwilą tu powiedziane i stąd zapewne komisja nie wydała opinii na temat projektu uchwały. Mówca przytoczył wypowiedzi, które padły na siódmej sesji Rady Powiatu 28 marca 2019 r. w temacie dróg obronnych.

Z wypowiedzi pana Wicestarosty radny wywnioskował, że jawne drogi to są nasze, a te niejawne są drogami wojskowymi, a gdy je już wybudujemy to staną się jawne – w takich kategoriach powiat podpisuje umowy. Amerykanie, gdzie chcą to będą, ale my rozmawiamy z Polakami. Wiązane nadzieje mogą spotkać się z rozczarowaniem. Dla nas mieszkańców tego powiatu kluczowym jest budowa łącznika Niezgoda – autostrada A2. Poruszanie się wojsk amerykańskich po drodze P92 wiąże się z zablokowaniem jej na wiele godzin.

Radny Piotr Gałan – poprosił o przestawienie planów i kosztorysów wydatkowania kwoty 10 mln. zł.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że łącznik z autostradą jest bezwzględnie potrzebny dla tych terenów.

Radna Natalia Bobrowska – Bartkowiak – powiedziała, że chciała optymistycznie spojrzeć na to mając nadzieję, iż uda nam się dogadać. Patrząc na przedstawioną przez pana Dyrektora Michała Klotschke mapę przedstawiającą drogi objazdowe pojawiają się równolegle remonty dróg do Powidza, do Polanowa, do Smolnik Powidzkich; stwarzają się możliwości otwarcia ruchu rowerowego, czyli to o co cały czas nam chodziło. W ten sposób też przyczynimy się do rozwoju turystyki i wykorzystania walorów przyrodniczych nad Jeziorem Powidzkim.

Wicestarosta powiedział, że kwota 10 mln zł. jest dołączona do całości umowy. W ramach tych środków został opracowany projekt i ogłoszony przetarg na rozbudowę drogi gminnej Kochowo – Polanowo i Polanowo w kierunku Powidza, odcinek drogi ulicy Strzałkowskiej w Powidzu (remont kanalizacji) oraz pobudowanie nowej kanalizacji deszczowej na ulicy Nowej w Powidzu.

Przewodniczący poprosił Dyrektora PZD w Słupcy o przedstawienie na mapie ww. inwestycji wraz z podziałem środków finansowych.  

Pan Michał Klotschke – omówił szczegółowo planowane inwestycje mieszczące się w kwocie 10 mln zł. wskazując je na wyświetlonej mapie. Kwoty kosztorysowe nie zostały podane ze względu na ogłoszony przetarg.

Starosta odczytał pismo wystosowane przez Wojewodę Wielkopolskiego do Ministra Obrony Narodowej w sprawie działań inwestycyjnych w zakresie niezbędnej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Słupeckiego w odniesieniu do działań związanych z obronnością kraju.

Radny Przemysław Niezbecki – zaproponował odroczenie głosowania na rozpatrywaną uchwałą do 30 września br. i zwołanie w tym terminie sesji nadzwyczajnej, a do tego czasu uzyskania gwarancji z Ministra Obrony Narodowej w zakresie budowy łącznika Niezgoda – autostrada A2.

Przewodniczący Rady poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek grupy radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej, do czego się przychyla i zwołuje taką sesję na 30 września br. na godz. 10:00.

Radny Bogdan Kukulski – wniósł o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych, 7 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” nie podjęła ww. uchwały. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Projekt niepodjętej uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

    

Obrady opuścili: radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska, radny Przemysław Dropiński i radny Stefan Stencel (14 obecnych).

P u n k t  7

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że przedmiotową informację radni otrzymali na druku nr 257.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła informację.

Przewodniczący poinformował, że w związku z nieobecnością na dzisiejszej sesji przedstawicieli WIOŚ ewentualnie zgłoszone pytania zostaną przesłane do Inspektoratu.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8

Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że przedmiotowe sprawozdanie radni otrzymali na druku nr 258.

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

 

Radny Henryk Tylman – powiedział, że również to sprawozdanie Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego przyjęła jednogłośnie pozytywnie.

 

Przewodniczący poinformował, że w związku z nieobecnością na dzisiejszej sesji przedstawicieli PGW Wody Polskie ewentualnie zgłoszone pytania zostaną przesłane do tejże instytucji.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie rocznePaństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że przedmiotowe sprawozdanie radni otrzymali na druku nr 259.

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Przemysław Niezbecki – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10

Informacja o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotową informację radni otrzymali na druku nr 260.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Andrzej Bernat – z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Radny Mariusz Król – pogratulował i podziękował panu Wojciechowi Henke za kontynuację wcześniejszych działań, które Rada Powiatu będzie na pewno wspierać.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowy materiał radni otrzymali na druku nr 261.

Opinie Komisji o analizie:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie przyjęła przedmiotową analizę.

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaakceptowała rozpatrywaną analizę. 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości analizę i ocenę rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku. Przedmiotowa analiza stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotową informację radni otrzymali na druku nr 262.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie przyjęła rozpatrywaną informację.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach
i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2019 roku i w I półroczu 2020 roku.  Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 263. Był on omawiany na posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 7 września br. na którą byli zaproszeniu wszyscy radni. Został on zaopiniowany pozytywnie, bez zastrzeżeń przez wszystkie Komisje Stałe Rady Powiatu.

Mówca zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/163/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 16, a wykaz imiennego głosowania załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r.

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r., którą radni otrzymali na druku nr 264.

Następnie, Przewodniczący Wszystkich Komisji Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie na temat rozpatrywanej informacji. Wszystkie opinie były pozytywne.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik 18 do niniejszego protokołu.

Mówca zapytał, czy są pytania do informacji?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 r. Informacja stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 265, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 276.

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Opinia komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Dyskusja:

Radna Anna Kusiołek – zapytała, jaki jest plan rzeczowo – finansowy na doposażenie „nowej” części szpitala?

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiedział, że projekt który powstał w poprzedniej kadencji zawiera technologię medyczną będącą elementem projektu. Technologia ta zawiera pełne wyposażenie, z pełną charakterystyką niezbędnych sprzętów, które zostały zaakceptowane. Koszty, zależą od wybranego wariantu. W projekcie infrastruktury technicznej zakłada się wersję rozbudowaną wraz z częścią osłonową dla personelu i dodatkowymi kwalifikacjami, jest też możliwa wersja maksymalnego minimum.

Radna Anna Kusiołek – poprosiła o podanie konkretnej kwoty potrzebnej na doposażenie „nowej” części szpitala, celem rozpoczęcia funkcjonowania.

Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że na doposażenie „bazowe” lecz nie kompletne potrzebna jest kwota 5 mln zł.; z wyposażeniem bazowym holi – kwota 10 mln zł.; z dostosowaniem „starej” części szpitala do „nowej” – kilkanaście milionów. Szacunek kosztowy wynika z projektu.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła ww. autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 21 , a wykaz imiennego głosowania załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/164/2020 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 23, a wykaz imiennego głosowania załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 266, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 277.

Opinia komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 25 , a wykaz imiennego głosowania załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/165/2020 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 27, a wykaz imiennego głosowania załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Strzałkowo w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3040P”.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 267.

Opinia komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Strzałkowo w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Strzałkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3040P”. Uchwała stanowi załącznik nr 29, a wykaz imiennego głosowania załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

P u n k t  18

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 268.

Opinia komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Starosta wniósł poprawkę do uchwały wprowadzając zapis do projektu uchwały w brzmieniu: „§ 7 Zarząd Powiatu w terminie do końca września każdego roku budżetowego w drodze uchwały określi wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok następny oraz do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupeckiego”. Kolejne paragrafy zgodnie z numeracją. Mówca dodał, że właściwy projekt uchwały z ujętą poprawką radni otrzymali w dniu dzisiejszym.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, czy ten element planistyczny uściśla i powoduje poruszanie się tylko w pewnych ramach bez możliwości wprowadzania przez Radę zmian przy procedowaniu budżetu?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że nie zamykamy sobie drogi, a jedynie określamy termin w którym Zarząd określi wytyczne do opracowania materiałów planistycznych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/167/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 31, a wykaz imiennego głosowania załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

P u n k t  19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Ostrowite.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 269.

Opinia komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny zapytał, czy wobec nieruchomości w Kosewie toczy się jakieś postępowanie wobec obecnych spadkobierców?

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że pod koniec poprzedniej kadencji uchwałę o sprzedaży nieruchomości w Kosewie podjął ówczesny Zarząd Powiatu. Zarząd obecnej kadencji się z tego wycofał, co nie znaczy że nie będzie w przyszłości zamiaru sprzedaży. Planowane jest przeniesienie domu dziecka do Słupcy ze względu na zmianę przepisów. Mówca powiedział, że lipcu wpłynęło  pismo od pani, która przedstawiła się jako spadkobierczyni Dionizego Koteckiego byłego właściciela majątku i ona sprzeciwia się tej uchwale zarządu powiatu z roku 2018 odnośnie sprzedaży tego majątku. Dekret PKWN, na podstawie którego majątek został przejęty na Skarb Państwa nadal obowiązuje.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/168/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Ostrowite. Uchwała stanowi załącznik nr 33, a wykaz imiennego głosowania załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

P u n k t  20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego z koszem i drabiną dla OSP w Ostrowitem”.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 278.

Opinia komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/169/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego z koszem i drabiną dla OSP w Ostrowitem”. Uchwała stanowi załącznik nr 35, a wykaz imiennego głosowania załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

P u n k t  21

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2020, 2021 i 2022.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 271.

Opinie komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/170/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za lata 2020, 2021 i 2022. Uchwała stanowi załącznik nr 37, a wykaz imiennego głosowania załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  22

Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w roku 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 272.

Opinie komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/171/2020 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w roku 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 39, a wykaz imiennego głosowania załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

P u n k t  23

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Słupeckiego do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 273.

Opinia komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/172/2020 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Słupeckiego do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Uchwała stanowi załącznik nr 41, a wykaz imiennego głosowania załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

P u n k t  24

Wolne głosy i wnioski.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że na wniosek pana Starosty został wycofany z porządku obrad projekt uchwały związany z programem naprawczym dla szpitala, czy był on procedowany przez komisje, jeśli tak to przez jakie? Zapytał, co stanęło na przeszkodzie, aby Rada Społeczna SP ZOZ zapoznała się z programem naprawczym?

Nikt nie udzielił odpowiedzi na zadane pytania. 

Radny Mariusz Król – odnosząc się do otrzymanej odpowiedzi na wystosowaną przez niego interpelację dotyczącą naboru do szkół średnich z terenu naszego powiatu zapytał, dlaczego w 2018 roku szkoły po naszym powiatem wybrało nieco ponad 50 uczniów, a w tym roku jest to 118 uczniów? Czym, spowodowana jest taka polityka oświatowa powiatu słupeckiego? Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie łącznie przyjęło 25 uczniów, którzy są podzieleni na 3 oddziały, czy ktoś policzył koszty tych oddziałów?  

Nikt nie udzielił odpowiedzi na zadane pytania. 

Przewodniczący powiedział, że ubolewa nad tym, iż nie zostały wprowadzone strategiczne zmiany w oświacie, a być może wynik ten nie byłby gorszy, a lepszy.

Mówca powiedział, że dzisiejszą sesję podzielił interes partyjny, dlatego zaapelował: jako samorządowcy moglibyśmy zrezygnować z logotypów partyjnych, dlatego też zaprosił do działania i merytorycznej dyskusji wszystkich tych, którzy odważą się na to, żeby zerwać z szyldem partyjnym. Radni są przedstawicielami społeczności lokalnej, wybieranymi w wyborach powszechnych. Mówca zadeklarował zerwanie z przynależnością partyjną, zapraszając tym samym innych radnych do współpracy. Tym samym powiedział, że nie przechodzi do opozycji, chce wspierać Zarząd Powiatu w kierunku
w którym będzie podążał, ale też merytorycznie recenzować i oceniać.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że nie podejmując uchwały
o wyłączeniu odcinka drogi, gdzie na inwestycji z tym związane otrzymuje powiat kwotę 200 mln. zł. radni kierowali się czymś innym jak interes partyjny. Zarząd Powiatu został postawiony w nadzwyczaj niezręcznej sytuacji, ponieważ członkowie swymi podpisami gwarantowali takie, a nie inne decyzje. Mówca dodał, że podjęcie takiej, a nie innej decyzji może ponieść za sobą pewne konsekwencje.

Radny Mariusz Król – powiedział, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest w opozycji i będzie patrzyło rządzącym na ręce, będzie rozliczać, mimo, że rządzili oni przez wiele ostatnich lat. Takie jest prawo opozycji.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że jemu się wydawało, iż podczas głosowania nad uchwałą o wyłączeniu drogi brano po uwagę czynnik społeczny, a nie szyldy partyjne, ponieważ nikt się nie wypowiadał w imieniu partii.

Przewodniczący powiedział, że to na początku sesji pan Starosta zasugerował, że jeśli nie podejmiemy uchwały o wyłączeniu drogi to Prawo i Sprawiedliwość odetnie nas od funduszy, więc cała dyskusja była toczona w tym tonie.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, dlaczego do tej pory nie został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że obecnie jesteśmy w sporze prawnym z byłą panią Dyrektor Iwoną Wiśniewską, która przed sądem ubiegała się o przywrócenie do pracy. Tym samym, aby nie zamykać byłej pani dyrektor możliwości na funkcję dyrektora nie można ogłosić konkursu.

P u n k t  25

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął                                XXV sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

 

      

 

 

 

 

 

 

Protokółowała:

 

Protokół Nr XXVI/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 września 2020 roku.

 

 

 

 

BR.0002.9.2020

Protokół Nr XXVI/2020
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 30 września 2020 roku.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1000 do godz. 1400.


P u n k t  1

Otwarcie obrad.
Obrady XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu. Serdecznie powitał zaproszonych gości oraz przedstawicieli mediów.


P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


P u n k t  3


Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, sesja została zwołana na wnioski radnych oraz zarządu powiatu. Powiedział, że głównymi tematami posiedzenia będą: program naprawczy szpitala oraz pozbawienie odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. Przewodniczący  zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał o powód poszerzenia porządku obrad o uchwałę w sprawie  dróg, punktem najważniejszym miał być szpital, dlaczego w porządku obrad, szpital został przesunięty na drugie miejsce?

Przewodniczący Piotr Gałan powiedział, że oba wnioski traktował równorzędnie, wpłynęły w jednoczesnym czasie, wprowadzenie uchwały w sprawie drogi uzależnił od zmiany okoliczności od ostatniej sesji. Przewodniczący uważał, że stawiając tą kartę jako kartę przetargową można doprowadzić do wznowienia negocjacji albo zmiany sytuacji w jakiej znalazło się Strzałkowo i Słupca. Pan dyrektor Tomasz Małyszka przedstawi zmieniające się okoliczności i pomoże radnym podjąć decyzję dotyczącą zamknięcia drogi w oparciu o gruntowną wiedzę i nową sytuację związaną z zamknięciem tej drogi. Droga zostanie omówiona w pierwszej kolejności z tego względu, że będzie mniej obszernym tematem, ponieważ dyskusje na temat drogi została przerobiona. Przewodniczący uważa, że sytuacja w szpitalu i dyskusja związana z sytuacją finansową oraz programem naprawczym będzie równie obszerna jak dyskusja dotycząca drogi w związku z czym postanowił aby została przesunięta na punkt kolejny.

Radny Andrzej Kasprzyk podtrzymał wniosek o zmianę w porządku obrad, zaproponował przesunięcie pkt 5 jako pkt 7 co dałoby następujący obraz porządku: 

Bieżąca sytuacja finansowa oraz sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za I półrocze 2020r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 270.

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej – druk nr 274. Wystąpienie pana Tomasza Małyszki – Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Przewodniczący Piotr Gałan przychylając się do wniosku radnego Andrzeja Kasprzyka poddał pod głosowanie, zaproponowaną zmianę porządku obrad.

Na obrady przybył radny Bogdan Kukulski (16 obecnych).

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 5 głosami „za” oraz 10 głosami „przeciw” odrzuciła wniosek radnego. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z czym procedowanie sesji odbyło się według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej – druk nr 274. Wystąpienie pana Tomasza Małyszki – Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
 6. Bieżąca sytuacja finansowa oraz sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za I półrocze 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 270.
 8. Zakończenie obrad.

Ze względu na techniczne problemy z transmisją sesji przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

Wznowienie obrad.


P u n k t  4


Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu pana Tomasza Małyszke – Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wystąpienie mówcy zostało podparte wyświetlaną prezentacją, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pan Tomasz Małyszka – powiedział, że jego obecność na dzisiejszym posiedzeniu spowodowana jest chęcią pomocy rozstrzygnięcia omawianej uchwały na poprzedniej sesji, która nie został podjęta. Odrzucenie dokumentu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia jej z użytkowania, zaniepokoiła Wojewodę, Resort Infrastruktury i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Podziękował radnym oraz mieszkańcom powiatu za zrozumienie obecnie podejmowanych działań, poprosił o dalszą wyrozumiałość i wsparcie ponieważ dopiero rozpoczynają się prace związane z inwestycjami drogowymi. Podziękował  Staroście panu Jackowi Bartkowiakowi oraz Wicestaroście panu Czesławowi Dykszakowi za dotychczasową dobrą współprace, której początki nie były proste.

Mówca powiedział, że na inwestycje drogowe w Powiecie Słupeckim zostanie przekazane 200 mln zł. Wojewoda Wielkopolski na rok 2020 w ramach dróg samorządowych posiada 228 mln zł dla wszystkich jednostek samorządowych w województwie. W latach 2016 do 2020 zaplanowanych zostało 12 inwestycji drogowych. W okresie funkcjonowania „funduszu dróg samorządowych” 10 zadań, 4 w roku 2019 oraz 6 w roku 2020. Kilka dni wcześniej zostało przekazane wsparcie finansowe ze strony Wojewody na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Giewartów do Kosewo” w kwocie 10mln zł. Pozyskano kolejne 10 mln zł na przygotowanie dróg obwodowych, służących na czas realizacji głównego zadania jakim jest budowa dróg obronnych powiązanych z rozbudową 33 Bazy Lotniczej w Powidzu.  Prace rozpoczęto od strony Powidza ponieważ tam znajduję się początek wszelkich działań. Zawarta umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi daje, możliwość zajęcia terenów samorządów skarbu państwa czy terenów prywatnych w związku z jej realizacją. Mówca powiedział, że został poinformowany o obawach ze strony radnych, iż realizacja zadań została podzielona etapowo, nie posiadają oni gwarancji ani obietnicy spełnienia postanowień budowy pełnych odcinków dróg. Na ręce Starosty wpłynęło pismo z Ministerstwa Infrastruktury dające gwarancję realizacji drugiej części inwestycji, poprowadzenie całego ciągu komunikacyjnego, nowego układu drogowego Powiatu Słupeckiego od miejscowości Niezgoda do drogi krajowej 92. Jest to najdłuższy odcinek prowadzący od bazy do drogi krajowej 92. Największą obawę wzbudza trasa pomiędzy Strzałkowem a drogą krajową 92 oraz połączenie z autostradą A2, co w opinii mówcy jest logiczną koniecznością do realizacji w stosunku do zaplanowanych inwestycji drogowych. W chwili akceptacji zaplanowanej budowy wiaduktu przez wojsko nie ma najmniejszego powodu do obaw przed wykonaniem połączenia z autostradą. Koszt całej inwestycji to kwota pomiędzy 400 tys. zł a nawet do pół miliarda, ogromny teren budowy nie pozwalający w obecnym stanie kadrowym Powiatowego Zarządu Dróg na realizację inwestycji w jednej części.

            Realizacja przewidzianej inwestycji zajmie kilka lat, nie jest to  inwestycja mierzona kadencyjne, takich dróg nie planuje się politycznie, takie drogi są planowane na lata, zostaną one na zawsze. Celem spotkania nie jest potrzeba składania obietnic, próśb czy grożenia a przedstawienia rzeczywistości.

Pan Tomasz Małyszka wskazuję odcinek drogi w miejscowości Łężec jako istotny dla mieszkańców Strzałkowa, który powinien już zostać naprawiony. Pyta dlaczego ten, jako wniosek wójta nie trafił do Funduszu Dróg Samorządowych w celu realizacji? W rozmowie z Wójtem Gminy Strzałkowo dowiedział się, że odcinek ten nie posiada wymaganej zgody budowlanej. W dniu dzisiejszym upływa ostateczny termin złożenia wniosku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest przekonany, że po rozpatrzeniu przez komisję, wniosek uzyska dofinansowanie. Przebieg tej trasy odciążyłby miejscowość Strzałkowo a mieszkańcy uzyskają objazd na czas budowy obwodnicy oraz dojazdu do drogi krajowej czy dojazdu do autostrady. Mówca przeprosił za brak zrozumienia dla upolitycznienia tematu, skoro nie było problemu przy wprowadzaniu finansów do budżetu, a teraz przy realizacji problem się pojawił. Kończąc przemówienie mówca dodał, że przed głosowaniem prosi o głos rozsądku.

Przewodniczący Piotr Gałan poprosił o udzielenie odpowiedzi w sprawie wątpliwość większości radnych pojawiającej się na poprzedniej sesji, która dotyczyła przebiegu transportu na budowę wielkiej bazy wojskowej za kwotę 4 miliardów złotych?

Pan Tomasz Małyszka odpowiedział, że pytanie należy skierować do fachowca od inwestycji logistycznych, który jest w stanie ocenić, jakimi drogami zostanie dostarczony materiał budowlany na budowy bazy. Niewątpliwą kwestią jest znalezienie dróg objazdowych stąd powiat pozyskał dodatkowe 10 mln zł.  Skierowano pismo w którym Starosta określi te warunki progowe, określić co się w tym wniosku znajdzie i w następstwie będzie rozpatrywana kwestia dojazdów i dowozu tych materiałów.

Przewodniczący Rady podziękowała za zaangażowanie, spotykanie się z radnymi, Wójtem Gminy Strzałkowo za wystąpienie. Mówca uważa, się wprowadzony w błąd. Ponieważ to zarząd projektuje koncepcję dróg objazdowych. Radni zostali poinformowani, że Powiat  jest wykonawcą, że nie ma wpływu na podejmowane działania. Dziś czuje się zaskoczony możliwością podjęcia decyzji którędy kruszywo i materiały budowlane będą transportowane.

Przewodniczący powiedział, że z tzw. przez dyrektora „symbolicznej ustawy” zostaną rozliczeni Radni po upływie kadencji. Mówca wskazuje, że konieczność rozmów i niezadowolenie społeczności lokalnej spadnie na obecnych radnych. Oczekiwałaby pomocy „Państwa”, ponieważ ciężki tonaż pójdzie w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Słupcy, przez centrum Strzałkowa małymi krętymi dróżkami i to są wątpliwości dotyczące uchwały. Uchwała nie zatrzyma sprzeciwu społecznego i dzisiaj, wnioskując o obecność pana dyrektora o wznowienie negocjacji o wskazanie kierunku, który zabezpieczy ten transport prosimy o pomoc „Państwo” w negocjacji ze społecznością lokalną, powiat podzieli się na część w której prowadzone są ogromne inwestycje oraz na tą która się boi, że będzie odciążeniem tych inwestycji. W takiej sytuacji stanie Strzałkowo, Słupca, przewodniczący uważa, że jeśli nie znajdziemy alternatywy dla transportu materiałów budowlanych, wyeliminuje to turystycznie Słupce. Ruch, który szedł drogą w kierunku jeziora, cała społeczność wypoczywająca nad jeziorem. Mało, kto się odważy jechać rowerem między tirami, a tych pojazdów będzie znacząca ilość - aby zrealizować inwestycję wartą 4 miliardy złotych. Dziś nie znajduje się  alternatywy do planowanego objazdu przez Słupce oraz Giewartów. Przewodniczący prosi „Państwo” o pomoc. Przewodniczący wskazuję potrzebę posiadania narzędzi do łagodzenia konfliktów. Nie zgadza się na sytuację w której Radni będą bezradni albo okażą się wykonawcami zleceń narzucanych. Przewodniczący widzi potrzebę partnerstwa ze stroną rządową w łagodzeniu protestów, zbudowaniu infrastruktury równorzędnie w całym powiecie, zabezpieczającą największą inwestycją wojskową w Polsce, budowy bazy w Powidzu. Mówca powiedział, że cały powiat musi dać przyzwolenie na budowanie tej jednostki i cały powiat musi mieć komfort związany z budowaniem tej jednostki. Przewodniczący zaapelował do radnych o uświadomienie sobie ponoszonych konsekwencji związanych z inwestycją.

Pan Tomasz Małyszka  powiedział, że wszystkich nigdy nie zadowolimy. Stwierdzenie popiera doświadczeniami z realizacji innych inwestycji tj. budowy obwodnicy, drogi ekspresowej, czy autostrady. Wszyscy mieszkańcy powiatu słupeckiego będą musieli sprostać wzmożonemu ruchowi, z wszystkim z czym jest związana inwestycja. Każdy remont, budowa jest związana z utrudnieniami. Mówca uważa, że pomoc jest, lecz nie może być udzielona jeśli nie są zgłaszane potrzeby. Ma nadzieję, że wójt gminy Strzałkowo złoży wniosek w ramach funduszu inwestycji lokalnych i, że pieniądze zostaną uzyskane a droga do Łężca będzie zrobiona. Jeżeli wójt uzyska niezbędne pozwolenia czy też zezwolenia na inwestycje, na realizację inwestycji drogowej.

Pan Piotr Gałan powiedział, że chciałby aby dotarło również do opinii publicznej, że za drogę Łężec został obciążony wójt gminy Strzałkowo i Burmistrz Miasta Słupca lecz nie oni są odpowiedzialni za stworzenie wizji dróg objazdowych i być może w ich ocenie droga przez Łężec nie była strategicznie ważna strategicznie. Droga jest strategicznie ważna w odciążeniu od ciężkiego transportu.

Pan Tomasz Małyszka powiedział, że droga nie jest ważna wyłącznie w świetle planowanych inwestycji ale również w celu odciążenia Strzałkowa od ruchu kierowanego z autostrady A2.

Pan Przewodniczący żałuje, że nie odbyły się rozmowy Starosty wraz z Wójtem Gminy Strzałkowo oraz Burmistrzem Słupcy o wyglądzie dróg objazdowych.

Pan Starosta powiedział, że zlecone inwestycje mają napiętym harmonogram i z  półtorarocznym opóźnieniem otrzymano decyzje, że powiat będzie inwestorem. Jeśli chodzi o drogi decyzje zapadały w roku 2018. Umowy na wykonanie tych dróg podpisywano dopiero 17 września 2019 r., Wszystko jest na dobrej drodze, bo takich pieniędzy jak te, które przechodzą przez biurko pana dyrektora Małyszki za sprawą porozumień, powiatu słupecki jeszcze nigdy w historii nie widział i oby widział dalsze w tym również na drogę na Łężcu. Brakuje zgody mieszkańców tej miejscowości na przeprowadzenie remontu w takim kształcie jak to zaplanował wójt Strzałkowa i Burmistrza Słupcy. Brak realizacji nie jest winą Wójta ani Burmistrza, którzy mieli jak najlepsze intencje. Spowodowane są rozminięciem oczekiwań społecznych w dużej części. Nadszedł moment, że dzięki deklaracjom o możliwości uzyskania pomocy finansowej z budżetu państwa z funduszu inwestycji lokalnych będzie możliwe wykonanie tego remontu. Droga zostanie udostępniona na część transportu ciężkiego, który będzie musiał dojechać w kierunku rozbudowywanej bazy wojskowej. Mówca powiedział, że pewnie nikt nie będzie szczęśliwy, z przebiegu tego transportu, uważa, że nie ma innej możliwości, ma nadzieję, że efekty będą korzystne dla wszystkich. Dla mieszkańców, dla turystów i dla tych, którzy będą przez nasz powiat tylko przejeżdżać, ale będą to czynić lepszymi drogami. Poprosił Wójta Powidza o przedstawienie stanowisko mieszkańców tej gminy. Mówca powiedział, że radni dziś mają szansę, na przemyślenie decyzji, zmianę uchwały oraz wyniku głosowania z zeszłego tygodnia. Mając obecnie świadomość, że pewne decyzje wynikające z podpisanych przez Zarząd umów oraz wprowadzeniu do budżetu pieniędzy unijnych nie są nieodwracalne. Decydując się, na  wzięcie pieniędzy one zostaną zrealizowane. Natomiast gdy prace nie zostaną wykonane zgodnie z zawartymi umowami pieniądze będzie trzeba oddać, na początek będzie to kwota 10 000 000.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że nie ma żadnej polityki wśród radnych. Powiedział, że jest to odpowiedzialność za okręgi wyborcze, dlatego pojawia się dyskusja. Mówca przypomina, że jako samorządowcy bazują na wiedzy, na ciągłości podejmowanych decyzji. Decyzji poprzedniego zarządu, który wypracował porozumienie z samorządami uwzględniając, że pierwszą najważniejszą drogą jest droga obronna Niezgoda i autostrada, to było priorytetem zabezpieczenia kluczowych elementów przemieszczania się wojsk amerykańskich. Wszystkich firm, które będą budowały drogę. Budując tylko obwodnice wokół Powidza, nie rozwiązuje się najważniejszego elementu krwiobiegu. Sposobu przemieszczania się wojsk amerykańskich na terenie bazy i sposobu przemieszczania się wszystkich podmiotów, które budują tę bazę. W 2019 roku na sesji marcowej pan Starosta, mówi że priorytetem jest budowa drogi tzw. wojskowej pomiędzy Niezgodą wzdłuż torów do A2. Radny był przekonany, że będzie to trasa z wiaduktem, rozwiązująca kwestie bezkolizyjnego przemieszczania się wjazdu na autostradę. Etap pierwszy został zamieniony. Uważa, że został wprowadzony w błąd przez zarząd. Powiedział, że to jest ogromne rozwiązanie, ułatwienie wielu problemów dla Wójta Powidza. Mówca pyta jak mieszkańcy miejscowości Łężec mają przyjąć do wiadomości, że przetoczy się nie określony ruch drogowy obok ich domów? Radnego nie dziwią protesty mieszkańców. Mówca powiedział, że zrozumiał, że niezależnie od tego jaka decyzja zapadnie na dzisiejszej sesji to zgodnie
z art. 3 umowy międzynarodowej obejmującej porozumienie pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanami Zjednoczonymi ta droga zostanie zabrana. W tej kwestii nie dyskutuje, skoro musi się tak stać. Wskazuje brak kluczowej drogi, która powinna być budowana w fazie pierwszej czyli druga wojskowa Niezgoda z autostrada z tzw. bezkolizyjnym wiaduktem, nie rondem, na wysokości trasy 92. Mówca mówił o braku umiejętności w poruszaniu się po drogach Polski wojsk amerykańskich. Radny nie poszukuje winy w osobie Wójta Strzałkowa czy Burmistrza Słupcy, z jego wiadomości wynika, że w pierwszej kolejności miała powstać droga wojskowa Niezgoda z wiaduktem z połączeniem do A2 i to miało dać gwarancję, że to powstanie w 2023 roku. Radny powiedział, że jest wdzięczny za pozyskane środki i okazane wsparcie. Wszyscy wypracowujemy te środki, czyli otrzymujemy to co zostało wypracowane.

Przewodniczący Rady powiedział, że ma zarzut do niewłaściwego sposobu procedowania tej uchwały. Uważa, że nie można odpowiedzialnie podejmować takiej decyzji, wprowadzając tydzień przed ustawowym terminem zamknięcia drogi w porządku obrad sesji jako pkt. 27. Mówca mówi, że nikt z nimi nie rozmawiał, nie mieli okazji porozmawiać z lokalną społecznością tak jak powiedział pan radny Kasprzyk. Być może droga w Łężcu jest komfortowym rozwiązaniem otwierającym trzecią drogę alternatywną, ale z punktu widzenia mieszkańców jest to ogromne zagrożenie. Mówca powiedział, że mieszkańcy tej drogi nie będą chcieli zwiększenia ruchu, gdyby ich przekonać, że są częścią większej strategii, że ta droga wojskowa i łącznik będą w planach, że jest wizja łącznika z A2, a nie wizja połączenia z drogą 92. Radni byliby w stanie pośredniczyć w rozmowach z lokalną społecznością mówić o tym, że nie ma innego wyjścia, że jesteśmy częścią realizacji 1 wielkiej inwestycji, na której skorzystają wszyscy, ale zostali postawieni przed faktem dokonanym.  Radni usłyszeli, że nie mają wpływu na realizację inwestycji a tak nie jest. To jedyny zarzut, który mówca kieruje do wicestarosty oraz całego zarządu. Brak włączenia w proces decyzyjny dotyczący budowy obwodnicy, strategii budowy dróg. Pan dyrektor Małyszka wskazał, że stroną, która decydowała był powiat słupecki. Radni na tydzień przed ustawowym terminem zamknięcia drogi zostali ustawieni „pod ścianą” bo albo dobrowolnie zamkną drogę lub zrobi to żandarmeria. Przewodniczący powiedział, że wszyscy chcą realizować inwestycje, ale chcą, ją realizować w zgodzie z lokalną społecznością i z własnym sumieniem.

Pan Czesław Dykszak – wicestarosta powiatu przypomniał, że cała procedura, która odbywała się w gronie samorządów w latach 2017 i 2018 dotyczyła budowania dróg wokół bazy w Powidzu i w kierunku autostrady. Na naradach, które odbyły się w kwietniu 2018 roku uzgodniono kolejność realizacji inwestycji łączących bazę wojskową w Powidzu z autostradą. W piśmie z dnia 7 czerwca 2018 roku Starosta Słupecki zaproponował założenia etapowania inwestycyjnego wg schematu:

 • Pierwszy etap zakłada zbudowanie odcinka z m. Powidz do m. Niezgoda oraz m. Niezgoda do m. Kochowo.
 • Drugiego etapu odcinka m. Powidz do m. Smolniki Powidzkie.
 • Trzeciego etapu odcinek autostrady A2 do m. Niezgoda.

Strona wojskowa uznała ten kierunek działania jako przyjęty i w ten sposób jest to realizowane. Podpisano pierwsze 3 umowy dotyczące etapu pierwszego i drugiego. Rozpoczęto już proces związany z realizacją trzeciego etapu. W miesiącu czerwcu wpłynęło pismo od dyrektora Departamentu Strategii Planowania Obronnego, że został zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów do budowy odcinek z finansowaniem od roku 2021 od Niezgody do drogi 92. Mówca powiedział, że informował, o wykazie niejawnym, który znalazł się w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu, nie otrzymano z niego wyciągu do dnia dzisiejszego. W piątek 25 września br. wpłynęło pismo, z Ministerstwa Infrastruktury, podpisane przez zastępcę dyrektora Departamentu Dróg Publicznych, w którym czytamy: „w związku z planowaniem finansowania zadania pod nazwą rozbudowa drogi Powiatowej nr 3040P na odcinku Niezgoda Sierakowo oraz budowa nowego odcinka drogi Sierakowo do drogi 92 uprzejmie proszę o przekazanie dokumentacji niezbędnej do procedowania umowy o udzielenie finansowania dla przedmiotowego zadania.”

Pan Czesław Dykszak powiedział, że przedstawiono wcześniej wstępne założenia projektowe, gdzie proponowana jest budowa wiaduktu nad drogą 92 oraz linią kolejową. Zostanie przedstawiony projekt przyjęcia do realizacji w celu podpisania umowy. Kolejno Zarząd ma przedstawić harmonogram rzeczowo - finansowy uwzględniający szacunkowe koszty realizacji zadania, podziału finansowania na lata począwszy od 2021 roku oraz termin jego realizacji. Pan Starosta na poprzedniej sesji poinformował, że pan Wojewoda wysłał pismo do Ministra Obrony Narodowej aby realizować tą inwestycja jako całość: od m. Niezgoda do autostrady. Kontaktował się z wicestarostą pan płk. Moszczyński Szef Transportu i Ruchu Wojsk, że otrzymali informacje o konieczności analizy realizacji inwestycji. Szefa Departamentu Strategii Planowania Obronnego, również otrzymał taką informację. Ministerstwie Obrony Narodowej Polski otrzymało od strony wojskowej decyzję o podjęciu procedur analizujących, czy realizacja przebiegnie kompleksowo czy zostanie etapowana jak jest to uzgodnione obecnie. Wicestarosta jest przekonany w 100 % o realizacji końcowego etapu obejmującego budowę wiaduktu.

Pan Jakub Gwit – wójt Gminy Powidza powiedział, że znajduję się dziś na sesji jako przedstawiciel, inicjator forum gmin związanych z obecnością wojsk sojuszniczych. 2 lata temu zorganizowano spotkanie, które ma stanowić forum do wymiany doświadczeń gmin,
w których następuje dynamiczny rozwój obszarów wojskowych. Również jako przedstawiciel społeczności lokalnej gminy Powidz, która rozwoju obszarów wojskowych doświadcza. Która ma swoje doświadczenia i przemyślenia w tej kwestii.  Wójt pojawił się aby  okazać wsparcie w  sprostaniu tym wyzwaniom, które są przed Powiatem. Dzięki dialogowi, przedstawianiu oczekiwań, można dążyć do zagwarantowania zrównoważonego rozwoju. Jako Wójt Gminy poprzedniej kadencji zna rozmowy dotyczące nowego układu drogowego wokół bazy w Powidzu. Od początku była mowa o układzie związanym z połączeniem z autostradą A2, o czym świadczy liczna korespondencja. W nagłówkach pism pojawia się temat sprawy: budowa dróg - autostrada łącznik z A2, Niezgoda - Powidz.  W kwestii kolejności zawsze była mowa, że realizację inwestycji drogowych zacznie się od tego gdzie jest baza wojskowa czyli od Powidza.  Istnieje kilka lokalizacji, z których żołnierze muszą się przemieszczać, dlatego w pierwszej kolejności strona wojskowa rekomenduje dofinansowanie inwestycji drogowych gdzie ruch jest największy. Baza ma charakter logistyczny związany z dużą ilością pojazdów, które mają przemieszczać się w inne rejony kraju, stąd od tego miejsca te inwestycje należy zaczynać. Dokończenie łącznika do autostrady A2 jest dużą szansą dla wielu gmin naszego powiatu jak i dla samego powiatu, jest ułatwieniem komunikacji, szansą dla rozwoju gospodarczego. Dla gminy Powidz połączenie z węzłem A2 jest istotne ze względu na szanse inwestycyjne, ułatwienie dojazdu dla osób, które w Powidzu mają działki rekreacyjne korzystających z autostrady. W kwestii poruszania się transportów wojskowych, warto rozmawiać, przekazywać spostrzeżenia stronie wojskowej.

Radny Mariusz Król zgadza się z słowami pana Przewodniczącego oraz pana radnego Andrzeja Kasprzyka. Chciałby zapoznać się z pismem z Ministerstwa Infrastruktury, które w piątek wpłynęło do Starostwa Powiatowego. Przed głosowaniem poprosi o minutę przerwy.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 10 głosami „za” oraz 6 głosami „przeciw” przyjęła uchwałę w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.


P u n k t  6


Bieżąca sytuacja finansowa oraz sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za I półrocze 2020r.

Pan Rafał Spachacz – p.o dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy podziękował pracownikom szpitala za wkład pracy i oddanie, szczególnie w okresie pandemii Covid 19. Za troskę o szpitalne oddziały oraz aktywną prace, nie dopuszczenie do kwarantanny na nich.

W terminie do 30 września należy złożyć sprawozdanie, dotyczące realizacji planu finansowego SP ZOZ w Słupcy na rok 2020.  Przychody netto ze sprzedaży zostały wykonane na poziomie 20 309 000 zł. Koszty działalności operacyjnej na poziomie 22 613 000 zł, stanowi to 54 % zakładanego planu. Na ubytek przychodów w roku 2020 wpływa pandemia COVID - 19, stały spadek przychodów z tytułu dzierżawy, najmu i użyczenia. Ze względu na sytuację epidemiologiczną podane informacje odnoszące się do procentowych danych wykonania planu mają walor informacyjny. Zakład Opieki Zdrowotnej rozliczny jest w czasie cyklu rocznego. Na bieżąco przychodzą wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia i na bieżąco rozliczane są wydatki. Wynik finansowy zakładu można oceniać jedynie w cyklu całorocznym, gdyż szereg operacji finansowych, które dzieją się na bieżąco są adekwatnie realizowany. Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2020 roku kategoria przychodów i zysk ukazuje stratę z działalności operacyjnej ze sprzedaży wynosi -1 000 600 . Pozwala to SP ZOZ Słupca na 1 z najlepszych wyników porównywalnych szpitali w Wielkopolsce w odniesieniu do drugiego półrocza 2019 roku, ściślej z czwartego kwartału 2019 roku. Podpisane kontakty były niezgodne z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  Kontraktowane w ramach konkursów, ofert trzyletnich i uruchomienie postępowań konkursowych trzyletnich na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez indywidualne dla praktyki lekarskie wpłynęło na różnice kosztową. Zostały uzupełnione wszystkie brakujące luki w zakresie zatrudnienia lekarzy. Priorytetem działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa jednostki aby realizacja kontraktów była zgodna z wymaganiami Ministra Zdrowia i NFZ w celu uniknięcia ewentualnych sankcji w postaci kar umownych. W stosunku do połowy poprzedniego okresu, koszty SP ZOZ wzrosły do kwoty 548 000 zł, na co głównie składa się wzrost kontraktów lekarskich i zapewnienie stałych dyżurów. Wyrównanie minimalnego wynagrodzenia wynikające z przepisów rządowych, dodatki kompensacyjne za pracę w zawodach medycznych.  Przychody z NFZ nie stanowią wzrostu przychodów z tytułu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, częściowo kompensują wzrosty tych wynagrodzeń.  Różnica między planem finansowym a realizacją w pierwszym półroczu roku 2020 wynika ze spadku przychodów o 841 000 zł powiązanego ze spadkiem sprzedaży medycznej. Spadek przychodów związany jest z najmem lokali na skutek pandemii to -841 000 zł. Aktualnie SP ZOZ nie posiada wiedzy w jaki sposób Minister Zdrowia, NFZ będą rekompensować koszty udzielania świadczeń. Od 10 marca 2020 roku oddział chorób płuc i gruźlicy jest oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Przychody z tytułu kontraktu i świadczeń odrębnie kontraktowanych pomniejszono w związku z pandemią COVID -19 o - 400 000 zł. Sprzedaż medyczne ponad NFZ -295 000 zł wynikająca z usług pracowni rentgenodiagnostyki oraz laboratorium analitycznego. Spadek przychodów z tytułu dzierżawy najmu obejmuje 218 000 zł co umniejsza sprzedaż całkowitą o 841 000 czyni różnicę w planie. W roku 2018 nie wykonano umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia co skutkuje znacznym spadkiem przychodów. SP ZOZ w Słupcy realizując podpisane wcześniej umowy stosuje się do ich postanowień, które dotąd nie były należycie wypełniane. Program naprawczy dąży do wyeliminowania zagrożenia karami, a najważniejsze utrzymanie wyższego standardu świadczonych usług medycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu. Przychody SP ZOZ przedstawia załączona tabela nr 1.  Decyzją służb sanitarnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ograniczył z dniem 13 marca 2020 roku planowe przyjęcia na badania diagnostyczne dla pacjentów spoza szpitala co zwiększyło bezpieczeństwo. W ten sposób SP ZOZ w Słupcy dostosował swoją działalność do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii oraz innych środków zaradczych. W związku z powyższym w celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa wstrzymano czasowo przyjęcia do SP ZOZ w Słupcy dokonano przeniesienia niektórych pacjentów, ograniczono działalność opiekuńczą zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W okresie pandemii nie pracowały poradnie endoskopii i świadczeń ambulatoryjnych wysoko kosztowych co przełożyło się na spadek przychodów o kolejne 57 000 zł. Zmniejszenie przychodów dotyczyło pracowni RTG i tomografii komputerowej o 76 000 zł. Ambulatoryjne badania tomografii komputerowej nie były wykonywane przez okres obostrzeń epidemiologicznych.  

W aktualnym planie założono uzyskanie darowizny od podmiotu tworzącego w postaci aparatu do znieczulenia, stołów operacyjnych wraz z wyposażeniem, diatermi, aparatu do zamykania naczyń i tkanek. Ministerstwo Zdrowia dotowało ambulans za kwotę 400 000 zł wraz z powiatem słupeckim na kwotę 120 000 zł natomiast wkład własny zgodnie z zapisami art. 114 ustawy o działalności leczniczej każdorazowo wymaganego wynosił 57 000 zł co przełożyło się na odpowiednie wyniki finansowe. Ministerstwo Sprawiedliwości dotował zakup łóżka dla oddziału anestezjologii intensywnej terapii na kwotę 64 000 zł (ze środków własnych oprócz tego ZOZ prowadzi działalność inwestycyjną na kwotę 305 732 zł. Wszystkie działania dotyczące spełniania standardów oraz bieżącej działalności SP ZOZ są na bieżąco uzgadniane i konsultowane z Zarządem Powiatu. Poniesiono koszty związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym na co składa się utworzenie izolatek w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, koszty najmu kontenerów, remonty drzwi, założenie zamków elektronicznych w laboratoriach, zakup bramki do mierzenia temperatury, ułożenie kostki. Przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń, które zapobiegają roznoszenie się zakażenia, zabezpieczenie personelu. Zanotowano wzrost zużycia energii cieplnej.  W pierwszym półroczu 2020 roku SP ZOZ w Słupcy zadbał o to, żeby zminimalizować opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zrezygnował z usług świadczonych przez Urząd Miasta Słupcy na rzecz firmy „Razem do Środowiska” co spowodowało oszczędności ponad 40 000 zł. Zmieniono dostawcę energii elektrycznej zanotowano spadek kosztów 33 000 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku przeprowadzono na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej 29 konkursów na udzielanie świadczeń lekarskich zdrowotnych w wyniku prowadzonych postępowań zakontraktowano świadczenia lekarskie – lekarzowi rodzinnemu przy SP ZOZ w Słupcy, z lekarzami pracującymi w oddziale anestezjologii intensywnej terapii oddziale chorób płuc i gruźlicy w oddziale wewnętrznym, oddziałem chirurgicznym, poradni neurologicznej w zakresie radiologii, diagnostyki obrazowej na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów. Od stycznia 2020 roku wzrosły dodatki wypłacane ratownikom medycznym świadczącym usługi w zakresie ratownictwa medycznego co jest wymogiem ministerialnym. Powyższe skutkowało wzrostem wynagrodzeń wypłacanych ratownikom medycznym o kwotę miesięcznie w ratownictwie 7500 zł. W izbie przyjęć 1860 zł wszystkie te ruchy nie są zależne. Podobnie jak dodatki kompensacyjne, wzrost płacy minimalnej czy koszty udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej nie są zależne od ZOZ. W związku z zabezpieczeniem szpitala na czasem epidemii podjęto współpracę z 2 osobami ochrony, z ratownikiem medycznym w zakresie koordynacji, a także uzyskano dodatkowe przychody z tytułu umowy z Wojewodą na wykonywanie wymazów w obrębie województwa Wielkopolskiego, część wynagrodzenia trafiła do pracowników. Dodatkowo zawarto umowy zlecenia z kierowcami wożącymi próbki do laboratoriów w Poznaniu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mając zrozumienie wobec trudności administracyjnych ponosi odpłatność za tzw. usługi koronera po godzinie osiemnastej. Ryczałt na izbę przyjęć nie pokrywa kosztów zabezpieczenia działalności, głównie dyżurów lekarskich po godzinie osiemnastej co generuje też określone koszty dla szpitala. Część oddziałów generuje straty po kosztach pośrednich, bezpośrednich w związku z cenami leków, diagnostyki, kontraktów jednak są one niezbędne jako komórki do prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ-ów.  

W ramach prowadzonych działań naprawczych wprowadzono wzmożony nadzór nad realizacją kontraktów NFZ w ramach sieci szpitali. Sytuacja finansowa SP ZOZ w Słupcy w okresie pandemii wirusa jest stabilna i o wiele bardziej korzystna niż w porównywalnych placówkach w regionie.

Z racji tematu sesji przedmiotem jest także sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za pierwsze półrocze. Na zaplanowane zakupy inwestycyjne wydatkowano blisko 2 400 000 zł. Zakupiono wideo laryngoskop na oddział anestezjologii intensywnej terapii, akcesoria niezbędne do wykonania diagnostyki endoskopowej ECPW, akcesoria do wykonywanych na blok operacyjny zabiegów laparoskopowych, dolny pas operacyjny dla ultrasonografów, wózek transportowy, zestaw montażowy dla diatermi, głowice do KTG, narzędzie do zabiegów oraz detektor tętna płodu na oddział ginekologiczno-położniczy.  Poza dotacjami były wydatkowane także dodatkowe pieniądze na środki ochrony w kwocie 45 000 zł tj. zakup masek, ochronnych kombinezonów, płynów do dezynfekcji i innych. W związku z rozbudową szpitala podjęto się nadzoru w zakresie inwestycji instalacji gazu. W budynku głównym, zakupiono pompę, wykonano konieczną ocenę stanu podnośników widłowych, dokonano niezbędnej wycinki drzew.

 W zakresie kontraktów z NFZ zestawienie miesięczne poszczególnych przychodów z tytułu płatnika zostało przedstawione na komisji, natomiast ostateczne rozliczenie nie jest znane. W związku z zapisem uchwały Rady Powiatu zaznaczono, że ustalenia pokontrolne ze strony podmiotu tworzącego dotyczące nieprawidłowości w działalności SP ZOZ w Słupcy do końca 2018 roku było konieczne uregulowanie i dostosowanie działalności SP ZOZ w Słupcy do poszczególnych wymagań, które nie zostały wykonane w roku 2018, tj. realizacja zaplanowanych inwestycji zakupu sprzętu i innych, wymagań które musiał spełnić świadczeniodawca na podstawie umowy z NFZ, a których nie spełnił. Zapewnienie właściwych standardów wynikających z umów z płatnikiem publicznych które niespełnione groził sankcjami. Niezbędna była restrukturyzacja działalności podstawowej omawianego podmiotu leczniczego. Sytuacja bieżąca wg ostatniego sprawozdania przedstawia się następującą: przychody do końca lipca netto ze sprzedaży wyniosły 24 057 000 przy czym nastąpił spadek sprzedaży medycznej oraz pozostałej sprzedaży nie medycznej. Nie ma możliwości przewidzenia jakie to będzie miało konsekwencje dla dalszego funkcjonowania jednostki, szpital oczekuje na rozliczenia.

Od stycznia podjęto działania sprawozdawcze co do podsumowania wyniku finansowego za rok 2019.  Wypełniamy wymagania tzw. ustawy dekomercjalizacyjnej. Program naprawczy wynikający z zapisów ustawy o działalności leczniczej został zaopiniowany przez 2 komisje Rady Powiatu Słupeckiego. Sporządzony 11 września na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2019. Program Naprawczy stworzono zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej w którym mowa, że jeżeli w sprawozdaniu za rok poprzedni wystąpiła strata netto kierownik w terminie 3 miesięcy od upływu sporządza program naprawczy i przedstawia podmiotowi tworzącemu, przygotowany rzetelnie, sumiennie przedstawia cały zakres sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok ubiegły. W wyniku pandemii nie można odnieść tego do roku, w którym pojawiły się koszty wynikające z epidemii. Aktualnymi priorytetami stanowiącymi program naprawczy, jest realizacja kontraktów NFZ, zwiększanie liczby porodów oraz wszystkich pozostałych świadczeń nielimitowanych, także w zakresie ginekologii położnictwa. Uzyskanie rekompensaty z NFZ związanej z gotowością epidemiologiczna, przywrócenie sprzedaży świadczeń medycznych ponad NFZ. Minimalizacja kosztów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Zwiększenie ilości deklaracji za realizacje badań endoskopowych i odrębnie kontraktowane świadczenia kosztochłonne, zwiększanie przychodów z tytułu dzierżawy najmu, efektywne wykorzystanie dotacji podmiotu tworzącego w kwocie 1 000 000 zł. Możliwość pozyskania dodatkowych przychodów dotyczących świadczeń w zakresie ginekologii położnictwa, anestezjologii intensywnej terapii, które da dodatkowe przychody, ginekologia onkologicznej i świadczenia nielimitowane wynikające z art. 19 ustawy o świadczenia. Pozyskiwanie dalszych źródeł zewnętrznego finansowania. Zwiększenie liczby zabiegów operacyjnych, pozyskiwanie lekarzy rezydentów i specjalistów. Optymalizacji zużycia energii, leków, informatyzacja podmiotu leczniczego.

Dyskusja

Radny Andrzej Kasprzyk poprosił o przedstawienie procentowego wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, miesięcznie od stycznia do lipca 2020?

3 września 2020 roku skierował wniosek do NFZ - oddział Wielkopolski, który przedstawił następującą informacje dotyczącą realizacji kontraktu: w styczniu 105,40 % ,luty 101,59 %, marzec 74,04 % kwiecień 39,74 % maj 45 % czerwiec 38,10 % lipiec 11, 98 %. Od stycznia do lipca globalne wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem opiewa na 59,41 % co daje przedostatnie miejsce od końca w rankingu szpitali Wielkopolskich. Radny uważa, że Dyrektor nie przedstawia stanu faktycznego w jakim działa obecnie szpital. Obłożenie szpitala nie jest 100% co oznacza wolne łóżka dla pacjentów. Liczy, że w okresie pandemii nie będzie musiał korzystać z opieki medycznej w szpitalu. Uważa, że zostało zrobione wszystko, aby szpital był zamknięty na ludzi z zewnątrz. Radny zapytał o odniesienie do przedstawionego pisma z NFZ o realizacji kontraktu.

Dyrektor Rafał Spachacz - powiedział, że aby móc rozmawiać o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych trzeba się na tym znać. Sprawozdanie, które przedstawia Radny nie odzwierciedla pełnego rozliczenia świadczeń. Zawiera dane na konkretny dzień nie jest świadczeniem ostatecznym. Ryczałt rozliczany jest w czasie rocznym a nie bieżącym. A obecne obłożenie szpitala jest pełne.

Radny Przemysław Niezbecki zwracając się do Radnego Andrzeja Kasprzyka powiedział, że szpital funkcjonuje, przyjmuje pacjentów. Udziela pomocy w nagłych przypadkach.
A zrozumiałym jest wprowadzenie procedur zabezpieczających zarówno lekarzy jak
i pracowników szpitala oraz obecnych pacjentów oddziałów przed dostaniem się
i rozprzestrzenianiem wirusa COVID – 19. Działalność szpitala jest całkowicie odmienna od prowadzenia innych usług tj. np. prowadzenie mleczarni czy fabryki gwoździ. Powiedział, również, że Radny nie zna faktycznej sytuacji w szpitalu a kieruje się wyłącznie pogłoskami.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – odpowiedział, że szanuje każdego bez względu czym się zajmuje, zna się na tym co stara się właśnie przeanalizować. Stara się zadawać pytania, które kierują do niego wyborcy.  Spotkał się z opiniami o utrudnionym dostępie do uzyskania pomocy medycznej, ponieważ na skierowaniu lekarskim nie mieli adnotacji „pilne”. Radny nie kwestionuje faktu istnienia wirusa.

 

Pan Jacek Kubiak – Kierownik działu Chirurgii w SP ZOZ Słupca powiedział, że ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się w szpitalu, jest utrudniony dostęp do RTG dla pacjentów. Trafiają do szpitala pacjenci za, których koszty powinni ponosić inni. Mówca powiedział, że nikt nie jest odsyłany, również pacjenci z błahymi przypadłościami.

 

Pan Piotr Czerwiński – Mazur – Ordynator Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ Słupca – powiedział, że rzucanie oskarżeń w kierunku szpitala, bez popierania dowodami jest niewłaściwe. Jeśli, którykolwiek z pacjentów jest niezadowolony z usług lub udzielonej pomocy w szpitalu powinien skierować skargę do kierownika szpitala, rzecznika praw pacjenta, NFZ, Ministerstwa Zdrowia są to instancje umożliwiające dochodzenie swoich praw.

Natomiast rozliczenia nie odbywają się w standardowym trybie w którym rozliczenia przekazywano do końca marca a szpital otrzymywał pieniądze za wykonanie. Aktualnie szpital otrzymuje środki na utrzymanie na zasadzie ryczałtu czyli 1/12 dotychczasowego ryczałtu. W bieżącym roku odgórnie decyzjami administracyjnymi wstrzymano zabiegi planowe, które stanowiły główne źródło dochodów. Przez cały czas pandemii odbywały się zabiegi „ostre”. Wpływy finansowe z NFZ mają niewielkie odzwierciedlenie w wykonaniu kontraktu. W różnych szpitalach sytuacja jest na innym poziomie co spowodowane jest wprowadzanym cyfrowym systemem sprawozdawczym. Obecnie szpital ma opóźnienia w składaniu sprawozdań, wydłużony został czas składania ich. NFZ nie ma ok. 30%, 40% faktycznych danych dotyczących wykonania kontraktów. Ministerstwo Zdrowia wydłużyło ze względu na Covid – 19 okres rozliczeniowy do lipca 2021 r. Wykonanie zdecydowanie będzie mniejsze jak w analogicznych okresach lat ubiegłych. Zabiegi planowe są obecnie wykonywane, ze względu na wprowadzone procedury bezpieczeństwa czas realizacji dla 1 pacjenta został wydłużony a co za tym idzie ilość wykonywanych zabiegów jest mniejsza. O pełnym wykonaniu będzie można mówić w lipcu przyszłego roku, gdy zostanie zamknięty okres rozliczeniowy dla szpitala.

 

Pan Andrzej Kusiołek – Ratownik Medyczny SP ZOZ Słupca powiedział, że mamy bardzo nerwowy czas oraz zdaje sobie sprawę, że wyborcy mogą czuć zaniepokojenie w związku z trwającą epidemią. Jednakże dokładają jako pracownicy wszelkich starań aby pomoc medyczna została udzielona wszystkim zgłaszającym się pacjentom z szczególnym zachowaniem zasad i bezpieczeństwa zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał, czy po zaraportowaniu rocznego sprawozdania oraz końcowym rozliczeniu za rok 2020 z NFZ, strata w szpitalu zostanie zminimalizowana do poziomu 0?

 

Pan Rafał Spachacz powiedział, że w celu odzyskania przychodów został zatrudniony dr. Michała Gamrata na oddziale chirurgicznym. W celu zwiększenie możliwości wykonywania zabiegów oraz zwiększenia punktowanej sprzedaży. Mówca powiedział, że jest w stałym kontakcie z kierownikami oddziałów oraz, że uczula i wnioskuje na ograniczanie niezasadnych hospitalizacji. Wartości etyczne są dla dyrektora i pracowników bardzo ważne i nie można w ten sposób uzyskiwać dodatkowego punktowania dla realizacji kontraktu. Inwestując w realizację usług medycznych poprawimy wyniki. Obecne inwestycje w sprzęt oraz odbudowa kadry ma generować dodatkowe przychody. W odpowiedzi na pytanie czy można dać gwarancję, że działalność podmiotu leczniczego w zakresie działalności operacyjnej jako podstawowego działania jednostki pozwoli na zbilansowanie? Dyrektor powiedział, że raczej nie, może to przybliżyć do tej wartość. Szpital funkcjonuje w systemie ryczałtowym, jeśli plan jest wykonany na 100 % tego ryczałtu co udało się osiągnąć wraz z zespołem w roku ubiegłym to o 10 % wykonania zostało podwyższone. Zespół szpitala planuje zwiększać świadczenia odrębnie kontraktowane, tj ginekologia, ponieważ są świadczeniami nielimitowanymi i generują przychody. Aby podwyższyć przychody tej jednostki a na wiele z kategorii kosztów nie mamy, żadnego wpływu. Dyrektor odpowiadając radnemu Andrzejowi Kasprzykowi na pytanie czy działania które zostały podjęte poprawią sytuację finansową bilansując wynik do zera odpowiedział NIE, bo na wynik nie ma wpływu tylko realizacja świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bo to jest tylko 1 z kategorii rachunku wyników, ale na pewno znacznie go poprawi. Nie zrobimy tego wyniku i musimy przestać się bać inwestować, wyniki z lat ubiegłych dotyczą także znacznego niedofinansowania jednostki.

 

Radny Przemysław Niezbecki powiedział, że w świetle obecnych wydarzeń oraz w porównaniu do straty ościennych szpitali to jest niewiele i powinniśmy dziękować dyrekcji i personelowi szpitala, wszystkim, którzy pracowali, pracują tak jak do tej pory, udaje się iść do przodu.

Radny Andrzej Bernat opowiedział, że w miesiącach letnich sam stał się pacjentem szpitala a udzielona mu pomoc przebiegła sprawnie i fachowo, łącznie z przejściem przez procedury zapobiegające rozprzestrzeniania się epidemii.

Radny Mariusz Król zapytał kiedy zostanie ustalony termin posiedzenia Rady Społecznej Szpitala, kiedy wszystkie informacje przedstawiane na posiedzeniu zostaną przekazane Radzie? Radny czuje się zaniepokojony informacjami o wynagrodzeniach lekarzy. Czy to prawda, że lekarze „tutejsi” w stosunku do wynagrodzeń lekarzy „przyjezdnych” są tak różne z korzyścią dla tych drugich? Co z kredytem odnawialnym o którym szeroko rozmawiano w trakcie posiedzenia Rady Społecznej? Jakie zostały wypłacone środki dla byłej dyrektor szpitala pani Wiśniewskiej w związku z karami sądowymi? Jakim pracownikom zostały wykonane badania na obecność wirusa COVID -19 w szpitalu?

            Pan Rafał Spachacz odpowiedział, że badania zostały wykonane wszystkim chętnym pracownikom. Nie zależnie od sposobu zatrudnienia czy nawiązania współpracy. Wszystkie wyniki badań były ujemne.

W kwestii banku spółdzielczego oraz kredytu odnawialnego, bank odmówił jego udzielenia na podstawie prawa bankowego. Usługa bankowa została wyłoniona na zasadach ustawy o zamówieniach publicznych. Najbardziej korzystna oferta została złożona przez Bank PKO, który spełnia wszystkie wymagania stawiane przez SP ZOZ w korzystnej cenie.

Stawki wynagrodzeń lekarzy są zróżnicowane.  Nie stosuje się różnicowania pomiędzy miejscem zamieszkania lekarzy. Ogłaszane są konkurs wyłaniające świadczenia opieki zdrowotnej. Postępowania są ogłoszone na stronie a 4 osobowa komisja negocjuje stawki. Lekarzom, którzy nie chcieli zaakceptować poprzednich stawek zorganizowano konkursy oraz dopasowano stawki do możliwości finansowych szpitala. Sporadycznie w sytuacji braku obsady dyżuru proponowana jest 10 zł wyższa stawka co jest normalna praktyka.

Mówca powiedział, że ponadto wraz z zespołem pracowników dbają o poprawne relacje pomiędzy pracownikami , ponieważ jak wiadomo panująca atmosfera w pracy przekłada się na jej efekty. Natomiast posiedzenie Rady Społecznej powinno odbyć się w niedługim czasie ze względu na konieczność zatwierdzenia nowej umowy z bankiem. W kwestii wypłaconych świadczeń dla Pani Iwony Wiśniewskiej informacja zostanie przygotowana i przedstawiona w formie pisemnej.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że Rada Społeczna zostanie zwołana do połowy października. Ponadto sąd Słupecki w całości uznał zasadność odwołania się od postanowienia umorzenia śledztwa w sprawie nieprawidłowości, które miały miejsce w szpitalu. Prokuratura jest zobowiązana wznowić śledztwo.

Radny Przemysław Niezbecki powiedział kierując swoje słowa głównie do Radnego Mariusza Króla, że jest rozczarowany postawą poprzedniego Zarządu który zakończył swoją kadencje, brakiem reakcji na sygnalizowane problemy w szpitalu oraz brakiem wysłuchania obu stron konfliktu.

Radny Bogdan Kukulski zapytał pana Rafała Spachacza o plan biznesowy dotyczący zagospodarowania i uruchomienia nowej części szpitala, w której będzie można rozpocząć leczenie, badania poza kontraktem. Kiedy nowa część szpitala zacznie na siebie zarabiać?

Radny Mariusz Król powiedział, że jego rezygnacja w poprzedniej kadencji z stanowiska w Zarządzie spowodowana była m.in. poczynaniami ówczesnej dyrektor szpitala.

Radny Przemysław Dropiński powiedział odnosząc się do zarzutów braku dostępności lekarzy, że przychodnia lekarska koło szpitala cały czas funkcjonowała i jest dostępna dla pacjentów.

Obrady opuścił Radny Stefan Stencel.

Radny Bogdan Jastrząb oraz Radny Henryk Tylman podziękowali lekarzom za wkładany trud w udzielanie pomocy.

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 270.

Pan Rafał Spachacz powiedział, że na uruchomienie nowej części szpitala potrzebne jest ok. 5 mln obliczyliśmy, że jest to kwota niezbędna do włączenia nowej części na zakup sprzętu.

W szpital należy zadbać o kanalizację sanitarno deszczową, ogrodzenie kontenerowej stacji gazów, zamontowanie kondensatora, instalacji stacji przyzywowej, remonty dachów naprawy uszkodzonych elewacji, nie wiadomo jak z kontraktem z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, dopiero wyłoniono nowego inżyniera kontraktu na elewacje. Pompy wodne, sprężarki, klatki schodowe, wymianę gazów medycznych to kolejne rzeczy do realizacji. Szpital jest przed informatyzacją, pozwalającą na wejście w moduł Kosztowy. Potrzebne są moduły finansowe żeby rozliczyć dokładnie koszty np. przepisywanie leków do pacjenta.


Rada Powiatu na stan 15 obecnych 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących”  podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  9

Wolne głosy i wnioski.

 

P u n k t  10


Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXVI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Gałan

 

Protokółowała:

Paulina Majchrowicz

 

 

 

Protokół Nr XXIV/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 6 sierpnia 2020 roku.

BR.0002.7.2020

Protokół Nr XXIV/2020
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 6 sierpnia 2020 roku.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1600.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1,
a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nikt nie zgłosił propozycji zmiany porządku obrad.

Wobec powyższego obrady przebiegały według następującego porządku:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów:
-  Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 czerwca 2020 r.
-  Nr XXIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2020 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    Zakończenie obrad.  

Na obrady przybył radny Stefan Stencel (14 obecnych).

P u n k t  4
Przyjęcie protokołów:
-     Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 czerwca 2020 r.
-    Nr XXIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2020 r.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował przyjęcie ich bez konieczności odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 czerwca 2020 roku.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 czerwca 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXIII/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2020 roku.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybył radny Andrzej Bernat (15 obecnych).

Dyskusja:

Radny Mariusz Król – odnosząc się do informacji przedstawionej w sprawozdania w zakresie rozstrzygniętego konkursu na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzałkowie zapytał, jakie doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu oświata posiada pan Michał Janiak? Drugie pytanie, czego dotyczyły zmiany
w regulaminie Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy? Kolejne pytanie radnego, jakie są koszty umorzenia Firmie Mostostal S.A. części zaległości za użytkowanie gruntu skarbu państwa? Na co zostaną przeznaczone pieniądze w kwocie  5 mln. zł. z promesy?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że jeśli chodzi o doświadczenie menedżerskie pana Michała Janiaka, to w warunkach konkursu zgodnie z prawem oświatowym nie było specjalnych wymogów, dotyczących takiego doświadczenia.  Z tego jednak, co przedstawił pan Janiak na konkursie to jego doświadczenie menedżerskie polega na tym, że przez kilka lat prowadził własną firmę, która zajmowała się przygotowaniem projektów o dofinansowanie ze środków unijnych.  Pan Michał Janiak jest nauczycielem Zespołu Szkół Zawodowych w Koninie z ośmioletnim doświadczeniem pedagogicznym w stopniu nauczyciela mianowanego. Jego kandydatura spełniła wszystkie niezbędne warunki, a prezentacja w zakresie koncepcji funkcjonowania szkoły była na tyle przekonująca, że zyskał on pełne poparcie wszystkich członków komisji.  
W zakresie wysokości kosztów umorzenia części zaległości Firmie Mostostal S.A.  za użytkowanie gruntów skarbu państwa mówca odpowiedział, że Zarząd Powiatu pierwotnie przychylił się do wniosku o umorzenie całości natomiast decyzja Wojewody Wielkopolskiego w tej sprawie była negatywna.  Jednak Firma Mostostal mogła wnioskować ponownie do Zarządu Powiatu o umorzenie w części, bądź rozłożenie na raty zobowiązań.  Wysokość tej kwoty to  232 592,20 zł. z czego 75 % zasila Skarb Państwa, a 25 % wpływa do budżetu powiatu. Obecnie chodzi o umorzenie połowy tej kwoty, a drugiej połowy rozłożenie na raty. O ok. 30 tys. zł. zostaną pomniejszone dochody powiatu, jeśli decyzja Wojewody będzie pozytywna.
Jeśli chodzi natomiast o promesę, to jest już określona cała procedura możliwości wykorzystania tych pieniędzy, które możemy wydatkować w ciągu 3 lat na projekty inwestycyjne związane z wydatkami majątkowymi. Powiat wnioskuje o całość już teraz, a propozycja dotycząca wydatkowania zostanie przedstawiona w momencie przyjmowania pieniędzy do budżetu.
 Starosta powiedział, że zmiany w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy polegały m.in. na stworzeniu stanowiska majstra, który nadzoruje ekipy prowadzące roboty, część zapisów została uaktualniona i dostosowana do obecnych przepisów prawa. Mówca dodał, że musimy zadbać o tę jednostkę, która przez lata była kiepsko dofinansowana,  obecnie projektów drogowych do realizacji jest bardzo dużo dlatego mi.in. Zarząd zastanawia się nad kupnem samochodu dla tej jednostki.

Radny Mariusz Król – podziękował za wyczerpujące odpowiedzi, poprosił jednak o przesłanie drogą elektroniczną precyzyjnych danych związanych
z kosztami umorzenia zaległości Firmie Mostostal S.A.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że na ostatniej sesji nadzwyczajnej prezentowało się Narodowe Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie, które zobowiązano do  przedstawienia dokumentów uwiarygodniających jej byt ekonomiczny i sprawność finansową.  Mówca dodał, że nie ukrywa, iż pewne rozpoznanie zdolności finansowej tej instytucji zrobił na podstawie dostępu do internetu, lecz do tej pory radni nie otrzymali podstawowych dokumentów
z wyniku finansowego firmy za lata 2017, 2018 i 2019.  Jeśli w przyszłości Rada ma wrócić do tego tematu, do wizji szkoły mundurowej, to NCRE powinno stosowne dokumenty przedstawić.  
Mówca zapytał, czy planowane są jakieś zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy,  chodzi o usuniecie ze składu Rady doktora Aleksandra Słomińskiego?
 Radny zapytał o drogę Strzałkowo – Sierakowo, gdzie budowany jest chodnik, ale  na pewnym odcinku ponad 100 m kopane są rowy, czy zatem nie zakłada się połączenia chodnikiem Sierakowa ze Strzałkowem, czy jest to podbudowa pod kanalizację?
 Pan Andrzej Kasprzyk – poprosił o przedstawienie wyniku finansowego szpitala za 7 miesięcy?
Następnie mówca zawnioskował o wykonanie trwałej zabudowy szklanej przy stanowiskach w Wydziale Komunikacji Starostwa, zapewne  usprawniłoby to obsługę petentów w sposób bezpieczny dla obydwu stron.
Radny poruszył sprawę informacji poruszonej na Komisji Budżetu, a dotyczącej zalania nowej części szpitala, w którymś momencie budynek został przekazany szpitalowi, trwały prace odbiorowe, jest inżynier kontraktu, budynek jest pod dozorem, komuś za to płacimy, jest to dla mówcy szokujący element. Radny powiedział, że dotarły również do niego informacje, iż wobec naszego obecnego wykonawcy Firmy Komputronik toczy się postępowanie sanacyjne, czyli jest w tzw. układzie z wierzycielami, czy coś moglibyśmy bliżej na ten temat usłyszeć? Jest to bardzo niepokojące, bo postępowanie sanacyjne jeśli się wierzyciele nie zgodzą, może zakończyć się postępowaniem upadłościowym.

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że jeśli chodzi o Narodowe Centrum Rozwoju Edukacji i zgłoszoną propozycję przejęcia roli organu prowadzącego dla części technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, to sprawa jak dotąd utknęła w martwym punkcie, nie wpłynęły od tej firmy szczegółowe informacje, dotyczące jej kondycji finansowej. Jednak z  informacji, które pozyskał od pan dyrektora Dariusza Maciejaka firma w dalszym ciągu jest w trakcie uzgodnień z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji. Zdaniem członków Zarządu jest to pomysł na uratowanie tej szkoły, na przyciągnięcie młodych ludzi spoza terenu powiatu. Na razie żadne nowe decyzje w tej sprawie nie zapadły. Natomiast, jeśli chodzi o zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej SP ZOZ to mówca powiedział, że zwróciliśmy się do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i do Izby Pielęgniarek i Położnych o wytypowanie przedstawicieli tych dwóch środowisk, którzy nie są pracownikami szpitala. Zgodnie z przepisami pracownik szpitala, również zatrudniony w formie kontraktu, czy umowy zlecenia nie powinien być członkiem rady społecznej. Odpowiedź jeszcze nie wpłynęła.
 Starosta powiedział, że jeśli chodzi wynik finansowy szpitala to nie za 7 miesięcy, lecz za pierwsze półrocze, to tej tematyce możemy poświęcić więcej czasu na następnej sesji. Najogólniej mówiąc, ten wynik finansowy jest kiepski, dlatego że trudno oczekiwać realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w sytuacji, kiedy instytucje ochrony zdrowia nie funkcjonują normalnie, zamknięcie diagnostyki i odseparowanie pacjentów o usług typu laboratoriom, tomograf, rentgen przyniosło wymierny spadek przychodów szpitala. Większość szpitali w Wielkopolsce przeżywa podobny problem z realizacją kontraktu, czas pokarze jak podejdzie do tego NFZ i czy jakieś formy zmiany naliczania ryczałtu zostaną wprowadzone.
Kwestia zabudowy szklanej w Wydziale Komunikacji zostanie rozpatrzona.
Jeśli natomiast chodzi o przekazywanie budynku szpitalnego to uchwała, którą Rada Powiatu podejmowała na początku tego dotyczyła, zamiaru przekazania nowej części, natomiast nie było tam przekazania budynku w drodze aktu notarialnego, ani w żaden inny sposób. W dalszym ciągu ten budynek jest pod rządami wykonawcy i ubezpieczenie tego nieszczęśliwego zdarzenia, jest po stronie firmy ubezpieczeniowej, która ubezpiecza wykonawcę i firmy reasekuracyjnej, która pokryje część kosztów. Niestety jesteśmy skazani na to, żeby poczekać kolejne dwa miesiące na to, aż zostaną osuszone piwnice i aż zostanie wymieniona część instalacji, która uległa awarii.

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta odpowiadając na pytanie dotyczące drogi Sierakowo – Słomczyce, to tam jest wykonywany chodnik, w wykopie będzie umieszczona rura, która będzie odprowadzała część wody spływającej w czasie deszczu. Chodnik będzie zrobiony do samego Sierakowa, prawdopodobnie będzie jeszcze tam wykonane oświetlenie.  

P u n k t  6
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 253, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku na 255.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w autopoprawce.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 7, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/161/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 254, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 256.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały oraz autopoprawkę.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 11, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/162/2020  z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Wolne głosy i wnioski.

Radny Mariusz Król – odnosząc się do planowanych zmian w składzie osobowym Rady Społecznej SP ZOZ zapytał, na podstawie jakich przepisów i dlaczego tak późno, bo przepisy od końca 2018 roku, dlaczego właśnie w tym momencie planowane są zmiany i czy te zmiany dotyczą tylko jednej osoby, czy jeszcze kogoś innego? Kolejne pytanie, jaki jest wynik uzyskania akredytacji dla naszego szpitala?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że jeśli chodzi o podstawę prawną dotyczącą powoływania członków rady społecznej szpitala, to przepisy nie uległy zmianie żadnych, natomiast jest kłopot taki, że osoby będące w składzie rady nie spełniają warunków, które spełniać powinni. Chcąc uniknąć takiej sytuacji, że jakikolwiek uchwały, czy opinie podejmowane przez Radę Społeczną SP ZOZ mogłoby budzić wątpliwości prawne ze względu na obecność osób nieuprawnionych, to takie pismo zostało wystosowane do Izby Lekarskiej i  Izby Pielęgniarek i Położnych o wytypowanie innych przedstawicieli.
Mówca posiedział, że jeśli chodzi o pytanie drugie dotyczące wyniku badania w celu uzyskania akredytacji przez szpital to zaproponował, aby na kolejną sesję Rady Powiatu zaprosić pana Dyrektora, celem przedłożenia informacji w tym zakresie.  

Radny Mariusz Król – zapytał, czy w takim przypadku wszystkie uchwały podejmowane Radę Społeczną SP ZOZ są zgodne z prawem, skoro w głosowaniach brały udział osoby nieupoważnione?

Pan Jarosław Dobrowolski – radca prawny odpowiedział, że rada społeczna jest organem kolegialnym i podejmowane przez nią uchwały nie są decyzjami  pojedynczych osób. Dopóki, te osoby są członkami rady społecznej nie możemy powiedzieć, że rada podejmowała jakiekolwiek uchwały, które są niezgodne z prawem. Do grona rady społecznej, te osoby były nominowane przez odpowiednie instytucje, które Rada Powiatu stosowną uchwałą powołała. Czy dojdzie do zmiany składu, tego jeszcze w dniu dzisiejszym  nie wiemy, gdyż na razie zostało tylko wystosowane pismo o wskazanie nowych osób i nie wiemy jak te instytucje się zachowają. Ustawodawca posługuje się zwrotem „zatrudniony”, który można interpretować „wąsko” i „szeroko” – tzn. zatrudnienie również na podstawie umów cywilnoprawnych. Mówca dodał, że on od początku stał na stanowisku  ja mogę powiedzieć, że ja stałem od początku na takim stanowisku, że zatrudnienie rozumiemy „szeroko”, czyli również wchodzą w to umowy cywilnoprawne. Reasumując mówca podkreślił, że jego zdaniem rada społeczna podjęła wszystkie decyzje zgodzie z przepisami prawa.

Radny Andrzej Kasprzyk – ponowił prośbę o wykonanie trwałej zabudowy szklanej przy stanowiskach w Wydziale Komunikacji Starostwa, przyczyni się to do bezpiecznej i sprawnej obsługi petentów. Mówca poruszył również kwestię drogi Sierakowo – Słomczyce – Słupca, której stan nawierzchni jest w bardzo złym stanie, a droga jest intensywnie uczęszczana, dlatego należałoby w tym kierunku podjąć jakieś zdecydowane działania inwestycyjne.  

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeśli chodzi o drogę Piotrowice – Słomczyce to wniosek dotyczący wsparcia remontu tej drogi z Funduszu Dróg Samorządowych będzie składany przez Powiat do najbliższego poniedziałku. Natomiast, droga na Łężcu nie jest naszą drogą, jest droga gminna, której współwłaścicielami są Gmina Strzałkowo i Miasto Słupca. Jeśli chodzi o stan nawierzchni drogi w Słomczycach, który jest w bardzo złym stanie zadeklarował, że władze powiatu będą robiły wszystko, aby poprawić ten stan w jak najkrótszym czasie.

Przewodniczący Rady dodał, że droga na Łężcu nie jest drogą wojskową i nigdy nie będzie miała takiego przeznaczenia, jest to tylko i wyłącznie droga gminna.  

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że to co planuje Gmina Strzałkowo i Miasto Słupca jest rozbudową drogi gminnej w miejscowości Łężec, natomiast nie jest tam planowany przebieg drogi ważnej dla obronności kraju. Jeśli będzie ona budowana za ok. 3 – 4 lat to wstępne plany wytyczają ją między torami kolejowymi, które prowadzą na lotnisko, a miejscowością Łężec, będzie to całkowicie nowy teren.  Do czasu pobudowania drogi obronnej to ruch na drodze w Łężcu na pewno jest większy, niezależnie od tego, czy będzie ona w remoncie, czy też nie, gdyż jest to droga publiczna.
Jeśli chodzi o modernizację drogi w Słomczycach, to obecnie inwestycja ta została podzielona na dwa etapy; pierwszy etap to Piotrowice – Słomczyce (dokumentacja została zaktualizowana oraz zrobiony został projekt), drugi etap to wykonanie projektu na odcinek od Słomczyc do Sierakowa.

Radny Mariusz Król – zapytał o wyniki rekrutacji do szkół prowadzonych przez powiat słupecki? Niepokojące wieści płyną z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, gdzie na planowane 4 oddziały klas pierwszych wpłynęło tylko ok. 20 podań, czy jest jakaś alternatywa na taką sytuację?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że 11 sierpnia br. będą wstępne informacje ile osób podtrzymało swój pierwszy wybór szkoły i jak będzie można rozdysponować ewentualne wolne miejsca. Istotnie ilość kandydatów, którzy są zainteresowani CKZiU Strzałkowie jako szkołą pierwszego wyboru jest bardzo mała, natomiast nie możemy wykluczyć zmian w tym zakresie.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że pan Starosta odpowiadając na pytanie dotyczące kwestii przekazania szpitala użył zwrotu, że Rada podjęła uchwałę z zamiarem przekazania budynku, natomiast w treści uchwały z dnia 23 stycznia 2020 roku istnieje zwrot „przekazania w użytkowanie SP ZOZ nowe obiekty posiadające jedną kondygnację podziemną, instalację sieci wodociągowej, sieć energetyczną, kanalizację sanitarną, kanalizacją deszczową oraz sieć telefoniczną – w uchwale nie użyto zwrotu mówiącego „o zamiarze”.  Zdaniem mówcy są to bardzo istotne różnice, kto jest odpowiedzialny za ten obiekt.

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że oczywiście pan radny ma rację,  uchwała nie dotyczyła zamiaru, a przekazania. Natomiast przekazanie też jest sformalizowane i odbywała się na podstawie protokołów aktu notarialnego i kolejnych działań, które przede wszystkim muszą rozpocząć się od tego, żeby wycenić wszystkie aktywa. Podstawą wyceny aktywów jest rozliczenie procesu budowlanego, a ponieważ takiego rozliczenia jak dotąd nie mamy, dlatego przekazanie nastąpić nie mogło, dlatego w dalszym ciągu obiekt nie został ani odebrany od wykonawcy, ani przekazany szpitalowi.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, jaki był powód wywoływania w styczniu br. uchwały o przekazaniu?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że uchwała ta była potrzebna w tamtym czasie, żeby nie zamykać Zarządowi drogi do tego, żeby działać szybko w momencie, kiedy spodziewaliśmy się rychłego zakończenia budowy tj. odbiorów poszczególnych instalacji, wyceny nakładów, ostatnich faktur od wykonawcy, natomiast tego nie ma i wciąż jesteśmy w stanie pewnego „zawieszenia”. Jak dotąd obiekt nie został odebrany od wykonawcy i w związku z tym w sytuacji awarii budowlanej wszystkie kwestie związane z kosztami ponosi ubezpieczyciel, który został opłacony przez wykonawcę.

Radny Andrzej Kasprzyk – poprosił, aby Komisja Statutowa w zmianach do statutu uwzględniła możliwość elektronicznego (e-mail) zapoznawania się ze sporządzonym protokołem, przed jego przyjęciem.
 
P u n k t  9
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXIV sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 
       Protokółowała:
Żaneta Górczyńska

 

 

 

Protokół Nr XXIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 czerwca 2020 roku.

 

BR.0002.6.2020

Protokół Nr XXIII/2020
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 25 czerwca 2020 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.13.00 do godz. 16.30.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2020 rok – jako punkt 15 i o podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – jako punkt 16.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski.  

Rada na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu w brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2020 rok”. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu w brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Wobec powyższego obrady przebiegały według następującego porządku:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 maja 2020 r.  
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Debata nad raportem o stanie powiatu.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.
8.    Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok.
9.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2019 rok.
10.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
17.    Wolne głosy i wnioski.
18.    Zakończenie obrad.   

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 maja 2020 r.  

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XXI sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 maja 2020 roku. Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 maja 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybyła radna Anna Kusiołek (17 obecnych).

P u n k t  6
Debata nad raportem o stanie powiatu.

Przewodniczący Rady realizację tego punktu zaproponował w sposób następujący:
-    przedstawienie raportu o stanie Powiatu Słupeckiego za 2019 rok,
-    debata nad raportem,
-    głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania.
Mówca poinformował, że zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabrać głos mieszkańcy. Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z informacją o terminie sesji Rady Powiatu. Każdy zainteresowany mógł zapoznać się z przedłożonym materiałem i zgłosić się do wystąpienia. Do dnia 24 czerwca br. nikt nie zgłosił się do debaty. Mówca dodał, że obowiązek poinformowania o wzięciu udziału został spełniony. Raport o stanie powiatu był rozpatrywany na wszystkich Komisjach Stałych Rady Powiatu, komisje nie wniosły zastrzeżeń do raportu.

Następnie nastąpiła prezentacja filmu „Powiat Słupecki – Ziemia Warta Odkrycia”, który jest załącznikiem do Raportu o stanie Powiatu Słupeckiego za rok 2019.

Głos zabrał Starosta Słupecki i przedstawił najważniejsze zagadnienia ujęte w rozpatrywanym raporcie. Raport o stanie Powiatu Słupeckiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że w swej wypowiedzi chciałaby się odnieść do raportu, jaki i sprawozdania finansowego szpitala, a w szczególności – promocji i ochrony zdrowia, podsumowanie działalności SP ZOZ w Słupcy, zdaniem mówczyni rzeczone sprawozdanie pomimo, że ma pozytywną opinię biegłych rewidentów to ma również zastrzeżenia, które w sposób widoczny zmieniają interpretację raportu. Sposób wyceny bilansu i rachunku zysków i strat wskazuje, że dokonano pewnych zmian księgowych i pomimo, iż są one w granicach prawa to jednak jak w raporcie z 2019 rok, pan dyrektor szpitala wskazuje, że większość strat jakie poniósł szpital wynika z niewykonania w 2018 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, co przełożyło się na spadek przychodów w 2019 roku. Mówczyni powiedziała, że jej zdaniem argumentacja dyrektora szpitala, że powstała strata jest spowodowana niewykonaniami w roku 2018 nie jest zgodna z rzeczywistością co powoduje, że jestem ona zobligowana do wstrzymania się od głosu w kwestii raportu. Radna poprosiła, aby na przyszłość do sprawozdania z wykonania budżetu dla Komisji Rewizyjnej były dołączone dokumenty z audytu biegłych rewidentów, aby wszyscy członkowie komisji się z nimi zapoznali. Zdrowie mieszkańców naszego powiatu jest najważniejsze, ale musimy mieć również na uwadze wynik finansowy szpitala, aby środki finansowe z budżetu powiatu nie były wydatkowane tylko ten cel, ale  również na inne obszary, w tym drogi powiatowe.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że jako Przewodniczący Komisji Budżetu, czuł się w obowiązku aby, kwestie szpitala rozpatrzyć bardzo precyzyjnie, dlatego pozwolił sobie zaprosić na posiedzenie biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie i wydanie opinii w zakresie sytuacji ekonomiczno – finansowej. Mówca ze swej strony pogratulował, co do całości całokształtu raportu, natomiast złożył swoje zastrzeżenia co do części związanej z oceną  szpitala powiatowego. W tej materii zgłosił swój głos odrębny, gdyż zawarte tam opisy nie są zgodne z tym, co było powiedziane w dniu wczorajszym na Komisji budżetowej. Dlatego też, w zakresie głosowania nad raportem mówca wstrzyma się od głosu.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania. Rada Powiatu na stan 17 obecnych, 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIII/152/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.

Przewodniczący Rady zaproponował realizować ww. punkt w sposób następujący:
-    przedstawienie przez Pana Starostę sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok,
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2019 rok,
-    przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok,
-    dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.
Mówca zapytał, czy są inne propozycje realizacji tego punktu?

Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń.
 
Pana Starosta przedstawił sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok. Wystąpienie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-0954/33/6/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2019 rok. Uchwała RIO w Poznaniu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

Opinie Komisji Stałych Rady Powiatu o sprawozdaniu:

Radna Anna Kusiołek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię komisji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok, będącą załącznikiem do uchwały nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2019. Opinia komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywane sprawozdanie.
Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja przy 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że komisja niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie.
Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zatwierdziła sprawozdanie.     

Dyskusja:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że zapoznając się z oceną finansową i sprawozdaniem oraz wsłuchując się w opinię Regionalnej Izby zaznaczył, że pewnym cieniem na realizację tego budżetu kładzie się kwestia zakończenia budowy szpitala.  Podczas spotkania w dniu 2 kwietnia 2019 roku dokonano ustaleń w sposób ostateczny, co należy zrobić, żeby ten szpital w 2019 roku zamknąć w zakresie gotowości do eksploatacji. Po stronie powiatu był  jeden zasadniczy obowiązek – zabezpieczyć środki finansowe, żeby zakończyć realizację tej inwestycji w ciągu roku 2019. Stara zasada mówi, że „kto długo buduje, ten drogo buduje”. Parokrotnie mówca zadawał pytana odnośnie zakończenia inwestycji, w odpowiedzi było różne daty, najpierw lipiec, potem październik, w końcu 15 grudnia jako ostateczna data odnotowana w protokole.  Radny miał nadzieję, że w 2020 roku szpital w sposób definitywny i ostatecznie będzie oddany do użytkowania. Zdaniem mówczy, powiat lepiej sobie radzi ze środkami, które otrzymujemy od kogoś i ten od nas wymaga, aniżeli gdy sami mamy środki i sami musimy nimi gospodarować. Czas pandemii udowodnił, że znów będzie sposobność do wydłużenia terminu pokazania szpitala i będzie on oddany dopiero jesienią. W odczuciu radnego powiat stracił rok, a może więcej.  Obecnie szpital słupecki jest jak jedna wielka twierdza, w której za moment nie będzie wykonania kontraktu, ponieważ jest ograniczona ilość dostęp pacjentów.  Wsłuchują się w słowa pana Starosty, stwierdził jaka musi być determinacja urzędników Starostwa, skoro w Wydziale Komunikacji wydano ponad 8000 dowodów rejestracyjnych, czyli teoretycznie 8000 petentów, cały czas ta instytucja funkcjonuje i przynosi wymierne korzyści finansowe. A szpital słupecki jest jak „twierdza” – „czekamy za koronawirusem, ale teraz jesteśmy tak uzbrojenie, że go do siebie nie wpuścimy”. Mówca powiedział, że dzwonią do niego pacjenci, mieszkańcy z prośbą o interwencje. Stosowana procedura 14 dni kwarantanny, potem oczekiwanie na sprawdzenie choroby, a następnie zbadanie dolegliwości choroby z jaką się pacjent zgłosił wymaga czasu i to mówca zgłasza. Wczoraj na komisji pan doktor zapewnił, że szpital jest jak najbardziej przygotowany na nagłe przypadki. Oddanie szpitala jest elementem determinacji powiatu, gdyż środki finansowe były zabezpieczone. Radny zapytał, jak się ma proces wobec podmiotu, który niewłaściwie zaprojektował szpital, ponieważ Firma Komputronik zobowiązała się, że w imieniu powiatu  będzie procedowała odszkodowanie za niewłaściwy projekt?  Zdaniem mówcy rozbudowa szpitala jest elementem „zadry” w zakresie działalności Zarządu za 2019 rok. Sesja absolutoryjna jest właściwym momentem, aby padły zobowiązania odnośnie zakończenia inwestycji rozbudowy szpitala. Niech nasze czyny świadczą o tym, że jesteśmy wiarygodni w zakresie realizowani dobra wspólnego.

Pan Piotr Czerwiński – Mazur – kierujący oddziałem chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedział, że stanowczo zaprzecza sformułowaniu, że szpital jest jak „twierdza”; może się tak wydawać ze względu na ograniczenia fizyczne (ogrodzenia) na ograniczenia  kontaktu, zwłaszcza odwiedzin rodzin pacjentów. Szpital przyjmuje tylu chorych ile zwykle. Izba Przyjęć funkcjonuje normalnie, podobnie funkcjonują poradnie specjalistyczne, przyszpitalne poradnie lekarza rodzinnego. Jest to trochę inna forma działania, uruchomiono system telemedycyny poradni tam, gdzie można – gdzie nie można i musi być lekarz, pielęgniarka, aby spotkać się z pacjentem to się odbywa.  W zakresie przygotowania do pandemii szpital otrzymuje pochwały ze strony Rządu, Ministerstwa. Szpital, musi mieć niestety restrykcyjną kontrolę wejść i wyjść ze szpitala, co nie oznacza ograniczenia świadczenia usług zdrowotnych. Ograniczenia, które zostały wprowadzone w postaci wstrzymania przyjęć planowych, zabiegów planowych i zabiegów diagnostycznych były narzucone przez Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj szpital jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, są wypracowane procedury kontroli i przeprowadzania pacjentów przez ten system na tyle, żeby nie dopuścić do wpuszczenia kogoś „podejrzanego”.  Jednak w stanach zagrożenia życia, niestety te procedury muszą zostać pominięte z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Radny Czesław Dykszak – powiedział, że rozbudowa szpitala praktycznie została zakończona w końcówce grudnia 2019 r. Od miesiąca stycznia br. rozpoczęły się wszystkie przedsięwzięcia związane z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie obiektu. Wymagane były wszelkiego rodzaju opinie: BHP, sanitarne, dozoru technicznego.  Wszystko początkowo przebiegało bardzo sprawnie, jednak po ogłoszeniu pandemii wszystko się wstrzymało. Jednak mimo tego wszystkie zaistniałe problemy zostały pokonane, na dzień dzisiejszy są wszystkie zezwolenia, wszystkie opinie, które były wymagane. W tej chwili odbywa się już końcowe sprawdzenie obiektu pod względem wyposażenia usunięcia drobnych usterek. Kolejna sprawa, to końcowe rozliczenie, ponieważ  ma to wpływ na przejęcie tego obiektu.  W trakcie realizacji naszej inwestycji Firma Komputronik, borykała się z „wewnętrznymi” problemami, wprowadzono u nich program naprawczy i sanację. Obecnie Firma Komputronik wspólnie z inżynierem kontraktu przygotowują końcowe rozliczenie i do połowy lipca wszystko zostanie zakończone. Wszystko wskazuje na to, że w miesiącu lipcu powinien zostać podpisany końcowy protokół przejęcia szpitala.
 
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, iz po raz pierwszy słyszy o tym, że  firma Komputronik ma postępowanie sanacyjne, zapewne gdyby ta informacja wcześniej wpłynęła do radnych podchodziliby oni do sprawy troszeczkę z dystansem. Gdybyśmy wcześniej wiedzieli, że Firma dogaduje się z wierzycielami, bo na tym m.in. polega postępowanie sanacyjne to nasze oczekiwania byłyby bardziej stonowane.  

Wicestarosta powiedział, że nie wie jak to się stało, że pan radny nie wiedział, że Komputronik prowadzi działania sensacyjne, nie było to tajemnicą.

Starosta powiedział, że jeśli chodzi o rozprawę z projektantem, którego projekt nie jest realizowany, to pierwsza rozprawa odbyła się 8 czerwca br. i można powiedzieć, że powiat na tej rozprawie jest reprezentowany tak zupełnie ponad podziałami. Odbyły się pierwsze przesłuchania w tej sprawie, świadkiem m.in. był poprzedni Starosta pan Mariusz Roga. Kwestie dotyczące okoliczności zamówienia projektu, w jakim stopniu ten projekt nie nadawał się do realizacji zostały szczegółowo przedstawione zarówno przez ówczesnego pana Starostę, jak i inżyniera kontraktu i przedstawicieli firmy Komputronik.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2019.
Rada Powiatu na stan 17 obecnych, 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIII/153/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok stanowi załącznik nr 15, a sprawozdanie finansowe załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

P u n k t  8
Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok.

Przewodniczący Rady zaproponował realizację punktu w sposób następujący:
-     przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej uzasadnienia do wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2019 rok,
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2019 rok,
-    głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.
Mówca poinformował, że przyjęcie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2019 rok jest równoznaczne z podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, którą Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Zapytał, czy są inne propozycje realizacji tego punktu?

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do realizacji tematu.

Radna Anna Kusiołek – odczytała uzasadnienie do wniosku o udzielenie absolutorium, które stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-0955/19/6/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2019 rok. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2019 rok. Rada Powiatu na stan 17 obecnych, 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących” udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2019 rok, co jest równoznaczne z podjęciem uchwały Nr XXIII/154/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
   
Starosta serdecznie podziękował za udzielone absolutorium Zarządowi Powiatu za miniony rok.  

Obrady opuścili: radny Przemysław Dropiński i radny Mariusz Król.

P u n k t  9
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Przemysław Niezbecki – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywane sprawozdanie.  

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do sprawozdania?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  10
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2019 roku.


Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie.  
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do sprawozdania?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2019 roku. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały. Rada Powiatu na stan 15 obecnych, 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIII/155/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.  
Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji niejednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że w dniu wczorajszym Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji dość wnikliwie analizowała przedstawiony dokument, gdzie pojawiło się wiele wątpliwości. Porównując rok 2018 do 2019 należy stwierdzić, że dość znacznie ubyło  środków finansowych, ponad 2 000 000 zł. Środki te, zostały zaangażowane w tzw. inwestycje wewnątrz szpitala, ale jednocześnie została zbudowana strata prognozowana na poziomie 1 300 000 zł. pod koniec roku strata ta została zmniejszona. Wykonanie kontraktu przebiegało całkowicie inaczej niż zakładano na początku, prognozowano jego niewykonanie ze względu na niedociągnięcia poprzedniej Dyrekcji, okazało się jednak, że suma kwot, którą szpital otrzymał była wyższa niż w 2018 roku. Radny nie ukrywał, że patrząc na realizację kontraktu w 2019 roku spodziewał się bardziej zadowalającego wyniku. Patrząc na wydatki roku 2020 należy stwierdzić, że zwiększyły się one w kwestii wynagrodzeń. Wytłumaczenie wiązało się z wypłatą „zembalowego”, ratownictwa. Kwestie te, były dość szczegółowo omówione na Radzie Społecznej SP ZOZ. Mając na uwadze złe doświadczenia z minionego okresu zarządzania szpitalem, ostatniego – choć nie jest to jeszcze potwierdzone przez organy wymiaru sprawiedliwości, czy poprzedniego to obawia się tzw. „poluźnienia”, gdyż wygenerowaną przez szpital stratę powiatu, jako jednostka prowadząca będzie musiał pokryć z własnych środków. Należy zwrócić uwagę, że aktywa w szpitalu spadły z 10 mln do poziomu 7 mln. jest to zabranie po części gotówki z bezpośredniego obiegu, co również skutkuje w dalszej perspektywie.  31 grudnia 2018 roku zamknął się stanem gotówki na poziomie 4,5 mln, a 31 grudnia 2019 roku zamknął się stanu gotówki na poziomie nieco ponad 2 mln. zł. Rozwiązanie rezerw na tzw. odprawy emerytalne, było jednym z powodów wydania przez biegłego rewidenta opinii pozytywnej z zastrzeżeniem. Obecny na powiedzeniu Komisji Budżetu biegły wypowiedział się, że rezerwa powinna mimo wszystko istnieć, pomimo że wyliczenia wskazują na to, iż można ją rozwiązać. Był to element istotny w całym raporcie w którym biegły zachował pewien „dystans” do rozwiązywania tej rezerwy, bo w ten sposób został poprawiony wynik finansowy szpitala. Na koniec mówca życzył Dyrekcji szpitala powodzenia w realizacji wszystkich swoich planów, ale zaznaczył że Komisja Budżetu będzie się wszystkiemu szczegółowo przyglądać i gdy pojawią się wątpliwości sprawę od początku do końca poznać i jak najlepiej zdiagnozować.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że troska radnego, który jest Przewodniczącym Komisji Budżetowej jest zrozumiała i ma nadzieję, że na posiedzeniu komisji wszelkie wątpliwości, dotyczące wyniku finansowego szpitala zostały rozwiane i większość członków komisji była za przyjęciem sprawozdania finansowego szpitala. Jeśli chodzi o wynik finansowy słupeckiego szpitala to jest on nie tylko Starosty zdaniem absolutnym mistrzostwem świata w obecnej sytuacji rynkowej funkcjonowania szpitali powiatowych. Nasz szpital zanotował stratę i oczywiście ta strata byłaby wyższa, gdyby nie operacje księgowe, o których wspomniał pan radny Kasprzyk natomiast musimy pamiętać, że to było efektem: po pierwsze, takiego nie innego otoczenia rynkowego, gdzie bardzo szybko rosną koszty związane z funkcjonowaniem tego typu zakładów; po drugie, był to efekt niewykonania kontraktu w roku 2018, czego skutki finansowe szpitala odczuł w roku minionym i odczuje niestety również w kolejnych latach. Nasz szpital był jedynym szpitalem w Wielkopolsce, który miał niższy kontrakt na rok 2019, niż w roku 2018 o ok. 1 mln. zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że nasz szpital co prawda zanotował stratę, ale jest ona niższa od amortyzacji. To my w jakiejś części obciążyliśmy szpital kosztami rozbudowy m.in. kwestia wykonania stacji kontenerowej gazów, remont łazienek przez które „przebijano” przejścia między starą, a  nową częścią szpitala. Kwestie związane z wynagrodzeniem inżyniera kontraktu to są koszty, które poniósł bezpośrednio szpital i jeśli policzyć te koszty to naprawdę chylę czoła przed tym, co udało się dyrektorowi i pracownikom służb finansowych i prawnych tego szpitala osiągnąć.  Niestety mówca jest pewien, że w przyszłym roku te wynik finansowy trudno będzie osiągnąć, jeśli oddamy do użytku nowy budynek, koszty zapewne gwałtownie wzrosną i wtedy będzie ciężka dyskusja, o tym?

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedział, że szpital w roku 2019 podjął się działań inwestycyjnych w kwocie 1 600 000 zł. co przy stracie w roku 2018 skumulowało i dało efekt środków. Rzeczywiście nie wypracowany był kontrakt z roku 2018 trudno określić z czego to wynikało, czy z braków sprzętowych, które od wielu lat powstały i nie było tego kontraktu wypracowania. W roku 2019 w zakresie działalności szpitala kontrakt wypracowano w blisko 97 %. Szpital jest podmiotem leczniczym, który współpracuje z blisko 400 osobami w trybie 24 godzinnym, 365 dni w roku. W roku 2019 wszystko, co udało się osiągnąć jest zasługą wszystkich współpracowników przed którymi chylę czoła i bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o rok 2019 to szpital wypełniają zalecenia kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, odtwarzał dokumentację we wszystkich zakresach, uzupełniał braki sprzętowe i infrastrukturalne wyposażenia. Od wielu lat w SP ZOZ-ie nie było konkursu na świadczenia medyczne, wszystkie świadczenia zostały poddane trybowi konkursowemu wynikającemu z ustawy o świadczeniach.  W roku ubiegłym wzrosła płaca minimalna, wzrosły płace w zawodach medycznych, które są niezależne od dyrektora, wzrosły tzw. dodatki „zembalowe”, przychody dodatkowe z NFZ rekompensowały koszty. Poza środkami inwestycyjnymi zostało bardzo dużo pieniędzy wydane na doposażenie w sprzęt i infrastrukturę m.in. rozbudowano stację kontenerową gazów medycznych, przeniesiona kaplicę, wyremontowano łazienki, uruchomiono Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
Mówca poinformował, że szpital aktywnie uczestniczył w pozyskiwaniu dodatkowego wsparcia finansowego, pisał projekty JOWISZ, uzyskał wielomilionowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskał grant na zakup karetki. Wypracowanie kontaktu w roku 2019 dotyczyło zmniejszonej liczby łóżek, ponieważ są limity pielęgniarskie, które spowodowały, że ten przelicznik wymagał redukcji łóżek, więc całe zespoły musiały się dużo bardziej napracować. Zostały rozliczone wpływy z tytułu rozliczenia świadczeń dla żołnierzy amerykańskich; wpływy z  dzierżawionych nieruchomości również dały dodatkowe przychody, wdrożono informatyzację, e-recepty, nową stronę www szpitala i nowe dokumenty, dostosowano dokumenty pielęgniarskie. Plan inwestycyjny na rok 2019 opierał się na kwotę 1 600 000 zł. co w realiach prawa zamówień publicznych wymaga dużego działania. Wyeliminowano trzy zastrzeżenia z zastrzeżenia do badania biegłych za rok 2019. Dokonano trzykrotnej pełnej inwentaryzacji całego mienia szpitala, uregulowano kwestie majątkowe. W zakresie zespołów ratownictwa medycznego uzupełniono kadrę, a na oddziałach odtworzono pełne składy lekarskie. Mówca kończąc podziękował Wysokiej Radzie za przychylność i zrozumienie potrzeb szpitala.

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały. Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIII/156/2020 roku z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.


P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.  
Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały. Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/157/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.  
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały. Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/158/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 251.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/159/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 252.
Radny Andrzej Kasprzyk – członek Rady Społecznej SP ZOZ powiedział, że projekt regulaminu był nie tak dawno procedowany na Radzie, proponowane zmiany dotyczą tylko i wyłącznie usprawnienia organizacji posiedzeń w czasie pandemii.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/160/2020  z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

P u n k t  17
Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady poruszył kwestię bonu inwestycyjnego, który będzie przysługiwał naszym samorządowcom i powiatowi. Jednocześnie, odwracając państwa zainteresowanie od szpitala chciałby zwrócić uwagę na zagrożenie, które stoi przed nami, czyli budowę dróg obronnych. Środki finansowe na budowę dróg obronnych poprawiają budżet powiatu i stanowią pochodną tego bonu inwestycyjnego. To, że budujemy drogi obronne obliguje nas do tego, że będziemy musieli pozwolić, że będę używał obiegowego nazewnictwa – zamknąć  drogę do Powidza tzw. „betonówkę”. Przed podjęciem takiej uchwały mówca zawnioskował do Zarządu Powiatu, aby uzyskać informację od Ministerstwa Infrastruktury o harmonogram działań związanych z realizacją ostatniego odcinka, czyli łącznika między obwodnicą bazy, a autostradą. Przed podjęciem decyzji jednocześnie, wykorzystując bon samorządowy zaapelował do radnych, aby w miarę posiadanych możliwości wpłynęli na samorządy i zwrócili uwagę, że dzisiaj musimy stworzyć alternatywę do drogi łączącej Powidz ze Strzałkowem.  W momencie kiedy „betonówka” zostanie zamknięta ruch zostanie przekierowany przez Słupcę albo przez Słomczyce. Obecnie, kiedy mamy pieniądze na wkład własny, czy dzisiaj naszym priorytetem nie powinno być doprowadzenie do wspólnej strategii trzech zainteresowanych samorządów: gminy Słupca, gminy Strzałkowo i również miasta Słupca. Ruch, który będzie kierowany od bazy to będzie kierowany przez miasto Słupca. Czy dzisiaj, wykorzystując ten bon inwestycyjny nie powinniśmy doprowadzić do inwestycji, która stworzy alternatywę do „betonówki” i być może będzie to droga przez Słomczyce. Czy dzisiaj nie powinniśmy monitorować, być może występować na Radach Gmin do tego, żeby jako priorytet ustawić tę inwestycję.


Radna Natalia Bobrowska – Bartkowiak – powiedziała, że dzisiaj bardzo dużo powiedzieliśmy o szpitalu, który jest piękny, ale zapominamy o ludziach.  Mówczyni zawnioskowała do Zarządu Powiatu do koleżanek i kolegów radnych o ufundowanie stypendiów dla studentów medycyny i pielęgniarstwa, ażeby już teraz zabezpieczyć sobie kadry medyczne, abyśmy na naszych warunkach stanowili zapotrzebowanie dla naszego szpitala. Być może idąc tą drogą nie będzie dużej luki pokoleniowej i w sposób naturalny nastąpi przejście starszych kolegów na emeryturę, a młodzi lekarze zajmą ich miejsce.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że na temat uruchomienia fundacji, która by wspierała i ukierunkowywała młodzież jeśli znajdą się środki rozmowy były  już kiedyś prowadzone na Komisji Budżetowej – taki element wniosku padł.  Mówca w tym miejscu podziękował wszystkim pracownikom domów pomocy społecznej, którzy w ramach walki z pandemią podejmują pracę 12 godzinną. Poprosił, aby ich pracę i poświęcenie dostrzec i odpowiednio nagrodzić, ponieważ praca w domach pomocy społecznej ze względu na różne schorzenia podopiecznych jest bardzo odpowiedzialna i ciężka.  

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że podziękowania dla pracowników i dyrekcji domów pomocy społecznej są jak najbardziej zrozumiałe i przy kolejnych zmianach budżetowych będziemy mieli to na uwadze, chociażby w ostatnim kwartale tego roku.  Jest na szczęście projekt, który umożliwia pozyskanie dodatkowych środków na ten cel i być może uda nam się tym sposobem uzyskać środki zewnętrzne.
Natomiast, jeśli chodzi o propozycję ufundowania stypendiów dla młodych adeptów medycyny to na najbliższą Komisję Zdrowia opracowany zostanie regulamin takiego funduszu stypendialnego dla lekarzy i pielęgniarek.

 Radny Andrzej Kasprzyk – wracając do tematu z ostatniej sesji nadzwyczajnej i Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie poprosił o  przesłanie sprawozdania finansowego oraz dokumentów towarzyszące, ponieważ do tej pory Biuro Rady przesłało tylko ogólny opis do sprawozdania.

Przewodniczący Rady w woli wyjaśnienia powiedział, że na sesji nadzwyczajnej zobowiązał się wprowadzić ten punkt do głosowania jako zainicjowanie zmian, jednak ze względu na niepełną i nie precyzyjną informację przekazaną przez Narodowe Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie w dniu dzisiejszym nie jest procedowany ten temat.

P u n k t  18
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          
Przewodniczący Rady

Piotr Gałan    Protokółowała:
Żaneta Górczyńska
Protokół Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 8 czerwca 2020 roku.

 

 

 

BR.0002.5.2020

Protokół Nr XXII/2020
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 8 czerwca 2020 roku.


Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14.00 do godz. 15.10.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, wójta gminy Strzałkowo, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie oraz pana Dariusza Maciejaka dyrektor Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji. Przewodniczący jednocześnie poinformował radnych, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest zapoznanie się z propozycją, złożoną powiatowi przez Narodowe Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Radny Mariusz Król zapytał o powód zwoływania sesji w trybie nadzwyczajnym?

Przewodniczący odpowiedział, że w tym terminie była możliwość spotkania z dyrektorem NCRE, który nie jest dyspozycyjny w każdym wolnym czasie, dzisiejsze spotkanie może rozwiać wątpliwości związane z przekazaniem funkcji organu prowadzącego szkołę – technikum funkcjonującego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie Narodowemu Centrum Rozwoju Edukacji z Warszawie.

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Zapoznanie się z propozycją Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczącą przekazania funkcji organu prowadzącego szkoły – technikum 5-letniego realizującego nauczanie dla klas ponadpodstawowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
5.    Zakończenie obrad.   

P u n k t  4
Zapoznanie się z propozycją Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczącą przekazania funkcji organu prowadzącego szkoły – technikum 5-letniego realizującego nauczanie dla klas ponadpodstawowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu pana Dariusza Maciejaka.

Pan Dariusz Maciejak powitał zgromadzonych, powiedział, że celem dzisiejszego spotkania jest rozwianie wątpliwości przekazania funkcji organu prowadzącego szkołę w którym realizowany byłby projekt szkolenia zawodowego na potrzeby sił zbrojnych. Narodowe Centrum Rozwoju Edukacji w celu pozyskania obiektów edukacyjnych zwróciło się do szkół średnich, które dają możliwość dalszego kształcenia pobocznego w zakresie specjalności wojskowych.
Mówca poinformował, że zapytania w sprawie współpracy zostały skierowane do starostw w poszczególnych województwach. W Wielkopolsce pozytywnie odpowiedział m. in Starosta Słupecki, informując że po przedstawieniu wyjaśnień, podjęta zostanie dalsza decyzja co do współpracy. Projekt dotyczy jednej szkoły na terenie województwa. Na przestrzeni roku uruchomionych zostanie od 10 do 16 szkół w kraju. Szkoły swoją działalnością mają zwiększyć reprezentacyjność dla powiatu natomiast dla NCRE kształcić przyszłych podoficerów. Dzisiejsze spotkanie ma na celu wyrażenie zgody dla samej koncepcji przekazania CKZiU. Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji szuka szkoły publicznej z internatem dla prawidłowej realizacji projektu, zapewnienia bezpieczeństwa w uzyskani środków unijnych i resortowych. Aby zabezpieczyć ciągłości kształcenia, przy nie pomyślnej rekrutacji rejonowej NCRE jest w stanie zabezpieczyć z terenu całej Polski uczniów w wymiarze minimalnym 1 oddziału lekcyjnego. Kształcenie w tym projekcie odbywa się w systemie pięcioletnim. Zajęcia edukacyjne odbywają się w podstawowym trybie dla toku kształcenia w danym kierunku.  Zajęcia szkoleniowe na potrzeby sił zbrojnych odbywają się popołudniami.  Nie ma konieczności przebywania w internacie przez młodzieży „miejscową”, natomiast pobyt daje możliwość udziału we wszelkich zajęciach popołudniowych. Szkoła będzie prowadziła zajęcia na basenie, jazdę konną czy zasady savoir-vivre. Celem jest ogólny rozwój uczniów z nastawieniem i formułą realizacji na tzw. skoszarowanie. Kandydaci na podoficerów nabiorą w ten sposób nawyków potrzebnych żołnierzowi jednostki wojskowej oraz przystosują się do życia w służbie, z dala od rodzinnego domu. W trakcie realizacji piątej klasy odbywają się egzaminy techniczne, maturalne i egzamin podoficerski, którego zaliczenie gwarantuje otrzymanie pierwszego stopnia podoficerskiego. Przynależność do programu jest dobrowolna, na  każdym etapie uczeń może przystąpić lub zrezygnować z uczestnictwa, realizując wyłącznie podstawę programową wybranego profilu zawodowego.

Przewodniczący Rady zapytał o zarządzanie majątkiem szkoły? Jak będzie wyglądało połączenie odbywającej się tam nauki ogólnej, realizacji kursów zawodowych z prowadzeniem zajęć szkoły podoficerskiej?
Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że w pierwszej kolejności następuje przekazanie obowiązków organu prowadzącego w części edukacyjnej. Część majątkowa pozostaje do wypracowania wraz z zarządem oraz radnymi. Propozycją jest aby w ciągu 5 letniego procesu kształcenia, proporcjonalnie o 20 % zmniejszać koszty utrzymania obiektu. Uczestnictwo w ponoszonych kosztach uzależnione byłoby od ilości uczniów oraz czasu trwania projektu. Oznacza to, że w 5 roku trwania szkolenia przy zachowaniu 100 % uczniów kończących projekt, NCRE pokryje 100 % kosztów utrzymania obiektu. Współpraca ma polegać na zasadach dzierżawy budynku szkoły.


Radny Mariusz Król – zapytał, czy na taki typ nauczania przeznaczane są środki z subwencji oświatowej?
Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że nie. Natomiast Ministerstwo Obrony Narodowej wspiera prowadzenie szkoły poprzez przekazanie umundurowania dla uczniów, wyposażenie pracowni, placu ćwiczeń. Współfinansuje koszty ponoszone na zatrudnienie instruktorów. Po podpisaniu umowy przekazania obiektu istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe z realizowanych programów unijnych.

Radny Mariusz Król zapytał, kto będzie ponosił koszty utrzymania uczniów spoza naszego powiatu?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedziała, że koszty te zostaną poniesione przez NCRE.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał o wcześniejsze realizację tego typu projektów nauczania przez NCRE?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że do tej pory projekty były realizowane przez biuro Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej Polskiej oraz biuro do spraw proobronnych. Projekty te przygotowują wyłącznie do pełnienia służby podstawowej. Nie pełnią funkcji przygotowania zawodowego. Jest to pierwszy taki program realizowany przez NCRE.

Radny Mariusz Król zapytał o realizowane obecnie programy przez NCRE?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że obecnie jest w trakcie rozmów z 10 starostwami w sprawie uruchomienia projektu. W związku z panującą sytuacją i ogłoszoną pandemią w kraju, rozmowy pozostały bez określenia konkretnych decyzji. Ważnym etapem jest uzyskanie zgody kuratorium oświaty, a samo przekazanie funkcji organu prowadzącego może nastąpić w terminie 1 września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Przewodniczący Rady zapytał, która ze stron poniesie koszty związane z dostosowaniem internatu do potrzeb potencjalnie stacjonującej tam młodzieży?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że koszty pokryje NCRE. Centrum zależy, na jednolitym prowadzeniu programu w całym kraju i dostosowanie do identycznych lub zbliżonych warunków.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał czy uczniowie mają gwarancję przydziału do jednostki wojskowej po ukończeniu projektu? W którym , momencie rozmów będzie znana wysokość środków do dyspozycji na prowadzenie placówki wnoszona przez Centrum, czy dzięki współpracy istnieje możliwość zrewitalizowania obiektów szkolnych?

Przewodniczący dopytał o kierunki kształcenia zawodowego, czy będą uzgadniane z samorządem, czy wybierane przez NCRE? W naszym powiecie prowadzona jest polityka braku rywalizacji szkół miedzy sobą. Czy samorząd będzie miał wpływ na podstawowe funkcjonowanie szkoły poza zajęciami przygotowania wojskowego?

Pan Dariusz Maciejak, powiedział, że program został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, obecnie było 5 indeksów dla najlepszych uczniów umożliwiających im kontynuację nauki w szkołach wojskowych znajdujących się w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni oraz w Dęblinie. Istnieje możliwość odbycia 2 letnich praktyk w jednostce wojskowej, pozytywna opinia dowódcy zwiększa szanse na podjęcie zatrudnienia. Miejsce odbywania praktyk pozostaje dobrowolne. Pozytywnym elementem udziału w projekcie jest otrzymanie większej liczby punktów w trakcie rekrutacji  do szkoły wojskowej lub przyjęcie na uczelnie z pominięciem procesu rekrutacji. Jest również możliwe odbywanie płatnych praktyk na terenie jednostki wojskowej.
Partnerstwo będzie obejmowało uzgadnianie wraz z starostami kierunków kształcenia ogólnego oraz minimalizowanie powtarzalności w konkretnych zawodach. Centrum Kształcenia będzie podejmowało działania w kierunku otwierania pokrewnych zawodów w przypadku zapotrzebowania rynkowego, jednocześnie unikając konkurencyjności pomiędzy szkołami. Starosta Powiatu nadal będzie pełnił funkcję kontrolną nad szkołą. Nadrzędnym dla NCRE pozostanie kształcenie poboczne, znaczna uwaga zostanie skupiona na pozyskaniu nauczycieli z wojskowym doświadczeniem. W akademii wojskowej mieszczącej się w Wrocławiu uruchomiony zostanie projekt przygotowujący nauczycieli do kształcenia uczniów ubiegających się o stopień podoficerski.

Radny Mariusz Król zapytał o gwarancję podpisania umów z obecnie kształcącymi nauczycielami w CKZiU w Strzałkowie?

Pan Dariusz Maciejak powiedział, że zostanie to zagwarantowane w umowie przekazania funkcji organu prowadzącego.

Radny Mariusz Król zawnioskował o możliwość udostępnienia radnym przez NCRE sprawozdań ze swojej dotychczasowej działalności.

Pan Dariusz Maciejak, zobowiązał się przesłać sprawozdania w najbliższym czasie do wiadomości panu Staroście przedstawiając w nim prace dotychczasowej działalności.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał pana Dyrektora o organ założycielski Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji, oraz o zaliczenie czasu nauki i uczestnictwa w projekcie do pełnienia służby wojskowej?
W odpowiedzi usłyszał, że w skład organu założycielskiego NCRE wchodzi on oraz pan Grzegorz Czerniak. Spółka została powołana w celu obsługi projektu – „Szkolenia Zawodowe na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej”. Pozostałe realizowane programy są wynikiem zapotrzebowania i skutkiem podejmowanych rozmów.

Jeśli chodzi o rozliczenie, czasu nauki uczestnictwa w projekcie to uczeń składa ślubowanie w 3 klasie po ukończeniu 18 r.ż. Do pełnienia służby wojskowej zostaje wliczony okres 4 miesięcy.
 
Radny Andrzej Kasprzyk zapytał o przewagę uczestnictwa w omawianym projekcie w stosunku do uczęszczania do szkoły znajdującej się w miejscowości Piastowe w woj. Podkarpackim koło Krosna? Odbywają się tam zajęcia w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej.
Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że jest mu znana ta szkoła.


Radny Andrzej Kasprzyk zapytał o korzyści finansowe dla powiatu po zawarciu umowy partnerstwa?


Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że powiat skorzysta na subwencji oświatowej oraz pozyskanych środkach poza oświatowych i środkach unijnych.

Radny Stefan Stencel zapytał w jaki sposób zostanie przeprowadzona kwalifikacja zdolności do podjęcia służby wojskowej?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że szkoła jest placówką publiczną więc nie ma możliwości uzależniania rekrutacji od predyspozycji zdrowotnych. W czasie kształcenia zostaną przeprowadzone testy psychologiczne, zostanie to wykonane w takim okresie, aby nie było konieczności powielania badań na czas odbywania praktyk zawodowych. Kolejne badania zostaną przeprowadzone przed uzyskaniem stopnia podoficera.

Przewodniczący Rady udzielił głosu dyrektorowi CKZiU panu Władysławowi Pietrasowi, który powiedział, że dzisiejsze spotkanie nadal pozostawia wiele niewiadomych. Czy w kwestii zatrudnienia nauczyciela i pracowników obsługi administracji zostaną podpisane nowe umowy już nie na zasadach obowiązujących w karcie nauczyciela. Wskazał na nieprawidłowość terminu wykonania badań lekarskich, ponieważ uczeń przed rozpoczęciem nauki musi okazać się badaniem lekarskim potwierdzającym zdolność do pracy w zawodzie. Mówca, wskazał na brak dostępu informacji o prowadzonej przez panów firmie, jedyna informacja jaką udało się ustalić to, że jest to spółka. Mówca wskazał potrzebę uzyskania wiarygodnych informacji o firmie i prowadzonej przez nią działalności, którą można byłoby przedstawić rodzicom uczniów.

Pan Dariusz Maciejak przypomniał złożoną wcześniej obietnicę o przedłożeniu do wiadomości Starosty raportów z działalności spółki.

Przewodniczący Rady podkreślił, że plusem jest rekrutacja uczniów z całej Polski, nie ograniczanie się wyłącznie do społeczności lokalnej.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał, czy powiat mógłby samodzielnie utworzyć klasy przygotowania wojskowego w porozumieniu z MON?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że nie zna przeszkód, aby Starostwo nie mogło utworzyć takich klas samodzielnie, sam zna 2 takie szkoły. Konieczna jest analiza kosztów i korzyści wynikających z założenia takich klas.

Przewodniczący Rady powiedział, że w Zespole Szkół Ekonomicznych prowadzona jest klasa mundurowa więc znane są koszty prowadzenia oddziału. Przewodniczący dodał że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwo Obrony Narodowej różnią się od siebie więc współpraca mogłaby mieć całkowicie inny przebieg.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska zapytała o dyrektora placówki, czy będzie pełnił swoją funkcję również nad omawianym projektem?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że jest to kwestia do uzgodnienia. W jego opinii obecny dyrektor mógłby kontynuować pełnienie swoich obowiązków zarówno jako dyrektor szkoły oraz dyrektor projektu przygotowującego do służby wojskowej.

Przewodniczący Rady udzielił głosu wójtowi gminy Strzałkowo panu Dariuszowi Grzywińskiemu, który powiedział, że propozycja przedstawiona przez pana Dariusza Maciejaka jest godna uwagi.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o przeanalizowanie dzisiejszego spotkania i pozyskanych na nim informacji oraz o dyskusje w trakcie trwania najbliższych posiedzeń komisji.

P u n k t  5
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 
 Przewodniczący Rady

Piotr Gałan    


Protokółowała:
Paulina Majchrowicz 

 

 

Protokół Nr XXI/2020 z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 28 maja 2020 roku.

 

BR.0002.4.2020

 

Protokół Nr XXI/2020

z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 28 maja 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz.1200 do godz. 1400.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady XXI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, wszyscy uczestniczyli w sesji on-line, jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu, jako punkt 15.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymienioną propozycję zmiany porządku obrad.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu, jako punkt 15 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przebiegał następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia  30 kwietnia 2020 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 roku.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku. 
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupeckiego Nr XVII/123/2019 w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.  

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia  30 kwietnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XX sesji on-line był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 rok.

 

Opinie Komisji o informacji:

 

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że członkowie komisji bez zastrzeżeń przyjęli rozpatrywaną informację.

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. informację.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego materiału?

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku. 

 

Opinie Komisji o informacji:

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że również tę informację Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych przyjęła bez zastrzeżeń.

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła rozpatrywaną informację.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

 

Opinia Komisji o materiale:

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do rozpatrywanego materiału?

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. Przedmiotowa ocena stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

 

Opinie Komisji o sprawozdaniu:

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała rozpatrywane sprawozdanie.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że członkowie komisji bez zastrzeżeń przyjęli ww. sprawozdanie.  

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do sprawozdania?

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 227, a autopoprawkę na druku nr 233.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie lecz nie jednogłośnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w  autopoprawce.

 

Dyskusja:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał o zwiększenie przychodów na kwotę 62 000 zł. z tytułu dzierżawy od Firmy Fresenius za okres od stycznia do maja br. i w tym zakresie o pewnej niespójności pomiędzy uchwałą Zarządu Powiatu z 18 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawca, a podpisaną umową z Firmą Fresenius od 1 stycznia? Czy umowa dzierżawy została wcześniej zawarta niż podjęta uchwał?

  

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że umowy dzierżawy z Firmą Fresenius to były one przedłużane o kolejne okresy. Ostatnia umowa została tak zawarta, a zapewnić firmie świadczenie usług związanych z dializowaniem pacjentów. Umowa dzierżawy wygasła z mementem podpisania notarialnej umowy sprzedaży, ponieważ Firma Fresenius jest nabywcą nieruchomości w której znajduje się stacja dializ.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że przedstawiona odpowiedź nie jest dla niego do końca jasna, ponieważ jego pytanie dotyczyło: dlaczego dopiero 18 lutego 2020 roku została podjęta przez Zarząd Powiatu uchwała o sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, skoro umowa dzierżawy została podpisana już w styczniu? Zdaniem mówcy uchwała w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy winna być wywołania w 2019 rok, przed wygaśnięciem ówcześnie obowiązującej umowy dzierżawy.

 

Radny Czesław Dykszak – Wicestarosta poinformował, że w dniu 28 listopada 2019 roku pomiędzy Powiatem Słupeckim, a Firmą Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. została zawarta umowa dzierżawy nr GN 6840.6.2019 na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości – Budynek Stacji Dializ o powierzchni 605 m2, położonej przy ul. Traugutta 7 na działce o powierzchni 0,1664 ha. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na prowadzenie stacji dializ z poradnią nefrologiczną. Umowa została zawarta na okres od 2 stycznia 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. Zgodnie z warunkami umowy miesięczny czynsz dzierżawny wynosił 19 908,78 zł. brutto, w tym: wartość netto: 16 186 zł. (czynsz za grunt – 14 976 zł. + czynsz za budynek 1 210 zł.), VAT 23 % - 3 722,78 zł.

W związku z wydłużeniem okresu dzierżawy w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta kolejna umowa dzierżawy nr GN 6845.5.2020. Umowa ta zawarta została na okres od 2 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z warunkami umowy miesięczny czynsz dzierżawny wynosił 16 791 zł. brutto, w tym: wartość netto: 14 976 zł. (czynsz za grunt – 14 976 zł. + czynsz za budynek 1 815 zł.), VAT 23 % - 3 861,93 zł.

W dniu 8 maja 2020 r. podpisano akt notarialny w związku ze sprzedażą na rzecz Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. wydzierżawionej nieruchomości zabudowanej – budynku stacji dializ. W związku z czym, czynsz dzierżawny za miesiąc maj obejmował okres od 1 do 7 maja 2020 r. i wyniósł brutto – 4 663,61 zł. w tym wartość netto – 3 791,55 zł. VAT 23% - 872,06 zł.

Mówca dodał, że informację tę przygotował jako uzupełnienie do posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Promocji – będzie ona dołączona do protokołu tej komisji.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – podziękował za złożone wyjaśnienia lecz przypomniała, że w trakcie procedowania budżetu na 2020 rok, nikt nie wspomniał, że taka umowa z Firmą Fresenius jest podpisana. Mówca przypomniała, że zgłaszał wtedy, aby nie sprzedawać tej nieruchomości tylko oddać w dzierżawę i mieć z tego korzyści finansowe, ponad 20 zł./m2. Pojawia się w ten sposób poważna nieścisłość pomiędzy słowami wówczas wypowiedzianymi, a tym co dzisiaj słyszymy. Wynika z tego, że dzięki tejże umowie dzierżawy mamy dzisiaj źródło dodatkowego dochodu za okres od stycznia do 8 maja 2020 roku w wysokości 62 000 zł. Przypomniał, że przedstawiona przez niego pod koniec ubiegłego roku kalkulacja przychodów z tytuły dzierżawy zakładała dodatkowe dochody na bardzo zbliżonym poziomie.  

Pan Starosta powiedział, że umowa z Firmą Fresenius nie była tajemnicą, natomiast trzeba było ją przedłużyć z uwagi na niemożność przeprowadzenia przetargu w terminie obowiązywania pierwszej umowy. Sprzedaż tej nieruchomości i uzyskanie z tego tytułu kwoty ponad 4 mln zł. brutto pozwoliło powiatowi na ubieganie się o środki zewnętrzne i finansowe zabezpieczenie wkładu własnego.   

Wobec braku innych pytań do projektu uchwały Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności. 

Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 9, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXI/146/2020 z dnia 28 maja 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 228, a kilka dni przed sesją dwie autopoprawki na drukach nr 234 i 235.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie, lecz nie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

Radny złożył propozycję, aby przeprowadzić jedno głosowanie łączne nad projektem uchwały i autopoprawkami. 

 

Przewodniczący odnosząc się do ww. propozycji powiedział, że dla czytelności procesu głosowania rozdzielne głosownie będzie właściwsze. 

 

W związku z brakiem innych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie I autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 13, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie II autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 15, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętymi autopoprawkami.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXI/147/2020  z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupeckiego Nr XVII/123/2019 w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie wyżej wymienionej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/148/2020  z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupeckiego Nr XVII/123/2019 w sprawie powołania Komisji Statutowej. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

 P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że rozpatrywany projekt uchwały dotyczy uhonorowania odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” pana Edmunda Głogowskiego.

 

Starosta przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaki, zawarte w uzasadnieniu do rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/149/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” – dla pana Edmunda Głogowskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że rozpatrywany projekt uchwały dotyczy uhonorowania odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” pana Andreasa Krausa.

 

Starosta przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaki, zawarte w uzasadnieniu do rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/150/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” – dla pana Andreasa Krausa. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy otrzymali drogą elektroniczną  w dniu wczorajszym na druku nr 232.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poprosił o ewentualne pytania do projektu uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/151/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – poinformowała, że znając potrzeby naszego szpitala chciałaby oddać swoją dietę z tego miesiąca np. na wyprawkę dla samotnych matek lub na inne potrzeby wskazane przez dyrektora szpitala. Mówczyni zachęciła pozostałych radnych do przyłączenia się, gdyż wspólnie można więcej. 

 

Radny Przemysław Dropiński – zawnioskował o naprawę poboczy przy drodze powiatowej na odcinku Wierzbno – Jaroszyn.

Radny Andrzej Kasprzyk – zwrócił się z zapytaniem do Zarządu Powiatu o nieruchomości, które zostały „wywłaszczone” pod budowę autostrady jeszcze w latach 70-tych, a nie zostały wykorzystane. Mówca powiedział, że z tego co mu wiadomo grunty te podlegają zwrotowi na mocy „specustawy”, która taki przywilej dała – zapytał: jaka jest skala takich wniosków o zwrot tychże gruntów? Jaki duży jest obszar tych gruntów i jak dalece jest to procedowane, czy z tego tytułu będą jakieś obciążenia finansowe dla budżetu powiatu? Ustawa przewiduje wypłatę odszkodowania i zwrot tzw. „gruntu zamiennego”. Mówca poprosił o zgromadzenie informacji w poruszonym przez niego temacie.

Przewodniczący ad vocem poprosił, aby tego typu szczegółowe pytania kierować w formie pisemnej interpelacji.

Radny Mariusz Król – na wstępie pogratulował Staroście pozyskanie dużego dofinansowania na drogę (4 mln zł.), które powiat otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego. Mówca zapytał o urządzenie, które pojawiło się na terenie szpitala – kabiny, która obecnie została bezpłatnie użyczona szpitalowi, jako drugiej jednostce w Polsce, co jest budujące. Radny zapytał, na jak długo kabina została użyczona, czy zostało złożone zobowiązane, że po okresie użyczenia sprzęt zostanie zakupiony, jeśli tak to za jaką cenę? Czy jest sens takiego zakupu, skoro na szczęście, nie ma na naszym terenie potwierdzonych przypadków koronawirusa?

Starosta – odpowiedział, że kabina czyli – Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej i bramkę, która znajduje się wewnątrz budynku, szpital uzyskał bezpłatnie na dwa tygodnie do testowania. Producent w zamian oczekuje wskazówek, co i jak można poprawić z puntu widzenia użytkownika. Cena podstawowa kabiny (zewnętrznej) – 15 000 € , bramka wewnętrzna – 10 000 €. Nie było złożone żadne zobowiązanie ze strony szpitala odnośnie zakupu.

Mówca odpowiadając na pytanie radnego Przemysław Dropińskiego poinformował, że problemy drogowe były omawiane na ostatnim posiedzenie Zarządu Powiatu, pobocza zostaną sukcesywnie naprawiane i umacniane.

Starosta odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Kasprzyka dotyczące, wywłaszczeń i procedury ubiegania się przez spadkobierców lub właścicieli o ewentualne odszkodowania z tego tytułu powiedział, że ustawowy termin składania roszczeń minął z połową maja, jednak te terminy ustawą „COVID-ową” zostały przesunięte, dlatego jest jeszcze czas, aby te roszczenia zgłaszać. Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynęły wnioski z terenu Gminy Słupca, jednak żaden z tych wniosków nie dotyczy nieruchomości, które są w władaniu powiatu. Mówca złożył deklarację monitorowania sprawy.

 

Radny Mariusz Król – powiedział, że należy rozumieć iż w umowie użyczenia kabiny nikt ze strony szpitala nie gwarantował zakupu kabiny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

 

Pan Jacek Bartkowiak – potwierdził. 

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, czy odbiory nowej części szpitala już się zakończyły oraz z jaką datą sporządzony jest protokół z wykonawcą na zakończenie budowy szpitala?

 

Radny Bogdan Kukuski – powiedział, że wczoraj minęła 30 rocznica powołania samorządu, której nie mogliśmy obchodzić z powodu pandemii koronawirusa – w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Powiatu” złożył wszystkich pracownikom samorządowym Starostwa Powiatowego w Słupcy najserdeczniejsze życzenia.  

 

Pan Czesław Dykszak – odpowiadając na pytanie radnego Przemysław Dropińskiego powiedział, że sprawą poboczy pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg zajmą się na początku czerwca, być może będzie możliwość pozyskania destruktu na ich utwardzenie. Zostanie również poddana analizie kwestia ograniczenia prędkości na tej drodze. Dodał, że prowadzone są również rozmowy dotyczące możliwości wycinku kasztanów przy tej drodze (Słupca – Jaroszyn). W kwestii odbiory nowo wybudowanej części szpitala powiedział, że nie jest ona jeszcze odebrana i protokół nie jest jeszcze sporządzony. Były powołane branżowe podkomisje, które dokonały sprawdzenia w swoim zakresie. Obecnie usuwane są drobne usterki, stwierdzone przez te podkomisje. Inwestor określił, że  do 20 czerwca usterki zostaną usunięte i dopiero wtedy zostanie sporządzony protokół odbioru.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że jeśli nie ma protokołu odbioru – zapytał, czy jest zatem pozwolenie na użytkowanie szpitala?

Pan Czesław Dykszak – odpowiedział, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał postanowienie zezwalające na użytkowanie tego obiektu. Postanowienie było podstawą do podjęcia działań przez podkomisje w ten sposób będzie można zakończyć sprawy związane z końcowym przejęciem szpitala.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, czy zgoda z użytkowaniem, a ostateczne odbiory – nie stoi to w kolizji w zakresie prawidłowego korzystania z obiektu? Czy stwierdzone usterki są na tyle mało znaczące, że nie wpływają na użytkowanie obiektu, a jednak tym samym nie można podpisać protokołu odbioru z wykonawcą?

Wicestarosta odpowiedział, że odbiory w szpitalu zostały przeprowadzone zgodnie z prawem budowlanym, czego potwierdzeniem jest sporządzona, niezbędna dokumentacja. Obecne odbiory związane są z „kosmetyką” obiektu. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że 30 maja mija termin składania oświadczeń majątkowych.

Ponadto poinformował, że 8 czerwca br. o godz. 14:00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady, której tematem będzie zapoznanie się z propozycją Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczącą przekazania funkcji organu prowadzącego szkoły – technikum 5-letniego realizującego nauczanie dla klas ponadpodstawowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzałkowie.          

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXI sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego.

     

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

 

Protokół Nr XX/2020 z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

 

BR.0002.3.2020

 

Protokół Nr XX/2020

z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz.1200 do godz. 1400.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji on-line uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2019”. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bo rodzina jest najważniejsza”, realizowanego w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupcy i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz. 
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.  

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XIX sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”.

 

Opinia Komisji o raporcie:

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. raport.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego materiału?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”. Przedmiotowy raport stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2019”. 

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2019”.  Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bo rodzina jest najważniejsza”, realizowanego w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/138/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bo rodzina jest najważniejsza”, realizowanego w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 r.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że członkowie komisji również jednogłośnie zaakceptowali projekt przedmiotowej uchwały.  

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/139/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupcy i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poinformowała, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/140/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupcy i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowali projekt rozpatrywanej uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że członkowie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również jednogłośnie zaakceptowali projekt przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/141/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 15 głosami „za” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr XX/142/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również ten projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/143/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 219, a autopoprawkę na druku nr 221.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Dyskusja:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że na komisji budżetu w dniu wczorajszym bardzo wnikliwie zostały przeanalizowane wszystkie poprawki i autopoprawki do budżetu i pomimo, że z jego strony proponowane zmiany zostały zaakceptowane to jednak ma pytanie i wątpliwości co do kwoty 2 147 130 zł. ujętej w dziale 80854, złożone przez pana Skarbnika wyjaśnienia, budzą wątpliwości? Rada podejmując uchwałę budżetową, „spięła” budżet oświaty w takim zakresie w jaki zostało to radnym przedstawione. Obecne środki finansowe, które się pojawiły skutkują tym, że nasze własne środki są wycofywane i stwarzają mniejsze zaangażowanie w całość utrzymania oświaty. Mówca chciałby zaistniałe wątpliwości rozwiać.  Ponadto, mówca zaprosił zainteresowanych radnych, którzy również mają podobne wątpliwości na najbliższe posiedzenie komisji.   

Radny Mariusz Król – powiedział, że temat, który poruszył radny Andrzej Kasprzyk był przedmiotem Komisji Oświaty i również jego wyjaśnienia pana Skarbnika w tym zakresie do końca nie przekonały. Mówca zgłosił chęć uczestnictwa w najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu.

Pan Józef Wziętek – zadeklarował, że stosowne wyjaśnienia w poruszonym zakresie przedstawi na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu. 

Pan Starosta powiedział, że zapewne Komisja Budżetu bardzo wnikliwie przyjrzy się dodatkowym środkom finansowym, które powiat otrzymał na oświatę, obyśmy zawsze mieli takie problemy – na co przeznaczyć dodatkowe pieniądze. 

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.  

Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 15 głosami „za” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 19, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/144/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 220, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 222.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 23, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 15 głosami „za” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr XX/145/2020  z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Radny Przemysław Niezbecki – nawiązując do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym gdzie dużo miejsca było poświęcone pandemii koronawirusa, wyraził słowa uznania dla Dyrektora szpitala – Rafała  Spachacza za organizację pracy placówki w tak trudnym dla nas czasie. Słowa uznania skierował również do pani doktor Natalii Bobrowskiej – Bartkowiak, która koordynuje prace szpitala pod względem epidemiologicznym i być może dzięki temu udało nam się ustrzec przed przypadkami koronawirusa wewnątrz szpitala.  

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, jak będą wyglądały obchody uroczystości „3 maja”? 

Starosta odpowiedział, że w tym roku ze względu na epidemię tegoroczne obchody będą dużo skromniejsze niż w roku ubiegłym, mianowicie rozpoczną się mszą świętą na Ojczyznę o godz. 1000 w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Słupcy, następnie pod Pomnikiem Niepodległości zostaną złożone kwiaty przez delegacje Miasta Słupcy i Powiatu Słupeckiego.      

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XX sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

Protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 lutego 2020 roku.

BR.0002.2.2020

 

Protokół Nr XIX/2020

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 27 lutego 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1530.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XIX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.
 7. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.
 8. Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dzierżawę części nieruchomości na której Powiat Słupecki ustanowił prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej na oddziałach szpitalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.  

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XVIII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybył radny Andrzej Kasprzyk (16 obecnych).

P u n k t  6

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. informację.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

Radna Anna Kusiołek – poprosiła o przedstawienie szczegółowych informacji w zakresie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. 

Pan Wojciech Kujawa – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Słupcy powiedział, że jeśli chodzi o „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest to bardzo dobre narzędzie służące do komunikacji pomiędzy policją, a społeczeństwem. Polega to na tym, że praktycznie każdy z dostępem do internetu może zaznaczyć na mapie zagrożenia, które subiektywnie w jego odczuciu przeszkadzają danej społeczności lokalnej. Jednym z takich punktów jest przekraczanie dozwolonej prędkości, dlatego można za pośrednictwem tej mapy takie informacje policji przekazać. Następnie dokonywana jest weryfikacja i w ciągu około tygodnia pojawi się na tej mapie informacja zwrotna, tzn. zagrożenie zostaje potwierdzone bądź nie. Mówca  zachęcał do korzystania z tego narzędzia, jednak wyraźnie zaznaczył, że nie służy ono do zgłoszenia pilnych interwencji. Dotyczy to zgłoszeń, które nie wymagają natychmiastowej reakcji np. przekraczanie dozwolonej prędkości, wałęsające się bezpańskie psy, spożywanie alkoholu, nieprawidłowe parkowanie.  Mówca dodał, że nadal tym właściwym i jedynym kanałem, kiedy interwencja jest potrzebna nagle tu i teraz są telefony alarmowe.  Dzielnicowi w ramach spotkań ze społeczeństwem również udzielają informacji w zakresie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”; taką informację możemy również znaleźć na stronie internetowej policji oraz na aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

W związku z brakiem innych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła ww. informację.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8

Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2019 rok.

Wszyscy Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego przestawili  kolejno sprawozdania ze swej działalności w roku 2019. Przedmiotowe sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 do niniejszego protokołu.  

Następnie, Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Słupeckiego za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dzierżawę części nieruchomości na której Powiat Słupecki ustanowił prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej na oddziałach szpitalnych.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Mówca dodał, że członkowie komisji wnioskują o możliwość zawarcia w specyfikacji do umowy określającej warunki przetargu dwóch aspektów: uwzględnienia kwestii corocznej waloryzacji i z tego tytułu odpłatności, a także utrzymania stałej stawki dla pacjentów według wyliczeń już istniejących. Odnosi się to do przypadków np. 45 min za 2 minuty, żeby taką formułę w procedurze specyfikacji warunków przetargu zawrzeć, aby uniknąć w przyszłości wzrostu odpłatności.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/133/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dzierżawę części nieruchomości na której Powiat Słupecki ustanowił prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej na oddziałach szpitalnych.Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2020 r.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego również pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/134/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 204, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 207.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Dyskusja:

Radna Anna Kusiołek – odnosząc się do zmian w budżecie dotyczących zmniejszenia o 129 000  zł. na projekt drogi w Młodojewie, gdzie te środki zostaną przeznaczone na projekt drogi Jaroszyn – Ląd, wnioski na rzeczone drogi będą składane do Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych zapytała, z jakich źródeł będą pochodziły środki na wkład własny do tych projektów?

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta odpowiedział, że jeśli chodzi o procedurę to w tym roku będziemy składali wnioski, a środki na realizację ich musi mieć zabezpieczone w budżecie przyszłego roku. Zadania te dopiero będą realizowane nie wcześniej jak w roku 2021. Podobnie jak w roku ubiegłym składany był wniosek na drogę Sierakowo – Siernicze – granica powiatu, a w tym roku dopiero zabezpieczane były środki finansowe.

Radna Anna Kusiołek – zapytała o inżyniera kontraktu, ponieważ z uchwały budżetowej wynika, że szpital zwraca do budżetu powiatu kwotę 48 000 zł. czy
w związku z tym dotacja która została przeznaczona na inżyniera kontraktu ze środków budżetu powiatu była wyczerpująca, czy będą jeszcze jakieś kwoty przeznaczone na inżyniera kontraktu, czy nie będzie potrzeba dodatkowych środków?

Pan Józef Wziętek – odpowiedział, że zwrot niewykorzystanej dotacji przez szpital wiąże się z tym, że przepisy ustawy o działalności leczniczej wskazują, że jeżeli placówka lecznicza otrzymuje dotacje na zadania inwestycyjne, to w zakresie w jakim realizuje dochody na sprzedaż medyczną niefinansowaną z NFZ-u musi je pokryć z własnych środków. W związku z tym, niewykorzystana cześć dotacji musi zostać zwrócona dotującemu. Jeśli natomiast chodzi o kwoty wydatków na inżyniera kontraktu to umowa kontrakt zbliża się do końca, pozostała już tylko do wypłacenia kwota ok. 51 000 zł. i jest ona związana z rozliczeniem końcowym.

Radna Anna Kusiołek – zapytała, czy będą jeszcze wydatkowane środki na inżyniera kontraktu?

Pan Józef Wziętek – odpowiedział, że tak, zgodnie z zawartą umową z inżynierem kontraktu, w zakresie rozliczenia końcowego.

Radny Mariusz Król – poprosił pana Starostę o potwierdzenie słów z Komisji Oświaty, ponieważ od stycznia została podpisana nowa umowa z inżynierem kontraktu, czy ta umowa jest korzystniejsza niż wcześniejsza?

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że pieniądze o których jest mowa to kwota 51 000 zł. którą zobowiązany jest szpital zapłacić inżynierowi kontraktu na mocy umowy zawartej w 2017 roku; nie są to, więc żadne dodatkowe. Obecnie termin umowy z inżynierem kontraktu w związku z tym, że zadanie nie jest jeszcze skończone musi zostać przedłużony i to jest właśnie przedłużenie. Dodał, że przedłużenie umowy nigdy nie jest korzystne, natomiast nie ma innego rozwiązania do momentu odbioru końcowego.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, iż z tego wynika, że powiat nie przekaże kolejnych środków, jeżeli ta umowa została już podpisana z inżynierem kontraktu. Dotacja dla szpitala na inżyniera kontraktu została przekazana, obecnie jest ona zwracana, ponieważ została niewykorzystana. Podpisano kolejną umowę z inżynierem kontraktu, z jaką datą, kto obecnie będzie płacił inżynierowi kontraktu za dopilnowanie odbioru końcowego?

Pan Józef Wziętek – odpowiedział, że umowa została zawarta w 2017 roku pomiędzy szpitalem, a inżynierem kontraktu, została w niej przewidziana płatność końcowa związana z zakończeniem inwestycji. Szpital ma prawo w tym zakresie zwrócić się do powiatu o wsparcie finansowe w formie dotacji.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że przyjął sobie zasadę, iż z zadawaniem pytań „odczeka” aż nastąpi oddanie nowej części szpitala. Dodał, iż jest to tajemnica.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że nie ma żadnej tajemnicy są natomiast pieniądze, które trzeba zapłacić ze środków budżetowych, które powiat uzyskuje z podatków, czyli są to pieniądze na które składają się nasi podatnicy. Mówca powtórzył, że są to skutki umowy zawartej na działalność pracy inżyniera kontraktu, które trzeba zrealizować. Dotacja oczywiście zależy od państwa radnych, jeżeli szpital jej nie otrzyma to będzie musiał zapłacić inżynierowi kontraktu z własnych środków, z pewnością jednak będzie wnioskował o te środki.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że jej pytanie wynikało z tego, iż szpital zwraca środki finansowe do budżetu powiatu, a jest wiadomym że będzie ich jeszcze potrzebował. W tej chwili zwracana jest kwota w wysokości 48 000 zł. a „za chwilę” będzie potrzebował 51 000 zł. na inżyniera kontraktu, czyli być może za miesiąc co wtedy? Mówczyni dodała, że Komisja Rewizyjna ma w planie pracy kontrolę przyznanej szpitalowi dotacji, więc jeżeli tutaj nie zostały jeszcze podane pewne szczegóły to zapewne zostaną one rozwiązane podczas kontroli.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 19, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/135/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 205, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 208.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 23, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/136/2020  z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Radny Mariusz Król – odnosząc się do wyniku głosowania komisji nad skargą tj. 2 głosy „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” zapytał, czy nie ma przeciwwskazania prawnego, że nad skargą na swojego szefa głosuje pracownik w osobie radnej Natalii Bobrowskiej – Bartkowiak?

Przewodniczący Rady powiedział, że Rada dyskutowała już o mandatach radnych, zarówno pani Natalii Bobrowskiej – Bartkowiak, jak i pana Przemysław Niezbeckiego i jest opinia w tej sprawie, że mimo zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej to pełnią oni funkcje radnych i w związku z tym nadano im kompetencje do głosowania.

Pan Jarosław Dobrowolski – radca prawny odpowiedział, że nie ma przeciwwskazań, żeby radni w tej sprawie mogli głosować. Ustawa o samorządzie powiatowym jedynie stanowi, że radny ma obowiązek wykluczyć się z głosowania, kiedy dotyczy to jego sprawy osobistej lub jego interesu prawnego.

Radny Przemysław Niezbecki – w gwoli wyjaśnienia powiedział, że zarówno on jak i pani Natalia Bobrowska – Bartkowiak nie są zatrudnieni w szpitalu, mają  umowy kontraktu, stanowią odrębne firmy. Jest to umowa pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi szpitalem, a gabinetem lekarskim. 

W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XIX/137/2020  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, uznając skargę za niezasadną. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Wolne głosy i wnioski.

Radny Mariusz Król – powiedział, że chciałbym w tym miejscu wrócić do XVI sesji, która odbyła się 28 listopada 2019 r. na której to skierował dwa konkretne pytania do dyrektora szpitala, dotyczące akredytacji czy szpital otrzymał akredytację i jaki był wynik procentowy tego raportu? Na pytania te wówczas nie otrzymał konkretnej odpowiedzi, choć pan dyrektor ustosunkował się do nich odpowiedział, że postępowanie jest w toku, nie ma jeszcze ostatecznego raportu. Od tamtego czasu minęły prawie trzy miesiące, więc mówca ponowił zadane pytania i po raz kolejny wystosować je do pana dyrektora szpitala.

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiedział, że nie ma decyzji kwestię akredytacji, dokumenty są u Ministra Zdrowia, który nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. 21 lutego br. zostały dostarczone ostateczne dokumenty, obecnie czekamy na odpowiedź Ministra w kwestii decyzji, co do akredytacji naszego szpitala.

Radny Mariusz Król – powiedział, że pozwolił sobie zadzwonić do Centrum Monitorowania Jakością w Krakowie, jest to instytucja, która przeprowadziła w październiku ten audyt i w dniu wczorajszym uzyskałem on odpowiedź, że wynik oraz cały protokół z audytu już wrócił do naszego szpitala. Mówca ponowił pytanie, jaki był wynik audytu, czy szpital uzyskał akredytację?

Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że postępowanie celem udzielenia akredytacji jest w toku, jest na biurku w dokumentach pana Ministra Zdrowia, jeśli szpital otrzyma odpowiedź to niezwłocznie poinformuje o tym Radę Powiatu.

P u n k t  15

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XIX sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

 

 

Protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 23 stycznia 2020 roku

 

BR.0002.1.2020

 

Protokół Nr XVIII/2020

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 23 stycznia 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1510.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania przez SP ZOZ w Słupcy w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nakładów w postaci budynku szpitala.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 15. Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.  

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XVII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 roku.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Na obrady przybył radny Stefan Stencel (15 obecnych).

 

P u n k t  6

Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Opinie Komisji o sprawozdaniu:

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący  Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja bez zastrzeżeń przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

Radny Andrzej Bernat – z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Radny Andrzej Bernat – powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/126/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania przez SP ZOZ w Słupcy w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że przyjęcie dofinansowania z NFOŚiGW daje możliwość modernizacji termoenergetycznej starej części szpitala, czyli budynku głównego i pawilonu północnego. Zakres robót ujęty w planie tego przedsięwzięcia to m.in. wymiana okien, drzwi, instalacja pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych na ocieplenie murów, co również pozwoli na kolorystyczne powiązanie dwóch części szpitala – starej i nowej. Mówca poprosił o podjęcie przez radnych uchwały, która umożliwi gruntowną przebudowę i da szansę na lepszy bilans energetyczny szpitala, a co za tym idzie pewne oszczędności, jeśli chodzi o wysokości rachunków za energię.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/127/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania przez SP ZOZ w Słupcy w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/128/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XVIII/129/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nakładów w postaci budynku szpitala.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XVIII/130/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nakładów w postaci budynku szpitala. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 195, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 198.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 18, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/131/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 196, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 199.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 22, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/132/2020  z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady odczytał treść pisma Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie stanowiska oraz projekt przedmiotowego stanowiska. Treść pisma stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do projektu stanowiska?  

 

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowisko stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że 15 stycznia br. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie skargi złożonej na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy. Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter sprawy mówca wniósł przedłużanie terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej skargi. Poinformował, że dniu 30 stycznia br. roku odbędzie się kolejne posiedzenia, na które została zaproszona osoba skarżąca oraz kierownik jednostki. Radny  zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi.

Przewodniczący Rady Poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Rada Powiatu jednomyślnie wyraziła zgodę na przedłużenie terminu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

 Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Gałan

      

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska