Biuro Obsługi Klienta

Kadencja VI - rok 2021

Protokół Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 lutego 2021 roku.

 

BR.0002.3.2021

Protokół Nr XXXIII/2021
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 25 lutego 2020 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1300 do godz. 1425.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę
i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Do obrad dołączył Radny Stefan Stencel.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos
w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Nikt nie zgłosił propozycji zmiany porządku obrad.

Wobec powyższego obrady przebiegały według następującego porządku:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
-    Nr XXXI/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
-    Nr XXXII/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok – druk nr 330.
7.    Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020 – druk nr 332.
8.    Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2020 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2021 – 2023 – druk nr 331.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia” – druk nr 333.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021  – druk nr 334.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035 – druk nr 335.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego – druk nr 336.
14.    Wolne głosy i wnioski.
15.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:

-    Nr XXXI/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
-    Nr XXXII/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował przyjęcie ich bez konieczności odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXI/2021 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXI/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z nadzwyczajnej sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 lutego 2021 roku. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 lutego 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:

Radny Przemysław Dropiński kierując pytanie do Pana Starosty zapytał o udział w spotkaniu z Panem Wojewodą, dotyczące dalszych losów szpitala. Czy padły jakieś decyzje, deklaracje?
Przedwczoraj został przekazany szpital czy przekazano protokół zdawczo-odbiorczy? Dlaczego w tym przekazaniu nie brał udział Pan Dyrektor Rafał Spachacz?

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeśli chodzi o spotkanie z Panem Wojewodą, to rozmowa dotyczyła dwóch tematów. Po pierwsze terminu, w którym możemy liczyć na decyzję wojewody, żeby przynajmniej część szpitala przestała być częścią covidową. I drugi wątek to jest doposażenie nowej części szpitala w możliwość uzyskania konkretnego sprzętu z rezerw materiałowych, którymi dysponuje wojewoda, czy Agencja Rezerw Materiałowych.  Jak chodzi, o opinie bieżącą Narodowego Funduszu Zdrowia. To niestety w przypadku, kiedy znów rośnie liczba zakażeń, nie możemy liczyć na pozytywną opinię w tej kwestii. Szpital słupecki jest drugim po szpitalu na Szwajcarskiej w Poznaniu szpitalem, jeśli chodzi o liczbę łóżek dla pacjentów covidowych uwzględniony w planach województwa dotyczących zabezpieczenia pacjentów przed spodziewaną kolejną rosnącą falą zachorowań. Jak do tej pory nie udało nam się uzyskać zmiany dotychczasowej decyzji wojewody.
Natomiast, jeśli chodzi o przekazanie szpitala, nie wiem co Pan Radny ma na myśli mówiąc o jednostronnym przekazaniu. W przekazaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele starostwa jak i przedstawiciele SP ZOZ. Dyrektor powołał zarządzeniem kilkuosobową komisję w składzie z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, pracownikami działów technicznych i administracyjnych. Protokół o odpowiedniej treści, wspólnie wypracowany w uzgodnieniu ze szpitalem, został podpisany przez Pana Wicestarostę, przeze mnie i przedstawicieli szpitala w chwili, kiedy to przekazanie nastąpiło. Pan Dyrektor Spachacz był dwa dni na urlopie, ale jak Państwo wiecie tych dni urlopowych się uzbierało, więc mam nadzieję, że nie powinno budzić to niczyjej troski, że dyrektor wykorzystuje urlop.

P u n k t  6
Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie było przedstawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, które Radni otrzymali na druku nr 330,  poprosił Przewodniczącego o opinię.

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z brakiem pytań i uwag stwierdza, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020, zostało przekazane Radnym na druku nr 332. Było omawiane na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

W związku z brakiem pytań i uwag, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2019 rok.


Wszyscy Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego przestawili  kolejno sprawozdania ze swej działalności w roku 2020. Przedmiotowe sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki nr  8, 9, 10, 11, 12 i 13 do niniejszego protokołu.   
Następnie, Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Słupeckiego za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.    

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2021- 2023.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, prosząc przewodniczącego o przedstawienie opinii.

Radny Przemysław Dropiński – przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedmiotową uchwałę.

Wobec braku pytań, Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/207/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu a wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 16.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, poprosił przewodniczącą o przedstawienie opinii.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska powiedziała, że członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt omawianej uchwały.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/208/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu a wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 18.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 334, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku na 337.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w autopoprawce.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 13 głosami „za” oraz przy 3 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Autopoprawka stanowi załącznik nr 20, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 13 głosami „za” oraz przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXXIII/209/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.P u n k t  12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 335, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 338.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały oraz autopoprawkę.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 24, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 13 głosami „za” oraz 3 głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXXIII/210/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że Radni projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego otrzymali na druku nr 336.

Wobec braku pytań przewodniczący poddał pod głosowanie  uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu 13 głosami „za” oraz 3 głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXXIII/211/2021  z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.


P u n k t  14

Wolne głosy i wnioski.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że  wpływają do niego niepokojące informacje z zakresu naruszenia programu natura 2000 wokół Jeziora Powidzkiego nagminna niekontrolowana wycinka drzew. Mówca prosi o podjęcie radykalnych działań zmierzających do weryfikacji tych zgłoszeń. Jak wiadomo Jezioro Powidzkie sukcesywnie nam się kurczy.

Radny Mariusz Król – podziękował za odpowiedź, jaką otrzymał na złożoną interpelację dotyczącą zagospodarowania karetek, które funkcjonują na terenie naszego Powiatu. Podczas briefingu prasowego, padło sformułowanie dotyczące
co miesięcznego przedkładania zestawień przychodów kosztów Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Mówca poprosił o umożliwienie zapoznania się z tymi materiałami.

Radny Przemysława Dropiński. – zapytał kiedy można się spodziewać pierwszych pacjentów w nowo dobudowanej części szpitala. Czy do momentu kiedy ta część szpitala będzie pracowała na swój rachunek, czy starostwo i odpowiedzialni za tą nową część szpitala nie powinni ponosić części kosztów utrzymania. Ponieważ obecnie ona nie przynosi dochodu a generuje straty. Czy w tej nowej części nie można otworzyć oddziału pododdziału, który będzie się zajmował pacjentami wymagającymi nagłej pomocy? Znajduje się tam potężna izba przyjęć, która miała być SOR-em z wydzielonymi salami. Mówca uważa, że powinno tam coś takiego zostać zorganizowane.
Radny miał możliwość wczoraj odwiedzić tą nową część, dzięki uprzejmości Pana Radnego Andrzeja Kasprzyka oraz Andrzeja Bernata. Znajdują się tam pomieszczenia do pracowni diagnostyki obrazowej, rentgena i diagnostyki tomografu czy rezonansu magnetycznego. Czy ta część szpitala nie może zostać wyposażona i pracować komercyjnie na dochód tego szpitala? Obecnie pozostaje kwestia pozyskania sprzętu. Czy ta część będzie stała i czekała na pieniądze, które pozwolą ją  i być może za 2 lata zostanie to otwarte.
Pan Jacek Bartkowiak odpowiadając kolejno na padające pytania powiedział, że  w kwestii, którą poruszył Pan Radny Andrzej Kasprzyk, dotyczący wycinki drzew na obszarze natura 2000. Przyznał, że nie wie, czy chodzi o wycinkę drzew na terenie bazy wojskowej. Czy chodzi o wycinkę drzew w ogóle na tym terenie. Wycinka drzew przy jeziorze, oczywiście wszystkie sygnały na ten temat będą traktowane z należytą starannością. Natomiast jak chodzi o to, co jest przedmiotem jakichś internetowych dyskusji na temat tej wycinki drzew pod potrzeby bazy amerykańskiej, to jest absolutnie poza nami i nie mamy na to kompletnie żadnego wpływu. Jeśli chodzi o konkretne drzewa wycięte w konkretnych miejscach Starosta poprosił o wskazanie ich, oraz zobowiązał się zająć tym na tyle, na ile możliwości powiatu na to pozwalają.
Odpowiadając na pytanie Pana Radnego Mariusza Króla dotyczące comiesięcznych raportów szpitala i zestawienia przychodów kosztów to takie zestawienie zostało przekazane zarówno Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, jak i Panu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej. Jeśli Pan Radny Król chce również je uzyskać, mówca nie widzi żadnych przeszkód, są to dane dostępne. Poprosił o nie traktowanie danych jako danych - bilansu szpitala.  Przedstawione materiały to zestawienie kosztów i przychodów, ale to nie jest jeszcze bilans.  Na, który należy jeszcze poczekać do końca marca.
Jeśli chodzi o pierwszych pacjentów nowej części szpitala. No to oczywiście wiele zależy od tego po pierwsze jaka będzie sytuacja, jeśli chodzi o covid, po drugie, jak dyrekcja szpitala, czy ta obecna, czy ta wyłoniona już niedługo w ogłoszonym konkursie zorganizuje pracę personelu, no bo tu myślę, że Radny Przemysław Dropiński zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystkie oddziały dysponują takim zakresem kadry, że można było podzielić na część covidową i niecovidową i równolegle prowadzić opiekę nad pacjentami przy tym zespole,
którym szpital teraz dysponuje. Więc mówca nie odpowie na pytanie, kiedy pierwsi pacjenci zostaną przyjęci. Natomiast wyprzedzając jeszcze stanowisko zarządu, ale myśli, że na jednej z najbliższych sesji zaproponowane zostaną zmiany w budżecie, które powinny pozwolić na to, żeby wspomóc szpital finansowo, jeśli chodzi o zakup wyposażenia, przede wszystkim mebli, które są potrzebne do tego, aby tam wpuścić pacjentów. Łóżka obiecał przekazać wojewoda i powinno to wystarczyć. Natomiast jeśli chodzi o szafki, o to wszystko co wiąże się z zabudową tych przestrzeni wewnątrz tej nowej części szpitala, ale też na przykład jakieś krzesła czy ławki, na których pacjenci będą mogli poczekać,
to wszystko będzie wymagać jakiegoś dofinansowania. Jeśli chodzi o obciążenie
kosztami utrzymania nowej części szpitala SP ZOZ. Obiekt został przekazany, to szpital ponosi teraz koszty utrzymania oczywiście tu też słusznie Pan Radny Dropiński zwraca uwagę, że tych kosztów nie zrefunduje nikt poza powiatem jeśli powiat w ogóle zdecyduje się na to, żeby wspomóc finansowo szpital dodatkową kwotą. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia nie będzie wyższy dzięki temu, że powstała dodatkowa przestrzeń, jest tyle, a nie ile pieniędzy w tym kontrakcie w ryczałcie. I tyle i tylko tyle będzie no chyba, że uda się uzyskać kontrakt na jakieś dodatkowe usługi, które będą świadczone w nowej część. Jeśli chodzi o oddział, który miałby zostać zorganizowany dla pacjentów wymagających pomocy doraźnej tak, o ile dobrze zrozumiałem. To też zależy od systemu organizacji pracy szpitala, który musiałby teraz godzić te funkcje szpitala covidowego z innymi funkcjami. Oczywiście pacjenci niecovidowi
też są do tego szpitala przyjmowani. Ostatnio miała miejsce taka sytuacja, że kobieta, która zaczęła rodzić w Lidlu a jej stan nie pozwolił na to, żeby, ją przetransportować do innego niż słupecki szpitala, bo akcja porodowa była już na tyle zaawansowana, że wymagała natychmiastowej pomocy. Ta pacjentka trafiła na oddział słupeckiego szpitala. I to ten oddział covidowy i tutaj regulacje prawne odgórne nie mają nic do tego, bo po prostu wymagała natychmiastowej
pomocy i ta pomoc została jej udzielona. Mam nadzieję, że dziecko czuje się dobrze i matka też.
Jeśli chodzi o wyposażenie pracowni, diagnostyki i zorganizowanie tej pracowni w tym miejscu, które zostało przeznaczone na ten cel w nowym obiekcie. To to też jest pole do popisu dla Dyrekcji Szpitala to nie powiat jest od tego, żeby się zajmować tego typu rozwiązaniami. My możemy Państwu pokazywać to, co zostało zrobione, jak to zostało wykonane. Cieszę się, że Pan Radny Dropiński wreszcie trafił do tej części szpitala i że mógł zobaczyć jako lekarz i jako Radny te przestrzeni. Swoją drogą to też jest zadziwiające dla mnie,
że duża część personelu medycznego trafiła do tej nowej przestrzeni dopiero w dniu, kiedy oddawaliśmy szpitalowi obiekt no ale to już jest jakby zupełnie inna kwestia.

Przewodniczący Rady zapytał czy uruchomienie tej nowej części szpitala jest niezależne od decyzji wojewody. To jest tylko i włącznie teraz kompetencja dyrektora szpitala, wojewoda do nowej części do nowych oddziałów w tej chwili nie ma nic, rozumiem?
Starosta Powiatu powiedział, że jest coś takiego jak rejestr usług medycznych i w tym rejestrze usług medycznych prowadzonym przez wojewodę jest napisane ile
łóżek szpitalnych prowadzi dany szpital. W tej chwili wszystkie łóżka szpitalne,
które prowadzi szpital w Słupcy, są przepisane jako łóżka covidowe. Więc nie możemy w tej chwili rozpocząć w tej nowej części żadnej działalności, która będzie działalnością w ramach rejestru usług medycznych, ponieważ tej części w tym rejestrze jeszcze nie ma. Nie ma jej, bo nie ma odpowiedniego wyposażenia, nie ma personelu, nawet nie ma wyłonionej jeszcze firmy, która będzie to sprzątać, to też wymaga postępowania przetargowego i to potrwa. Teraz zrobiliśmy krok naprzód, jeśli chodzi o udostępnienie szpitalowi tej przestrzeni 1500 m prawie powierzchni użytkowej. Natomiast to musi trwać, jeśli chodzi o zagospodarowanie, o wszystkie niezbędne procedury, które umożliwią wykorzystanie. Myślę, że najwcześniej moglibyśmy, ale to jest tylko moje myślenie prostego wiejskiego starosty, że moglibyśmy najwcześniej otworzyć na parterze tego szpitala POZ i tam przenieść te działalność, bo przecież nie będzie
szpitalnego oddziału ratunkowego więc duża część tego hektara powierzchni,
który tam jest tak czy owak nie będzie wykorzystywana na działania SOR-u pomocy doraźnej. Ale jak mówię to jest przede wszystkim pole do popisu dla dyrekcji szpitala, albo tej która jest dzisiaj albo i to chyba przede wszystkim tej wyłonionej w konkursie.

Radny Andrzej Kasprzyk doprecyzował wcześniejszą wypowiedź - chodzi o Jezioro Powidzkie w całości. Dotyczy wycinki drzew wokół Jeziora Powidzkiego. Jeśli tylko będę miał bardziej precyzyjne informacje to jak najbardziej przekaże.

Radny Przemysław Dropiński jest przerażony, że tak wielki gmach 1500 m2 będzie stał nieużywany. Gdzie może służyć ludziom, z jakich względów no trudno mi się odnieść do tego nie sądzę, żeby szpital był w stanie wyposażyć w te 1500 m2 w urządzenia, które byłyby tak jak jest to według projektu i spełniały funkcję choćby urządzenia medyczne, bo to są naprawdę grube miliony. I tu się nasuwa pytanie, czy orientujecie się Państwo, bo tu dopiero w środę zostało przekazane, ile potrzeba nam na, czy ile potrzeba dyrekcji szpitala na to, żeby wyposażyć w sprzęt medyczny i niemedyczny. Czyli w te szafki, szafeczki, półki, ile pieniędzy musi szpital wydać, no i zachodzę w głowę, skąd szpital weźmie te paręnaście milionów, bo pewnie to będzie taka suma?

Pan Jacek Bartkowiak zapytał gdzie był Pan Radny Dropiński, kiedy podejmowano decyzję o rozbudowie szpitala w tej powierzchni i o tym, że taka powierzchnia zostanie temu szpitalowi przypisana. Czy przypadkiem nie był Pan też Radnym, który był informowany o tym jaki jest zakres tej rozbudowy i jakie środki zostaną na ten cel przeznaczone jeśli chodzi o budowę murów, o wyposażenie i o to wszystko, co się wiąże z eksploatacją tego szpitala.
Obecny Zarząd przejął stan zastany, budowę daleko zaawansowaną w grudniu 2018 roku i naszą rolą było skończyć tę budowę. Natomiast teraz nie oczekujcie Państwo cudu, no przecież nikt nie jest w stanie wyposażyć tego poprzez kliknięcie palcem, przez dwa lata wpakowaliśmy w ten szpital dodatkowo około 5 000 000 zł. 5 000 000 zł to jest prawie tyle ile gminy powiatu słupeckiego dofinansowały rozbudowę tego szpitala, więc to jest tego typu skala. Jak będzie dalej. No będziemy się starać pozyskiwać środki kolejne z zewnątrz na tyle, na ile będzie to możliwe i wprowadzać do eksploatacji kolejne części nowego obiektu z tą świadomością, że przecież jednocześnie czeka nas remont starej części no bo te 12 000 000 na termomodernizację muszą być wydane te pieniądze w ciągu najbliższych 2 lat. No i tak to wygląda.
Wicestarosta powiatu słupeckiego, Pan Radny Czesław Dykszak – chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, w nowo oddanym budynku szpitalu jest dużo zrealizowanych inwestycji, sprzętu medycznego zamontowanego na stałe chociażby takiego, jak na drugim piętrze, gdzie przewidziany jest
oddział chirurgiczny, są 3 sale operacyjne, w których zamontowane są dwuczaszowe lampy, zainstalowane są kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne różnego rodzaju sprzęt wchodzących w skład tak zwanej e - sali, czyli sprzęt umożliwiający różnego rodzaju podglądy, wyświetlenia przebiegu operacji. I tak jak wspomniał, Pan Starosta zakupiliśmy prawie za 5 000 000 różnego rodzaju sprzęty, zostały zakupione już stoły operacyjne i również sprzęt anestezjologiczny. I sądzę, że to co tu często operujemy wieloma czy milionami jest to kwota o wiele wyolbrzymiona. Wydaje mi się, że tylko trzeba więcej dobrej woli ze strony szpitala dyrekcji, organizatorów, bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli będą wstawione nowe łóżka, czy wszystko przez cały pozostały sprzęt, który znajduje się w dotychczasowym wyposażeniu szpitalu, nadaje się tylko do wyrzucenia na złom czy spalenia, złomowania. Sądzę, że jest tam dużo dobrego sprzętu, który również może być przeniesiony tutaj, może być po prostu odświeżony umyty, odkażony i tam przestawiony. Także według mnie to jest wielkie wyolbrzymianie kwot, jakie są potrzebne, na pewno potrzeba jeszcze dużo pieniędzy, ale przede wszystkim potrzeba bardzo dużo dobrej woli, żeby jak najszybciej przenieść tam to co się da i uruchomić i żeby to zaczęło służyć i szpitalowi i pacjentowi.  Mówca zastanawia się skąd bierze się tyle takiej złośliwości, koło tego wszystkiego co tu się dzieje, a naprawdę brak dobrej woli. Mówca powiedział, że środki które będzie można wygospodarować z budżetu powiatu tymi środkami zostanie wsparte doposażenie. Być może uda się pozyskać jeszcze kolejne środki, jeśli się wszyscy koło tego dobrze zbierzemy to na pewno w krótkim czasie, sądzę dwóch maksymalnie trzech miesięcy może to naprawdę funkcjonować już pełnym życiem.
Przewodniczący Rady uzupełniając wypowiedz Pan Wicestarosta w pełni zgadza się ze Starostą, że odpowiedzialnym za koncepcję jest dyrektor bądź przyszły dyrektor i myśli, że zarząd powinien być troszeczkę bardziej zdeterminowany do tego, żeby wymusić koncepcję. Bo my od strony finansowej możemy odpowiadać za doposażenie, ale też powinniśmy znać zakres, jaki jest. A ja uważam, że na dzień dzisiejszy bardzo ciężko idzie wypracowanie koncepcji i tego, czego brakuje w szpitalu i co jest potrzebne do uruchomienia kolejnych oddziałów. Rada może dyskutować w zakresie finansowym, o tym jak będzie wyglądał szpital.
Natomiast to nie są kompetencje Rady i to nie ona będzie go wyposażać. Powiat będzie płacić za wyposażenie i powinniśmy w najszybszym możliwym czasie poznać taki kosztorys wstępny, który jest nam potrzebny.

Radna Natalia Bobrowska Bartkowiak. Powiedziała, że jako przedstawiciel personelu, nie jako Radna nie wie czy Państwo Radni zdają sobie sprawę, że  mówiąc o tym, że to będzie nowy szpital, nowe części, nowe oddziały. Sam budynek jest piękny, jest wielki, ale on oddziałów żadnych nie wnosi, nie dodaje. W część położniczej, jest sala cięciową, sala przygotowań, to są dwie sale porodowe, które spełniają wymogi, które powinny spełniać teraz według tych wszystkich przepisów. 3 dwuosobowe sale dla pacjentek po porodzie, nowy
oddział noworodkowy. Ale to nie jest tak, że to zwiększy ilość pacjentów, bo to  są tylko 3 sale to jest tylko 6 łóżek. Te 6 łóżek my przesuwamy.
Tak samo sale operacyjne na górze są 3, jest olbrzymi korytarz i tam tak samo jak w pionie nad ginekologią, nad położnictwem są tylko 3 sale dwuosobowe dla chirurgii, więc to nie jest wielki szpital. Tu się nic nie zmienia to jest tylko niewielkie poszerzenie przestrzeni, a dół to jest piękne miejsce dla zagospodarowania, dla przemyślenia czy nie wprowadzić tam  ZOL-u, bo my to będziemy potrzebować dla wszystkich, a przenosić wszystko jak najbardziej do budynku tego szpitala.

Radny Przemysław Dropiński powiedział, że jego pytanie było zadane tylko po to, żeby znać realne koszty, jakie jeszcze starostwo powiatowe poniesie w związku z doposażeniem szpitala.

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że powołano komisję konkursową,
A ta ujęła w swoim działaniu, że każdy kandydat, który będzie startował na dyrektora szpitala musi przedstawić koncepcję funkcjonowania nowej części budynku. Koncepcje na pewno się pojawią podczas konkursu.

P u n k t  15
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 

Protokół Nr XXXII/2021 z nadzwyczajnej sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 8 lutego 2021 roku.

 

BR.0002.3.2021

Protokół Nr XXXII/2021
z nadzwyczajnej hybrydowej sesji on - line Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 8 lutego 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz. 1400 do godz. 1410.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan.
Przewodniczący Rady poinformował, że nadzwyczajna sesja zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym została zwołana na wniosek radnych.
Lista obecności radnych potwierdzająca quorum stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  2
Ustalenie procedowania wniosku o odwołanie Zarządu Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady odczytał treść wniosek wystosowanego przez grupę radnych Rady Powiatu Słupeckiego. Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Mówca poinformował, że zgodnie z ustawą pod wnioskiem powinna się podpisać ¼  składu Rady – mamy 8 podpisów, stąd wniosek jest zasadny. Dodał, że po złożeniu wniosku podzielił się swoimi wątpliwościami z wnioskodawcą, dotyczącymi sprecyzowania wniosku, bo podstawa prawna została podana prawidłowo, natomiast w szczegółach ten wniosek budził wątpliwości.
Przewodniczący poinformował, że sprostowanie do tego wniosku wpłynęło dzisiaj do Biura Rady.

Pan Arkadiusz Grzechowiak – radca prawny powiedział, że  po zapoznaniu się z treścią tego wniosku zwrócił uwagę, że jego zdaniem w takiej formie wniosek ten przez  Wysoką Radę nie może być procedowany, dlatego że on w istocie dotyczy odwołania całego Zarządu. Ustawa o samorządzie powiatowym wskazuje tylko dwie przyczyny, w której Zarząd może być odwołany, a mianowicie nieudzielenia absolutorium i nieudzielenie wotum zaufania dla Zarządu. Z kolei w podstawie prawnej powołanej przez wnioskodawców wskazany art. 31 ustawy o samorządzie powiatowym, stanowi o odwołaniu Starosty. Gdyby taki wniosek o odwołanie Starosty został przez Szanowną Radę przyjęty, to skutkuje oczywiście odwołaniem też całego Zarządu, jednak formalnie ten wniosek powinien być sprecyzowany przez wnioskodawców.

Przewodniczący Rady powiedział, że w uzupełnieniu do tego wniosku, który literalnie mówi o odwołaniu Zarządu, natomiast odwołanie Zarządu jest konsekwencją głosowania nad odwołaniem Starosty wpłynęło uzupełnienie, nawiązujące do wniosku złożonego przez radnych w dniu 3 lutego 2021 roku. Następnie, mówca odczytał treść sprostowania do przedmiotowego wniosku. Przedmiotowe sprostowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Mówca dodał, że pod sprostowaniem złożyło podpisy pięciu radnych, a więc wymagana liczna ¼ składu Rady została spełniona. Zapytał, obecnego na sali radcę prawnego, czy w takim przypadku możemy procedować wniosek?

Pan Arkadiusz Grzechowiak – odpowiedział, że ustawa o samorządzie powiatowym wymaga, aby wniosek o odwołanie starosty był pisemny i zawierał uzasadnienie, jeżeli nastąpiło sprecyzowanie tego wniosku poprzez wskazanie, czego wnioskodawcy oczekują to uważa, że w takim kształcie można wniosek poddać dalszej procedurze.  

Przewodniczący Rady powiedział, że z porządku obrad wykluczył dyskusję ponieważ, dyskusja i procedowanie wymaga czasu. Ustawa o samorządzie powiatowym mówi o tym, że procedować i głosować nad odwołaniem możemy nie wcześniej niż miesiąc od sesji, na której został złożony wniosek. W związku z czym, dublowalibyśmy dyskusję. Zdaniem mówcy dyskusja dzisiaj jest niezasadna, jeżeli konsekwencją dyskusji nie będzie głosowanie. Dodał, że prawo nakłada na niego obowiązek zwołania sesji nadzwyczajnej w ciągu 7 dni na wniosek radnych. Mówca poinformował, że dniem rozpoczęcia procedury
o odwołanie Starosty jest dzisiejsza sesja. W międzyczasie musimy uzyskać opinię Komisji Rewizyjnej, a za miesiąc spotkamy się, otwierając dyskusję
w przedmiocie argumentacji wniosku, czyli sytuacji szpitala, decyzji podejmowanych przez Starostę. Po gruntownym przygotowaniu się do tej dyskusji Rada podejmie debatę, w której będzie analizować zasadność głosowania „za”, „przeciw” czy „wstrzymuję się”.
Przewodniczący zapytał, czy pytania są do procedowania wniosku?
Nikt z obecnych nie zgłosił chęci zabrania głosu.

P u n k t  3
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 


Protokół Nr XXXI/2021 z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 28 stycznia 2021 roku.

 

BR.0002.1.2021

Protokół Nr XXXI/2021
z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 28 stycznia 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się hybrydowo na sali „Herbowej” oraz za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz. 1200 do godz. 1450.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXXI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych obecnych na sali i przed monitorami, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, 15 radnych uczestniczyło w sesji, jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nieruchomości budynkowej w postaci budynku szpitala, jako punkt 8 i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, jako punkt 9.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o punkt podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nieruchomości budynkowej w postaci budynku szpitala, jako punkt 8.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ww. punkt, który zostanie rozpatrywany w punkcie 8 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o punkt podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, jako punkt 9.
Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ww. punkt, który zostanie rozpatrywany w punkcie 9 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się  następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2020 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035 – druki nr 303, 305 i 326.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 – druki nr 304, 306, 307 i 327.  
8.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie – druk nr 322.
9.    Sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020 – druk nr 323.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego – druk nr 324.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji – druk nr 325.
12.    Wolne głosy i wnioski.
13.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2020 r.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXX/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym  przyjęła protokół Nr XXX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radny Mariusz Król – powiedział, że chciałby poznać szczegóły kontroli w szpitalu, którą przeprowadzała Najwyższej Izby Kontroli. Mówca zapytał również o  porozumienie zawarte z gminą Orchowo w temacie współpracy w budowie i przebudowie dróg powiatowych?   

Pan Starosta odpowiedział, że tak jak wspominał w sprawozdaniu kontrola NIK-u dotyczyła wykorzystania środków finansowych, które szpital uzyskuje w ramach kontraktu z NFZ za lata 2015–2020 i generalnie protokół pokontrolny  jest dla szpitala bardzo pozytywny. Nie ma praktycznie żadnych zastrzeżeń dotyczących gospodarki finansowej. Materiał w tej sprawie jest do wglądu. W każdym razie nie było tam właściwie nic, co budziłoby nasz szczególny niepokój. Najpoważniejsza rzecz dotyczyła planu kont finansowych, ponieważ zmieniają się zasady gospodarki finansowej, jeśli chodzi o rozliczenia z NFZ, wchodzą nowe plany kont i tutaj na ten temat pewnie będziemy jeszcze z dyrekcją szpitala rozmawiać.
Natomiast, jeśli chodzi o list intencyjny, bo taki ma on charakter między powiatem, a gminą Orchowo, to też oczywiście jest on do udostępnienia.
 
Radny Mariusz Król – powiedział, iż należy rozumieć, że nawet za tych niedobrych rządów PSL w 2015 roku nie było takiej tragedii w szpitalu, jak Starosta mówi skoro nie ma w protokole żadnych uchybień.
Pan Starosta podkreślił, że szczególnie badano ostatnie 2 lata.

P u n k t  6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 303, uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na druku nr 305, a autopoprawkę na druku nr 326.
Zaproponował przedmiotowy punkt procedować w następujący sposób:
- omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 wraz z autopoprawką,
-   opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-   dyskusja,
-   głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,
-   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
Mówca zapytał, czy są inne propozycje procedowania?

W związku z brakiem innych propozycji procedowania Przewodniczący poprosił o zabranie głosu pana Skarbnika w celu omówienie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 wraz z autopoprawką.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Do obrad dołączył w trybie zdalnym radny Jerzy Orchowski (16 obecnych).

Następnie, Przewodniczący Komisji Stałych przedstawiali kolejno opinie o projekcie uchwały, które w formie pisemnej stanowią odpowiednio załączniki nr 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO.0957/50/18/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Nikt z obecnych nie skorzystał z możliwości zabrania głosu.

W związku z tym, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 - 2035, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.  
Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 13, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035, wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXXI/200/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 304, uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na drukach nr 306 i 307, a autopoprawkę na druku nr 327.
Zaproponował przedmiotowy punkt procedować w następujący sposób:
-   omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką,
-   opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-   dyskusja,
-   głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
Zapytał, czy są inne propozycje procedowania?

W związku z brakiem innych propozycji procedowania Przewodniczący poprosił o zabranie głosu pana Starostę w celu omówienie projektu uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta powiedział, że to jest bardzo dobry budżet, to jest budżet na pewno bardzo trudny, ale nastawiony na rozwój, nastawiony na inwestycje. W 2/3 środki zawarte w tym budżecie przeznaczone są na wydatki inwestycyjne. Chyba nie byłoby celowym wyliczanie w tym momencie wszystkich planowanych inwestycji drogowych, o których już obszernie mówił przed chwilą
pan Skarbnik.  Zwrócił jednak uwagę na fakt, bo trudno to pominąć, że oprócz wydatków na drogi obronne, które znalazły się w naszym budżecie, już w roku ubiegłym, ale których wydatkowanie będzie realizowane przede wszystkim w roku bieżącym i w dwóch kolejnych latach, mamy też duże pieniądze pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację trzech istotnych zadań drogowych. To jest wyczekiwane od dawna zwłaszcza przez mieszkańców gminy Lądek i gminy Zagórów, ale chyba wszystkich podróżnych, którzy zmierzają z północy na południe przez teren naszego powiatu, drogi na odcinku Jaroszyn – Ląd. Mamy zadanie, które uda się zrealizować dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli remont mostu i odcinka drogi w kierunku Zagórowa za kwotę 15 000 000 zł. Jest to największa dotacja uzyskana przez jakikolwiek powiat w Wielkopolsce z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejna droga, którą chcemy zmodernizować dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, to droga Młodojewo – Młodojewo Parcele, której stan pozostawia wiele do życzenia, dla mieszkańców gminy Słupca to będzie rzeczywisty powód do tego, żeby docenić dobrą współpracę z powiatem słupeckim. Kolejne zadanie, to ścieżka rowerowa, gdzie w tym roku mamy dwie części tego zadania do realizacji. Po pierwsze, ulica Armii Krajowej w Giewartowie, czyli ta część drogi powiatowej w granicach miejscowości Giewartów, od wjazdu od strony Słupcy aż do ronda przy kościele, gdzie nie tylko  zostanie zmodernizowana nawierzchnia drogi, ale też zostanie wykonana ścieżka pieszo-rowerowa i w ten sposób przedłużymy tę część ścieżki, która jest już wykonana w 90 % między Giewartowem, a Kosewem. Ponadto, w tym roku planujemy rozpocząć wykup gruntów pod budowę zaprojektowanej już ścieżki między Słupcą, a Piotrowicami, środki na ten cel zostały ujęte w autopoprawce, powinny one również umożliwić powiatowi aplikowanie o pieniądze zewnętrzne,które zasiliłyby również realizację tego zadania.
Starosta powiedział, że oprócz tego, powiat ma jeszcze cały szereg zadań związanych z pomocą społeczną, jak choćby przeprowadzka Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” z Kosewa do internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Obecnie radni muszą sobie zdawać sprawę z tego, że koszt utrzymania jednego podopiecznego w placówce w Kosewie jest bardzo wysoki ponad 8 tys. zł. miesięcznie z uwagi na duży koszt utrzymania obiektu. W porządku obrad dzisiejszej sesji mamy głosowanie nad zmianą statutu i dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawnych, gdzie maksymalny limit wychowanków w jednej placówce opiekuńczej ustalono na 14 dzieci. Stąd koncepcja, aby wykorzystać istniejący budynek internatu w Strzałkowie, który też wymaga remontu i termomodernizacji oraz dostosowania do wymogów współczesności. Połączenie jednego z drugim powinno nam w efekcie przynieść taki obiekt, w którym będą możliwe nie tylko prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, ale też funkcjonować będą mieszkania na usamodzielnienie, które od kilku lat w tym miejscu w bardzo wysokim standardzie funkcjonują, kolejny etap to dostosowanie jeszcze jednego poziomu do potrzeb szkoły.
Kończąc mówca podziękował za głosowanie przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, jednocześnie apelując o ponowne głosowanie, bądź też zaakceptowanie w pełni tego budżetu, który Państwu Zarząd proponuje, ponieważ jest bardzo dobry budżet.

Następnie, Przewodniczący Komisji Stałych przedstawiali kolejno opinie o projekcie uchwały, które w formie pisemnej stanowią odpowiednio załączniki nr 17, 18, 19, 20 i 21 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady kolejno odczytał uchwały:
- Nr SO.0952/50/18/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2021 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
- Nr SO.0951/89/D/18/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Słupeckiego w roku 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:


Radny Mariusz Król – powiedział, że nie sposób nie zgodzić się z panem starostą, iż budżet opracowany na rok 2021 jest budżetem rozwojowym i bogatym w inwestycje. Na pewno, z tym się zgadza. Czy jest bardzo dobry? Nie do końca, niestety radny nie podziela tej opinii, ale oczywiście ma takie prawo. Tak półżartem pół serio, budżet ten można nazwać: „budujemy mosty dla pana starosty”. Tak jak tutaj siedzimy zdajemy sobie sprawę, że ten budżet nie jest idealnym budżetem, choć kwoty pieniężne, które w nim się znajdują są naprawdę duże. Zgodził się, że chyba kwoty w nim zawarte są największe w historii powiatu. Natomiast, brakuje jak pan starosta doskonale wie, już na początku roku pieniędzy do oświaty, brakuje również pieniędzy do słupeckiego szpitala. Mówca dodał, że zastanawiał się dosyć długo jak głosować nad  uchwałą budżetem, ale zagłosuje dokładnie tak samo jak nad Wieloletnią Prognozą Finansową.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że będzie głosem wstrzymującym w trakcie tego głosowania, ale jednocześnie jest to żółta kartka.
Po pierwsze, analizując oświatę, na potrzeby dzisiaj nie ma czasu już odpytywania, ale w tej materii powiedział jedno, budżet uchwalony w 2020 roku zakładał wydatki oświatowe 22 000 000 zł. a zamknęły się one kwotą 26 000 000 zł. Dzisiaj zakładamy budżet na oświatę 26 000 700 zł. a zamkną się one być może kwotą ponad 30 000 000 zł. Mówca powiedział, że jego zdaniem jednostki, które ten budżet tworzyły zgłosiły na pewno większe zapotrzebowanie; zapowiedział, że będzie głosem przeciwko absolutorium za 2020 roku, ponieważ jako radny zostałem wprowadzony w błąd. Jest to niedoszacowanie oświaty na poziomie minimum 4 milionów, gdyby uczciwie podejść do tego budżetu, to jest w stanie wykazać, że 4 mln, w tym budżecie brakuje na oświatę. Jest powtarzane notorycznie. Gdyby teraz przyjąć rzeczywiste potrzeby ,albo zbliżone rzeczywiste potrzeby, to te nasze wspaniałe słupki sprawozdawczości tak dobrze by nie wyglądały. Jak to jest w trakcie roku? Po prostu się przemyca 2 144 000 zł. w ramach zwiększonej subwencji + 2 000 000 zł. z własnych środków, które być może po części pochodziły ze sprzedaży majątku lub też innych przesunięć. Dlatego, jest ta żółta kartka za niedoszacowanie oświaty, poprosił o skończenie z tym procederem. Na Komisji Budżetu pan Skarbnik powiedział, że wielkość niedoszacowania oświaty, to kwota 8 000 000 zł. To jaki my w tym momencie mamy budżet? Z jednej strony poukładany, a z drugiej strony tak niedoszacowany? Skąd te pieniążki weźmiemy?
 Drugą częścią składową naszego budżetu to oczywiście inwestycja rozbudowy szpitala, który delikatnie mówiąc my jako powiat, bo jako radni też jesteśmy za to odpowiedzialni, a wy jako Zarząd to jest kolejna żółta kartka. Tutaj nie ma się czym chlubić, ponieważ jak to jest, żeby dyrektor szpitala powoływał opinię radców prawnych, czy nasza uchwała w zakresie przekazania dobra, czyli szpitala, który budujemy jest zgodna i jakie on stawia nam warunki. Za nasze pieniądze, bo jakie pytam się środki pan dyrektor szpitala wydatkował? Mówca zapytał, ile ta opinia kosztowała, ponieważ na Radzie Społecznej SP ZOZ pan dyrektor nie potrafił odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie? Czy Zarząd to sprawdził? Pod obrady dzisiejsze sesji trafił projekt uchwały, która diametralnie jest poszerzony o wiele elementów, a kto da radnym gwarancję, że te odbiory są zgodne z założeniami prawa budowlanego, ponieważ nie było w tej sprawie żadnej opinii. Gdybyśmy mieli ten obiekt oddany zgodnie z tą pierwotną uchwałą intencyjną podjętą w lutym, to byśmy mieli szpital covidowy gotowy z łóżkami, a  „stary” obiekt szpitala, realizował cele dla mieszkańców powiatu. Powiat wyemitował określoną kwotę obligacji na pokrycie budowy szpitala. Ta kwota obligacji jest oczywiście dobrze znana wykonawcy, który wie ile mamy do wydania. Na sesji nadzwyczajnej w 2019 roku padły słowa ze strony inżyniera kontraktu, że wszystkie kolizje, zostaną usunięte. Oddanie szpitala z miesiąca na miesiąc jest przesuwane, gdzie takim razie jest inżynier kontraktu, gdzie jest nadzór nad inżynierem kontraktu – za taką sytuację pełną odpowiedzialność bierze Zarząd Powiatu.
Trzecia wątpliwość dotyczy, rozdysponowania środków. Jest to budżet bardzo dobry, bo środków pozyskaliśmy ponad 133 000 000 zł na budowę dróg i infrastruktury związanej z budową obwodnicy. Jednak on wstrzymuje się z dwóch powodów: po pierwsze, nie wiadomo w jaki sposób to zostało rozegrane, ale droga, która wiodła z Powidza i która gwarantowała trasę wzdłuż torów przez Babin miała zagwarantować bezkolizyjny wiadukt nad K92, bezkolizyjny wiadukt nad torami, czyli pierwsze pełne połączenie powiatu z autostradą, została zaprzepaszczona w sposób ostateczny przez zgodę na wyłączenie betonki. Jej wyłączenie pozbawiło nas prawa do szansy na zbudowania wiaduktu, a w ten sposób poprawilibyśmy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Radny zapytał, co takiego się wydarzyło, że nastąpiło zaprzepaszczenie budowy tego, co stanowiło serce tej całej inwestycji. Kto nam zagwarantuje, że powstanie prawdziwa obwodnica ze zjazdem na autostradę? A była szansa ku temu oraz na zbudowanie infrastruktury towarzyszącej, czyli „wolnej strefy ekonomicznej”, gdzie można byłoby z automatu stworzyć element infrastruktury atrakcyjny dla inwestorów i przedsiębiorców. Zdaniem radnego zabraliśmy mieszkańcom nie tylko powiatu i gminy Strzałkowo ogromną szansę, a zaproponowaliśmy „gehennę”.
W zakresie innych planowanych inwestycji i naszego wkładu własnego mówca powiedział, że był przeciwny sprzedaży nerki, ponieważ wyzbywanie się majątku jest zawsze ogromnym ryzykiem, a jednocześnie pewną czynnością, która się tylko raz zdarza.
Mówca poruszył również temat planowanego stworzenia Centrum Obsługi Oświaty i oszczędności z tego tytułu na poziomie 200 tys. zł. Dlaczego nie mamy wiedzieć, jakie jest łączne zapotrzebowanie na zakup prądu, na środki czystości,
jaka jest skala zatrudnienia kadry nauczycielskiej, pomocniczej, bhp-ów.
Mówca poruszył również kwestię zaległego urlopu pana dyrektora Rafała Spachacza, gdzie zgodnie z Kodeksem Pracy urlop za rok miniony trzeba wykorzystać do września następnego roku. Radny przypomniał problem zaległego urlopu poprzedniej dyrektor szpitala, gdzie było to stawiane jako zarzut.
Na koniec mówca wyraził słowa podziękowania dla całego zespołu lekarzy i pielęgniarek pracujących w naszym szpitala, gdyż osobiści miał okazję z ich pomocy skorzystać. Nie jest łatwe leczyć w okresie pandemii, jest to wyzwanie i należy to docenić. Jednocześnie po Radzie Społecznej SP ZOZ mam on ogromne obawy, jakim wynikiem finansowym nasz szpital zakończy swój bieg.

Radny Mariusz Król – powiedział, że zgadza się z przedmówcą w kwestii braku nadzoru Zarządu nad inżynierem kontraktu w zakresie rozbudowy szpitala. Od jakiegoś czasu Zarząd całkowicie stracił kontrolę nie tylko nad inżynierem kontraktu, ale również nad całym szpitalem.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że budżet powiatu, jak wszyscy słyszeli, jest niewątpliwie dużym wyzwaniem dla Zarządu Powiatu. Na pewno wiele inwestycji zasługuje na ogromne uznanie, szczególnie inwestycje drogowe, co cieszy mieszkańców powiatu, jak również mieszkańców gminy Słupca. Jednakże działania jakie są prowadzone w sprawie szpitala, budzą ogromny niepokój wśród mieszkańców, wobec czego ona również wstrzyma się od głosu nad akceptacją budżetu.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że na pewno nie jesteśmy doskonali, możemy się uczyć i powinniśmy wysłuchiwać Państwa głosów. Nie ze wszystkimi, co prawda, może się on zgodzić, ale pewnie wynika to z tego, że różnie na spraw patrzymy, być może jest to też kwestia dostępu do informacji i niekoniecznie o wszystkich okolicznościach Państwo wiecie, a być może nie wszystkie informacje są właściwie przekazywane. Jeśli chodzi o oświatę i niedoszacowanie wydatków oświatowych w tegorocznym budżecie, tutaj Pan Radny Kasprzyk mówił o tym, że zeszłoroczny budżet oświatowy był niedoszacowany na co najmniej 4 000 000 zł. Baliśmy się tego, jak wypadnie realizacja budżetu oświatowego, wiedzieliśmy, że może być tych pieniędzy na oświatę za mało, ale jak Państwo pamiętacie, zmian budżetowych, jeśli chodzi o oświatę, w trakcie roku nie było zbyt wiele, wprowadziliśmy dodatkowe środki subwencji oświatowej, ale to są środki zewnętrzne z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednak na koniec roku szkoły miały oszczędności, więc nie było konieczności dokładania pieniędzy, a z tych środków zaoszczędzonych przez poszczególne szkoły można było np. kupić wykładzinę do hali sportowej przy szkole w Zagórowie, czy przeznaczyć te środki na drobne remonty, które prowadzone były w okresie, kiedy szkoły pracują zdalnie, w czasie pandemii. Także tu nie zgodził się, że popełniliśmy jakieś dramatyczne błędy przy planowaniu realizacji budżetu oświatowego w roku minionym. Na pewno, rok ubiegły był o tyle trudny, że mieliśmy do czynienia z podwyżką płac nauczycieli, a nie mieliśmy pełnej rekompensaty, jeśli chodzi o budżet państwa, więc chyba z tym planowaniem budżetu oświatowego tak źle nie było.
Jeśli chodzi o Centrum Usług Wspólnych, to rzecz jasna był to problem dotyczący tego, na jaki sposób zarządzania się decydujemy, jednak chyba podjęliśmy właściwą decyzję, choćby z tego względu zarządzanie tymi placówkami w okresie covid-u i dysponowaniem tymi ludźmi na miejscu. Mówca  dodał, że nie powinniśmy mylić Centrum Usług Wspólnych z zarządzaniem oświatą, jak chodzi o grupę zakupową, bo działania związane z zakupem energii, czy kwestii związanych z ubezpieczeniem są prowadzone i m.in. dzięki temu mamy  całkiem niemałe oszczędności m.in. w paragrafie oświatowym.
W projekcie budżetu na szpital zabezpieczonych zostało 250 000 zł. jako wkład własny do wniosku, który złożyliśmy do Premiera, a ubiegamy się o
1 300 000 zł. na zakup tomografu komputerowego. Nie ma oczywiście jeszcze decyzji, natomiast jesteśmy dobrej myśli, jak chodzi o możliwość pozyskania tych środków, piszemy dobre wnioski, które zwykle spotykają się z akceptacją.
Natomiast w kwestii, czy inwestować w szpital pieniądze powiatowe w tym momencie, kiedy są rządowe plany dotyczące upaństwowienia szpitali powiatowych, mówca jest przeciw. Nie wiemy obecnie, na jakich zasadach opieka zdrowotna będzie funkcjonować od przyszłego roku. Oczywiście w naszym interesie jest utrzymywać jak najszerszy zakres usług w szpitalu słupeckim, a wręcz rozwijać je, rozszerzać, w oparciu o tę bazę, która powstaje dzięki nowej części szpitala. Ale dopóki nie wiemy w 100%, jak to będzie wyglądać, to czy zasadnym będzie przeznaczać pieniądze z budżetu powiatu na szpital, który być może będzie szpitalem państwowym. Przez ostatnie dwa lata, Rada Powiatu na cele związane z doposażeniem szpitala dzięki środkom zewnętrznym przeznaczyła ok. 4 500 000 zł. z tego 2 000 000 zł. były środkami własnymi, drugą część uzyskano dzięki dotacjom z rezerwy Premiera.
Jeśli chodzi o wynik finansowy szpitala, to oczywiście nie ma jeszcze pełnych danych, jednak na pewno będzie on o wiele lepsze, niż mogliśmy się spodziewać po pierwszym półroczu, gdzie był deficyt był na poziomie ok. 3 000 000 zł. W tej chwili szpital, jeżeli nie wychodzi na „0”, to jest bliski zbilansowaniu tego wyniku finansowego, po odliczeniu amortyzacji, więc nie będzie z tym tak bardzo źle, ale dopóki nie mamy ze strony szpitala wiarygodnych danych, które winny być w okolicach marca, a potem jeszcze dostaniemy badanie bilansu, to nie możemy posługiwać się tymi danymi.
Starosta odpowiadając na pytanie dotyczące kosztów obsługi prawnej powiedział, że audyt sytuacji wyjściowej oraz analiza zgodności aktów prawa miejscowego w kontekście przejęcia aktywów przez SPZOZ w całym roku 2020 wynosił 18 450 zł. natomiast bieżąca obsługa prawna procesów inwestycyjnych, przejęcia nieruchomości oraz windykacji wyniosła w roku 2020 łącznie 12 300 zł. Dodał, że wskazana obsługa prawna była niezbędna w kontekście legalności gospodarności, celowości przejęcia mienia o znacznej wartości. Wypada też podkreślić, że jeśli chodzi o rozbudowę szpitala, to kwota całkowitego zakończenia tej budowy nie zmieniła się od zeszłego roku, czyli to jest w dalszym ciągu 28 000 000 zł. i to jest ostateczna kwota, którą będziemy musieli zapłacić wykonawcy. W tej chwili do zapłacenia, jak już informowaliśmy, są jeszcze ostatnie faktury, których nie zapłacimy, dopóki nie będziemy mieli pewności, komu trzeba zapłacić, albowiem teraz mamy taką oto sytuację, że 3 firmy, które wykonywały działania jako podwykonawcy, na tej budowie, nie zostały w pełni rozliczone przez firmę Komputronik, a w tej sytuacji to inwestor jest odpowiedzialny za to, żeby te firmy uzyskały pełne wynagrodzenie. My nie zapłacimy tych pieniędzy, ani jednej, ani drugiej stronie, środki są w budżecie powiatu przeniesiono te płatność z grudnia ubiegłego roku na rok bieżący, są to tzw. wydatki niewygasające, nie obciążają one tegorocznego budżetu.
Jeśli chodzi o kwestie związane z drogami obronnymi, to po pierwsze, powiat posiada podpisane umowy z Ministerstwem Infrastruktury na budowę tych dróg, o charakterze obronnym. To są porozumienia, które są niezależne od tego, jaką politykę prowadzić będzie administracja nowego Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Powiat nie ma oczywiście żadnego wpływu na działania podejmowane na takim szczeblu, natomiast realizujemy te zadania, które wynikają z podpisanych przez nas umów, a te umowy opiewają na konkretne kwoty, zawierają konkretne terminy realizacji, my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby aktualizować harmonogramy, aby wszelkie działania związane z realizacją umów wprowadzić w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury. W ostatnim czasie odbyło się spotkanie dotyczące planowanego przebiegu drogi, która powstanie w ciągu najbliższych 2 lat, między Niezgodą, a węzłem autostrady A2, droga ta będzie łączyć Powidz z autostradą A2, będzie biegła wzdłuż torów, będzie przebiegać nad K92 i nad torami kolejowymi w postaci najpierw, bądź to ronda z K92, a później wiaduktu nad torami kolejowymi, bądź też będzie zrobiony ślimak, który umożliwi przejazd nad całością. W tej chwili jest to procedowane między Ministerstwem Obrony Narodowej, a Ministerstwem Infrastruktury, środki na ten cel mają być zawarte w Funduszu Dróg Samorządowych, kolejną umowę mamy podpisać jeszcze przed połową tego roku, więc chyba obawy radnego są przedwczesne.  
Starosta odnosząc się do kwestii sprzedaż majątku, oczywiście, że sprzedaje się tylko raz, ale musimy też dbać o to, żeby majątek powiatowy był utrzymywany w należytej postaci, aby stan techniczny obiektów również pozwalał na ich eksploatację. Np. przed kilkoma laty wykonano termomodernizację obiektów oświatowych, gdzie m.in. wykonano termomodernizację obiektu, który stracił charakter obiektu oświatowego, czyli budynku dawnej szkoły specjalnej, gdzie z zewnątrz zostało zrobione całkiem porządne ocieplenie, natomiast środek jest pusty, jest pozbawiony stropów, nie wymieniono instalacji, nie było na to pieniędzy. Planowano przeniesienie tam Powiatowego Urzędu Pracy, ale nie doszło do tego, no i teraz stajemy przed koniecznością podjęcia decyzji, co dalej? Nie mamy pieniędzy na to, żeby ten obiekt wyremontować, nie widzimy też możliwości pozyskania środków zewnętrznych, żeby wykorzystać to na cele związane z działalnością powiatu, więc pewnie w trosce o majątek powiatu, będziemy chcieli to sprzedać teraz, kiedy ten stan techniczny jest jeszcze przyzwoity.
Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą nadzoru nad szpitalem, podejmujemy działania związane z tym, aby ten nadzór był jak najlepszy. Wsłuchujemy się też w głos Państwa, dlatego prosiliśmy o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji, uchwały dotyczącej powołania komisji konkursowej. Kwestie dotyczące zaległego urlopu pana Dyrektora szpitala na bieżąco monitorujemy i  jak tylko szpital covidowym być przestanie, to dyrektor zaległy urlop na pewno wykorzysta.

Radny Czesław Dykszak – Wicestarosta powiedział, że chciałby się ustosunkować do budowy tzw. dróg obronnych i również jego zdaniem, jeśli chodzi o budowę dróg związanych z funkcjonowaniem bazy amerykańskiej przy 33 powidzkiej Bazie Lotnictwa Transportowego, powinno być rozpoczęte od budowy łącznika do autostrady.  Jednak zgodnie z wymogami dowództwa NATO, Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję, aby w pierwszej kolejności zmodernizować drogi funkcjonujące wokół Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, a w drugiej kolejności pobudować łącznik z drogą K92 i dalej z autostradą. Takie założenia są realizowane, wynika to z podpisanych umów z Ministerstwem Infrastruktury. Ponadto, zostały zintensyfikowane działania w zakresie pobudowania łącznika od Niezgody do autostrady, ponieważ żeby otrzymać środki na budowę tej drogi, to najpierw musi być ona zaplanowana, ponieważ praktycznie drogi tej nie ma, musi być ona ujęta w wykazie dróg ważnych dla obronności kraju. Z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, została powołana grupa, której przewodniczy szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Poznania, w jej skład wchodzą przedstawiciele Biura Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskich Dróg Wojewódzkich, przedstawiciele naszego powiatu tj. gminy Słupca, Strzałkowo i Powidz. Na początku stycznia odbyło się spotkanie na którym ustalono przebieg nowej drogi, która ma biec wzdłuż torów kolejowych od Niezgody do drogi K92 i dalej do autostrady. Wniosek dotyczący wytyczenia tej drogi zostanie skierowany przez Ministerstwo Infrastruktury do Kancelarii Premiera w miesiącu marcu. Mówca dodał, że jeśli wszystko pójdzie dobrze to pobudowanie łącznika z autostradą powinno być najpóźniej zakończone w 2027 roku.
Jeśli chodzi o realizację zadań obronnych, na które w tej chwili mamy podpisane umowy, to mimo wielu różnego rodzaju nieprzewidzianych problemów udaje nam się te zadania sukcesywnie realizować.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że w pełni popiera budżet, a szczególnie cieszy go fakt, iż  po raz pierwszy od 10 lat została ujęta w planie jakakolwiek inwestycja drogowa na terenie gminy Słupca.  Droga w Młodojewie jest w najgorszym stanie i dlatego też została ona wybrana. Z projektu budżetu wynika, że prawie każda gmina z terenu powiatu dostaje inwestycje drogowe. Budżet ten, można negować z różnych stron, z oświaty,  szpitala, oczywiście są wszędzie pewne niedociągnięcia, natomiast nie ma doskonałych budżetów, jakby były doskonałe budżety, to byśmy w skali roku nie musieli żadnych zmian, ani poprawek, bo byłby on realizowany od początku do końca. Natomiast, każdy budżet w pewnych momentach musi być albo dofinansowany, albo z pewnych pozycji są zdejmowane środki, żeby przeznaczać na inne rzeczy, czy choćby wkład własny ubiegając się o środki zewnętrzne.
Odnosząc się do kwestii dróg obronnych powiedział, że jego zdaniem od pewnego momentu wszyscy są wprowadzani w błąd z tymi drogami obronnymi, ponieważ wszyscy miejmy świadomość, że tymi drogami w 99 % będą się poruszali mieszkańcy powiatu słupeckiego. Natomiast, z tego co mu wiadomo to nigdy nie było czegoś takiego jak łącznik z autostradą, zawsze był on w ostatniej kolejności. W pierwszej kolejności zawsze były drogi stanowiące obwodnicę wokół jednostki, takie były plany. Nigdy pierwszym etapem nie była budowa połączenia z autostradą, nawet nigdy takiego planu nie było.

Radny Piotr Gałan – powiedział, że nieprawdą jest to, iż nie było koncepcji łącznika z autostradą, ponieważ dokumenty przygotowane w pierwszej kolejności traktowały inwestycję jako całość, a dopiero etapy realizacji, podpisywania umów i sposobu finansowania z Ministerstwa Infrastruktury zmieniły to, że podzieliliśmy inwestycję na 3 etapy i nagle trzecie etap zginął kompletnie z koncepcji budowania dróg obronnych.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że pierwszym realizatorem całej inwestycji była Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, powiat w ogóle nie był brany pod uwagę. Natomiast, na pewnym etapie pan Starosta Mariusz Roga zadeklarował podjęcie się procesu inwestycyjnego przez powiat, co było dużym wyzwaniem i dzięki temu będziemy mieli te drogi. Inwestycja była zawsze etapowana i zawsze w pierwszym etapie były drogi objazdowe w okolicach Powidza.

Radny Czesław Dykszak – w gwoli sprostowani powiedział, że gmina Strzałkowo miała w roku ubiegłym zrealizowaną drogę w Sierakowie
z dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych.  

Radny Andrzej Kasprzyk – podziękował za drogę na odcinku Strzałkowo -Sierakowo, gdzie zabrakło tylko lamp, choć przewody do tego celu zostały wyprowadzone.  
Radny zapytał, czy gmina Ostrowite też udziela wkładu na drogę w  Giewartowie, jeśli tak to w jakiej kwocie?
Mówca zapytał, czy w roku 2020 Starostwo korzystało z usług zewnętrznych kancelarii prawnych, jeśli tak to jakich, za jaką kwotę i z czym ta pomoc prawna była związana? Pytanie dotyczyło również kancelarii zewnętrznej w przypadku oddania szpitala i wydawanej w tym zakresie opinii, dlaczego jednostka nam podrzędna sprawdza nas? To jest niepojęte. Na jakiej podstawie pan dyrektor szpitala decyduje o tym, żeby zamawiać usługę weryfikującą nas, skoro my dokonujemy stosownych odbiorów, a potem następuje jeszcze stosowna weryfikacja. Mówca dodał, że przed absolutorium Komisja Budżetowa na pewno nad tym tematem się pochyli.

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że terminy realizacji dróg obronnych są wydają się być odległe, ale 2023 to jest data graniczna, kiedy powinniśmy zrealizować te zadania na które mamy w tej chwili umowy. Kolejny etap na który teraz przygotowywana jest umowa to etap, który umożliwi łączność z autostradą. Mówca powiedział, że on osobiście wolałby, żeby powiat tego nie realizował, tylko, żeby zrobiła to Generalna Dyrekcja, ponieważ bardzo ciężko sprostać wszystkim kwestią proceduralnym. Dlatego też, powiat posiłkuje się  kancelarią zewnętrzną w zakresie tematów związanych z drogami obronnymi, posiadamy ku temu zgodę Ministerstwa Infrastruktury, umowa z tą kancelarią jest w pełni finansowana ze środków ministerialnych, także nie obciąża to naszego budżetu.
Starosta w kwestii lamp przy drodze Strzałkowo – Sierakowo powiedział, że z gminą Strzałkowo zostało zawarte porozumienie, dzięki któremu powiat dołożył z budżetu 70 000 zł. do budowy tych lamp, natomiast pozostała część oświetlenia, jest już wyłącznie zadaniem gminy.

Radny Piotr Gałan – dodał, że oświetlenie miało zostać wykonane z oszczędności stojących po stronie gminy i powiatu, gmina Strzałkowo to oświetlenie zrealizowała w swojej części. Radny podsumowując ten „bardzo dobry budżet” powiedział, że musi
z przykrością stwierdzić, iż staliście się Państwo zakładnikami cyferek. Budżet wygląda dobrze w cyferkach, natomiast jak zrozumiemy ideę, czym jest budżet, to te cyferki nie wyglądają już tak kolorowo. Budżet, to jest narzędzie do realizowania oczekiwań społecznych, w zamożnych samorządach i do realizowania potrzeb społeczności lokalnych w trochę uboższych samorządach. Dzisiaj trzeba być wyjątkowo głuchym na potrzeby naszej lokalnej społeczności.
Szpital to jest jedyne podstawowe wyzwanie, które stanęło przed nami 2 lata temu. Dzisiaj jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu i jak mówimy o tym budżecie, wielkim w cyferki to policzmy na jaką część tych cyferek mieliśmy wpływ. Większość z nich to są programy, które są nam narzucane do realizacji, mieliśmy wpływ tylko, a może aż w jednej części budżetu, wniosek o finansowanie inwestycji lokalnych. My jako Rada, zawnioskowaliśmy o budowę drogi Słupca – Zagórów, za kwotę 40 000 000 zł. Jedyną debatą, jaką mówca  pamięta, dotyczącą tego wniosku, to była króciutka wymiana zdań przy głosowaniu nad wyłączeniem odcinka. Nie zagłosujecie, nie dostaniecie. My jako Rada Powiatu nie braliśmy udziału w negocjacjach, wiedzieliśmy o tym, że składamy jeden wniosek, ale czy my określaliśmy priorytety? Czy za te pieniądze nie dałoby się wyposażyć szpitala i oddać go do użytku? I dzisiaj myślę, że to jest podstawowe oczekiwanie, jakie stawiają przed nami nasi wyborcy. Czyli realizujemy pojedyncze wyzwania, ja mogę mieć pretensje o to, że finansowanie dróg lokalnych też nie jest przejrzyste. Dlaczego gmina Słupca i gmina Lądek ma finansowany wkład własny  ze strony powiatu, natomiast Ostrowite i Orchowo musi zbierać 50% wkładu? System finansowania i składania wniosków jest nie do końca przejrzysty. Mówca zgadza się z tym, że nieprzyjęcie tego budżetu wstrzyma te inwestycje, które są w tym budżecie i dlatego nie powinniśmy tego zatrzymywać, natomiast przy procedowaniu budżetu bardzo dobrą praktyką są jakieś konsultacje społeczne. Myślę, że powinniśmy zbierać projekty, a potem o nich wspólnie dyskutować i projekty, które uzyskają największe poparcie, powinny być realizowane, a nie te, które mają jakiś cel polityczny. To jest podstawowy mój zarzut, gdybyśmy złożyli wniosek o wyposażenie szpitala z Funduszu Inwestycji Lokalnych, to myślę, że dzisiaj byśmy oddawali szpital, a przynajmniej byśmy mogli oddawać mając gwarancję tego, że ten szpital będzie funkcjonował. Nikt nie chce przyjąć pustego szpitala, natomiast wyposażony, chyba każdy. Starosta wspomniał o przekazywaniu szpitali, ale to my jesteśmy kontynuatorem zobowiązania, które zainicjowali poprzednicy, na ten szpital złożyły się samorządy lokalne. To pieniądze z lokalnych budżetów wsparły rozbudowę szpitala, a my dzisiaj mówimy „nas to nie obchodzi”, bierze go państwo, fajnie, że się dorzuciliście. W budżecie, jedyne co wygospodarowaliśmy na szpital to 250 000 zł. na zabezpieczenie wkładu.
Mówca odniósł się do deklarowanego przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury dofinansowania budowy drogi na Łężcu, gdyby wniosek był złożony, to już dawno droga na miejscu by była. Poinformował, że wniosek na Łężec został złożony, a drogi nie ma, finansowania też nie ma. Więc dopóki czegoś nie będzie na piśmie, nie mamy żadnych gwarancji, czy ta rezerwa premiera zabezpieczy potrzeby szpitala w zakresie otwarcia? Też uważam, że nie. W budżecie mamy ogromne środki, natomiast czy będziemy skuteczni
i zrealizujemy największą potrzebę, czy skończymy tak jak poprzednicy z wielkim budynkiem nieoddanym? Wszystko było w naszych rękach i niestety nie przyłożyliśmy się za bardzo do tego, żeby podstawowy cel, z jakim startowaliśmy do wyborów zrealizować, a Fundusz Inwestycji Lokalnych dał nam taką możliwość.

Obrady opuścił radny Stefan Stencel (15 obecnych).

Przewodniczący Rady zamykając dyskusję poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 24, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXXI/201/2021 w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nieruchomości budynkowej w postaci budynku szpitala.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, która teraz uchwała jest właściwa ta z lutego ubiegłego roku, czy ta obecna przekazująca szpital? Radny zapytał, czy uchwała ta zamyka kwestie formalne przekazania szpitala? W którym momencie nastąpi przejęcie obiektu przez jednostkę?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że wykonanie uchwały to zadanie Zarządu Powiatu, a nastąpi ono poprzez podpisanie protokołu zdawczo –odbiorczego z wykonawcą i aktu notarialnego z dyrekcją SP ZOZ.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych , 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” (1 osoba nie brała udziału
w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr XXXI/202/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nieruchomości budynkowej w postaci budynku szpitala. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą. Konkurs ogłasza podmiot tworzący, który najpierw wybiera komisję konkursową, która może liczyć od 3 do 6 osób. Przedłożony projekt zakłada sześcioosobowy skład komisji. Czy są inne propozycje, co do ilości członków komisji?

W związku z tym, że nikt nie zgłosił innych propozycji Przewodniczący poddał pod głosowanie akceptację sześcioosobowego składu komisji konkursowej.  
Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę, aby skład komisji konkursowej liczył sześć osób. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji konkursowej.

Radny Bogdan Kukulski – w imieniu Koalicyjnego Klubu Powiatu Słupeckiego zgłosił następujące kandydatury: pani Aleksandry Kazuś -Wróblewskiej, pana Andrzeja Bernata i pana Czesława Dykszaka.
Radny Mariusz Król – w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił kandydatury radnych, którzy byli nieobecni podczas posiedzenia, ale potwierdzają wolę pracy w komisji, są to pani Anna Czerniak i pan Stefan Stencel.
Pan Jacek Bartkowiak – zgłosił kandydaturę pana Błażeja Górczyńskiego – Prezesa Pleszewskiego Centrum Medycznego, słupczanina, osobę doskonale znającą tematykę związaną z zarządzaniem. Mówca dodał, że pan Błażej Górczyński potwierdził gotowość do pracy w komisji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Aleksandry Kazuś – Wróblewskiej.
Rada Powiatu jednogłośnie (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zatwierdziła kandydaturę radnej Aleksandry Kazuś – Wróblewskiej na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Bernata.
Rada Powiatu jednogłośnie (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zatwierdziła kandydaturę radnego Andrzeja Bernata na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Czesław Dykszaka.
Rada Powiatu jednogłośnie (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zatwierdziła kandydaturę radnego Czesław Dykszaka na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Anny Czerniak.
Rada Powiatu jednogłośnie (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zatwierdziła kandydaturę radnej Anny Czerniak na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Stefana Stencla.
Rada Powiatu jednogłośnie (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zatwierdziła kandydaturę radnego Stefana Stencla na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę pana Błażeja  Górczyńskiego.
Rada Powiatu jednogłośnie (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zatwierdziła kandydaturę pana Błażeja Górczyńskiego na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Obrady opuścił radny Przemysław Niezbecki (14 obecnych).

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

Radny Bogdan Kukulski – na Przewodniczącego Komisji Konkursowej zgłosił kandydaturę radnego Czesława Dykszaka.
Radny Czesław Dykszak wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego.

Nikt nie zgłosił innych propozycji, dlatego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Czesława Dykszaka na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła akceptację, aby Przewodniczącym Komisji Konkursowej był radny Czesław Dykszak. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
   
Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w składzie: radna Aleksandra Kazuś -Wróblewska, radny Andrzeja Bernat, radny Czesława Dykszaka, radna Anna Czerniak, radny Stefan Stencel i pan Błażej Górczyński. W składzie komisji, jako przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ będzie również pracował radny Bogdan Kukulski.
Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/203/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Obrady opuścili radni: Andrzej Bernat i Stefan Zieliński (12 obecnych).

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.  
Rada Powiatu  na stan 12 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/204/2021 w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.  Uchwała stanowi załącznik nr 40, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

 P u n k t  11
Sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020


Opinie Komisji o sprawozdaniu:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywane sprawozdanie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że z materiałów do których dotarł wynika, iż uchwała o podobnej treści była podjęta przez Radę Powiatu
w poprzedniej kadencji w 2017 roku, zapytał, czy uchwała którą dziś chcemy podjąć nie powinna uchylać tej poprzedniej?
Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że uchwała jest jak najbardziej prawidłowa; jest to nowa uchwała, która porządkuje wszystkie kwestie związane ze wspieraniem edukacji młodzieży. Wcześniej była to forma stypendiów, które de facto stypendiami nie były, ponieważ były to nagrody książkowe.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/205/2021 w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/206/2020 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. Uchwała stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Wolne głosy i wnioski.

Radny Mariusz Król – zapytał, do kiedy nasz szpital będzie szpitalem jednoimiennym – covidowym?
Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że nie mamy informacji dotyczących harmonogramu zwalniania łóżek covidowych w kolejnych szpitalach. Wiemy, że od 1 lutego rusza szpital na Targach Poznańskich, który ma przejąć dużą część pacjentów covidowych i zapewnić większą część tego typu łóżek dla Wielkopolski. Wiemy też, że trzy szpitale z naszego województwa w najbliższych dniach i tygodniach będą uwalniane od łóżek covidowych. Kolejne decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez wojewodę w porozumieniu z NFZ-em i specjalistami w tej dziedzinie, po tym, jak będzie wyglądała skala zachorowań na początku lutego i na ile ten szpital poznański zapewni dostęp pacjentów z całego regionu. My oczywiście będziemy zabiegać o to, żeby taka decyzja została podjęta, chcielibyśmy zmierzać w kierunku takim, żeby oddział płucny pełnił funkcję oddziału covidowego. Będzie to z pewnością kwestia dyskusyjna, co z OIOM-em, bo NFZ już wcześniej nalegał na to, żeby OIOM zabezpieczał potrzeby pacjentów covidowych, natomiast to by oznaczało, że pacjenci pozostałych oddziałów nie będą mieli tego typu zabezpieczenia. Mówca dodał, że ma nadzieję, iż nastąpi to w jak najkrótszym czasie.

P u n k t  15
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.