Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja VI - rok 2021

Protokół nr XLIV z sesji rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 21 października 2021 roku

 

BR.0002.14.2021

Protokół Nr XLIV/2021
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 21 października 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego i trwała od godz. 1330 do godz. 1455.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XLIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych Starostę i Wicestarostę Powiatu oraz zaproszonych gości.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Radny Mariusz Król – powiedział, że zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Słupeckiego złożył tuż przed sesją na ręce Przewodniczącego Rady wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Jeśli zostałoby to przegłosowane zaproponował, aby projekt tej uchwały wprowadzić tuż po sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu Słupeckiego. Wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, został podpisany przez co najmniej trzech radnych, zatem poprosił Przewodniczącego o jego wprowadzenie.   

Przewodniczący Rady odczytał treść wniosku złożonego przez radnego Mariusza Króla, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  Załącznikiem do wniosku jest projektu uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania.  
Mówca zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos?
W związku z tym, że nikt się nie zgłosił Przewodniczący wniósł o wycofanie z porządku obrad punktu 7 „Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym” z uwagi na brak niezbędnych danych koniecznych do rzetelnego sporządzenia informacji. Punkt ten znajdzie się w porządku obrad kolejnej sesji.     

Na obrady przybyła radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska (17 obecnych).
 
Radny Bogdan Kukulski – poprosił o 10 minut przerwy z uwagi na to, iż jest to bardzo poważny punkt o który chcemy rozszerzyć porządek obrad.  

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.  

Przewodniczący Rady powiedział, że rozmawiał z prawnikiem, czy punkt dotyczący odwołania Zarządu może zostać wprowadzony. Opinie są podzielone, mamy pewną sprzeczność prawną, bo wniosek złożony przez każdego z państwa, poparty większością musi mieć swoje odzwierciedlenie w przebiegu sesji. Mówca stwierdził, że nie może tego blokować, może wyrazić swoją opinię, że tak jak wcześniej jego obowiązkiem było zwołanie sesji i rozpatrzenie tego wniosku po 14 dniach od podjęcia uchwały, tak do dzisiejszego dnia, niestety takie czynności nie miały miejsca; w związku z czym, głosować będziemy.     

Pan Jarosław Dobrowolski – powiedział, że czuje się w obowiązku jako radca prawny będący dzisiaj obecny na obradach, aby przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Oczywiści, nie jego rolą jest prowadzenie obrad Rady Powiatu i nie jego rolą jest decydowanie o tym, o czym Rada będzie procedować. Natomiast, jego rolą jest zwrócenie uwagi na ewentualne błędy lub niedokładności formalne przy procedowaniu tego wniosku. Zwrócił uwagę, że procedowanie wniosku o nieudzielenie absolutorium, czy wotum zaufania jest przewidziane w przepisach. Absolutorium już nam odpadło z uwagi na fakt uchylenia tejże uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową, pozostaje jednak sprawa nieudzielenia wotum zaufania. Z uwagi na to, iż on jako radca prawny znajduje się w sporze prawnym pomiędzy dwoma organami samorządu terytorialnego tj. Radą a Zarządem – nie będzie zabierał stanowiska merytorycznego w zakresie tego, czy ten organ, czy drugi ma rację w tym sporze. Od tego jest sąd, od tego jest wojewoda, który badał podjęte przez Radę uchwały. Jego obowiązkiem jest jedynie zwrócenie uwagi na formalne kwestie, które z tym się wiążą. Wniosek, który złożyli dzisiaj radni jest na gruncie prawa niepotrzebny, ponieważ tego rodzaju wniosek już istnieje. Wniosek ten jest automatyczny w związku
z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania. W związku z tym, żaden radny, ani żaden inny organ nie musi składać tego wniosku, żeby ten wniosek był procedowany. Dziś złożony wniosek na gruncie prawnym jest niepotrzebny, ponieważ ten wniosek już jest w przestrzeni publicznej od chwili podjęcia uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania dla Zarządu. Zgodnie z przepisami rolą Przewodniczącego Rady Powiatu jest wyznaczenie terminu sesji do rozpatrzenia tej sprawy. Przewodniczący powinien z własnej inicjatywy zwołać sesję na której ten wniosek będzie procedowany, ponieważ to obowiązkiem Przewodniczącego jest zwołanie sesji, a nie w trybie, że wniosek jest składany przez radnych o rozszerzenie porządku obrad i składanie wniosku już istniejącego. Zgodnie z art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym w ust. 10 jest zapis „Nieudzielnie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu” – ten zapis potwierdza, że ten wniosek już jest złożony. Następnie ust. 11 tegoż artykułu stanowi, że „Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania” – zdaniem mówcy sesja musi być zwołana w tym celu przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Uważa on, za nieuzasadnione dopuszczenie do głosowania tego rodzaju wniosku w sytuacji, gdy rolą Przewodniczącego jest zwołanie sesji w tym celu, aby rozpoznała ten wniosek. Kończąc mówca stwierdził, że takie jest jego stanowisko prawne, iż nie można rozszerzyć porządku obrad o ten wniosek.

Radny Mariusz Król – powiedział, że opracowując ten wniosek doskonale sobie zdawał sprawę, iż mogą być po drodze takie wystąpienia, jak to przed chwilą pana mecenasa. Pan mecenas zapewne nie widział wniosku, który został złożony panu przewodniczącemu, bo wniosek został sformułowany w ten sposób, iż jest to prośba o poszerzenie porządku obrad, to nie jest kolejny, dodatkowy wniosek. W związku z tym, że od 20 czerwca minęło ponad 14 dni, a pan Przewodniczący być może zaniedbał ten obowiązek, czy nie chciał wprowadzić tego wniosku, grupa radnych postanowiła zgodnie z § 42 Statutu Powiatu Słupeckiego złożyć taką prośbę o poszerzenie porządku obrad, bo nie jest to formalny wniosek. Mówca poprosił o wskazanie przez pana mecenasa konkretnego przepisu statutu lub ustawy o samorządzie powiatowym, który mówi, że pan przewodniczący powinien tak postąpić jak mówił on wcześniej.

Pan Jarosław Dobrowolski – powiedział, że musimy mieć na uwadze, iż zgodnie ze statutem i z przepisami Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje sesję, określa porządek obrad – jest to jego obowiązek. Natomiast, art. 30a ust. 11 – ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że Rada Powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny o której mowa „na sesji zwołanej”. W jego przekonaniu interpretacja tego przepisu stanowi, że sesja winna być zwołana w tym celu, nie mówił on wcale, że tylko i wyłącznie ten wniosek powinien być procedowany. Natomiast, sesja winna być zwołana m.in. w tym celu, nie ma przeszkód żeby inne sprawy były procedowane również na tej sesji. Złożony wniosek jest być może oczekiwaniem od Przewodniczącego, żeby ten wniosek procedował, jednak zdaniem mówcy nie w takim trybie jak dziś tzn. rozszerzenia porządku obrad dzisiejszej sesji. Jest to rola tylko i wyłącznie przewodniczącego, gdyż to on zwołuje sesję, decyduje o tym jaki jest porządek. Istnieje możliwość rozszerzenia porządku obrad, lecz jeżeli my mamy w tym przypadku pewnego rodzaju procedurę, która trwa od chwili podjęcia przez Radę uchwały
o nieudzieleniu wotum zaufania to „my” jesteśmy w tej procedurze. Ta procedura stanowi, że po tego rodzaju podjęciu uchwały Rada Powiatu winna rozpatrzyć wniosek o odwołanie zarządu. Dlatego też, rolą przewodniczącego jest wyznaczenie sesji w tym celu, tzn. jest to w porządku obrad.

Radny Przemysław Niezbecki – zapytał, czy sesja zwołana przez przewodniczącego może się odbyć natychmiast w tym samym dniu po zakończeniu sesji normalnej?
Pan Jarosław Dobrowolski – odpowiedział, że jest to decyzja przewodniczącego, który zwołuje sesję, jest to wyłącznie w jego gestii.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że w jego odczuciu, bo też zapoznał się z tym artykułem i komentarzem, ustawodawca zagwarantował jakoby przymus wobec przewodniczącego, że taka sesja ma się odbyć. Jest to zagwarantowanie tego, że przewodniczący do takiego głosowania doprowadzi. Natomiast, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ze strony radnych istniała inicjatywa. Mówca rozumie, że tym który ustala porządek obrad jest przewodniczący, ale również ustawodawca dał delegację radnym, aby mogli mieć wpływ na porządek obrad. Radny twierdzi, że nie ma tutaj żadnego naruszenia i powinno być to poddane pod procedowanie.
Pan Jarosław Dobrowolski – powiedział, że w swoim wystąpieniu wyraził tylko swoją opinię, która nie jest wiążąca dla rady. Mówca dodał, że czuł się w obowiązku, aby swoją opinię wyrazić. To czy ma on rację, czy też nie to już jest inna sprawa. Istnieje oczywiści możliwość faktyczna obstrukcji przez przewodniczących rad do tego, żeby określonych wniosków nie procedować, tylko, czy ktoś z państwa tu obecnych wniosek ponaglający do przewodniczącego złożył, że chciałby aby było to procedowane jak najprędzej. Przewodniczący, jest tym podmiotem, który decyduje o zwoływaniu sesji.
Radny Andrzej Kasprzyk – zwracając się do mecenasa powiedział, że przyjmuje do wiadomości, iż jest to jego opinia.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że zapominamy o jednej rzeczy, iż upoważniliśmy przewodniczącego, żeby złożył wniosek do sądu właśnie w tej sprawie i ten wniosek został złożony. Obecnie na wokandzie mamy sprawę sądową, która to rozpatruje, dziś chcemy się stawiać ponad sądem. Czy nie warto poczekać nad rozstrzygnięciem sądowym tej sprawy i podejść dopiero do tego głosowania?
Radny Mariusz Król – zwracając się do przedmówcy, zapytał jaki wniosek został zgłoszony, żeby pan przewodniczący poszedł do sądu, z czym ona ma iść? Mówimy teraz o uchwale o nieudzieleniu wotum zaufania, a nie o absolutorium i sprawozdaniu, które wojewoda uchylił. Są to trzy różne projekty uchwał.  
Radny Bogdan Kukulski – sprostował, że to Zarząd złożył sprawę do sądu, dlatego jego zdanie jest takie, aby poczekać na decyzję sądu.
Radny Przemysław Niezbecki – ad vocem powiedział, że ma rozumieć iż Zarząd złożył do sądu również wniosek o uchylenie wotum zaufania dla Zarządu. To znaczy, jeśli sąd zadecyduje, że mamy kogoś lubić lub nie lubić to o to chodzi? Mówimy o wotum zaufania, więc albo mamy do kogoś zaufanie, albo nie. Czyli jeśli my jako rada powiatu nie mamy zaufania do Zarządu to sąd ma nam nakazać swoją decyzją, że my nie mamy racji i sąd nam nakazuje lubić ten zarząd.
Radny Bogdan Kukulski – ad vocem powiedział, że w tym co Rada oceniała to nie chodzi o to, czy kogoś lubimy, czy nie lubimy, lubić to można zupą pomidorową, a możemy się szanować nawzajem, więc dlatego takie mówienie, że sąd może komuś narzucić coś, czy też nie. Wszyscy walczymy o wolne sądy, więc albo uważamy, że sądy są potrzebne, albo uważamy, że nie służą niczemu.
Radny Przemysław Niezbecki – ad vocem powiedział, że nie wypada mu skomentować stwierdzenia, iż przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości mówi o walce o wolne sądy.  

Pan Jacek Bartkowiak – poprosił mecenasa Jarosław Dobrowolskiego o wyjaśnienie na czym polega konstrukcja prawna związana ze skargą Zarządu Powiatu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak wygląda procedura  i jakie są konsekwencje podejmowania uchwały zanim zapadnie orzeczenie w tej sprawie.  

Pan Jarosław Dobrowolski – powiedział, że na tego rodzaju pytanie nie udzieli odpowiedzi, ponieważ doszło do prawnego sporu pomiędzy dwoma organami tej samej jednostki samorządu terytorialnego, które ma zaszczyt jako biuro prawne obsługiwać. Mówca powołując się na zasady etyki zawodu, które jego obowiązują nie będzie zawierał stanowiska w merytorycznym sporze pomiędzy organami. Zarząd Powiatu, który zaskarżył uchwały Rady Powiatu jest reprezentowany przez pełnomocników spoza urzędu, dlatego też pracownicy urzędu (radcowie prawni) nie będą zabierać stanowiska w kwestiach merytorycznych dotyczących tej sprawy.
Mówca dodał, że procedura jest jasna, sąd musi rozstrzygnąć skargi Zarządu, natomiast jaką podejmie decyzję to już jest kwestia dalsza. Stanowiska w sprawie są bardzo różne, jedne mówią, że konsekwencje są niewielkie, a inne zaś, że bardzo duże; są to jednak spory prawne w które mecenas nie chciał wchodzić.   

Radny Andrzej Kasprzyk – zwracając się do Przewodniczącego Rad poprosił o skrótowe przedstawienie tego, co się wydarzyło, co jest w sądzie, a co wymaga dalszej procedury głosowania niezależnie od tego co jest w sądzie. To Przewodniczący reprezentuje Radę w sporze z Zarządem, ponieważ na to żeśmy się umówili, aby wyjaśnił gdzie obecnie jesteśmy i co w tej chwili głosujemy.

Przewodniczący Rady powiedział, że przez ostatnie dwa lata przyzwyczaił się do tego, iż staje w rozstrzygnięciach takich sytuacji, pomiędzy dwoma różnymi interpretacjami. W jego interesie jest, aby wszystko obyło się zgodnie
z prawem i żeby formalnie nikt nie mógł zarzucić nam sposobu procedowania. Tak jak mówi statut i ustawa dają one Przewodniczącemu kompetencje tworzenia zaproszenia i porządku obrad, tak też równorzędnie dają te kompetencje większości radnym; to 9 głosów radnych kształtuje porządek obrad i Przewodniczący nie ma wielkiego wpływu. Dzisiejsza debata nad porządkiem obrad jest zbyteczna i nie powinna mieć miejsca, ale w związku z tym, że temat jest bardzo poważny, chciał on uszanować zdanie wszystkich i chciał, żeby wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się i wyrażenia swoich racji przed głosowaniem. Natomiast, jeśli jeden radny, nie zespół radnych zgłasza wniosek o rozszerzenie, bądź wykluczenie punktu z porządku obrad, a uzyska akceptację większości to taka decyzja jest wiążąca i nikt nie ma prawa jej podważyć. Czy wprowadzenie punktu o odwołanie zarządu formalnie jest zgodne – w jego przekonaniu zgoda jest o tyle na to, że ten punkt już był procedowany w raporcie i w głosowaniu nad wotum, dzisiaj pozostaje tylko i wyłącznie, nie debata i nie rozstrzyganie tylko głosowanie, czyli czynność ostateczna. Mówca powiedział, że nie wprowadził tego do porządku obrad ponieważ, tak jak pan Starosta podjął decyzję, że będzie skarżył trzy nasze uchwały w sądzie administracyjnym, takie same trzy uchwały skarży zarząd. Organem , który rozstrzyga prawomocność uchwał jest Wojewoda Wielkopolski, sąd administracyjnym może wskazać naruszenie dóbr osobistych w poszczególnych uchwałach i dwie odnoście absolutorium i sprawozdania finansowego zostały uchylone, ponieważ były nie merytoryczne w przekonaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Natomiast, Wojewoda jako organ który kontroluje wszystkie nasze uchwały ma kompetencje do oceny, czy uchwała którą będziemy wprowadzać do porządku obrad, a w dalszej kolejności głosować jest zasadna i prawomocna i na taka opinie będziemy czekać. Mówca w dniu dzisiejszym nie czuje się w kompetencji, żeby zablokować zgłoszony wniosek, dziś uważa, że to większość radnych zdecyduje, czy będziemy głosować odwołanie zarządu, czy nie. Jest to naszym obowiązkiem po tym jak zarząd nie uzyskał wotum zaufania.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad głosowania nad odwołaniem Zarządu Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu na stan 17 obecnych, 11 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” wprowadziła do porządku obrad punkt: „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania”, jako punkt 6 – dalsze punkty zgodnie
z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie wycofanie z porządku obrad punktu 7: „Informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym”.                      
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” wycofała z porządku obrad punkt 7 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący odczytał treść porządku obrad po wprowadzanych zmianach, a następnie poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu 14 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęła porządek posiedzenia w następującym brzmieniu (Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu):                                
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2021 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania.
7.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
10.    Wolne głosy i wnioski.
11.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2021 r.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLIII/2021 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 września 2021 roku.
Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XLIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania

Przewodniczący Rady powiedział, że głosowanie nad wotum i odwołaniem zarządu z powodu wotum jest odmienne od absolutorium i od wniosku radnych, głosowane jest ono w systemie, dlatego biuro rady przygotowuje się w tej chwili do tego, żeby przygotować formularz głosowana i za chwilę taką procedurę Rada podejmie. Rada Powiatu nie ma kompetencji, żeby wprowadzić tajność głosowania, ponieważ ustawodawca jasno określa tryby głosowań, które winny być tajne, wszystkie pozostałe są głosowaniami jawnymi. Nie ma w ustawie zapisu o tajności tego głosowania w związku z czym będziemy głosować jawnie.   
Mówca dodał, że chciałby również, aby nie było debaty, ponieważ debatowaliśmy już nad wotum, ale z szacunku do Przewodniczącego Zarządu, ponieważ będziemy głosowali odwołanie zarządu, gdyby pan Starosta chciał zabrać głos?

Radny Bogdan Kukulski – zapytał, czy głosowanie w sprawie odwołania zarządu nie powinno być tajne?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że odwołanie zarządu na wniosek radnych i nieudzielenia absolutorium to są głosowania tajne, natomiast wotum jest jawne, tzn. nie ma zapisu o tajności w związku z czym musimy głosować jawnie.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta powiedział, że nie będzie przekonywał państwa radnych do głosowania przeciwko odwołaniu Zarządu Powiatu Słupeckiego, ponieważ argumenty, które przemawiają „za” przedstawiane są na co dzień prezentują efekty pracy zarządu. Jeśli radni uznają, że ich opinia jest inna, do czego mają pełne prawo, ale taż mówca zaznaczył, iż chciałby, żeby do opinii publicznej poszedł jasny przekaz, że nie chodzi w tym momencie o nic innego jak o rozgrywkę polityczną. Bardzo istotnym argumentem jest również to, że jesteśmy w przededniu decyzji dotyczących przyznania samorządom kolejnych środków rządowych z „Nowego Ładu” – państwa wybór.

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania, a następnie poddał go pod głosowanie.   
Rada Powiatu na stan 17 obecnych 11 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę
Nr XLIV/264/2021 w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił pana mecenasa o opisanie konsekwencji głosowania.
Pan Jarosław Dobrowolski – powiedział, że w przypadku odwołania całego zarządu, rada powiatu dokonuje wyboru nowego zarządu, w trybie o którym mowa w art.27, czyli jest to zwykły tryb powołania zarządu, który musi zostać wybrany w terminie trzech miesięcy od dnia odwołania. Obowiązuje dokładnie taka sama procedura, jak przy powołaniu „pierwszego” zarządu. Mówca dodał, że do czasu wyłonienia „nowego” zarządu „stary” zarząd pełni swoje obowiązki.          

P u n k t  7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Opinie Komisji o informacji:
Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że komisja jednogłośnie przyjęła rozpatrywaną informację.
Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację.

Przewodniczący Rady zapytała, czy są pytania do informacji?
W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Obrady opuścił radny Przemysław Niezbecki (16 obecnych).    

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 428.

Pan Józef Wziętek –  Skarbnik przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych  15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr XLIV/265/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu, natomiast wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 429.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/266/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 P u n k t  10
Wolne głosy i wnioski

Przewodniczący poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęła skarga na działanie Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach, którą zgodnie z zapisami art.16a ustawy o samorządzie powiatowym przekazał do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Treść skargi stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  11
Zakończenie obrad  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLIV sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 Protokół Nr XLIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 września 2021 roku.

BR.0002.13.2021

Protokół Nr XLIII/2021
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 30 września 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego i trwała od godz. 1500 do godz. 1730.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XLIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych Starostę i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?
 
Nikt nie zgłosił uwag, więc porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XLII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 sierpnia 2021 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o programach pomocowych dla rolników w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021 – 2027.
7.    Informacja  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.
8.    Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.
9.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2021 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035
12.    Wolne głosy i wnioski.
13.    Zakończenie obrad.

 

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XLII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XLII/2021 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku.
Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XLII/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybył radny Stefan Stencel oraz radny Andrzej Bernat.

P u n k t  6
Informacja Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o programach pomocowych dla rolników w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021 – 2027.

Opinia Komisji o rozpatrywanej informacji:
Radny Henryk Tylman przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawianą informacje.
W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący rady stwierdził, że rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości - Informację Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o programach pomocowych dla rolników w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021 – 2027. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Informacja  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.

Opinia Komisji o rozpatrywanej informacji:

Radny Henryk Tylman przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawianą informacje.

Przewodniczący poinformował radnych, że jeśli ktoś ma pytania do przedstawianej informacji, zostaną one przekazane do WIOŚ.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości - Informację  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  8
Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.

Opinia Komisji o sprawozdaniu:
Radny Henryk Tylman przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiane sprawozdanie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości - Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.


P u n k t  9
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2021 r.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:
Radna Anna Kusiołek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali informację.
Radna Anna Kusiołek – w zastępstwie przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedziała, że członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawioną informacje.
Radny Henryk Tylman Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację.
Radna Natalia Bobrowska – Bartkowiak w zastępstwie przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że informacja również została pozytywnie zaopiniowana przez członków Komisji.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr SO-6/0953/161/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2021 roku – wyrażono opinię pozytywną. Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:
 
Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał członków Zarządu jak wygląda kwestia wypłat odszkodowań dla właścicieli gruntów, realizowanej inwestycji budowy dróg objazdowych? Czy w aktualnie przesuwanych środkach finansowych zabezpieczone są pieniądze na ten cel? Jeśli tak jakiej wysokości jest to kwota?
Jakie kwoty należy przewidywać na te odszkodowania? Kolejne pytanie dotyczy finansowania zadań oświatowych, jaka jest różnica w środkach zaplanowanych a jaka kwota została dotychczas dołożona z środków budżetowych na ten cel?

Wicestarosta Czesław Dykszak – powiedział, że jeśli chodzi o odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje, to są w trakcie wyceny tych gruntów.

W tej chwili na odcinku Niezgoda -Kochowo-Niezgoda-Powidz, pracują rzeczoznawcy, którzy otrzymali materiały sporządzone przez wykonawcę, czyli przez firmę Budimex, są to protokoły, dokumentacja fotograficzna. Spotykają się z właścicielami poszczególnych działek, dokonują wyceny. Pierwsze protokoły z spotkań zaczynają spływać jak oceniamy w najbliższym czasie. Mówca ma nadzieję, że w miesiącu październik rozpoczną się pierwsze wypłaty odszkodowań na ten rok. Pieniądze są w pełni zabezpieczone w ramach umowy na realizację tej inwestycji. W miesiącu październik została zaplanowana kwota do wypłaty 2 000 000,00 zł. Takie zostało złożone zapotrzebowanie, na kolejne lata mamy zrobiony harmonogram, na kolejne miesiące, mamy zrobione harmonogramy rzeczowo - finansowe zgodnie z kalkulacjami, jakie przewidujemy do wypłaty. Także środków na wypłatę tych odszkodowań nie zabraknie i kolejnej, rzeczoznawcy też już rozpoczęli swoją działalność na tej inwestycji na drodze 2161, czyli Ługi - Powidz. Zostały tam wydzielone granice działek i pierwsi rzeczoznawcy rozpoczęli swoją działalność, spotykają się systematycznie z mieszkańcami, z właścicielami przejętych gruntów i tam również mamy pełne zabezpieczenie w ramach umowy, którą zawarliśmy na to zadanie, środki na wykup tych gruntów. Wszyscy zgodnie z wyceną będą mieli wypłacone odszkodowania. Inna jest kwestia, czy pojawią się roszczenia, czy właściciele gruntów będą mieli uwagi, że może są za nisko wycenione grunty, ale to zobaczymy co pokaże ta działalność. Jeśli będą takie sytuacje, będą prowadzone najpierw rozmowy. Jeśli będzie trzeba to mają prawo odwoływać się do sądu i zaskarżać, że uważają wyceny za zaniskie. Ja sądzę, że w tej chwili jest taka opinia, że są one dość dobrze wyceniane, jest taka zasada, że grunty rolne wycenia się wg wartości 1 m² w danym rejonie dla gruntów rolnych. Ta wartość w naszym rejonie wychodzi od 6 do 8 zł, natomiast ustawa mówi, że jeśli bardziej korzystna jest wartość 1 m² gruntu pod drogi, wtedy się przyjmuje tą wartość i ta wartość z kolei 1 m² wychodzi w granicach około 30 zł i ta wartość jest przyjmowana przez rzeczoznawcę.
Mówca poinformował, że w przypadku problemów, pytań niejasności zaprasza do rozmów ze sobą z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami. Jest otwarty na rozmowy i udzielenie pomocy wszystkim mieszkańcom.

    Przewodniczący Rady zapytał co w sytuacji jeżeli dziś pula przygotowanych na roszczenia środków związana z pierwszymi negocjacjami a w przebiegu okaże się, że ktoś domaga się większych roszczeń, a środków już w ramach dotacji, czyli tych pieniędzy przekazanych w ramach umowy, nie będzie to Powiat będzie wierzycielem tych roszczeń, czy...?

Wicestarosta Czesław Dykszak odpowiedział, że powiat niezostanie wierzycielem. Odbędą się starania o dodatkowe środki i będzie podpisywany aneks do danej umowy, ale ja sądzi, z tego co wynika z tych protokołów, które są i z tych wszystkich wartości wynika, że raczej nie powinno być takich przypadków, ale oczywiście takiego wariantu nie można wykluczyć, bo może być różnie.

    Radny Andrzej Kasprzyk zapytał, kto pokrywa koszty rzeczoznawców? Co w sytuacji, gdy ktoś wywalczy znacznie większą kwotę odszkodowania za grunty? Kto pokryje wydatki z tego tytułu? Sprawy mogą rozgrywać się w dłuższym okresie czasu, kto za to zapłaci? Czy jesteśmy zabezpieczeni umową w tej kwestii?

    Wicestarosta Czesław Dykszak – odpowiedział, że pieniędzy powinno wystarczyć. Natomiast jeśli dojdzie do sytuacji skierowania sprawy na drogę sądową, środki na ten cel zostaną zdeponowane. W przypadku niewystarczającej ilości środków, zostaną wystosowane wnioski o ich zwiększenie oraz będą podpisane aneksy do umów.

    Radny Andrzej Kasprzyk powiedział: Rzeczoznawcy, wydłużony proces, teraz my ponosimy koszty związane z zastępstwem procesowym, bo my rozumiem, że w tym procesie, będziemy stroną reprezentującą zwierzchnią instytucję MON czy rządową, my będziemy ten proces z nimi toczyli. Czyli rozumiem, czyli dziś mamy ryczałtowo skalkulowane, że tych naszych prawników, których my będziemy desygnowali do tych procesów to pokryje ta instytucja, która nam w tej chwili te środki przekazuje, bo to jest istotne, wiadomą rzeczą, że ktoś tam na tym procesie się będzie musiał pojawić.
To, że rzeczoznawcy, biegli, bo to nastąpi podważanie, nastąpi znowu, sąd zasądzi drugą wycenę ,tak, powołanie biegłych. Znowu, kto to za to zapłaci? Czy my mamy to wszystko wkalkulowane, że strona, która nam dzisiaj daje środki na to, zabezpieczy nam nasze, zabezpieczy nam na to pieniądze, a nie, że my wyłożymy ze swego?

    Wicestarosta Czesław Dykszak odpowiedział, że na 2 inwestycje, które w tej chwili realizujemy, mamy zgodę, zresztą zgodę mamy na wszystkie 3 inwestycje. Mamy podpisane na te 2 inwestycje umowy z kancelariami prawnymi, które nas obsługują, które obsługują te inwestycje. Kancelarie te za swoją usługę wystawiają faktury i tak długo jak będzie potrzeba do całkowitego zakończenia realizacji tych inwestycji te kancelarie będą nas obsługiwały w ramach tych pieniędzy, które są przyznane na daną inwestycję.

    Radny Mariusz Król zapytał ile pieniędzy w pierwszym półroczu wpłynęło na konto Powiatu, które są skierowane stricte tylko i wyłącznie na drogi wojskowe?
    
Wicestarosta, Czesław Dykszak powiedział, że nie odpowie precyzyjnie na to pytanie, bo są prowadzone rozliczenia, mamy księgową,Pani Anna Kozłowska, która zajmuje się rozliczeniem poszczególnych inwestycji.
Na każdą inwestycję jest założone konto i w ramach tego konta środki są rozliczane. Co kwartał jest robiony szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy na kolejne najbliższe miesiące i te środki zapotrzebowujemy i są one realizowane. Tak mogę powiedzieć w przybliżeniu, że na tą inwestycję, która najbardziej jest zaangażowana, to według mojej oceny w tej chwili mamy wydane około do 17–18 milionów prawdopodobnie, ale to się mogę mylić tam w jakimś zakresie, ale szczegółowe rozliczenie jest, tak jak powiedziałem, każdej inwestycji.
Na tą drugą inwestycję są na razie małe środki, bo z tego co pamiętam na inżyniera, na Budimex-owi zapłaciliśmy niecałe 4000, inżynierowi kontraktu tam chyba około 300 ileś złotych, bo to dzisiaj pamiętam, bo dzisiaj to dopisywaliśmy do tych faktur. Rozpoczęliśmy rozliczenie tej drugiej inwestycji, ale systematycznie jest to wprowadzane, pisane na każdej umowie, są dołączony jest wykaz, wszystkie pozycje jak ta inwestycja jest rozliczona. Także nie powiem precyzyjnie ile, ale tak ogólnie można powiedzieć, że no gdzieś około 1/5 jeśli chodzi tą główną inwestycję, najbardziej zaangażowaną, tak około 1/5 mamy zapłacone. No teraz będzie trochę do płacenia w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu, a główne zapłaty to tu prawdopodobnie wydamy około 40% przeznaczonych na tą inwestycję, a pozostałą kwotę jeśli chodzi o tą główną inwestycję około 50 60% to będzie, środki będą wydane w przyszłym roku.
No bo wiadomo, że będzie zakończenie. Natomiast datę pozostałej inwestycje to też mamy wydane nieduże środki, bo są to na razie początki, jesteśmy na etapie na obwodnicę Powidza, Przybrodzina i dalej rozbudowa drogi Hutka-Smolniki na etapie dopiero opracowania projektu więc tam na razie też kwotysą wydatkowane mały. Główne środki będą tam dopiero finansowe spływały w latach 2022 i 2023.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że z tego co pamięta został Pan koordynatorem budowy tych dróg obronnych i dzisiaj tak i, że też pewne zapewnienia tutaj na Sesji żeśmy zyskali. Ja dzisiaj się spodziewałem w ramach realizacji tak poważnych inwestycji, że będziemy mieć przedstawione na podstawie z wykorzystaniem rzutnika jakie są drogi w rozpoczęciu, stopień zaangażowania, środki finansowe, ile środków zostało przesuniętych, gdzie są największe problemy tam w jednym czy dwóch punktach, że chociażby kwestia, że wykup czy wycena są w trakcie. Nie żebym wobec Pana, Panie Wicestarosto, że Pan tego nie odebrał jako do osoby, tylko uważam, że około 50-60%,
około 17 milionów, 11 milionów. No myślę, że jeśli rozmawiamy o poważnych wydatkach, poważnych inwestycjach i my jako komisje staramy się analizować wydatki 85 000 i mniejsze. Nad każdym z tych wydatków nieraz, jak Pan pamięta, żeśmy potrafili dojść nawet do konsensusu, a jednokrotnie to żeśmy te środki zablokowali. To myślę, że mówimy o bardzo poważnych wydatków, bardzo poważnych analizach i o bardzo poważnej odpowiedzialności. I to co Pan przed chwilą powiedział, nie, że bardzo mnie nie przekonuje. Nie przekonuje mnie wcale. Absolutnie wcale, bo mówiąc krótko, jest to bardzo, teoretycznie mówiąc generalnie amatorszczyzna.

    Starosta Jacek Bartkowiak powiedział, że drogi obronne znajdują się pod szczególnym nadzorem. Stopień realizacji wykonania tych dróg jest monitorowany, nie tylko przez Państwa Radnych, tu oczywiście z całym szacunkiem wobec skrupulatności i dociekliwości Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej, ale też są monitorowane i przez odpowiednie służby i przez Ministerstwo Infrastruktury. Chciałem zapewnić, że realizacja tych zadań odbywa się zgodnie z harmonogramem, który uzgadniany jest przez Starostwo z Ministerstwem. Jeżeli Państwo Radni życzycie sobie informacji na każdej Sesji o tym, jak wygląda realizacja poszczególnych dróg to oczywiście jest to możliwe. Natomiast nikt wcześniej z Państwa tego nie zgłaszał, takiej potrzeby nie zgłaszał, a z tego co pamiętam, to wystąpienie przedstawiciela Budimex-u na poprzedniej Sesji też nie spotkało się jakimś wielkim zainteresowaniem z Państwa strony.
Nie to, żebym wypominał, że część z szanownych Państwa więcej czasu poświęca telefonom komórkowym niż temu co jest przekazywane w informacjach, a potem pojawiają się problemy dotyczące tego, że informacja do Państwa nie dociera, ale taka jest prawda więc nie miejmy pretensji do Pana Starosty, że nie potrafi w tej chwili odpowiedzieć, czy tych milionów wydanych jest 17 czy 18. Taka informacja, jeśli Państwo sobie życzą, zostanie na kolejnych sesjach przedstawiona.

    Wicestarosta Czesław Dykszak powiedział kierując słowa do  Radnego Andrzeja Kasprzyka, że byłby zaskoczony, gdyby Pana po prostu jego którakolwiek odpowiedź w jakiś sposób satysfakcjonowała, bo niestety widzi, że tak Pan jest ustosunkowany, że wszystko co mówi, to po prostu Pan to neguje, gdyby, tak jak powiedział tu Pan Starosta, była taka potrzeba, byłoby zapotrzebowanie wszystko możemy przygotować i mówić. Natomiast, zapewniam, że pieniądze są wydatkowane, właściwie wszystko jest kontrolowane i jeśli Pan ma takie zapotrzebowanie, żeby się z tym dokładnie zapoznać, proszę bardzo, zapraszam. Pani księgowa Panu wszystko, chce Pan zobaczyć rozliczenie faktur i innych rzeczy, ewidencję wszystkiego, zapraszamy, proszę bardzo. Wszystko jest, wszystko można wiedzieć. Jeśli, tak jak tu powiedział Pan Starosta, będzie potrzeba, żeby na każdej Sesji przedstawiać, w jaki sposób postępy na tych, możemy to robić, możemy to przedstawiać, podobnie jeśli chodzi o rozliczenia finansowe. Do tego czasu takiego zapotrzebowania nie było i sądzę, że wszystko jest realizowane właściwie i chciałem tu zapewnić wszystkich Radnych, że mamy właściwy nadzór nad realizacją tych inwestycji. One są realizowane poprawnie zgodnie z harmonogramami i w odpowiednim czasie będą zakończone, chyba że wystąpią jakieś warunki atmosferyczne, czy inne, które będą przeszkodą w realizacji tych inwestycji. Jeśli wszystko będzie w miarę normalnie to i w danym czasie w terminie te inwestycje zostaną w całości zrealizowane.

    Przewodniczący Rady powiedział, w obronie Radnych i ich wnikliwości zainteresowaniem muszę powiedzieć, że ja zwróciłem uwagę na 2 kolizje przy dużej inwestycji Kochowo-Niezgoda tam, gdzie droga objazdowa przecina się z drogą wojskową i droga objazdowa miała zabezpieczać dojazd do Powidza na czas inwestycji i przecięcia się jednej drogi z drugą, usłyszałem, że będzie po prostu dobrze zrobione i gdybym mógł prosić tutaj o rozszerzenie tej analizy jak to zostanie przeprowadzone, tak żeby nie ograniczyć dojazdu do Powidza?
    Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że odpowiadając na wątpliwości Pana Starosty, w momencie kiedy przedstawiał przedstawiciel Budimex-u nam informacje, to oczywiście przyjąłem ją, bo to był element pierwszy zapoznawczy. Tam zostaliśmy wprowadzeni w tzw. meandry budowy tych dróg. Punkt drugi, że to te instytucje, które sprawują nadzór nad tą inwestycją, nie podnoszą za nas rąk, tylko my fizycznie tutaj dziś jesteśmy obecni i my głosujemy i my te inwestycje rozliczamy, stąd taki, a nie inne moje spostrzeżenie i dlatego tylko w takim kontekście próbuję uzyskać pełną informację. I oczywiście, jeżeli Rada mnie tutaj poprze to będę prosił, żebyśmy śledzili z Sesji na Sesję procesy w zakresie budowy dróg obronnych.
    

Radny Mariusz Król powiedział, że nigdy nie wątpił, że inwestycje drogowe dotyczące, wojskowych inwestycji drogowych kiedykolwiek odbywały się łamiąc prawo. Wie, że one są dobrze dozorowane zarówno przez Państwa jak i wyższe instancje. Zmartwiła go w odpowiedzi Pana Wicestarosty jedna rzecz. Takie samo pytanie zadał na Komisji Oświaty. Pan Skarbnik podał inną kwotę,
Starostowie powiedzieli, że wydatkowano plus minus 17 lub 18 milionów, a Pan Skarbnik na Komisji Oświaty mi odpowiedział na to pytanie, że kwota, która wpłynęła w pierwszym półroczu do budżetu, to było 7 milionów. Skoro wydatkowano 17 bądź 18 to skąd te pozostałe pieniądze?

    Wicestarosta Powiatu Czesław Dykszak powiedział, że mówiąc o kwocie 17, 18 milionów miał na myśli wydanie kwoty na inwestycje w całości, czyli również ubiegły rok. Natomiast tu może i Pan skarbnik ma rację, że w pierwszym półroczu było wydane, wpłynęło 7 milionów, ale mówiąc o tej kwocie to miałem na myśli również ubiegły rok, razem z tymi drogami objazdowymi, bo one
są rozliczane w ramach tej samej inwestycji.

    Radny Andrzej Kasprzyk - zapytał o kwestie wykonania budżetu w oświacie i jak to się ma w stosunku do zaplanowanych środków wydatkowanych i ile my na ten moment czyli w wykonaniu za pierwsze półrocze zwiększyliśmy swoje zaangażowanie środków własnych w stosunku do zaplanowanych?

    Starosta Powiatu Słupeckiego Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że precyzyjnie nie odpowiem, natomiast plus minus z grubsza różnica między tym ile otrzymujemy w subwencji oświatowej, a tym ile kosztowały nas szkoły i wszystkie placówki oświatowe w pierwszym półroczu to jest mniej więcej 1 300 000 zł. Precyzyjne rozliczenie będziemy mieli po przedstawieniu przez szkoły sprawozdań za 3 kwartały, czyli na Sesji październikowej uzyskacie Państwo dokładne informacje.

Przewodniczący rady powiedział, że wyczerpano debatę nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za pierwsze półrocze w 2021 roku.

W związku z czym stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedstawioną informację. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.


P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 422, a autopoprawkę na druku nr 425.

Pan Józef Wziętek –  Skarbnik przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

Radna Anna Kusiołek – w zastępstwie przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedziała, że członkowie Komisji większością głosów pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Dyskusja:

Radny Mariusz Król powiedział, że rozumie zaproponowane zmiany w uchwale budżetowej po za jedną która polega na przebudowie pomieszczeń w Wydziale Geodezji. Nie było jemu to wcześniej wyjaśnione, więc chciałby złożyć wniosek formalny o wycofanie tej zmiany z projektu budżetu, który został Radnym przygotowany. I przychylam się po raz kolejny do wniosków składanego dużo wcześniej przez Pana Radnego Kasprzyka, z prośbą o przedstawianie zmian budżetowych, aby każda z nich była opracowywana w nowej uchwale, żeby można było wyeliminować m.in. takie przypadki przerzucenia jakieś dziwnychinwestycji w ramach zmian budżetowych. Mówca poprosił  po dyskusji o 5 minut przerwy.

    Przewodniczący dopytał Radnego Mariusza Króla czy wniosek ma zostać przegłosowany w tej chwili czy po dyskusji? Poprosił również o opinie radce prawnego.
    Pan Jarosław Dobrowolski – powiedział, że Pan Radny Król złożył wniosek formalny o wycofanie z projektu konkretnego zapisu. Musimy mieć na uwadze, w jaki sposób jest procedowana uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa jest procedowana i zmiany do uchwały budżetowej również w ten sam sposób, to znaczy Zarząd jest wnioskodawcą dokonywanych zmian. Nie możemy, w tej chwili przegłosowywać wniosku o wycofanie jakiegoś 1 konkretnego zapisu z propozycji uchwały, którą przygotował Zarząd. Jeżeli taki wniosek się pojawił, to tylko i wyłącznie kompetencją Zarządu jest decyzja, czy ten wniosek w jakikolwiek sposób zamierzałby rozpatrzyć i ewentualnie wycofać z dzisiejszej sesji ten punkt i powrócić do niego po ewentualnym posiedzeniu Zarządu, na którym miałby być ten wniosek rozpatrywany. Albo Zarząd po prostu nie będzie widział takiej potrzeby, konieczności, czy takiego nie będzie miał zamiaru i wówczas dzisiaj możemy głosować tylko i wyłącznie nad projektem uchwały, która została przez Zarząd zawnioskowana na sesji, nie możemy głosować, tak jak powiedziałem, wniosku formalnego o wycofanie 1 punktu z uchwały, która jest przygotowana przez Zarząd. Tylko Zarząd ma kompetencje do tego, aby składać wnioski o uchwalenie uchwały budżetowej, oraz o zmiany do tejże uchwały.
    
Starosta Jacek Bartkowiak powiedział, że wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach biurowych Starostwa, po Wydziale Organizacyjnym na potrzeby Wydziału Geodezji. Pomieszczenia mają zostać przeznaczone dla obsługi klientów. Czyli ta część, która dotyczy stworzenia przestrzeni na biuro obsługi klientów Wydziału Geodezji ma ona się znaleźć właśnie w tych pomieszczeniach, które mają być wyremontowane, kosztem tych środków, które proponujemy teraz przeznaczyć w budżecie. Chodzi o przebudowę samych pomieszczeń, ale także aluminiowej instalacji elektrycznej oraz przebudowę sieci teleinformatycznej. Z siecią elektryczną w Starostwie, w starych budynkach jest problem. Mamy w tej chwili ten problem nie tylko w tym budynku, w którym znajduje się Geodezja i w którym kiedyś mieściły się pomieszczenia Wydziału Organizacyjnego. Jak Państwo wiecie, jest już po remoncie, ta część, która znajduje się na ulicy Poznańskiej, gdzie Wydział Organizacyjny został przeniesiony i pracuje w tej chwili w godnych warunkach, ale też warunkach bezpiecznych, natomiast np. w pomieszczeniach Wydziału Geodezji czy Wydziału Komunikacji wciąż mamy aluminiową instalację elektryczną i tylko warunkowo dopuszczenie do użytkowania, to nie może trwać w nieskończoność.
    Jesteśmy zmuszeni pewne działania remontowe prowadzić na bieżąco, staramy się to robić etapami, tak, żeby nie były to jakieś ogromne kwoty wydatkowane. W tym przypadku przebudowa instalacji elektrycznej wraz z rozbudową rozdzielni elektrycznej, roboty w zakresie okablowania instalacji elektrycznych obejmują wymianę okablowania z aluminiowego na miedziane, przebudowę rozdzielni, montaż gniazd wraz z montażem opraw oświetleniowych i elektrycznych, i tu wartość brutto to jest 7000 zł. Dalej przebudowa sieci teleinformatycznej wraz z montażem gniazd informatycznych, co brutto ma kosztować dokładnie 5227,52 zł. I trzecia część to jest wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na wyburzenie ścianek z cegieł, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, rozebraniu drewnianych podłóg i załamanych
legarów drewnianych, wzmocnienie posadzek poprzez zastosowanie rozproszonego włókna szklanego, wywóz gruzu, izolacja pozioma z folii polietylenowej, izolacja pozioma z płyt styropianowych, posadzka cementowa itd. łącznie z malowaniem ścian, co ma kosztować 43 772,48 zł. Łączny koszt wg tego kosztorysu, którym dysponujemy, to jest 56 000 zł i o takie środki tutaj występujemy o przesunięcie środków na ten cel. Nie jest to nasza fanaberia, przede wszystkim chodzi o to, żeby poprawić warunki pracy pracowników, ale też stworzyć godne XXI wieku i Starostwa Powiatowego w Słupcy warunki obsługi interesantów, bo jak Państwo byliście klientami Wydziału Geodezji, to wiecie, że ci klienci przyjmowani są na korytarzu. Biura są niewielkie, nie ma w tej chwili takiej możliwości, żeby pracownik kompetentny wyszedł do interesanta i obsługiwał, dokonywał obsługi czy informacji w warunkach również w czasie pandemii bezpiecznych dla wszystkich tych, którzy są w tym momencie zainteresowani obsługą w Wydziale Geodezji. Stąd też taki, a nie inny wniosek.
Jeżeli Państwo dostajecie te informację, szczegółową zbyt późno, to mogę tylko wyrazić ubolewanie. Natomiast tak jak mówię, chodzi o poprawę warunków pracy naszych pracowników, ale przede wszystkim komfort obsługi klientów, dlatego z takim wnioskiem do Państwa występuje.
    
Radny Andrzej Kasprzyk zapytał Pana Skarbnika, Zarząd o zmniejszenie o kwotę 1 600 000 dochodów z tytułu niepozyskanych przychodów ze sprzedaży majątku, o ile się nie myli na kwotę 1 300 000. Rok jeszcze się nie zakończył nasz budżetowy i dlaczego zmniejszamy o te 1 300 000 te środki, skoro de facto procedury przetargowe trwają, a w projekcie budżetu nie przypominam sobie,
żebyśmy mieli sztywno daty wyznaczone, do którego momentu, jakie środki z tytułu sprzedaży majątku mamy do pozyskania, to jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie. I co się wiąże z tymi nadwyżkami z tytułu środków, które mamy w dyspozycji, czyli 500 000 i 200 000, rozumiem z tzw. korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego i gdzie te środki się znajdą?
    
Skarbnik Powiatu pan Józef Wziętek – powiedział, że zmniejszenie planowanych środków do planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości, spowodowany jest niekorzystnym rozstrzygnięciem 2 przetargów. Natomiast procedury, ustalone przepisami prawa, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości przewidują bardzo długie terminy i kolejne ogłoszenie przetargu, kolejne rozstrzygnięcie przetargu może nastąpić dopiero w granicach po 20 listopada, w związku z tym, jeżeli są oszczędności środków po przetargowych na inwestycjach tych drogowych, bezpieczniej jest, zabezpieczyć pewne środki na ewentualność również niekorzystnego rozstrzygnięcia po 20 listopada przetargów związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Radny Andrzej Kasprzyk podziękował Panu Skarbnikowi za te informacje, ale też mam jeszcze jedno pytanie zasadnicze, a jak nam się skończy ten majątek, który sprzedamy? To co wtedy? Bo zdaje się, że my już dochodzimy do tej ściany, to z czego my będziemy żyli? Jeśli chodzi o sprzedaż majątku to trzeba zwrócić uwagę na to, ile tego majątku żeśmy odziedziczyli. Ponieważ zbyt dużo tego majątku,
jak powstawały Powiaty, Powiat Słupecki nie otrzymał, nie zyskał, jako majątek zbędny do zbycia, natomiast tu zwrócić należy uwagę również na informację, która była przedstawiona przy wykonywaniu budżetu za rok 2020, że przy planowanych wtedy dochodach ze sprzedaży nieruchomości, około 6 000 000 w ciągu 3 lat. Powiat zyskał środków na inwestycje w granicach 26 000 000 na przestrzeni 3 lat, czyli po prostu niejednokrotnie konieczne jest poszukanie tzw. wkładu własnego w wysokości kilku milionów, żeby pomnożyć wartość majątku już w drodze inwestycji, niejednokrotnie o raz, jeszcze raz o tyle, czy tam, jeżeli wkład własny wymagany jest mniejszy, w granicach 20%, to jeszcze wielokrotnie więcej.

    Starosta Pan Jacek Bartkowiak wyjaśniając wątpliwości Pana Radnego Andrzeja Kasprzyka odnośnie tego, co będzie, kiedy już nie będzie co sprzedawać. Otóż Powiat Słupecki nie jest jedynym samorządem w Polsce, który znalazł się w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o problem dotyczący zapewnienia środków na wkład własny w przypadku inwestycji finansowanych, czy to w ramach tych programów rządowych, czy też unijnych. Problem występuje generalnie w całym kraju i te rezerwy proste w postaci możliwości sprzedaży majątku czy zaciągania zobowiązań długoterminowych, czy to w postaci kredytów, czy w postaci obligacji, też w wielu przypadkach to już jest bliskie kresu. Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi rozwiązaniami finansowymi, które umożliwią samorządom zaciąganie kolejnych zobowiązań, czy też pozyskiwaniu środków rządowych na inwestycje, a mianowicie chodzi o specjalny rodzaj subwencji inwestycyjnej, która umożliwi samorządom przede wszystkim realizację tych inwestycji, które mają być realizowane, czy to ze środków z kolejnego rozdania, mam nadzieję jednak przyznanych Polsce środków europejskich, czy też w ramach "Polskiego Ładu", także nawet jeśli sprzedamy te 2 działki w Piotrowicach, żwirownie w Kochowie i szkołę specjalną, co pewnie w perspektywie kilku lat zapewniłoby nam środki na wkład własny i umożliwiło np. remonty kolejnych iluś tam kilometrów dróg powiatowych. Nawet jeśli to wszystko sprzedamy, to i tak nie pozostaniemy całkowicie bez żadnych narzędzi. Mamy jeszcze możliwości zaciągania zobowiązań kredytowych, chociaż oczywiście nie proponujemy tego w tym momencie Państwu, żeby Powiatu dodatkowo nie obciążyć. Natomiast liczymy na to, że któraś z tych nieruchomości w tej chwili przeznaczonych na sprzedaż, a przypomnę w informacji z działalności Zarządu mówiłem o tym, że rozstrzygnięcie przetargów nastąpi 25-26 listopada, że któryś z tych transferów nastąpi, czy to nastąpi przed końcem roku, tego oczywiście nie wiemy, bo sama procedura podpisywania umów później może trochę potrwać, nie wiemy, czy akt notarialny zostanie podpisany przy ewentualnej sprzedaży jeszcze z datą grudniową, tegoroczną, stąd też taki wniosek o to, żeby te pieniądze zdjąć, te które nie zostały w tym momencie pozyskane przy pierwszym terminie przetargu.

Wicestarosta Czesław Dykszak w nawiązaniu  do wypowiedzi Pana Radnego Mariusza Króla dziwi się, że tak stawia problem, że ta inwestycja, to zadanie jest czymś niezrozumiałym, przecież Pan Król były członek Zarządu wie dobrze, jaki jest stan techniczny, naszych obiektów. Wie również o tym dobrze, że instalacje elektryczne dawno powinny być wymienione, jeżeli stan jest taki, że one zagrażają bezpieczeństwu. Jeśli w najbliższym czasie, w najbliższym roku nie wymienimy tam instalacji elektrycznej, to z powodów BHP będziemy mieli te pomieszczenia zamknięte i będziemy musieli szukać pomieszczeń dla funkcjonowania Wydziału Komunikacji. Podobnie dzieje się również z pozostałymi obiektami. I teraz jeśli mamy już coś, musimy coś robić, nie tylko mamy, ale musimy, a chcemy to robić systematycznie. Wiemy jakie mamy możliwości finansowe, dlatego robimy to w taki sposób, żeby w jakiś sposób budżet Powiatu tego nie odczuł, ale jednak, żeby po pierwsze poprawić infrastrukturę, żeby stworzyć również równolegle lepsze warunki pracy naszym pracownikom, i tak jak już tu powiedział wstępnie Pan Starosta, również, żeby klienci przychodzący do tego Wydziału też mieli godne warunki, żeby mogli usiąść przy stole, żeby na przeciw nich mógł usiąść pracownik i z nimi porozmawiać, i po prostu w odpowiedni, kompetentny sposób ich, zrealizować ich sprawę. Dodał, że Wydział Geodezji to jest ten wydział, który jest najbardziej dochodowy w naszym Starostwie. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 700 000 zł z usług które ten Wydział realizuje. No i sądzę, że chociażby tylko z tego względu to zadanie jest naprawdę konieczne i nieuniknione. W kolejnych latach będziemy musieli podejmować kolejne zadania my, czy po prostu nasi następcy, a nie możemy doprowadzić do takiego stanu, że za lat 2,3,4 te budynki będą zamykane z powodów BHP, czy przeciwpożarowych. Nie można pozwolić do sytuacji, że za 2,3 lata mogą po prostu te budynki nie dostać zgody na ich eksploatację.
Natomiast jeśli remonty będą tam robione systematycznie, w tym roku, w kolejnych latach, my czy później nasi następcy, to jest szansa, że za kilka lat ten budynek będzie mógł znowu służyć. Przez 20 czy może więcej lat kolejnym pokoleniom, bo chyba w najbliższym czasie, nie widać możliwości wyburzenia tego i pobudowania nowych obiektów. Mówca uważa, że należy tą sprawę
przemyśleć i te środki przeznaczyć, tym bardziej, że jeśli chodzi o środki na wydatki majątkowe, to w tej chwili posiadamy, taka możliwość. Nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku, w tym roku mamy taką możliwość i właśnie te pozyskiwane oszczędności chociażby z przetargów na drogach, czy gdzieś, w jaki sposób chcemy spożytkować, żeby tą infrastrukturę, jej stan techniczny po prostu poprawić. Dlatego uważa, że Radny Mariusz Król powinien się zastanowić i swój wniosek wycofać, a jeśli byłby zainteresowany, w jakim zakresie, co ma być robione, jeśli ktoś jest zainteresowany, drzwi gabinetu zawsze są otwarte i można wszystkie materiały, które są, udostępnić, tak jak przedstawił Pan Starosta, uproszczony kosztorys, mamy również kosztorys budowlany z pomiarami, który będzie podstawą później do ogłoszenia w ramach zamówień publicznych, czy zapytania ofertowego, czy przetargu.

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że jak najbardziej popiera, te pieniądze, które wpływają na remont tego budynku Geodezji i Kartografii, bo jest częstym klientem tego budynku, na dzisiejsze warunki to urąga już obsługa klienta, w jakich tam jest rzeczywiście klient obsługiwany. Jest to Wydział, który obsługuje największą liczbę klientów i jest najbardziej dochodowym Wydziałem, i należy jak najszybciej tam przeprowadzić remont, tylko ze względu bezpieczeństwa, bo ta instalacja, która jest, to też powiedzmy o zaleceniach, jakie są, jak nie zostanie wymieniona ten budynek zostanie wyłączony z jakiegokolwiek ruchu, ale nie wymiana instalacji może doprowadzić tam też do pożaru, jak tego nie zrobimy mając te środki, to tak naprawdę mówimy o niegospodarności, to byśmy w tym momencie byli niegospodarni, jakbyśmy tego nie wykonali. Co do majątku, bo tutaj chyba nikt nie zauważył, co powiedział Pan Skarbnik, jak to Pan Kasprzyk mówi, wyprzedajemy majątek. Tak, tylko Pan Skarbnik powiedział bardzo ciekawą rzecz, oczywiście, że jak sprzedamy grunt za 1 200 000, to nie mamy tego gruntu, ale jak pozyskamy 1 200 000, to mamy inwestycje za 2 400, czyli majątek żeśmy podwoili, a nie zmniejszyli. Przy wskaźnikach budżetowych jest to bardzo istotna rzecz, o której tutaj czasami zapominamy przy inwestycjach.

Radny Czesław Dykszak dopowiedział, że jeśli chodzi o Wydział Geodezji, to bardzo ważną sprawą jest rozbudowa sieci teleinformatycznej, bo w większości zadań, wszystko ten Wydział realizujesz drogą elektroniczną, internetową, i żeby to wszystko właściwie funkcjonowało to musimy tam również, w tym Wydziale pobudować właściwą sieć teleinformatyczną i chociażby z tego względu te zadania są bardzo potrzebne, bo coraz więcej tych zadań będziemy realizowali, podobnie jak teraz chodzi o Wydział Architektury i Budownictwa, też coraz więcej wniosków, w najbliższym czasie będzie się składało do Wydziału Architektury i Budownictwa w formie elektronicznej.

Radny Andrzej Kasprzyk zaproponował wyprowadzenie Wydziału Geodezji do budynku, który mamy zamiar sprzedać.  Tak samo wyprowadzić Powiatowy Urząd Pracy z budynku, który dzierżawimy, tam jest koszt około
100 000. Odłożyć remont w czasie, uzbierać większą kwotę i na potrzeby Wydziału Geodezji wyremontować budynek po szkole nr 5. Gdzie wokoło znajduje się również więcej miejsc parkingowych. Popiera zdanie radnego Mariusza Króla, że to nie jest odpowiedni moment a decyzje o dostosowaniu i remoncie wydziału należy ponownie przemyśleć.

Starosta Powiatu Słupeckiego Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że budynek o którym mowa z zewnątrz wygląda dość estetycznie, wewnątrz znajduje się pusta przestrzeń tam nie ma ani stropów, ani instalacji elektrycznej, nie ma nic, nie ma ogrzewania. Koszt adaptacji tego budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy wg kosztorysu sporządzonego w roku 2010 mniej więcej, to było 6 000 000 zł to są takie pieniądze, które wtedy trzeba było w ten budynek włożyć, żeby go zaadaptować na potrzeby Urzędu Pracy. Musimy się chcąc, nie chcąc odwoływać
do pewnych zaszłości, do tych doświadczeń sprzed kilku lat, nie po to żeby krytykować poprzedni Zarząd, bo nie o to w tym momencie chodzi, tylko chodzi o to, żeby znaleźć takie rozwiązania, które no mają jak największy sens merytoryczny i finansowy. Tamten budynek pewnie można przystosować do potrzeb, czy to Wydziału Geodezji, czy Powiatowego Urzędu Pracy, chociaż przypomnę też, że z pomysłu dotyczącego przeniesienia Urzędu Pracy zrezygnowano dlatego, że okazało się, że ten budynek jest za mały na potrzeby PUP-u. Tymczasem czynsz, o którym tutaj Pan Radny Andrzej Kasprzyk wspomniał rzeczywiście oscyluje w granicach 100 000 zł rocznie, tak to było przynajmniej do tej pory i to było po prostu ekonomicznie najbardziej opłacalne, tutaj w pełni mogę się podpisać pod tymi działaniami Starosty Mariusza Rogi i poprzedniego Zarządu, bo nie kalkulowało się w żaden sposób pakować kilku milionów złotych w ten budynek po, po dawnym technikum ekonomicznym, skoro trzeba było wydać 6 000 000, to popatrzcie Państwo przez ile lat musiało by się to zwracać, mając tutaj za 100 000 pomieszczenia, które w pełni odpowiadają potrzebom PUP-u, a też nie ma żadnych kłopotów związanych z utrzymaniem samego obiektu. Tam Urząd Pracy ma mówiąc kolokwialnie Full Service, jak chodzi o wszystkie kwestie związane z utrzymaniem tego, tego, tych pomieszczeń. Tak więc musimy patrzeć na co nas stać, stać nas na to, żeby doprowadzić do użycia, używalności, do przyzwoitego poziomu, do przyzwoitego standardu te pomieszczenia, które są w obrębie tego dziedzińca, gdzie znajduje się Starostwo. Jasne, że nie podniesiemy tam wysokości tych pomieszczeń, ale podobnie jak to uczyniliśmy w przypadku tego jamnika na Poznańskiej, gdzie teraz mieści się Wydział Organizacyjny, jesteśmy w stanie zrobić przyzwoite warunki stosunkowo niewielkim kosztem i możemy sobie marzyć o tym, że postawimy jakąś piękną siedzibę Starostwa, ale nie będzie nas pewnie na to stać, ani w tym roku, ani pewnie w następnej kadencji, stąd też to jest takie wyjście,
które stosunkowo najmniej kosztuje, a wydaje się być najbardziej sensowne i pod względem poziomu, czy możliwości obsługi klientów i pod względem komfortu pracy pracowników. Rozumiem, że tutaj nie tylko merytoryczne względy mogą grać rolę przy tej kwestii, że może Państwo czujecie się niedoinformowani, czy pominięci przy pewnych dyskusjach, ale to z natury rzeczy, no Zarząd pewne rzeczy analizuje trochę dokładniej, nie o wszystkim jesteśmy w stanie bardzo dokładnie z Państwem rozmawiać. Ta kwota, tych około 60 000 zł pozwoli na to,
żeby ludzie, którzy pracują w Wydziale Geodezji, naprawdę pracowali w lepszych warunkach, już teraz, nie czekając na to, aż kiedyś, kiedyś będziemy mieli lepsze pieniądze.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. Przerwy.

Wznowienie obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.  
Rada Powiatu 8 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 11, a wykaz imiennego głosowania radnych
w tej sprawie załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIII/262/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu natomiast wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14.

 P u n k t  11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 423, a autopoprawkę na druku nr 426.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radna Anna Kusiołek  – w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035.
Rada Powiatu 9 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 15, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 9 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XLIII/263/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
 

 P u n k t  12
Wolne głosy i wnioski.

Przemysław Niezbecki - zapytał Pana Wicestaroste Czesława Dykszaka, pokazując zdjęcia (załącznik nr 19), czy Pan Wicestarosta wie co to jest? Powiedział, że jest to jest oświetlenie głównego wejścia do nowej części szpitala, budynku za 28 000 000, który był tak nadzorowany przez Starostwo i odebrany przez to Starostwo, że przy tym głównym budynku nie zamontowano ani 1 żarówki, ani 1 diody LED, zero oświetlenia. Budynek jest ciemny, wejście główne, to jest ta budowlana lampa, no którą niestety szpital musiał zamontować, bo to już jest po odbiorze nowej części, czyli to, ten obowiązek spadł na szpital.
To jest proszę Państwa, jedyne oświetlenie w tej chwili nowej części budynku szpitala za 28 000 000 zł. Teraz pytanie właściwe, jak to się stało, że ten budynek został odebrany?

Wicestarosta Czesław Dykszak powiedział, że jestem zaskoczony, że nie ma oświetlenia, ale no ja niestety, nikt nie miał wpływu, bo projekt na realizację całej inwestycji był zrobiony dawno. Dzisiaj, kiedy budynek był na ukończeniu, nie było takie proste, żeby już tam zrobić oświetlenie i trzeba po prostu zrobić oświetlenie doraźne. Natomiast, jeśli chodzi o pozostałe oświetlenie, to oświetlenie pod względem instalacji elektrycznych jest przygotowane, a w zakresie szpitala jest teraz postawienie lamp we własnym zakresie. Z tego, co jestem zorientowany, to w najbliższym czasie, być może jutro albo pojutrze, tu gdzie Pan Radny tak ładnie nam prezentuje tą lampę, będzie postawiony gdzieś tu w tym rejonie słup i będzie z oświetleniem z tego co jestem zorientowany żarówkami ledowymi, to oświetlenie tu będzie zrobione. Natomiast pozostałe również będą lampy w najbliższym czasie postawione, w zależności od tego jak oceniona będzie ta lampa, oczywiście wyższe, bo ta lampa chyba ma mieć 4 m wysokości, a tam będą słupy prawdopodobnie 6 m. Będzie również wykonane, postawione będą słupy, co do pozostałego oświetlenia, dlatego że jeśli chodzi o odtworzenie placu budowy, to można było postawić te słupy, które były przedtem, te betonowe, poniszczone, jednak szpital zdecydował, że te słupy nie będą postawione, że później będą postawione nowe, takie, które będą bardziej estetyczne. Instalacja cała została przez wykonawcę wykonana, teraz tylko po prostu te słupy postawić i podłączyć je do zrealizowanej instalacji.  
Radny Przemysław Niezbecki powiedział, że fakt braku tego oświetlenia, to wyszło całkowicie przez przypadek, kiedy jeszcze nie było postawiony ten dziwny słupek z oświetleniem, kiedy jedna z pielęgniarek złamała by sobie nogę na tych ciemnych nieoświetlonych schodach. Uważa, że budynek publiczny wart 28 000 000 zł został oddany do użytku bez oświetlenia głównego wejścia, to niedopatrzenie ze strony odbierającego ten budynek i nadzorującego budowę tej nowej części, bo nie wiem, czy Pan by sobie pozwolił budując swój nowy dom np.
żeby nie miał oświetlenia przed wejściem głównym do domu. To jest jedyny budynek użyteczności publicznej tutaj w Słupcy, jak nie w Powiecie, który nie ma ani 1 lampy, ani 1 diody, więc proszę nie mówić, że ja jestem złośliwy, tylko uważam, że to jest bardzo grube niedociągnięcie podczas rozbudowy szpitala i jego odbioru.

Starosta Powiatu Słupeckiego Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że Radny Przemysław Niezbecki ma rację, jest to kwestia ewidentnego zaniedbania ze strony naszej i kolejnych Dyrekcji szpitala, że, to oświetlenie nie zostało na czas zamontowane. Rzeczywiście były przepychanki z wykonawcą dotyczące tego, czy zostanie odtworzone to oświetlenie, które istniało wcześniej, bo tak to było w umowie zapisane, że oni mają postawić z powrotem te, te lampy betonowe, no ale jakby to wyglądało w sąsiedztwie tego nowoczesnego budynku.
Pan Dyrektor Maciej Sobkowski uzupełnił informację Pana Starosty, mówiąc, że rzeczywiście patrząc na to zdjęcie, tych halogenów to ma się wrażenie i chyba każdy takie odniósł, że jest to tymczasowe rozwiązanie i prowizoryczne, tylko dlatego, żeby zadbać też o bezpieczeństwo, o którym tutaj Pan Przemysław Niezbecki wspomniał, także by nikt sobie na tych schodach nogi nie zwichnął czy złamał, natomiast docelowo w tym miejscu w najbliższych dniach stanie, bo już  została zamówiona lampa, taka ogrodowa z oświetleniem ledowym, które to oświetlenie będzie na tyle intensywne, żeby w pełni oświetlić schody i główne wejście szpitala, jeżeli ta lampa się sprawdzi, zostaną dokupione kolejne 4 lampy, które staną wzdłuż chodnika okalającego trawnik przed wejściem do nowej części szpitala.

Radny Andrzej Kasprzyk - korzystając z obecności Pana Dyrektora zapytał o inwestycje omawiane na społecznej Radzie szpitala, uzyskali,
informacje w zakresie tej pompy ciepła,która podlegała wymianie na skutek tego, że nie była użytkowana. Jaki koszt zakupu tej nowej pompy ciepła?
Pan Maciej Sobkowski dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że jest gwarancji, to udało się przeprocedować w taki sposób, żeby odbyło się to bez kosztowo dla, dla szpitala. W dniu dzisiejszym jest instalowana nowa pompa, aczkolwiek jeszcze nie docelowa, ponieważ jest problem z dostawą nowej, z uwagi na opóźnienia produkcyjne, ale jest nadzieja, że w dniu dzisiejszym zostanie przywrócona ciepła woda w nowej części szpitala.

Radny Przemysław Niezbecki wracając do pierwotnego tematu, jeszcze chciałbym dodać, że absolutnie nie mam pretensji do Pana Dyrektora, ani do poprzedniej dyrekcji, ani obecnej, bo to lampa postawiona, to jest odpowiedź na ten problem, który się postawił, czy rozwiązanie tymczasowe. Absolutnie mam pretensje do Pana Wicestarosty.

Wicestarosta Czesław Dykszak powiedział, że nie tylko on był jedynym, który odpowiadał za, to wszystko, co się tam działo, był cały zespół ludzi. I ciekawe, że nikt wcześniej po prostu na to nie zwrócił uwagi. Uważa, że jest to niedopatrzenie, które było od samego początku, bo takie oświetlenie powinno być już w projekcie pierwotnym, no i dalej później można było je jeszcze doprojektować, ale po prostu w czasie realizacji całej inwestycji nie zostało to dostrzeżone, a po zakończeniu no już nie było innej możliwości, jak tylko taka jaka teraz jest robiona przez szpital. Kierującym wszystkimi działaniami był  inżynier Pan Robert Kapka. I to m.in. inżynier kontraktu nie zwrócił uwagi na to, że nie było oświetlenia.

Radny Mariusz Król zapytał dyrektora szpitala o tablice które widniały na budynku, szpital jak wiadomo jest Szpitalem im. Romana Grzeszczaka. Teraz ich nie ma, pacjenci się trochę niepokoją, kiedy one mogą wrócić na swoje pierwotne miejsca?

Pan Maciej Sobkowski odpowiedział, że tablice znajdują się w magazynie szpitalnym. Zastanawiają się w jakim miejscu je ulokować. Były umiejscowione u szczytu budynku, tam gdzie została nowa część dobudowana, dlatego trzeba było je ściągnąć.

Wicestarosta PowiatuCzesław Dykszak powiedział, że te tablice będzie można dopiero powiesić po tej modernizacji starej części szpitala, jak to wszystko zostanie zakończone, to wtedy będzie można wskazać jakieś miejsce najwłaściwsze, gdzie one będą mogły być powieszone.
 Radny Andrzej Kasprzyk zapytał o medialne donosy, że nasz szpital nowo wybudowany został ponownie zalany. Czy w tym przedmiocie moglibyśmy uzyskać informacje? W lipcu, czy w sierpniu mówiono, że gdzieś tam szpital, piwnice czy zostały zalane,
Pan Maciej Sobkowski powiedział, że  w sierpniu bodajże to się zadziało, albo przełom lipca/sierpnia, był tak intensywny deszcz. Instalacja, nie nadążyła odprowadzać wody deszczowej z opadów. W okolicy szpitala instalacja była niewydolna i część wody cofnęła się do naszego szpitala. Niestety w tej nowej części w piwnicach trochę tej wody się znalazło.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał czy jakieś szkody znaczne wystąpiły w tych piwnicach? Czy w jaki sposób można temu zapobiec na przyszłe
okresy?

Starosta Powiatu Słupeckiego, Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że były już podjęte działania ze strony wykonawcy, które miały temu zapobiec, było zrobione nowe opierzenia, ale niestety okazało się, że nie zdało egzaminu i przy kolejnym takim ulewnym deszczu efekt był podobny. Co prawda już nie robiło dziury w okolicach wind, ale rzeczywiście woda do środka wchodziła nie tylko tam przy windach, ale też zalewało jedną z dyżurek na ginekologii, pod oknem jakoś w wtajemniczy sposób, więc jest tych fuszerek sporo. Jesteśmy po iluś tam spotkaniach, w których Pan Wicestarosta uczestniczył, Pan Dyrektor szpitala również, wykonawca został zobowiązany do usunięcia tych usterek i oczywiście będziemy, wymagać, będziemy egzekwować.  To jest zupełnie nowy obiekt, który przez długi czas nie był eksploatowany w sposób normalny i co chwilę jakieś wady będą wychodzić na jaw, na szczęście mamy to wszystko na gwarancji, mamy odpowiednie zabezpieczenie finansowe.
Wicestarosta Powiatu Radny Czesław Dykszak powiedział, że były próby rozwiązania tego problemu, które nie zdały egzaminu, i już wspólnie tu z Panem Dyrektorem spotkaliśmy się z wykonawcą, została ustalona technologa, prawdopodobnie docelowego rozwiązania tego problemu i z taką mam informację na dzień dzisiejszy, że ma to być wykonane do 15 października. Taką m.in. dzisiaj uzyskałem odpowiedź, tak jak, inne usterki jest zrobiony harmonogram, jutro albo w poniedziałek wpłynie do szpitala i będą usuwane te poważniejsze usterki.

P u n k t  13
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Gałan

Protokół Nr XLII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 24 sierpnia 2021 roku.

 

BR.0002.12.2021

Protokół Nr XLII/2021
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 24 sierpnia 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego i trwała od godz. 1300 do godz. 1520.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XLII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych Starostę i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?
 
Nikt nie zgłosił uwag, więc porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XLI/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 lipca 2021 r.     
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Prezentacja dotycząca realizacji inwestycji na drogach obronnych.
7.    Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2020 roku i w I półroczu 2021 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupeckiego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przewozu osób
i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Słupecki.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
15.    Podjęcie stanowiska w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
16.    Wolne głosy i wnioski.
17.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu
Nr XLI/2021 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 lipca 2021 roku.
Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XLI/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybyła radna Anna Kusiołek.

P u n k t  6
Prezentacja dotycząca realizacji inwestycji na drogach obronnych.

Pan Marcin Zaorski – przedstawiciel Firmy Budimex generalnego wykonawcy budowy na terenie powiatu dróg obronnych przedstawił prezentację, dotyczącą realizacji inwestycji przeciągu ostatniego roku. Przedmiotowa prezentacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Dyskusja:

Radny Piotr Gałan – zapytał, w jaki sposób zostanie dostarczone na plac budowy 3 tys. ton betonu naprawczego?
Pan Marcin Zatoski – odpowiedział, że jest to cement w beczkowozach, więc drogami publicznymi, nie jest to żadna zastraszająca ilość.
Radny Piotr Gałan – zapytał, czy jest w tym celu wyznaczony jakiś szlak komunikacyjny?
Pan Marcin Zatorski – odpowiedział, że nie.  

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, w takim standardzie został wybudowany odcinek drogi Kochowo – Giewartów?
Pan Marcin Zatorski – odpowiedział, że Firma Budimex odpowiada za drogę tylko do miejscowości Kochowo, dalszy odcinek jest poza ich zakresem działania.
Pan Czesław Dykszak – odpowiedział, że wykonawcą odcinka drogi od Kochowa do Giewartowa jest Firma Strabag.
Radny Andrzej Kasprzyk – doprecyzował, że chodziło mu o odcinek drogi od Polanowa do Giewartowa. Czy ta droga wytrzyma ewentualny napór sprzętu budowlanego i czy będzie na tym odcinku zabezpieczony ruch dla rowerów?  
Pan Czesław Dykszak – odpowiedział, że droga w kierunku Polanowa jest drogą gminną, która była wykonywana jako droga objazdowa. Inwestycja ta miała swój początek w Powidzu przy cmentarzu i biegła przez Polanowo do Kochowa i z Kochowa dochodzi do drogi, która obecnie będzie budowana.  Droga ta w ramach remontu została poszerzona do 4.5 metra, położona została nawierzchnia do 3.5 tony, utwardzono pobocza na szerokości 75 cm.
Pan Marcin Zatorski – dodał, że firma Budimex obecnie prowadzi roboty ziemne na które będą układane warstwy konstrukcyjne, ale to już się będzie odbywało wewnątrz budowy, nie po drogach objazdowych. Są tylko drogi
o poprawionej nawierzchni, nieprzystosowane do ruchu ciężkiego, więc dojazdy będą się odbywały tylko p terenie budowy.
Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, czy na odcinku Kochowo – Polanowo  mamy drogę wojskową? One się przenikają? Czy to będzie budowany równoległy odcinek? Jaka jest dalsza wizja przeprowadzenia drogi od budowanego odcinka Kochowo – Niezgoda? Czy to będzie „betonka”, czy wzdłuż torów będzie kontynuowana dalsza budowa? Jaki będzie dalszy proces inwestycyjny?
Pan Czesław Dykszak – odpowiedział, że jeśli chodzi o dojazd z Niezgody do Strzałkowa i dalej do Słupcy to obecnie będzie się on odbywał od miejscowości Niezgoda „betonką”. W międzyczasie zostały podjęte działania o pobudowaniu nowej drogi, jako kontynuacji łącznika do autostrady. Powiat otrzymał już z Ministerstwa Infrastruktury decyzję o przebiegu tej drogi. Droga ta, rozpocznie się w Niezgodzie poprzez K92, następnie tory kolejowe relacji Warszawa – Poznań do łącznika. Najprawdopodobniej do końca października ma zostać ogłoszony przetarg na opracowanie projektu funkcjonalno – użytkowego,  który określi przebieg tej drogi.
Radny Piotr Gałan – dodał, że jest pełen nadziei, iż w tworzenie programu funkcjonalno – użytkowego zostaną włączone samorządy lokalne.
Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, czy w tworzonej koncepcji brana jest pod uwagę ewentualna budowy wiaduktu na torami kolejowymi?  
Pan Czesław Dykszak – odpowiedział, że jeśli chodzi o przejście to są dwie koncepcje. Pierwsza o którą już w 2017 r. postulował wójt gminy Strzałkowo, żeby połączenie łącznika z drogą K92 było za pomocą ronda, a od ronda żeby był pobudowany wiadukt nad torami kolejowymi. Druga koncepcja to duży wiadukt tzw. ślimak, który byłby od razu wiaduktem nad drogą K92 i torami kolejowymi. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Starosta podziękował panu Marcinowi Zaorskiemu za przygotowanie i przedstawienie prezentacji.
 
P u n k t  7
Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2020 roku i w I półroczu 2021 r.

Opinie Komisji o rozpatrywanej analizie:
Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniował przedstawioną ocenę.
Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja pozytywnie przyjęła rozpatrywany materiał.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości analizę i ocenę rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2020 roku i w I półroczu 2021 r. Przedmiotowa analiza stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr XLII/255/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Uchwała stanowi załącznik nr 7, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupeckiego.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również ten projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/256/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Uchwała stanowi załącznik nr 9, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Słupecki.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/257/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Uchwała stanowi załącznik nr 11, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 411, a autopoprawkę na druku nr 416.

Pan Józef Wziętek –  Skarbnik przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

Dyskusja:

Radny Andrzej Kasprzyk – odnosząc się do wystąpienia Skarbnika zapytał, czy są rozstrzygnięcia w zakresie dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości, jeśli tak to na jaką kwotę? i rozumiem,
Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że niestety przetargi trzeba będzie powtórzyć, ponieważ nie było chętnych, nie było żadnych ofert, więc nie ma żadnych wpływów do budżetu z tego tytułu.
Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał w którym dziale, paragrafie uchwały budżetowej  należy szukać kwoty 100 000 zł. przeznaczonej na Powiatowy Zarząd Dróg na ścinkę poboczy? Mówca poruszył również wnioskowaną przez niego pismem do Zarządu Powiatu kwestię budowy chodnika na odcinku Ostrowo Kościelne – Kornaty. Radny złożył wniosek, aby pomniejszyć kwotę przeznaczoną na ścinkę poboczy o 50 tys. zł. na korzyść realizacji inwestycji budowy chodnika Ostrowo Kościelne – Kornaty.  
Radny Czesław Dykszak – odnosząc się do wniosku przedmówcy powiedział, że takich odcinków chodników w powiecie mamy bardzo dużo m.in. mamy niedokończone chodniki w Kotuni. Najpierw trzeba byłoby wykonać projekt na realizację tej inwestycji i następnie ją wykonać. Potrzeba finansowa w tym zakresie na pewno będzie dużo większa niż 100 000 zł.
Pan Józef Wziętek – odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Kasprzyka powiedział, że kwota 150 000 zł. dodatkowych środków, ujęta jest w załączniku nr 1 o dochodach budżetowych, dotyczy to rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji kartografii § 830.

Radna Natalia Bobrowska – Bartkowiak – powiedziała, że tak dużo mówimy o remontach dróg, budowie chodników – zaproponowała zorganizowanie wycieczki po drogach powiatowych celem sprawdzenia ich stanu. W ten sposób zobaczmy rzeczywiście, które drogi i chodniki są najbardziej potrzebne, odczujmy komfort jazdy tymi drogami. Jest najlepszy sposób, aby określić którą drogę w pierwszej kolejności trzeba zrobić. Decyzję o  priorytetach pozostawiłabym fachowcom Powiatowemu Zarządowi Dróg. Wówczas dyskusja o priorytetach byłaby zupełnie zbyteczna, gdybyśmy określi ranking budowy chodników i ustalili, co w ramach posiadanego budżetu realizujemy w pierwszej kolejności. Nie byłoby wtedy możliwości przesuwania, rankingowa, tylko w miarę posiadanych środków, po kolei realizowalibyśmy inwestycje priorytetowe.
Radna Anna Kusiołek – poparła inicjatywę przedmówczyni pani Natalii Bobrowskiej – Bartkowiak.
Radny Piotr Gałan – powiedział, że jego zdaniem decyzję odnośnie konieczności modernizacji dróg i ich kolejności zostawiłby fachowcom, ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby któryś radny wskazał, iż na terenie swojej gminy ma wszystkie chodniki, że jest cudownie i że nie ma potrzeb w zakresie rozbudowy. Mówca natomiast przychyliłbym się do propozycji Starosty, żeby każdy z radnych w swoim okręgu wyborczym, wskazał te chodniki, te ciągi komunikacyjne, które wymagają priorytetowych napraw. Jeżeli złożymy taką mapę drogową, to wtedy pozwoliłby on decydować fachowcom o ustawieniu rankingu inwestycji.
Radny Andrzej Kasprzyk – ponownie poruszył wniosek dotyczący budowy 200 m chodnika przy drodze Ostrowo Kościelne – Kornaty.

Radny Bogdan Jastrząb – przypomniał, że 2,5/3 lata temu powstał plan budowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie powiatu. Są tam ujęte drogi, które w pierwszej kolejności mają być budowane, włącznie z chodnikami, czy też same chodniki. Każdy radny może wskazać, wręcz twierdzić, że u niego jest najgorsza infrastruktura drogowa i każdy będzie miał rację, trudno będzie znaleźć konsensus większościowy. Zdaniem mówcy należy zobaczyć, gdzie i na terenie którego samorządu gminnego do tej pory najwięcej wydatkowano środków na infrastrukturę drogową i również to brać pod uwagę.  Pieniędzy nam nie przybywa, bo nie wiadomo co w przyszłościowo wyjdzie nam z tymi nadziejami, które się wiąże z pozyskaniem pieniędzy na infrastrukturę drogową, więc póki co musimy się gospodarzyć tym co mamy.

Radny Czesław Dykszak – powiedział, że jeśli chodzi o plan modernizacji, remontów, napraw dróg to on jest, z niego korzystamy i w jakiś sposób do niego nawiązujemy realizując zadania drogowe w miarę posiadanych  środków. Jeśli chodzi o chodniki to wskazane jest je budować przy drogach, które mają dobry i bardzo dobry stan nawierzchni, żeby nie było potrzeby tej nawierzchni w najbliższym czasie remontować. Środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych możemy pozyskać tylko na  drogi, ewentualnie na chodniki w terenie zabudowy, gdzie budowana droga przebiega. Zdarza się również tak, że chodnik staje się problemem, gdy dana droga jest remontowana, ponieważ po wylaniu asfaltu jest ona wyżej w stosunku do istniejącego już chodnika, tak było np. w Sierakowie. Drogi i chodniki najlepiej jest robić w tym samym czasie.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeśli chodzi o plan drogowy o którym wspomniał radny Bogdan Jastrząb, to Zarząd Powiatu stara się realizować kolejne punkty z tego planu, który powstał niespełna 3 lata temu. Do Premiera w ramach tzw. „Polskiego Ładu” i Rządowego Funduszu Drogowego złożone zostały wnioski na cztery drogi tj.: Orchowo – Osówiec, Piotrowice – Słomczyce, droga w Mieczownicy i Kosewo – Lipnica. Kolejne rozdanie środków z „Polskiego Ładu” ma mieć miejsce jeszcze w tym roku, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, żeby składać kolejne wnioski drogowe. Problem jest tylko jeden, żebyśmy mieli pieniądze na wkład własny, ponieważ dofinansowanie z „Polskiego Ładu” można dostać do 95% wartości inwestycji, ale z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ta dotacja wynosi w naszym przypadku 50%. Jeśli teraz nie udało nam się uzyskać środków finansowych ze sprzedaży działek, to możliwości powiatu w tym zakresie też są ograniczone. Natomiast, wycinka poboczy jest konieczna, bo bez tego drogi będą się rozpadać znacznie szybciej niż do tej pory. Musimy przeznaczyć na to odpowiednie środki, aby puścić tam sprzęt, który kosi pobocza, czy to na terenie Gminy Strzałkowo, czy Orchowo nie jest to żaden wybór polityczny, tylko wybór podyktowany stanem tego poboczy i koniecznością wykonania tych prac.

Radny Piotr Gałan – powiedział, że jeżeli mamy zbudować jakąś przejrzystą strategię tego, co będziemy robić w pierwszej kolejności to dla mówcy jest to nieczytelne. Czy jest taka inwestycja, która czeka w kolejce, bo pan Starosta powiedział, że nie mamy środków na budowanie chodników, ścinamy pobocza,  a także szukamy środków zewnętrznych i w oparciu o środki zewnętrzne robimy inwestycje. Natomiast, jeżeli w odpowiedzi na wniosek radnego Kasprzyka, Zarząd odpisuje, że jeżeli pojawią się środki, to będziemy podejmować inwestycję, to jego pytanie takie, którą inwestycję w pierwszej kolejności? Jeżeli to ma być przejrzysty ranking, to jaki chodnik będziemy budować w pierwszej kolejności, bo to dzisiaj Zarząd powinien wiedzieć. Pytanie – bez odpowiedzi.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Rada i Zarząd nad tym pracowali wspólnie. Pomysł objazdu zgłoszonych wcześniej przez radnych odcinków dróg wymagających remontu to rzecz, którą samorządy robią od lat, więc dlaczego tego nie zrobić? Mówca poprosił, aby w przeciągu najbliższych dwóch tygodni zgłosić do Biura Rady, te miejsca, które trzeba odwiedzić, wtedy zrobimy taki objazd, a potem w projekcie przyszłorocznego budżetu spróbujemy uwzględnić przynajmniej kilka z tych wybranych przez Państwa zadań, jeśli będą na to pieniądze. Jeśli brakuje środków finansowych, tak jak w przypadku chodnika w Ostrowie Kościelnym na 100 czy 200 m chodnika, żeby połączyć istniejące, to na pewno w pierwszej kolejności winno być to zrealizowane.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że jednak najpierw trzeba przeznaczyć 3 - 4 tys. zł. na opracowanie projektu budowy chodnika, aby móc dalej przejęć do realizacji, należy od czegoś zacząć.

Pan Czesław Dykszak – zadeklarował sporządzenie do kolejnej sesji Rady wykazu trzech / czterech chodników, które są najbardziej potrzebne, aby zaplanować środki na opracowanie dokumentacji tych chodników, żeby móc
w przypadku pozyskania pieniędzy je realizować.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.  
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 14, a wykaz imiennego głosowania radnych
w tej sprawie załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/258/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu natomiast wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17.

 P u n k t  12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 412, a autopoprawkę na druku nr 417.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 18, a wykaz imiennego głosowania radnych
w tej sprawie załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/259/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy.

Przewodniczący poinformował, że skarga była rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupeckiego.

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy.  

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.  
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/260/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy uznając skargę za niezasadną. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt rozpatrywanej uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 414.
Czy są pytania do projektu uchwały?

Radny Mariusz Król poprosił o 5 minut przerwy przed głosowaniem nad przedmiotową uchwałą.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że na przestrzeni kilkunastu lat, kiedy to jest przyznawane odznaczenie „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”, wielokrotnie odznaczane były podmioty tzw. zbiorowe. Nie tylko ludzie zasłużeni dla Powiatu, ale też instytucje, organizacje – począwszy od Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Wrzesińskiego w Lądku, która w kwietniu 2002 roku, jako pierwsza otrzymała taką odznakę, poprzez Komendę Powiatową Policji w Słupcy i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy; wiele zakładów pracy, instytucji, Urząd Skarbowy w Słupcy, kółka rolnicze, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Mówca powiedział, że tym razem pozwolił sobie zgłosić propozycję przyznania takiej odznaki Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która od roku 1991 ma swoją placówkę terenową
w Słupcy. Ta placówka została tu stworzona jako jedna z pierwszych w kraju. Od tego czasu KRUS wykonuje na rzecz mieszkańców powiatu słupeckiego zadania, które są jej zadaniami ustawowymi, czyli wszystko to co dotyczy ubezpieczenia społecznego, opłacania składek ubezpieczeniowych, dokumentacją dotyczącą kwestii ubezpieczeniowych, rehabilitacją. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupcy funkcjonuje od 30 lat w tym samym miejscu tj. w budynku na rogu ulicy Warszawskiej i Placu Wolności, gdzie standard tej opieki nad klientami pozostawia dzisiaj wiele do życzenia, bo też zmieniły się w naszym kraju pewne standardy. Stąd też pomysł, żeby jednocześnie honorując KRUS za to co przez te 30 lat uczynił dla powiatu pokazać, że ta słupecka placówka istnieje
i wymaga pewnych nakładów. Członkowie kapituły, którzy wzięli udział
w posiedzeniu jednogłośnie opowiedzieli się za przyznaniem oddziałowi regionalnemu KRUS odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.
Przewodniczący Rady jeszcze raz poprosił o pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały przyznającej odznakę „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego
w Poznaniu.  
Rada Powiatu Słupeckiego 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XLII/261/2021 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15
Podjęcie stanowiska w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.

Starosta Powiatu powiedział, że projekt stanowiska w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym jest swego rodzaju ogniwem łańcucha podobnych uchwał podejmowanych przez dużą część samorządów Wielkopolski. Jest to wyraz naszej pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Pomysłodawcą inicjatywy jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, a także Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, którego członkiem jest nasz powiat, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu. Inicjatywa jest absolutnie ponad podziałami politycznymi. Chodzi o to, aby pamięć o rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jednego z nielicznych zwycięskich zrywów, którego efektem było włączenie dużej części ziem zaboru pruskiego do Wielkopolski. Jest to chęć uświadomienia mieszkańcom innych regionów naszego kraju, że jest to data ważna w kalendarzu naszych rocznic historycznych i stąd jest to inicjatywa ze wszech miar godna poparcia. Szczegółowe uzasadnienie jest w projekcie stanowiska. Pomimo że, nasz powiat leży na terenie będącym pograniczem, to zarówno mieszkańcy Strzałkowa w roku 1918, mieszkańcy Powidza – Kampania Powidzka, ale także zagórowianie, czy słupszczanie zrzeszeni w Polskiej Organizacji Wojskowej dołączyli do walczących powstańców. Zatem mamy naszych pradziadów, dziadów, którzy w tym zrywie uczestniczyli i są godni upamiętnienia.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie stanowisko w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła stanowisko w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym. Stanowisko stanowi załącznik nr 26, natomiast wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 P u n k t  16
Wolne głosy i wnioski.

Radny Andrzej Kasprzyk – odnosząc się do kwestii drogownictwa powiedział, że  stosowną interpelację w temacie złoży, również z zapytaniem
o możliwość uwzględnienia tej inwestycji w budżecie na 2022. Na odcinku drogi  Strzałkowo – Staw zgłosił konieczność przebudowy tej drogi i wykonania lewoskrętu w kierunku miejscowości Krępkowo. Minimum raz na dwa, trzy tygodnie dochodzi w tym miejscu do niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Radny Bogdan Kukulski – w imieniu mieszkańców Kochowa podziękował za drogę w tej miejscowości, która w tym tygodniu została z powrotem przekazana Gminie Słupca. Jest to jedna z dróg objazdowych, której budowa pochłonęła kwotę 2,7 mln. zł.

Przewodniczący Rady odczytał pismo wystosowane przez Burmistrza Miasta Słupcy i Wójta Gminy Strzałkowo w sprawie przejęcia drogi gminnej 424023P w zasób dróg powiatowych. Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący powiedział, że czekamy na stanowisko Zarządu Powiatu po uzgodnieniu z zainteresowanymi samorządami.
Mówca poinformował ponadto, że po spotkaniu z radnymi, którzy przyłączyli się do konstruowania stanowiska Rady Powiatu w sprawie skargi złożonej przez Radę na uchwały dotyczące sprawozdania finansowego, absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu (w spotkaniu wzięło udział
4 radnych razem z Przewodniczący); wszystkie uwagi radnych i sugestie do zajęcia stanowiska zostały uwzględnione i w dniu jutrzejszym skarga zostanie przekazana zgodnie z decyzją Rady do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu celem rozpoznania.
 
P u n k t  17
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.


Protokół Nr XLI/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 lipca 2021 roku.

 

 

 

 

BR.0002.11.2021

Protokół Nr XLI/2021
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 29 lipca 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego i trwała od godz. 1300 do godz. 1545.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XLI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych Starostę i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 10 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zaproponował jednak jego rozszerzenie o punkt: „Sprawa skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwały Rady Powiatu Słupeckiego”, jako punkt 16 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością.
 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że w związku z wniesionymi dokumentami i proponowaną zmianą porządku obrad zawnioskował, ażeby porządek obrad nie zmieniać, a zaproponowaną realizację, czy dyskusję nad uchwałami przesunąć na najbliższą sesję. Po pierwsze, że dziś nie są obecne osoby, które głosowały w taki sposób, że stało się to podstawą do tego, iż dzisiaj ponownie próbujemy ten temat zmienić i przegłosować i zasadność skarg ponownie do rozstrzygnięcia przez sąd przeprowadzić. Po drugie, że dopiero w dniu wczorajszym się o tej sprawie dowiedział i nie miał możliwości zapoznania się z materiałami. Po trzecie, że i tak nie unikniemy głosowania nad elementem związanym z absolutorium i odwołaniem Zarządu.

Pan Jarosław Dobrowolski – radca prawny powiedział, że Rada Powiatu w dniu dzisiejszym nie będziecie w żaden sposób debatować nad zasadnością tych skarg lub ewentualnie nad uwzględnieniem tych skarg. Obowiązkiem Rady, jako organu administracji, jest dzisiaj tylko i wyłącznie podjęcie uchwały o przekazaniu tych skarg do Sądu Administracyjnego, na co zgodnie z przepisami organ ma 30 dni od dnia wpłynięcia skargi. Jeżeli, Rada nie podejmie stosownej uchwały w przedmiotowym terminie, to skarżący będą zmuszeni skierować te skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, a tego rodzaju działanie organu jest traktowane jak opieszałość, która mogłaby się wiązać nawet ze skargą na zaniechanie działania organu. W dniu dzisiejszym Rada tylko podejmuje  uchwały o przekazaniu akt sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i upoważnieniu Przewodniczącego do przygotowania odpowiedzi w imieniu Rady na przedmiotowe skargi. Pan Przewodniczący może sam taką odpowiedź przygotować lub ustanowić pełnomocnika procesowego do działania w imieniu Rady. Dziś Rada nie głosuje nad zasadnością skarg tylko podejmuje uchwały o ich przekazaniu w stosownym terminie do sądu administracyjnego.

Radny Andrzej Kasprzyk – wobec wysłuchanej argumentacji ze strony radcy prawnego wycofał swój wniosek.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 – „Sprawa skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwały Rady Powiatu Słupeckiego”.
Rada Powiatu na stan 10  obecnych 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” rozszerzyła porządek obrad o punkt 16, dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Porządek obrad po wprowadzonej zmianie przedstawiał się  następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
-     Nr XXXIX/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
-    Nr XL/2021 z dnia 2 lipca 2021 r.     
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno — finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/206/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/142/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.  
14.    Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o uchwale Nr XXXIX/234/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
15.    Skarga na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy.
16.    Sprawa skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwały Rady Powiatu Słupeckiego.
17.    Wolne głosy i wnioski.
18.    Zakończenie obrad.  


P u n k t  4
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2021 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 roku.
Rada Powiatu na stan 10 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIX/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr XL/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
2 lipca 2021r.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XL/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 391, a autopoprawkę na druku nr 399.

Pan Józef Wziętek –  Skarbnik przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte
w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w  autopoprawce.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały i do autopoprawki?

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.  
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 8, wykaz imiennego głosowania radnych
w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/241/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu natomiast wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11.

 P u n k t  7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 392, a autopoprawkę na druku nr 400.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 12, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/242/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.
Wznowienie obrad XLI sesji Rady Powiatu
 
P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno — finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy za rok 2020.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.   
Radna Natalia Bobrowska – Bartkowiak – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitala.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do raportu?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod glosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/243/2021 w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno — finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.   
Radna Natalia Bobrowska – Bartkowiak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że po raz pierwszy z czystym sumieniem mógł zagłosować zarówno w kontekście pierwszej uchwały, jak
i drugiej związanej ze szpitalem. Po raz pierwszy obecna dyrekcja przedstawiła wykaz dokumentów o których niejednokrotnie nawet nie marzyłem, na Radzie Społecznej SP ZOZ zawnioskował on o dokumenty, które zostały przez panią księgową przedłożone na Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
Mówca powiedział, że nie zmienia to jednak postaci rzeczy i zdarzeń, które miały miejsce przez ostatnie 2 lata, bo należy wyraźnie wskazać, że wszystko było robione w taki sposób, ażeby Komisja Budżetu nie miała nigdy dostępu do pełnej wiedzy co do rzeczywistej kondycji finansowej szpitala. W przedłożonym raporcie radni w sposób czytelny mają podane konkretne dane, co do ilości osób obsłużonych w poszczególnych oddziałach, w jaki sposób funkcjonowało laboratorium oraz jaki mieliśmy przychód z tytułu tzw. elementu związanego
z covidem, nawet została wymieniona kwota, rzecz dla niego po prostu niepojęta. Coś, co było w żaden sposób nie do osiągnięcia wcześniej, przy milczącej akceptacji i wsłuchiwanie się to wszystko Zarządu. Po raz pierwszy został zbudowany rzeczywisty obraz kondycji finansowej naszego szpitala. Powstała strata finansowa to nie jest żadne dobro, ponieważ strata skutkuje tym, że tracimy kapitał własny, czyli spada nasza zdolność obsługiwania potencjalnych zobowiązań finansowych. W październiku 2020 roku na jednej z Komisji Budżetu pan Dyrektor Rafał Spachacz tłumaczył nam, że zła sytuacja finansowa szpitala to jest nie tylko element pandemii, tylko utraty tzw. przychodów z aktywów, czyli z dzierżaw oraz ponoszonych wydatków związanych z budową nowej części szpitala i kosztów związanych z energią elektryczną, cieplną, wodą i innymi elementami związanymi z tzw. mediami. Należy zaznaczyć, że bezwzględnie inwestorem budowy nowej części szpitala jest powiat i szpital nie powinien mieć żadnego zaangażowania środków finansowych. Obecnie powiat jest na ostatecznym zamknięciu rozliczenia z firmą Komputronik, gdzie na rzecz podwykonawców została zabezpieczona kwota ok. 280 000 zł.
Natomiast, elementem spornym, który powstał pomiędzy firmą Komputronik, a obecną dyrekcją szpitala jest faktura na kwotę 320 000 zł.
z tytułu energii elektrycznej, ciepła i innych elementów związanych z mediami.
Radny zapytał,  kto był tak naprawdę inwestorem rozbudowy szpitala, kto odpowiadał za budowę nowej części szpitala, jaki jest element nadzoru, jaki jest element rozliczania poprzedniej dyrekcji? Czy ktoś z członków Zarządu wiedział, że pan Dyrektor Rafał Spachacz zawierał takie umowy z firmą Komputronik o których Rada nie wiedziała, że sprzedaje energię elektryczną, sprzedaje wodę, czy też świadczy usługi w zakresie na nowym obiekcie. Wszelkie nakłady związane z budową nowego obiektu obciążają ten obiekt do dnia, czyli wchodzą w skład kosztów, do dnia oddania tego obiektu do bezpośredniej eksploatacji.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że pan radny Andrzej Kasprzyk nieco żongluje kwotami. Dzisiaj, przy okazji zmian budżetowych Rada głosowała m.in. nad przesunięciem kwoty niewygasających wydatków 223 671,20 zł. z przeznaczeniem na sądowe roszczenia podwykonawców związane z rozbudową SP ZOZ w Słupcy, więc to jest taka kwota, a nie kwota o której radny mówi.

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta powiedział, że rozliczenia za energię elektryczną to nie są nakłady poniesione na inwestycję. Jeśli chodzi o korzystanie z mediów, takich jak energia elektryczna, ciepło to te ustalenia zostały na początku pomiędzy szpitalem, a wykonawcą. Wszystkie refaktury były do początku 2020 roku przez Firmę Komputronik refundowane, jednak na początku stycznia doszło do sporu w zakresie naliczania kosztów wartości pobieranych za energię elektryczną i cieplną. Poprzedni pan dyrektor miał tę sprawę z wykonawcą wyjaśnić, jednak do dnia jego odejścia sprawa ta nie została załatwiona.

Radny Piotr Gałan – powiedział, że zapewne Rada może mieć wgląd do dokumentów, które mówią o umowie zawartej pomiędzy szpitalem, a wykonawcą na użyczenie energii i rozliczania kosztów. Dzisiaj pełniący obowiązki nie będzie miał żadnych problemów z odzyskaniem kwoty, która jest przedmiotem sporu.

Radny Andrzej Kasprzyk – zwracając się do pana Wicestarosty powiedział, że nie odpuści mu w tym momencie, bo próbuje on jak zawsze przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Deklarował on niejednokrotnie, że rozmawiał z inżynierem kontraktu, że ponosi pełną odpowiedzialność za rozbudowę tego szpitala. Dzisiaj nastąpiło rozliczenie z firmą Komputronik, a nikt się nie zapytał, czy jednostka nam podrzędna ma jakieś zobowiązania, należności do rozliczenia z firmą Komputronik. Na tę okoliczność należało utworzyć rezerwę. Zestawienie faktur, dotyczących refaktury energii cieplnej i elektrycznej wobec firmy Komputronik to kwota 365 174, 37 zł. za taką kwotę my powinniśmy uzyskać dodatkowy przychód. Mówca zapytał, pana Wicestarosty, jak sprawował nadzorował nad budową szpitala? Gdzie w takiej sytuacji jest interes powiatu, gdzie interes naszego szpitala? Gdzie tu jest interes publiczny? Nie było nadzoru. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie mówi, jakie nakłady podwyższają wartość środka trwałego, wszelkie, nawet te refundowane.

Przewodniczący odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Wicestarosty powiedział, że takie porozumienie zostało zawarte teraz tylko oczekuje kiedy zostanie ono udostępnione.

Pan Czesław Dykszak – powiedział, iż ma nadzieję, że sprawa ta zostanie w najbliższym czasie wyjaśniona, być może szpital posiada takowe umowy.  Mówca dodał, że jego zdaniem wszystko co robił, robił dobrze, co było w jego mocy, żeby tą inwestycję skończyć.

Przewodniczący chcąc zobrazować obecną sytuacje powiedział, że inwestor wyłania wykonawcę i zadaniem wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich środków na budowę takich jak prąd. Kwestią sporna jest czy wykonawca mógł korzystać z prądu, za który płacił szpital? Szpital rzeczywiście płacił za ten prąd a następnie refakturował, czyli obciążał wykonawcę. Powstaje pytanie czy były jakieś uzgodnienia? Na jakiej zasadzie faktury mają być realizowane czy była to umowa tzw. sąsiedzka, czyli bez zobowiązań? Kończy się ona tym, że dochodząc do sytuacji spornej, nie posiadając wcześniejszych ustaleń, każda ze stron będzie optowała przy swoim rozwiązaniu. W przypadku zawarcia takiego porozumienia mówca uważa, że ono zamyka sprawę i nie ma żadnego problemu, a pełniący obowiązki Dyrektora SP ZOZ w Słupcy jest w komfortowej sytuacji.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu powiedział, że Powiat Słupecki zabezpieczając środki na roszczenia podwykonawców przy realizacji rozbudowy SP ZOZ w Słupcy ( 223.671,02 zł na 3 podwykonawców) poprzez wstrzymanie zapłaty Wykonawcy (  Komputronik) płatności z ostatniej faktury w w/w kwocie, nie zabezpieczył w ten sam sposób płatności Wykonawcy na rzecz SP ZOZ z tytułu refaktur za korzystanie z „mediów” (energia elektryczna, energia cieplna, woda).
Brak jest podstawy prawnej, na podstawie której Powiat mógłby wstrzymać płatność z faktury Wykonawcy, ponieważ roszczenie SP ZOZ  o zapłatę refaktur ( w kwocie ok. 300.000,00 zł) wynikają z umowy pomiędzy Wykonawcą a SP ZOZ dotyczą odsprzedaży „mediów” Wykonawcy. Umowa tego typu w myśl przepisów  i orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych nie jest umową podwykonawczą, jest umową z podmiotem trzecim w celu wykazania przez Wykonawcę możliwości realizacji zamówienia, niezależnie od charakteru stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tym podmiotem.
Sprawa ta nie została uregulowana w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym
( Inwestorem) a Wykonawcą dotyczącym rozbudowy SP ZOZ.
   Warunkami koniecznymi by Inwestor mógł wstrzymać płatność Wykonawcy z tytułu roszczeń podwykonawcy poza podwykonawczym charakterem umowy jest jeszcze bezpośrednie zwrócenie się do Zamawiającego z roszczeniem wraz z udokumentowaną zasadnością takiego roszczenia.
  Stąd wniosek, ze w sporze o płatność refaktur pomiędzy SP ZOZ i Wykonawcą ( Komputronik) Powiat Słupecki nie jest stroną.

    Radny Andrzej Kasprzyk zapytał kiedy Zarząd dowiedział się o sporze dotyczącym refaktur za energie elektryczną?

    Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie dyskusji dotyczącej rozliczeń. Mówca ma nadzieje na odnalezienie porozumienia, które wiele by wyjaśniło.

W związku z brakiem pytań i głosów do dalszej dyskusji Przewodniczący poddał pod glosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/244/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/206/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.   

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod glosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/245/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/206/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/142/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 Kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca.

    Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  Mówca poprosił o doprecyzowanie ilości metrów o jakie zadanie zostało rozbudowane?

Pan Czesław Dykszak odpowiedział, że jest to dodatkowe 37 m drogi w przypadku Gminy Słupca oraz 15 m drogi w Gminie Powidz w której  zrealizowano także 189 m - ul. Nowej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/246/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XX/142/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 Kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 Kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/247/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 Kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Przewodniczący Rady powiedział, że skarga była rozpatrywana przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji oraz poprosiło o zabranie głosu Przewodniczącego tejże Komisji.

    Radny Jerzy Orchowski odczytał uzasadnienie załączone do przedmiotowej uchwały, powiedział, że członkowie Komisji rekomendują uznanie skargi za niezasadną.

    Przewodniczący Rady w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/248/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
P u n k t  14
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o uchwale Nr XXXIX/234/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że opinia w sprawie uchwały dotyczącej absolutorium Regionalnej Izby Obrachunkowej jest negatywna. Oczywiście, za tym idą kolejne konsekwencje, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa rozpatrywała wczoraj uchwałę o sprawozdaniu finansowym i uchwałę o absolutorium.

Starosta Powiatu Słupeckiego, Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że Radni otrzymali uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lipca br. w materiałach sesyjnych. W dniu wczorajszym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu podjęło dwie uchwały, w których stwierdza nieważność uchwał Rady Powiatu Słupeckiego podjętych 24 czerwca w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu z powodu naruszenia przepisów wskazanych w uzasadnieniu do tej uchwały i nieważność uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu słupeckiego, z powodu naruszenia przepisów wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. Uchwały z uzasadnieniem otrzymano w trakcie sesji, zostały podpisane dziś przez Panią Grażynę Wróblewską Przewodniczącą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Starosta powiedział, że naszym obowiązkiem jest przekazanie tych dokumentów Wysokiej Radzie.

Przewodniczący Piotr Gałan skomentował, uznanie uchwały, która nie została podjęta za nieważną rozpoczęciem jakiejś drogi. Mówca uważa, że jest to wynik jakiegoś dualizmu, czy interpretacji przepisów. Jeżeli chodzi o opinię negatywną, to opinia negatywna ustosunkowuje się przede wszystkim do tego, że uchwała absolutoryjna i sprawozdanie finansowe powinny wskazywać na analizę, jak były wydatkowane pieniądze w budżecie, natomiast ten dualizm powoduje to, że każdy z nas ma mandat do głosowania zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoją wiedzą i ze swoimi przekonaniami. I gdyby głos Radnych był niepotrzebny, to uważa, że prawo powinno być zorganizowane w ten sposób, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię odnośnie budżetu i wtedy radni nie głosują nad absolutorium, bo ich głos jest zbędny. To fachowcy z Regionalnej Izby Obrachunkowej są w stanie stwierdzić, czy budżet był wydawany zgodnie z przepisami, czy nie. Mamy taki dualizm, który pozwala zagłosować, a jednocześnie wyrażono opinię negatywną na temat naszego głosowania.

Starosta Powiatu Słupeckiego, podkreślił, że uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca nieważność uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu słupeckiego z powodu naruszenia przepisów wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, a także druga uchwała dotycząca stwierdzenia nieważności uchwały z powodu naruszenia przepisów wskazanych w uzasadnieniu, są to uchwały, które nie są już tylko opinią.

O opinie poproszono Pana Jarosława Dobrowolskiego – Radce Prawnego.

Pan Jarosław Dobrowolski powiedział, że w przedstawionym porządku obrad, był punkt wyrażający tylko opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, natomiast dziś wiemy, że w trakcie sesji wpłynęły uchwały rozstrzygające. W przekonaniu mówcy uchwały pozostają, bez bezpośredniego związku z tym, co Państwo będą dzisiaj rozstrzygać ponieważ uchwały są nieprawomocne. Fakt ten nie może stać na przeszkodzie, temu, aby skargi, które dzisiaj będą procedowane, zostały przekazane zgodnie z właściwością do sądu
administracyjnego. Oczywiście, może zdarzyć się tak, że jeśli uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w zakresie tych 2 uchwał uprawomocnią się, to znaczy nie zostaną przez nikogo zaskarżone, to wówczas być może skarżący cofną skargi złożone do sądu, ponieważ, jakby, nie będzie przedmiotu sporu i jakby nie będzie sensu, aby te skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny były rozpatrywane, skoro RIO w sposób skuteczny stwierdzi nieważność tych uchwał. Fakt otrzymania informację z RIO o wpłynięciu tych uchwał nie stoi na przeszkodzie, aby obradować w temacie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

    Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z aktualną sytuacją należy się wstrzymać z przeprowadzeniem procedury odwołania Zarządu Powiatu.

    Pan Jarosław Dobrowolski powiedział, że po uprawomocnieniu uchwał RIO stwierdzających nieważność podjętych uchwał przez Rade nie będzie podstaw prawnych do przeprowadzenia procedury odwołania.
Natomiast konsekwencje uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu nadal stanowią podstawę do odwołania Zarządu.  W przedstawionych skargach złożono wniosek o wstrzymanie realizacji tych uchwał, podlega on rozstrzygnięciu przez sąd administracyjny i sądy w dość szybkim trybie tego rodzaju wnioski o zabezpieczenie rozpatrują. Także niezasadnym było by rozpoczynanie procedury przed uprawomocnieniem się uchwał stwierdzających nieważność wydanych przez RIO.

Radny Mariusz Król zapytał jakie uchwały zostały wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, czego pokłosiem jest wystawienie tej uchwały składu orzekającego? Bo jako Rada Powiatu Słupeckiego podejmuje uchwały, poprzez głosowanie i rozumie, że jeśli jako powiat słupecki, podejmujemy uchwałę, np. dotyczącą zmian uchwały budżetowej powiatu słupeckiego i  zostanie przegłosowana większością głosów radnych, jest wysłana do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wystawia swoją opinię. Uchwały, które dotyczyły zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przez radę powiatu nie zostały podjęte. Jeśli dobrze pamięta, 7 głosów było przeciw, 1 bodajże wstrzymujący i chyba 5 było za. Mówca pyta zatem, jakie uchwały, czy te uchwały zostały faktycznie przez radnych podjęte, czy też nie. Jeśli nie, to jakie dokumenty zostały wysłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej?

Przewodniczący Rady powiedział, że w przypadku wotum zaufania przy niepodjęciu uchwały uzyskuje ona brzmienie „nie uzyskał wotum”. Poprosił o opinie Radce Prawnego.

Pan Jarosław Dobrowolski powiedział, że udzielenie absolutorium, jest głosowane na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej i Rada podejmuje uchwałę zgody, podejmuje uchwałę w sprawie wniosku komisji jeżeli wniosek komisji jest o udzielenie absolutorium, to w tej sprawie podejmuje Rada głosowanie i musi uzyskać stosowną większość. Jeśli tej stosownej większości taka uchwała nie uzyska, to,  zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi
odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium. Pod obrady wprowadzono projekt uchwały o udzieleniu wraz z uzasadnieniem. W tego rodzaju głosowaniu nigdy nie wiemy, jaki będzie wynik głosowania, ponieważ każdy radny głosuje zgodnie z własnym sumieniem i nawet gdyby było tak, że tu będzie jakiś wniosek jednego, czy drugiego klubu, to każdy radny indywidualnie ma prawo podjąć taką, a nie inną decyzję. Natomiast, zarówno orzecznictwo sądów oraz interpretacje prawa administracyjnego są takie, że ta uchwała, która została przez Państwa w sposób dorozumiany przyjęta, nie w sposób bezpośredni, bo w sposób bezpośredni leżała inna uchwała, przeciwna, ona również musi być przedstawiona wojewodzie w normalnym trybie do oceny legalności tej uchwały i również musi być przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z tym na Przewodniczącym ciąży obowiązek, aby przygotować formalne odzwierciedlenie na piśmie tak podjętej uchwały, ponieważ ten przepis wyraźnie stanowi, że Państwo, nie podejmując tamtej, podjęliście taką uchwałę i w związku z tym Pan Przewodniczący był zobowiązany w sposób formalny przygotować taką uchwałę i taką uchwałę przesłać do stosownych instytucji. Jeżeli chodzi o udzielenie zarządowi wotum zaufania, to art. 30a ustawy w ust. 9 stanowi, że uchwałę o udzieleniu zarządowi wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu, niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. Mamy analogiczny przepis, jak w przypadku absolutorium, czyli Państwo, nie podejmując uchwały o udzieleniu wotum zaufania, oraz nie podejmując uchwały o udzielenie absolutorium, jednocześnie
wprost podjęliście uchwałę przeciwną. Oczywiście, trudność może polegać na tym, w jaki sposób należy takie uchwały uzasadnić, skoro każdy radny głosujący przeciw tamtą uchwałą mógł kierować się innymi względami, natomiast na przewodniczącym ciąży obowiązek, aby w sposób formalny, zabezpieczyć, aby treść tych uchwał podjętych została przekazana do stosownych instytucji, w tym przypadku do wojewody w normalnym trybie nadzoru oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej i to, co dziś tutaj jeszcze być może nie wybrzmiało, te uchwały w sposób zasadny zostały przekazane. Regionalna Izba Obrachunkowa w zakresie absolutorium oraz sprawozdania stoi na stanowisku, że nieudzielenie absolutorium oraz niezatwierdzenie sprawozdania może być tylko i wyłącznie poparte argumentacjami merytorycznymi, a nie politycznym i do tego się, jakby, w moim przekonaniu sprowadza, jakby, główna myśl tego rodzaju rozstrzygnięć,
co do zasady wychodzi na to, że przy podejmowaniu uchwał o nieudzielenie absolutorium oraz o niezatwierdzenie sprawozdania nie mogą wychodzić względy polityczne a muszą to być względy merytoryczne, które by stały za ewentualnym odrzuceniu tych uchwał.

    Radny Mariusz Król poprosił o przerwę aby umożliwić Radnym zapoznanie  się z treścią podjętych uchwał przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący Rady podjął decyzje o ogłoszeniu przerwy po omówieniu kolejnego punktu obrad.
    
    Uchwała Nr SO-6/0955/273/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie wydania opinii o uchwale Nr XXXIX/234/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

    Uchwała Nr 19/1253/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 19/1254/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.P u n k t  15
Skarga na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy.

Skarga zostaje przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy.

P u n k t  15

Sprawa skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwały Rady Powiatu Słupeckiego.

Radny Mariusz Król zaproponował aby spośród Radnych wyłonić skład osobowy odpowiedzialny za przygotowanie pisma ustosunkowującego się do tych skarg oraz żeby w jego skład wchodzili Radni, którzy głosowali przeciwko.

Przewodniczący zaproponował w pierwszej kolejności przegłosowanie uchwała o przekazaniu poszczególnych skarg do sądu administracyjnego a następnie powołać zespół, zgodnie z sugestią radnego Mariusza Króla aby uzgodnić wspólne stanowisko ww. sprawie.

Nikt nie wniósł uwag do propozycji procedowania punktu. W związku z czym Przewodniczący kolejno poddał pod głosowanie przedmiotowe uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/249/2021 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi wraz z aktami sprawy na uchwałę Nr XXXIX/232/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania i upoważnienia do wniesienia odpowiedzi na skargę. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/250/2021 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi wraz z aktami sprawy na uchwałę Nr XXXIX/233/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2020 i upoważnienia do wniesienia odpowiedzi na skargę. Uchwała stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/251/2021 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi wraz z aktami sprawy na uchwałę Nr XXXIX/234/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. i upoważnienie do wniesienia odpowiedzi na skargę. Uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/252/2021 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi wraz z aktami sprawy na uchwałę Nr XXXIX/233/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2020 i upoważnienia do wniesienia odpowiedzi na skargę. Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/253/2021 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi wraz z aktami sprawy na uchwałę Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. i upoważnienie do wniesienia odpowiedzi na skargę. Uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/254/2021 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi wraz z aktami sprawy na uchwałę Nr XXXIX/232/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania i upoważnienie do wniesienia odpowiedzi na skargę. Uchwała stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zgodnie z wnioskiem Radnego Mariusza Króla chciał powołać komisję, która będzie składała się z radnych, którzy głosowali przeciwko absolutorium, bo to oni mają głos w tej sprawie.

Radny Czesław Dykszak w związku z złożonym wnioskiem poprosił o 5 min przerwy w celu przedyskutowania sytuacji ze swoim klubem.

Przewodniczący ogłosił 5 min przerwy.

Wznowienie obrad XLI sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady powiedział, że zastanawia się nad zasadnością wniosku Radnego Mariusza Króla, ponieważ w uchwałach w sprawie przekazania skarg do WSA został jednoosobowo upoważniony do reprezentowania Rady.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał, o wypracowane stanowisko Klubu po przerwie?
Radny Czesław Dykszak odpowiedział, że postanowiono procedować uchwałę ws. powołania Komisji do przygotowania odpowiedzi na skarge.

Radny Mariusz Król wycofał wniosek o powołanie komisji, która miałaby przygotować odpowiedź ws. skargi. Powiedział, że w dniu dzisiejszym nie ma wszystkich Radnych na sali a każda osoba powinna wyrazić zgodę na bycie członkiem Komisji.

Przewodniczący powiedział, że przychyla się do wycofania wniosku, on został wyznaczony do napisania odpowiedzi. Ze względu na nadal trwający sezon urlopowy i obawę czy w ciągu obowiązujących 30 dni na udzielenie odpowiedzi uda mu się zorganizować spotkanie postanowił wziąć odpowiedzialność wyłącznie na siebie. Przewodniczący powiedział, że zorganizuje spotkanie dla wszystkich radnych i jeśli ktoś będzie miał uwagi które powinny zostać zawarte w tym piśmie, serdecznie zaprasza.

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że w miesiącu sierpień będzie konieczność zwołania sesji. Rada Powiatu powinna przyjąć plan dotyczący rozkładów jazdy i transportu do końca sierpnia. Zaproponował Panu Przewodniczącemu już termin 24 sierpnia tj. wtorek.

Przewodniczący Rady powiedział, że bardzo dziękuje wszystkim Radnym za prace i, że nie było sytuacji w której nie zebrała się odpowiednia liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.


 P u n k t  14
Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady wyraził opinię, tyczyła się poprzedniego punktu, który procedowaliśmy, myśli, że ta cała atmosfera, te 6 skarg i wszystko, co zadziało się wokół absolutorium, byłoby zupełnie niepotrzebne, ale Zarząd musi brać pod uwagę to, że nawet jak dobrze rozliczy pieniądze na drogę Orchowo-Osówiec,to to nie ma nic wspólnego z żywotnym interesem powiatu i dzisiaj jest mnóstwo wielkich wyzwań w powiecie, a my składamy wniosek w ramach Polskiego Ładu na drogę Orchowo-Osówiec, na drogę, na którą nie ma dokumentacji, a Wójt Gminy Orchowo zagwarantował współfinansowania tej drogi. I musicie zrozumieć, jako zarząd, że mamy prawo mieć pretensje, ponieważ w priorytetach i na zebraniach, które organizował Wicestarosta, jako priorytet zostały wyznaczone Słomczyce, dzisiaj transport ciężki sam sobie wyznacza drogi wzdłuż Babina i koło Czardasza,czy rozlewni wina, dlatego że my tej strategii do końca nie ogarnęliśmy, a, korzystając z możliwości, jakie dają nam pieniądze zewnętrzne, składamy wniosek na drogę Orchowo-Osówiec i bardzo proszę, żebyście zrozumieli i nie mówili o kryteriach politycznych, bo akurat ja jestem ostatni, który może zastosować kryterium polityczne. Jako Przewodniczący Platformy wszedłem w koalicję z PiS-em, nie dlatego, że tu jest fajnie i dlatego,
żeby zostać przewodniczącym, dlatego że właśnie licze na drogi, na szpital, na jasne, przejrzyste kryteria i głosując tutaj, w tej kadencji nigdy nie kierowałem się kryterium politycznym, a zawsze kierowałem się kryterium samorządowym
i tego samego bym oczekiwał.

Starosta Jacek Bartkowiak powiedział, że droga Orchowo-Osówiec jest drogą powiatową, jest drogą w stanie fatalnym, jest drogą, której remont będzie kosztował około 9 000 000 zł i w tej chwili nie dysponujemy jeszcze kompletną dokumentacją, co uniemożliwi nam złożenie wniosku na remont tej drogi do rządowego Funduszu Dróg. 15 sierpnia mija termin składania wniosków właśnie w tym programie rządowym i tam zostanie złożonych kilka innych wniosków powiatu słupeckiego. Planujemy, może niech to wybrzmi już dzisiaj na sesji, planujemy złożenie 3 wniosków.
Pierwszy to będzie wniosek na drogę Piotrowice-Słomczyce, drugi wniosek ma dotyczyć drogi w Mieczownicy, też w fatalnym stanie, i trzeci drogi na Lipnicę, czyli tutaj przedłużanie tego asfaltu, który jest, jak się dojeżdża do skrzyżowania w Kosewie i w prawo na Lipnicę jedziemy kilometr dalej z asfaltem. W przypadku tych dwóch wniosków mamy też zapewnione współfinansowanie ze strony Gminy Ostrowite, to jest efekt tego spotkania, w którym i Pan Przewodniczący i Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej braliście udział. Tych programów rządowych w tej chwili jest dużo, jeśli chodzi o program zwany pompatycznie Polskim Ładem jest to nowy program i te wnioski, które złożyliśmy w terminie pierwotnym, bo termin został obecnie przedłużony o 2 tygodnie, były z różnych priorytetów, ale były obliczone w ten sposób, żeby zróżnicować je i spróbować uzyskać dofinansowanie na każdy z tych wniosków. Zobaczymy, jaki będzie efekt, a efekt powinien być już widoczny w ciągu miesiąca od momentu, kiedy zostanie zamknięty termin składania wniosków, ponieważ termin przedłużono do 15 sierpnia, więc, jak sądzę w połowie września powinniśmy wiedzieć już, czy komisja, która została powołana przy premierze, zaakceptuje nasze wnioski.
Każdy z nich dotyczy zupełnie innej branży, bo jest i elektronizacja obiegu dokumentów w starostwie, i adaptacja budynku na dom dziecka, czyli tutaj ta sfera usług społecznych, i jedna droga. Jesteśmy przekonani, że ten program pilotażowy wymaga na początek karmienia małą łyżką, natomiast co będzie dalej, tego nie wiemy, ale następne rozdanie, następna możliwość składania wniosków też w tym pilotażowym programie będzie już we wrześniu i tam możemy składać następne wnioski w nadziei na to, że uda się te pieniądze pozyskać.
Jeśli chodzi o skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy, to trudno, abyście Państwo nie przyznali, że w tym akurat jesteśmy skuteczni. Dzisiaj na sesji głosowano zmiany budżetowe, które umożliwią nam przygotowanie kolejnych dokumentacji i te dokumentacje będą potrzebne po to, żeby aplikować o następne środki na kolejne drogi. Myślę, że powiat słupecki w tej chwili widać, że buduje,że remontuje, modernizuje drogi i że to niezależnie od tego, czy ten zarząd pozostanie, czy nie, ja jestem głęboko przekonany, że pozostanie, ale niezależnie od tego, jaki będzie efekt tych działań politycznych, które teraz wspólnie przeżywamy, to tak czy owak te drogi, które udało nam się już wyremontować i te, których remont w najbliższym czasie się rozpocznie, po nas pozostaną.

Radny Henryk Tylman powiedział, że Gmina Orchowo też należy do powiatu słupeckiego. Co ci mieszkańcy są winni, że mieszkają w Gminie Orchowo, gdzie do Słupcy jest dosyć daleko, a nie wokół Słupcy, nie można brać tylko pod uwagę tego, że Orchowo jest daleko od Słupcy, a budujemy tylko blisko, nie może tak być, tam są też nasi mieszkańcy, a że ktoś mieszka w takiej miejscowości, czy w takich, on nic nie jest winien tak historia potoczyła życiem,
że tam się osiedlili, tam mieszkają i tam im też się drogi należą.

Przewodniczący Rady powiedział, że mówi o pewnej determinacji, jeżeli byliśmy zdeterminowani do budowania drogi Słupca-Zagórów, to wnioski dublowały się w Funduszu Inicjatyw Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych i to jest pewna determinacja do tego, żeby jakieś przedsięwzięcie zakończyć.
Druga rzecz, ja bym się zastanowił, bo akurat na tym spotkaniu ja też nie pamiętam nikogo z Orchowa, jeżeli chodzi o drogi samorządowe, przepraszam, tak jest, ale wysyłamy, składając taki wniosek, wysyłamy jakiś sygnał do innych samorządowców. To Orchowo wskoczyło na pierwsze miejsce w rankingu, to Orchowo jest promowane w Polskim Ładzie, być może znajdą się kryteria, które pozwolą mi zrozumieć, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, bo gdybym ja miał decydować o tym, to oczywiście, ta droga, gdyby uzyskała projekt, poszłaby z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast realizowałbym te inwestycje, które dzisiaj są potrzebne do tego, żeby budować bazę, żeby budować obwodnicę, żeby odkorkować Słupcę, żeby puścić ten transport ciężki, który dzisiaj przez Słupcę idzie, bo nawet przez Łężec nie może iść, bo tam też jest droga niezdatna do tego, żeby ciężki transport tam poszedł i to są, to są wyzwania. Jak mówiliśmy o osiach transportu od Zagórowa do Słupcy, to Słupca też jest osią transportu w kierunku bazy. Natomiast czy ten transport ciężki musi iść przez środek miasta, pewnie nie do końca i tylko o tym, i tylko na to chciałbym zwrócić uwagę.

Radny Mariusz Król.  -Panie Przewodniczący, po części rozumiem wypowiedź Pana Radnego Tylmana, mieszkańcy Orchowa nie są winni, że mieszkają, gdzie mieszkają, ale nie mogę zrozumieć sensowności starania się o pieniądze z Polskiego Ładu na drogę do Lipnicy. Czy tylko ta droga w powiecie,
z Kosewa do Lipnicy ma szansę spełniać wymagania, które zostały ogłoszone?
Jak się ma do tego np. rozwalona droga przez Cienin Zaborny, albo droga w Cieninie-Perze, która była również omawiana na spotkaniu, o którym Pan Przewodniczący wspominał i w którym też miałem przyjemność uczestniczyć?

Pan Starosta Starosta powiedział, że jeśli chodzi o taki, a nie inny dobór tych dróg, które chcemy złożyć do rządowego programu dróg, to on wynika przede wszystkim z faktu, że tam są określone warunki, które trzeba spełnić. Przede wszystkim musi być pełna dokumentacja i ten warunek, który Państwo postawiliście nam podczas dyskusji parokrotnie i o którym mowa też była na tym spotkaniu, w którym razem uczestniczyliśmy, czyli partycypacja gminy w części kosztów związanych z remontem. W tym przypadku jest sprawa czysta, Gmina Ostrowite kładzie na stół pieniądze, jeśli chodzi o udział finansowy, to jest 60% wkładu własnego. Czy to jest akurat droga najbardziej potrzebna? Być może nam tutaj nie, chociaż pewnie są wśród Państwa Radnych tacy, którzy mają działki na Lipnicy, ale z punktu widzenia wizerunku powiatu, jako powiatu turystycznego,
no, zapewniamy tym ludziom, którzy tam mieszkają latem, a przecież są tam de facto domki, w których część ludzi mieszka przez cały rok, podobnie jeśli chodzi o drogę w Mieczownicy, no tu pewnie nikt nie zakwestionuje tego, że stan techniczny jest fatalny i że trudno nam wyegzekwować od Konspolu realizację wcześniejszych obietnic dotyczących partycypacji w kosztach tego remontu, zmieniła się firma, która jest właścicielem i nie jesteśmy w stanie, mimo ponawiania rozmów z kolejnymi szefami, uzyskać obietnicy dofinansowania. Centrala w tym roku odpisała, że nie ma w planie finansowym tego typu wydatków. Natomiast droga Piotrowice-Słomczyce, też wiadomo jaki jest stan i tutaj chyba jesteśmy z Panem Przewodniczącym zgodni co do tego, że trzeba ten remont wykonać jak najszybciej a później kontynuować o następny odcinek w stronę Sierakowa. I zapewniam Państwa, że nie jest to tylko i wyłącznie nasze widzimisię, nie wynika to z jakichkolwiek sympatii, czy antypatii, i jeśli nam Państwo pozwolicie jeszcze przez jakiś czas będziemy mogli te wnioski przygotowywać, to i na Cienin przyjdzie pora, tylko tam musimy mieć też przygotowane wszystkie dokumenty. To, co Pan Przewodniczący mówił, że na uwagę zasługuje taki, czy inny odcinek dotyczący Słupcy, Łężca, przypomnę, jest to droga gminna, która jest współwłasnością miasta Słupcy i Gminy Strzałkowo, tam nie ma powiatu, oczywiście jest to problem mieszkańców powiatu, jesteśmy gotowi w tej sprawie rozmawiać, czy nawet składać wspólnie z miastem Słupcą i Gminą Strzałkowo wniosek do tego, czy innego programu rządowego, ale przede wszystkim musimy spełniać wszystkie kryteria formalne, żeby taki wniosek złożyć.
Tam, gdzie jest dokumentacja, możemy składać do rządowego funduszu dróg, tam, gdzie można zrobić to w systemie "Zaprojektuj, wybuduj" wnioskujemy o środki z Polskiego Ładu, bo tam taka możliwość istnieje.

Przewodniczący Rady powiedział, że chodzi  o zmianę zasad gry w trakcie, był jednym z tych którzy proponowali rozwiązanie, kto więcej daje wkładu, ten buduje więcej dróg. Natomiast cały czas mierzył się z narracją, że nie wszystkie gminy stać. Dzisiaj, jak jest potrzeba budowania Kosewo-Lipnica, to o priorytecie decyduje to, że Wójt Ostrowitego zadeklarował 100%-owy wkład pokrycia kosztów wkładu własnego. W rankingu usytuowało go to na pierwszym miejscu,
po tym, jak robiony jest Ląd-Jaroszyn i Młodojewo, dlatego cały czas będzie domagał się przejrzystych zasad w konstruowaniu wniosków w potrzebach, jakie powiat ma. Mówiąc o Łężcu, przyszedł mu do głowy pomysł, nie wie, na ile on jest realny do wprowadzenia, ale jeżeli budowaliśmy drogi objazdowe za 6 500 000, a mieliśmy na niej 10, gdyby Łężec potraktować jako drogę objazdową i próbować negocjować dodatkowe pieniądze, bo tam też budowaliśmy na drogach gminnych, to być może, Łężec chyba dysponuje pełną dokumentacją, nie wie, na ile to przedsięwzięcie byłoby realne do zrobienia, natomiast ono na pewno odkorkowałoby ciężki transport z centrum Strzałkowa i centrum Słupcy.

P u n k t  15
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
         


 

 

 

Protokół Nr XL/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 2 lipca 2021 roku.

BR.0002.10.2021

Protokół Nr XL/2021
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 2 lipca 2021 roku.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz. 10:00 do godz. 10:10.

P u n k t  1
Otwarcie obrad

Obrady XL nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta na wstępie przeprosił za zamieszanie spowodowane błędem formalnym, który zaistniał podczas poprzedniej sesji, kiedy to Państwo radni wybierali przewodniczącego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Wówczas mówca zgłosił na tę funkcję pana Bogdana Kukulskiego, który jest przedstawicielem Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy, to był zarówno jego błąd, jak i pewne przeoczenie radcy prawnego zapisu rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego konkursów. Przewodniczącym komisji konkursowej może być jedynie osoba, którą Rada Powiatu wybiera spośród swoich przedstawicieli, dlatego też zachodzi konieczność zmiany uchwały, którą Państwo radni podjęli na poprzedniej sesji.  

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

W związku z brakiem uwag  przebieg sesji odbył się według następującego porządku:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
5.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 390.
W związku  tym, że projekt uchwały dotyczy zmiany na stanowisku Przewodniczącego komisji konkursowej poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia tej funkcji?

Starosta zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Bernata.

Pan Andrzej Bernat wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego komisji konkursowe.  

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Bernata na Przewodniczącego komisji konkursowej.  
Rada Powiatu na stan 11 obecnych jednogłośnie zaakceptowała kandydaturę radnego Andrzeja Bernata na Przewodniczącego komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy i poddał go pod głosowanie.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/240/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 4, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  5
Zakończenie obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XL nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

Protokół Nr XXXIX/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 24 czerwca 2021 roku.

BR.0002.9.2021                                                          

                                                                                                           
Protokół Nr XXXIX/2021
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 24 czerwca 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.12:00 do godz. 15:30.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku.

Wobec powyższego obrady przebiegały według następującego porządku:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 maja 2021 r.  
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Debata nad raportem o stanie powiatu – druki nr 384 i 385.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2020 rok – druki nr 374, 375, 376 i 382.
8.    Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok – druki nr 383, 386 i 387.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 – druk nr 380.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035 – druk nr 381.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 377.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupeckiego w 2021 r. – druk nr 378.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 379.
14.    Skarga na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.
15.    Wolne głosy i wnioski.
16.    Zakończenie obrad.  

Do obrad dołączył radny Przemysław Dropiński (14 obecnych).

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 maja 2021 r.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XXXVIII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2021 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 maja 2021 roku.
Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXVIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 maja 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Debata nad raportem o stanie powiatu.

Przewodniczący Rady realizację tego punktu zaproponował w sposób następujący:
-    przedstawienie raportu o stanie Powiatu Słupeckiego za 2020 rok,
-    debata nad raportem,
-    głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania.

Mówca poinformował, że zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabrać głos mieszkańcy. Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z informacją o terminie sesji Rady Powiatu. Każdy zainteresowany mógł zapoznać się z przedłożonym materiałem i zgłosić się do wystąpienia. Do dnia 23 czerwca br. nikt nie zgłosił się do debaty. Mówca dodał, że obowiązek poinformowania o wzięciu udziału został spełniony.
Raport o stanie powiatu był rozpatrywany na wszystkich Komisjach Stałych Rady Powiatu, komisje nie wniosły zastrzeżeń do raportu.

Głos zabrał Starosta Słupecki i obszernie przedstawił najważniejsze zagadnienia ujęte w rozpatrywanym raporcie. Mówca w trakcie omawiania przedmiotowej sprawy posiłkował się prezentacją, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Raport o stanie Powiatu Słupeckiego stanowi załącznik nr 6.

Dyskusja:

Radny Czesław Dykszak powiedział, że w przedstawionym raporcie o stanie powiatu widzieliśmy, że obejmuje on nie tylko oceny działalności zarządu, ale również działalność pracy pracowników starostwa oraz działalność pracy jednostek organizacyjnych powiatu słupeckiego. Osiągnięcia jak wynika z analizy tego raportu zarówno zarządu jak i pracowników starostwa powiatowego czy jednostek organizacyjnych były znaczące, mimo sporych ograniczeń wynikających z pandemii. Na bardzo wysoką ocenę i uznanie zasługują ci wszyscy, którzy te zadania realizowali. Starostwo powiatowe ani na 1 dzień w czasie pandemii nie przestało obsługiwać klientów i realizowało swoje wszystkie zadania. W stosunku do roku 2019, znacznie wzrosła ich liczba. Powiat stał się organizatorem publicznego transportu zbiorowego, czyli przewozów pasażerskich. Zostały zorganizowane 44 linie przewozowe. Pozyskano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej prawie 1 400 000 zł. Znaczny przyrost pozyskiwania środków zewnętrznych wymagał dodatkowego wysiłku, pracowników Biura Zamówień Publicznych, Powiatowego Zarządu Dróg czy chociażby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Wydziału Oświaty naszych placówek oświatowych. Wiązało się to wszystko z wieloma dodatkowymi pracami, zaangażowaniem nie tylko w realizacje swoich podstawowych zadań, które trzeba było do tego czasu realizować. Wszystko to było realizowane bez dodatkowego zatrudniania pracownika. Mówca sądzi, że zarówno Zarząd jak i Rada tego Powiatu mogą być dumni z tego wszystkiego co zostało osiągnięte w roku 2020. Kolejna najważniejsza kwestia, że zostały stworzone warunki oraz baza - podstawa do dalszego rozwoju, zdobywania kolejnych środków zewnętrznych. Realizacji różnego rodzaju inwestycji, szczególnie drogowych. W kolejnych latach 2022, 2023 w zakresie tzw. dróg obronnych na zadania mamy duże środki. Rok 2019, szczególnie rok 2020  to przede wszystkim prace o charakterze projektowym. Dopiero ten rok pokaże, począwszy od miesiąca lipca, jaki zakres robót będzie realizowany w latach 2022 - 2024. W roku 2020 rozbudowano 2 drogi, w miejscowości Sierakowo oraz drogę Powiatową od Siernicza Małego do granicy Powiatu w Kierunku Budzisławia. Mówca kończąc swoje wystąpienie powiedział, że można mieć dużą satysfakcję z efektów pracy pracowników starostwa oraz innych jednostek organizacyjnych. Pan Czesław Dykszak powiedział, że osobiście dziękuję bardzo za zaangażowanie oraz wyraża duże uznanie dla wkładu pracy.

Radny Andrzej Kasprzak kierując pytanie do zarządu zapytał ile pozyskano środków na tzw. drogi obronne?

Wicestarosta Czesław Dykszak odpowiedział, że jeśli chodzi o środki pozyskane na drogi obronne to w sumie pozyskano ok. 200 mln zł. Z tym, że są to środki pozyskane na lata 2019-2023. Realizacja następuje zgodnie z przedstawionymi harmonogramami prac Ministerstwu Infrastruktury.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że z przedstawionego raportu o stanie powiatu wynika, że jest to kwota 78 czy 79 mln zł. Mówca jest zdziwiony podaną kwotą. Jaka kwota została pozyskana za 2020 rok?

Pan Czesław Dykszak odpowiedział, że nie pamięta dokładnie zaplanowanej kwoty, ponieważ ona została przez różne czynniki zmniejszona. Uzależniona była od uzyskiwanych decyzji środowiskowych. A środki były przesuwane na realizację w  kolejnym roku. Zasadnicza część jeśli chodzi o realizacje inwestycji na drodze 30/54 Niezgoda - Kochowo i Niezgoda – Powidz i odcinek drogi 30/40 będzie realizowany i pieniądze będą wydawane w roku 2021, do 15 września zaplanowano zakończenie inwestycji do roku 2022. Natomiast droga 21/61 która miała być realizowana wcześniej z różnych powodów został opóźniona.  Opracowanie projektu na tą drogę zostało opóźnione. Obecnie zakończony  został projekt, wystąpiono o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Mówca liczy, że do końca sierpnia ta decyzja będzie wydana.  Planowany termin rozpoczęcia to 1 października być może 1 listopada, wszystko zależy od rozstrzygnięć przetargów. Czy uda się to za pierwszym razem. Środki zaplanowane na realizację inwestycji będą wydane w roku 2021 i do 31 października roku 2022.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał o zaangażowanie środków, które pozyskano ze sprzedaży sztucznej nerki, jaka to była kwota, jak została rozdysponowana w 2020 roku?

Starosta Powiatu odpowiedział, że był to element prezentacji pana Skarbnika przedstawiany w trakcie posiedzeń Komisji. Kwota ze sprzedaży majątku powiatowego w minionym roku to około 3 400 000 zł.  W tej kwocie mieszczą się środki ze sprzedaży budynku w którym mieści się „sztuczna nerka”. Pieniądze posłużyły do zbilansowania budżet i wkładu własnego do realizacji przedsięwzięć, które prowadzi powiat za pomocą środków własnych.

Radny Andrzej Kasprzyk ponowił pytanie, na co dokładnie zostały przeznaczone środki pozyskane ze sprzedaży?

Pan Jacek Bartkowiak odpowiedział, że w sprzedaży majątku nie ma czegoś takiego jak rozdzielanie środków, że 20 zł z tego tytułu jest przeznaczony np. na drogę Strzałkowo - Sierakowo a 35 zł idzie na drogę Siernicze - Budzisław, środki posłużyły jako wkład własny powiatu dla prowadzonych inwestycji i nikt nie zajmuje się ewidencjonowanie w jakichś innych § czy przegródkach budżetowych.

Wicestarosta Czesław Dykszak powiedział, że jeśli chodzi o wydatki finansowe pozyskane ze sprzedaży majątku zostały wydane na kolejne wydatki majątkowe powiatu.  Dzisiaj trudno powiedzieć, tak jak powiedział pan Starosta ile, z którego zostało wydane. Konieczne byłoby pozyskanie informacji z wydziału  księgowości. Mówca uważa, że można by było względnie precyzyjnie to ustalić. Nie do końca można to określić. Z pewnością, wszystkie pieniądze pozyskane ze sprzedaży majątku powiatowego zostały wydane na kolejne inwestycje majątkowe naszego powiatu. Inwestycje, które były realizowane zarówno w roku 2019,2020 czy te, które są realizowane w tym roku. Wszystkie pieniądze, które pozyskujemy ze sprzedaży majątku są wydawane na realizację inwestycji majątkowych. Pozyskane pieniądze nie są wydatkowane na zadania bieżące.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że została mu udzielona odpowiedź, której się spodziewał czyli  „na okrągło”. Mówca ubolewa nad brakiem precyzji w sposobie zarządzania. Raport jest elementem subiektywnej oceny przez poszczególnych radnych, ale nie zapominajmy, że ten raport to jest zwieńczenie tego co zostało rozpoczęte przez grupę radnych w marcu tegoż roku, kiedy przystąpiliśmy do niechlubnej rzeczy, sprawy, czyli odwołania zarządu. Niechlubnej, bo to z tego powodu mówca nie ma żadnej satysfakcji. Natomiast po tym okresie, panowie stali się bardziej otwarci na rozmowy. Dziś mówimy o 200 000 000 zł na drogi obrony, a budżet mamy za 2020 roku na poziomie 110 000 000 zł. Radni jeszcze nie widzieli tych porozumień, które by opiewały na kwotę 200 000 000 zł.  Hektar lasu, który ma 70 lat/ 80 lat, dziś jest warty w granicach 600 000 zł pod warunkiem, że ma drzewostan sosnowy, a jeśli są to np. buki, można bardzo korzystnie to sprzedać. Wyciętych zostało ponad 100 ha lasu i patrząc na to, że ten las został wycięty i ta rekompensata, która jest kierowana w naszą stronę, to rekompensata pod kątem utraty dóbr naturalnych i to co my budujemy jest pewnym zaniechaniem. To co dzisiaj w raporcie jest zawarte to również kwestia pracy radnych. Gdyby nie parli do zakończenia budowy szpitala to pewnie jeszcze dzisiaj bylibyśmy w kolejnym etapie. Inżynier kontraktu i zakres prac dodatkowych o jakich uzyskaliśmy informacje w trakcie marcowej sesji za około 7 000 000 zł, okazuje się, że w postępowaniu sądowym mamy tylko 2,5 mln zł, ponieważ inżynier kontraktu zadecydował, że za pozostałej reszty niestety nie jesteśmy w stanie wyegzekwować, choć padały szumne zapewnienia, przekonania, że całość tzw. dodatkowych robót wywalczymy. Co wywalczymy? To wiemy sami najlepiej, że niewiele z tego może wynikać natomiast bardzo dobrze nam idzie, też jest członkiem tego organu - przegrywanie spraw. W taki sam sposób, czy podobny sposób rozstano się z panią Wiśniewska jak z panem Spachaczem. Styl w tej materii jest bardzo podobny. Odejście pani Wiśniewskiej kosztowało nas ponad 200 000 zł. Zapłaciliśmy wszyscy z te pieniądze. Co będzie z panem Spachaczem tego nikt nie wie. Element sporu jest ujawniony w sądzie. Jak to się stało? Jeszcze na marcowej sesji zatrzymaliśmy 350 000 zł przed przesunięciem go na szpital. Był dyrektorem, który w każdym calu odpowiadał zarządowi, można odsłuchać z przebiegu sesji, zarząd stał murem. Mówca nie chciałby, żeby styl rozstania z panem dyrektorem był taki sam jak z panią Iwoną, bo to jest przykre. Niezależnie trzeba wspomnieć o dokumentach, które złożył do wiadomości rady i my jako członkowie komisji Rady Społecznej tych dokumentów nie mieliśmy. Na sesji marcowej proszono o dokument, który zbudowałby wyobrażenie o sposobie wykorzystania nowej części szpitala. Nie przekazano go. Czy były p.o dyrektor szpitala wykorzystał w całości przysługujący urlop? Czy zostanie mu za niego wypłacony ekwiwalent?

Wicestarosta Czesław Dykszak powiedział, że dziwi go brak wiedzy Przewodniczącego Komisji Budżetu, że nie zna wielu ważnych finansowych zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej. W której jest zapisany cały koszt inwestycji szpitala. Nie zna i jest zaskoczony. W tym samym dokumencie są również zapisane środki przeznaczone na całą inwestycje budowy dróg obronnych.  Jeśli chodzi o roboty dodatkowe w szpitalu to one wynikały również z tzw. oceny stanu sieci przeciwpożarowej całych 2 budynków. Część tych robót była realizowana w związku z oceną tego stanu przeciwpożarowego. Zakończenie prac budowlanych zostały zakończone z dniem 15 grudnia 2019 r. a  w roku 2020 przystąpiono do prób i odbiorów cząstkowych. Próby się opóźniały z zasadniczych powodów, problemów, które „Energa” miała z dostarczeniem energii elektrycznej w związku z budowaniem nowej stacji transformatorowej a podłączenie nastąpiło dopiero w miesiącu marcu. Kolejny problem wynikający z dostarczania gazów medycznych, okazało się, że nowa instalacja gazowa nie mogła być połączona z instalacji gazów medycznych starego szpitala, więc trzeba było budować nowe pomieszczenie, przyjęto rozwiązanie postawienia kontenerów dla rozmieszczenia wszystkich pojemników służący na zgromadzenie gazów medycznych. Doprowadzenie tego do instalacji  do szpitala było wykonane wspólnymi kosztami.  Kolejnym powodem opóźnień była awaria, która nastąpiła w lipcu 2020 r. co przesunęło dalsze prace i odbiory. Mówca powiedział, że bardzo ważnym było zakończenie tej inwestycji, ponieważ pochłaniała wiele czasu a w kolejce czekały następne ważne inwestycje. Mówca dodał również, że nie spotkał się jeszcze z zakończoną oraz przekazaną inwestycją w której nie pojawiłyby się jakieś rzeczy do poprawienia. Wszystko jest realizowane zgodnie z podpisanymi gwarancjami, która obejmuje 5 letni okres. W dniu jutrzejszym o godz. 1200 nowy dyrektor szpitala spotyka się zarówno z inżynierem kontraktu, jak i z przedstawicielami wykonawców, żeby m.in. omówić wszystkie sprawy, warunki funkcjonowania karty gwarancyjnej, realizację przeglądu, przeglądów podwykonawczych, które przez odpowiednie lata muszą być realizowane przez wszystkie te firmy, które dostarczyły do nowo budowanej części swój różnego rodzaju sprzęt medyczny. Od tej strony wszystko zostało właściwie zabezpieczone i będzie realizowane, wszystko teraz zależy od tego, w jaki sposób do tego będzie podchodził główny użytkownik, jak się zaangażuje w realizacje i właściwą eksploatację tych urządzeń, tego obiektu który przejął.

Starosta Powiatu Słupeckiego, Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że jeśli chodzi o drogi obronne. Oczywiście możemy pytać, ile były warte lasy wycięte w okolicach jednostki wojskowej, tylko jaki to związek ma z budżetem powiatu i z działalnością Starostwa Powiatowego? Radny Andrzej Kasprzyk jest człowiekiem który stara się znaleźć błąd w postępowaniu Zarządu i nie potrafi tego zrobić, bo jego wiedza ekonomiczna jest niepełna, wystąpienie Radnego jest pełne insynuacji, które mają na celu stworzyć wrażenie, że Zarząd Powiatu albo przed Radnymi coś ukrywa, albo wykorzystuje środki niezgodnie z przeznaczeniem, albo też w ogóle nie ma pojęcia, co robi.  Ponieważ wydał do tej pory jedynie 2 000 000 zł na budowę dróg obronnych, podczas gdy mowa jest o tym, że mamy do wydania 200 000 000 zł. Mówca zwracając się do Radnego Andrzeja Kasprzyka powiedział, że jeżeli robił jakiekolwiek studia ekonomiczne, to chyba uczyli go o tym, że istnieje coś takiego jak planowanie i rozpisywane na poszczególne lata.
Natomiast, jeśli chodzi o insynuowanie niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków ze sprzedaży Freseniusowi budynku stacji dializ, to zapewnia, że te pieniądze zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem jako wkład własny na realizację zadań Powiatu. Podobnie kwestia dotycząca odprawyczy wynagrodzenia dla byłej Pani Dyrektor Szpitala, samo zapłacenie za zaległy urlop Pani Wiśniewskiej, która w ogóle urlopów nie brała przez kilka lat swojego działania, to było około 90 000 zł. Nie było żadnych 200 000 odszkodowania, nie było mowy o takiej kwocie i nie ma też mowy o jakichś gigantycznych odszkodowaniach z tytułu przegranych procesów. Pani Wiśniewska ubiegała się od trzykrotność wynagrodzenia i taką kwotę uzyskała, ale jeśli zostałaby zwolniona z innym trybie, to również trzeba było takie pieniądze wypłacić. Natomiast nie ma to żadnego związku z wykonaniem budżetu w roku 2020, a raport o stanie Powiatu dotyczy roku 2020. Podobnie jak nie ma żadnego związku z wykonaniem budżetu w roku 2020 kwestia związana z tym, jakie będą konsekwencje albo ich nie będzie, jeśli chodzi o rozstanie z Panem Dyrektorem Spachaczem. Na razie mamy pisma w których są różne argumenty, różne racje, które może przez sąd zostaną uwzględnione, a może nie. Ja zrobię wszystko, żeby wynająć jak najlepszych prawników, którzy nie dopuszczą do tego, żeby jakiekolwiek odszkodowanie zostało zapłacone i nie będzie to kosztowało 200 000 zł. Podobnie nie ma co prognozować, że te 350 000 zł na szpital,
o których mówił radny to były środki, które miały ten szpital uratować albo go nie uratować.

Radny Andrzej Kasprzak powiedział, że wracając do 350 000 zł, kiedy jako Rada zatrzymano jako autopoprawkę, te środki miały być przeznaczone na meble do szpitala, stwierdziliśmy, że musi być wycena. To pamiętam, to się broniło, że to jest idealne rozwiązanie, czego my chcemy. Ten temat już jest zamknięty, bo to odnosi oczywiście do budżetu 2021, wracając do oceny 2020 roku nie sposób się nie odnieść do tego, co było przedmiotem sesji marcowej, w której rada wnioskowała jako grupa Radnych, która w ten sposób się wypowiedziała, czyli 9 z tego, co wiem, to w koalicji w tej chwili jest sześcioro osób, żeby nie zrozumieć powagi sytuacji, w której się znajdujemy, bo raport jest zbiorem tego, co zostało osiągnięte, ale być może nad tym trzeba się zastanowić.

Radny Przemysław Niezbecki zapytał Pana Wicestaroste Czesława Dykszaka o rozbudowę szpitala, nowej części. Mówiono o instalacji gazów medycznych, nowej stacji kontenerowej zasilania awaryjnego, a po części to dotyczy budżetu 2020. Kto za obydwie te inwestycje, czyli stację kontenerową i stację gazów medycznych, nową instalację zapłacił?

Wicestarosta Czesław Dykszak odpowiedział, że jeśli chodzi o koszty, pomieszczenia w którym zostało zlokalizowane, wszelkiego rodzaju zbiorniki przeznaczone na gazy medyczne, to zostało zrealizowane przez szpital i z dołożeniem się do rozbudowy, bo wspólnie z wykonawcą, instalacja gazów medycznych nowa została zmieniona o przekrój rur który został zwiększony i o to wzrosły koszty pobudowania tej instalacji. Kosztowało to około 500 000 zł a pełen koszt poniósł szpital. Natomiast, pozostałe związane z energią elektryczną z przygotowaniem pomieszczenia, gdzie były umieszczone urządzenia stacji transformatorowej średniego napięcia, kwota niecałe 50 000 zł, to były roboty dodatkowe poniesione przez Powiat. Budowa stacji transformatorowej wysokiego napięcia zlokalizowanej przy budynku przychodni, cały koszt został poniesiony przez Energę, natomiast jako dodatkowe roboty od tej stacji do stacji średniego napięcia, wykonawca położył kabel poniesione zostały przez Starostwo.

Radny Przemysław Niezbecki doprecyzował pytanie  mówiąc, że ma na myśli kontener, który stoi jako zasilanie awaryjne? Kto to sfinansował, kto za to też płacił i czy to płacił powiat czy szpital.

Radny Czesław Dykszak odpowiedział, że zasilanie to było zrobione przez powiat jeszcze przez poprzedni zarząd i te koszty związane z budową zostały zapłacone przez powiat aneksem nr 1, jeszcze sporządzony i zrealizowanym przez poprzedni zarząd.

Radny Bogdan Kukulski - odnosząc się do raportu, którego nie oderwalnym elementem jest wykonanie budżetu. Budżet pod względem legalności, gospodarności, ocenia Regionalna Izba Obrachunkowa. Opinia jest pozytywna bez żadnego zastrzeżenia warto pogratulować panu skarbnikowi, służbom finansowym, że taki sukces osiągnęli, bo to nie jest aż tak oczywiste, żeby opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu była bez żadnych zastrzeżeń pogratulował panu Skarbnikowi. Pogratulował również Zarządowi kwot pozyskiwanych z różnych dotacji i z różnych instytucji, jest to wymiar niesamowity w porównaniu do innych lat. Wiele mówi się na temat majątku, pyta o patrzenie wszystkich bo sprzedano majątek za 3 000 000 z groszami a wzrost majątku w roku 2020 to jest 9 000 000 też z groszami. Pyta czy to jest wynik negatywny?

Radna Anna Kusiołek powiedziała, że na komisji budżetu w punkcie  odnoszącym się do raportu otrzymaliśmy informację od pani sekretarz, że w ubiegłym roku złożyło wypowiedzenia o pracę sześcioro pracowników. Chciała się dowiedzieć, czy w tym roku również były jakieś wypowiedzenia, czy na miejsce osób, które odeszły z pracy zostały zatrudnione nowe osoby? Czy odejście z pracy tylu osób nie zaburzyło prac administracyjnych starostwa, wydawanych decyzji? Stan kadrowy za rok 2020 budzi wątpliwości związane z tym, że 6 wypowiedzeń zostało złożonych i obecnie kolejne osoby również wypowiedziały umowę o pracę?


Starosta Powiatu Słupeckiego, pan Jacek Bartkowiak powiedział, że nie bardzo wie jaki ma to związek z raportem o stanie powiatu, jeśli chodzi o kwestie dotyczące zatrudnienia, podkreślał w swoim wystąpieniu, podkreślał to również wicestarosta, że wszystkie zadania starostwo realizowało i realizuje na bieżąco. Nie zamknięto urzędu, ani na 1 dzień, nawet w trybie covidowym. Praca przebiegała normalnie, co więcej dość skromnie używaliśmy również pracy zdalnej, co w przypadku części instytucji i urzędów było normą. Dla przykładu urząd Marszałkowski chyba jeszcze do końca czerwca od marca ubiegłego roku praktycznie jest niedostępny dla petentów. Fakt, że tam tej bezpośredniej obsługi interesantów zbyt wiele nie ma. Praca zdalna była w wielu instytucjach również samorządowych normą u nas tego nie było. Ruch kadrowy na poziomie 6 osób przy zatrudnieniu sięgającym około 90 osób w skali 1 roku to jest rzecz normalna i nie dopatrywałby się tutaj jakiś szczególnych sytuacji, bo takich nie było. Choćby świadczy o tym fakt, że nie mieliśmy takich powodów, aby rozstawać się z którymś z pracowników w trybie wypowiedzenia umowy o pracę z naszej strony. Nie było też żadnych spraw sądowych przed sądem pracy, więc tutaj nie ma nic do zarzucenia. Część ludzi odchodzi z pracy w instytucjach samorządowych, dlatego, że samorządy stają się coraz słabszymi płatnikami. Ci z państwa, którzy mają coś do czynienia z administracją samorządową potwierdzą, że po prostu i w starostwie i w gminach w stosunku do sektora firm prywatnych zarabia się po prostu marnie, dopóki był wysoki wskaźnik bezrobocia na naszym terenie, to praca w administracji samorządowej była pracą stabilną, ale też nie najgorzej płatną. Natomiast teraz staramy się oszczędzać w różnych dziedzinach, no i też dość oszczędnie gospodarujemy groszem publicznym jak chodzi o wynagrodzenia pracowników. Pewnie kilka odejść z naszego starostwa w roku minionym było też spowodowanych tym, że ludzie dostali bardziej atrakcyjne propozycje pracy, jeśli chodzi o finanse.

Radny Andrzej Kasprzyk tytułem uzupełnienia wypowiedzi radnej Anny Kusiołek powiedział, że mówi się o presji psychicznej, co też jest powodem dla którego pracownicy odchodzą. Takie sygnały docierają do radnego i w tym miejscu należy o tym powiedzieć, być może jest to błędne założenie jednak to spora fluktuacja kadr. Odejścia ludzi, którzy nie tak dawno z nami współpracowali jako radnymi i nagle przestali współpracować. Mówca wskazuje to jako powód do niepokoju, a niepokój zawsze lepiej rozpatrywać w zakresie zdiagnozowania niż po czasie.

Radny Mariusz Król - powiedział, że nieodzownym elementem punktu, nad którym obecnie pracujemy, rozmawiamy, debatujemy, czyli nad raportem o stanie powiatu, jest uchwała dotycząca wotum zaufania do zarządu powiatu słupeckiego i po wszystkich zachowaniach, nawet chwaląc budżet, który był naprawdę duży, rekordowy, udało się pozyskać ogrom środków bo sprzyja ku temu infrastruktura rządowa, centralna „jak ją zwał tak ją zwał”. I tak jak mówił Pan Radny Andrzej Kasprzyk wszystko fajnie by wyglądało tylko dowodzący tym budżetem nie do końca nam się podobają, dowodzący tym budżetem nie do końca traktują nas poważnie. Nie do końca zachowują się w stosunku do nas. Jak do ludzi, którzy zostali wybrani przez rzesze osób, bo każdy z nas jak tutaj siedzi otrzymał ogromny mandat społeczny. Jak dyskutowaliśmy wielokrotnie w minionym roku, jak zostaliśmy zwyzywani przez pana starostę. Nie przepraszaliśmy się za to, ale zawsze dążyliśmy jako Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, który mam zaszczyt dziś reprezentować, zawsze próbowaliśmy rozmawiać.  Było wiele uchwał, które wzbudzało mnóstwo kontrowersji wśród mieszkańców, wśród nawet nas samych zostało przegłosowane głosami niestety członków PSL-u. Mówca ma nadzieję, że w dzisiejszym głosowaniu nad wotum zaufania, które już za kilka chwil będzie miało miejsce tym razem jego klubowi koledzy i koleżanki nie zawiodą. Nie ukrywa, że liczy również na głosy kilku innych radnych, choćby z tego względu, że poprzez działania starosty, że poprzez działania pana wicestarosty zostali albo z klubu wyrzuceni, tak jak Pan Radny Kasprzyk i Pan Radny Przemysław Dropiński albo klub opuścili tak jak w ostatnim czasie m.in. Pan Radny Przemysław Niezbecki oraz Pan Radny Przewodniczący Rady Piotr Gałan. Nie sposób przejść obojętnie do ostatniej komisji oświaty, która miała miejsce i na którą otrzymaliśmy zaproszenia od pani przewodniczącej oczywiście w terminie. Wszystko by było w porządku, ale 22 lutego miało również miejsce posiedzenie komisji oświaty, w którym zaproszeniu brzmiało, że dostajemy informację, zaprasza nas Pani Przewodnicząca na spotkanie do sali herbowej lub w trybie online. W ostatni poniedziałek 1 z radnych połączył się przez telefon przez wideo rozmowę, brał udział we wszystkich głosowaniach ja nie wiem, czy to jest zgodne z prawem. Czy to jest szacunek do tych ludzi, którzy przyszli, którzy musieli pozmieniać swoje plany prywatne zawodowe, tak jak Pani Przewodnicząca, tak jak ja czy państwo radni pani Anna Czerniak i pan Bogdan Jastrząb. Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi i coraz bardziej wierzę, a jestem głębokiej wiary, bo nadzieje przestałem mieć już dawno, że kiedyś dojdziemy do porozumienia panie starosto.

 Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że jeżeli chodzi o dyskusje z radnym Mariuszem Królem myśli, że one nie przekraczają pewnych norm zachowań, które obowiązują w cywilizowanej społeczności, ponieważ w odróżnieniu od niektórych innych radnych, pan mówi logicznie, argumentuje przekonująco i można się z panem nie zgadzać, ale nie sposób odmówić panu konsekwencji w tym przypadku oczywiście, jak chodzi o kwestie dotyczące nadmiernej nerwowości z mojej strony. Proszę zrozumieć, wybaczyć, jeśli to możliwe, ale o ile jestem w stanie dyskutować z panem na bazie faktów bo pan ich nie przekręca. O tyle nie jest w stanie dyskutować w momencie, kiedy ktoś rzuca argumenty na które te argumenty nie sposób racjonalnie udzielać jakichkolwiek sensownych odpowiedzi. Oczywiście, że z panem chciałbym się dogadać i pewnie nie zdradzę żadnej tajemnicy, że bardzo chętnie widziałbym taką współpracę w przyszłości, bo trudno wyobrazić sobie prace w takich warunkach i dysponując taką, a nie inną liczbą szabel w tej Radzie Powiatu. Nie wiem, czy jest to możliwe, bo rzeczywiście w ciągu tych 2,5 roku nie dość, że byliśmy kontrkandydatami, jeśli chodzi o wybory na funkcję starosty, to jeszcze parokrotnie przyszło nam się ściąć i oczywiście błąd popełniłem, mówiąc argumentacji proste jak konstrukcja cepa za co chciałem uroczyście przeprosić. Także ja się myliłem w wielu kwestiach natomiast przechodząc do rzeczy oczywiście, że państwo punktujecie też styl oprócz samego wykonania i to zwłaszcza w przypadku raportu o stanie powiat. Natomiast zważcie na wskaźniki, o których mowa w raporcie one naprawdę nie są ani wyssane z palca, ani wzięte z kosmosu, wykonanie jeśli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych jest takie, że bardzo wiele powiatów nie tylko w Wielkopolsce, ale w całym kraju może nam tego pozazdrościć. Pewnie, że popełniamy błędy i czasem się wkurzamy, kiedy ktoś nie potrafi zrozumieć, może nie potrafi docenić, a może dopatrujemy się w tym nadmiernej złośliwości, ale wciąż wierzę w to, że możemy wspólnie pracować dla dobra mieszkańców tego powiat. My mając możliwości pozyskania środków zewnętrznych, państwo kontrolując nasze działania skutecznie i jednocześnie biorąc współodpowiedzialność za to, jakie decyzje zapadają, dlatego jestem wdzięczny radnym klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego za wszystkie głosowania, w których państwo potrafiliście się wznieść ponad ten poziom partykularyzmu partyjnego i potrafiliście głosować tak jak rozsądek nakazywał. Mam nadzieję, że taka współpraca na bazie rozsądku, a nie emocji będzie możliwa również jeśli chodzi o dzisiejsze głosowanie i o przyszłe nasze wspólne decyzje. Oczywiście decyzja jest w państwa rękach

Wicestarosta, pan Czesław Dykszak kierując wypowiedz do radnego Mariusza Króla powiedział, że jego ostatnia wypowiedz zabolała go osobiście, że byli w jaki sposób pomijani przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji, czy po prostu wpływu na to co Zarząd robił. To co się działo w zakresie różnych działań, czy inwestycji. Bardzo często osobiście proponował różnego rodzaju spotkania. Jeśli ktoś chciał indywidualnie z radnych z waszego klubu, bardzo chętnie się spotykał, informował. Radny Mariusz Król w wielu przypadkach i na ogół zawsze starał się spotkać, rozmawiał, ale wielu jego koleżanek czy kolegów nie zawsze byli zainteresowani braniem udziału w takich spotkaniach. Pamięta jedno spotkanie, gdzie był tylko radny Mariusz Król i radna Ania Kusiołek. Mówca sądzi, że nie jest to takie najważniejsze, że jeśli zachodzi potrzeba i ktoś chce to zawsze miał, ma i będzie miał czas.  Jeśli była potrzeba spotkania się w większym gronie, klubami, też z takimi propozycjami wychodzono. Nie zawsze była chęć takiego spotkania z strony PSL ale życie jest życiem i myśli, że może w przyszłości będzie inaczej.

Przewodniczący Rady zapytał o koncepcję budowy dróg objazdowych. Mówimy o roku 2020 więc nie pyta o rozliczenie, ale o przygotowanie koncepcji, bo serdecznie gratulował panu wicestaroście wynegocjowania dodatkowych 10 000 000 na budowanie dróg objazdowych. Czy koncepcja tych dróg była przed negocjacjami, czy ona powstała po tym, jak już dostaliśmy dodatkowe 10 000 000? Czy koncepcja została zatwierdzona przez Zarząd i czy w międzyczasie od negocjacji uległa zmianie, bo rozumie, że teraz już finiszujemy, kończymy i fakturujemy budowę dróg objazdowych.

Pan Czesław Dykszak powiedział, że o ile pamięta, na spotkaniu, w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury Samorządów. Koncepcja została zaproponowana przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Obrony Narodowej, a my w jakiś sposób staliśmy się tylko jej realizatorem. Oczywiście sporządziliśmy zakres przeprowadzenia, było wiadomo, że to może być tylko zrobiony remont czyli przystosowania dróg gminnych jako dróg objazdowych. Sporządzono harmonogram rzeczowo finansowego który został wysłany do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Obrony Narodowej i został przez nich zaakceptowany. Na podstawie akceptacji tego harmonogramu rzeczowo-finansowego został sporządzony aneks na kwotę 10 000 000 zł bo tak szacowaliśmy, że taki może być koszt wyremontowania przystosowania tych dróg jako dróg objazdowych i na taką kwotę został podpisany aneks i o tą kwotę została zwiększone kwota na realizację zadania FDS 10, czyli domowy nr 10 na drogę czy na rozbudowę drogi 3054 Niezgoda Kochowo i na pobudowanie nowego odcinka drogi 3045 Niezgoda.

Przewodniczący Rady zapytał na jakim etapie jest fakturowanie ile już zapłaciliśmy, można się odnieść tylko do 2020, ale będzie wdzięczny też, jeżeli powiemy, na jakim etapie jesteśmy na chwilę obecną.

Wicestarosta Czesław Dykszak powiedział, że jeśli chodzi o finansowanie, jesteśmy na etapie ostatniego etapu końcowego odbioru i do zapłacenia będzie ponad 2 000 000 zł. Ponad 4 mln zostały zapłacone i końcówka, czyli około 7 000 000 ma być zapłacone, bo tyle wyniosła wartość za taką kwotę, znalazł się wykonawca, który w przetargu zaproponował najbardziej korzystną kwotę. Inwestycja została zakończona,  1 lipca o godzinie 1000 będzie odbiór końcowy realizacji tej inwestycji.

Przewodniczący rady zapytał jeszcze o autora wprowadzenia do harmonogramu budowy dróg objazdowych, odwodnienia drogi Witkowskiej, kto czy może projektant czy jakiś fachowiec uznał, że jest to kluczowa inwestycja dla pobudowania odcinka między Powidzem a Kochowem bo rozumie, że w tym harmonogramie odwodnienie drogi Witkowski w Powidzu jest.

Pan Czesław Dykszak powiedział, że wyszło to w trakcie opracowania projektu, stąd m.in. się przedłużało opracowanie projektu na tę drogę Witkowo, Powidz, był problem z odprowadzeniem wód z tej drogi i nie było możliwości ponieważ gmina Powidz nie wyrażała zgody na podłączenie do kanalizacji, która była w ulicy Nowej.  Jest to stara kanalizacja jeszcze z czasów przedwojennych. Poza tym ona przebiegała pod 1 budynkiem, czyli zachodziła konieczność dobudowania odcinka kanalizacji. Myśli, że gdzieś tak około 300 – 350 m do separatora, który znajdował się właśnie blisko tego skrzyżowania z tą drogą gminną.

Radny Przemysław Niezbecki zapytał o 10 000 000 zł, z czego do zapłacenia faktur jest około 6 mln z groszami, czyli zostaje około 3 000 000 z hakiem. Co w tym momencie się z tymi pieniędzmi dzieje, które zostają, bo te faktury okazało się, czy koszty były mniejsze niż 10 000 000, co z tymi 3 000 000 z groszami.

Wicestarosta, Czesław Dykszak powiedział, że o 10 000 000 to ta kwota została włączona do całej wartości zadania Niezgoda – Kochowo, Niezgoda - Powidz tam było 80 000 000 do tego doszło 9 i tak kwota jest na całe zadanie 90 teraz po rozliczeniu całej inwestycji czy to zostaną 3 000 000, a należy sądzić, że zostanie, więc jak 3 000 000 z całej inwestycji, ponieważ no sądzę, że wartość gruntów będzie nie przekroczy szacowanej kwoty gruntu w związku z tym zgodnie z zasadą, jeśli chodzi o inwestycje, wszelkie rządowe to one polegają na tym, że otrzymujemy tylko taką kwotę, bo my nie dostaliśmy tej kwoty w gotówce no nie mamy przelane na konto, tylko mamy przydział i co roku sporządzamy harmonogramy rzeczowo-finansowe, które co kwartał aktualizujemy i wskazujemy jakie kwoty w danym okresie będą niezbędne do realizacji zakresu w tym czasie zakresu realizowanych w czasie inwestycji, a wszystko to co po prostu zostanie no to przejdzie z powrotem na to znaczy o tyle mniej nam będzie wypłacone, jeśli np. całą inwestycję zakończymy kwotą 85 000 000, powiedzmy no to będzie płacono 85 a te 5 000 000 zostanie na koncie Ministerstwa Obrony Narodowej będzie po prostu w inny sposób przez Ministerstwo Obrony Narodowej wykorzystane. Taka jest zasada we wszystkich dotacjach, dotacjach tu gdzie teraz były rozstrzygnięte przetargi na Jaroszyn czy na Młodojewo też mieliśmy poniżej kosztów około 1 000 000 poniżej około 1 700 000 . No i pan nasze z tego 1 700 000 to jest połowa nasza, a połowa udziału dotacji, czyli po 850 000 my oszczędzamy, ale 850 000 po prostu dostaniemy mniej w ramach tej dotacji. Taka jest zasada dotacji państwowych, rządowych.

Przewodniczący Rady Piotr Gałan powiedział, że matematycznie podsumowując, bo tutaj mechanizm jest jednak troszeczkę inny. Pan wicestarosta chwaląc się, że wynegocjował dodatkowe 10 000 000, wynegocjował je na nasze drogi, bo jeszcze zapytałbym o klasyfikację tej drogi objazdowej wydaje się, że jest to droga dojazdowa albo wewnętrzna, ale to było 10 000 000 na nasze drogi w powiecie i można było moim zdaniem oczywiście skromnym, ale nie został włączony w proces decyzyjny, wykorzystać na pewno w większym procencie bo rozumie, że na przetargach można było oszczędzić, ale przestrzelić przetarg o 3 000 000. To moim zdaniem jest to lekka niegospodarność i to, że te pieniądze zostaną przesunięte na drogę Kochowo Niezgoda, drogę wojskową też jest nie do końca prawdą, bo ta droga jest finansowana w 100% i na nią jest 70 000 000 przeznaczonych.

Pan Czesław Dykszak powiedział, że jest to  80 mln. Razem z drogami objazdowymi przeznaczony jest 90 000 000 i to jest jako jedno zadanie na to jest 1 umowa i do niej jest sporządzony aneks. Mówca powiedział, do Przewodniczącego, że jest mu bardzo przykro jeśli pewnych zasad nie rozumie ale taka jest rzeczywistość i na to jest harmonogramy rzeczowo finansowe sporządzony, opis zadania i tak to zostało zatwierdzone i bardzo chciał żeby 3 000 000 można było wykorzystać, gdzie indziej. Zrobiłby to bardzo chętnie i nie wie, dlaczego pan mnie o to podejrzewa, że jest taki nieżyczliwy dla powiatu i nie chciałbym zatrzymać pieniędzy, jeśli była taka możliwość na terenie naszego powiatu. Mówca czuje się zaskoczony opinią że jest nie życzliwy dla naszego powiatu, że nie chciałby jak najwięcej inwestować. Chociażby na drogi drogi powiatowe których stan jest bardzo fatalny. Należy zrobić wszystko, żeby gdzieś znaleźć środki na poprawę stanu naszego dróg. Jeśli była taka możliwość, to już dawno by zrobił wszystko, żeby te pieniądze można było pozyskać.


Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że te rządowe fundusze są trochę różnie rozliczane, bo inaczej wygląda finansowanie z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, inaczej z funduszu, który się nazywał do niedawna funduszem dróg samorządowych, jeszcze inaczej to w przypadku tych umów, które mamy podpisane z ministerstwem infrastruktury, jeśli chodzi o rządowy fundusz inwestycji lokalnych, to wykorzystujemy środki na to na co chcemy je wykorzystać i wykorzystujemy 100% dotacji i nie musimy oddawać. Jeśli te pieniądze nie zostaną przeznaczone dokładnie na to, co było w pierwotnym wniosku, czyli np. jeśli pisaliśmy o pieniądze na remont drogi Słupca Zagórów wraz z mostem, to jeśli zrobimy tę drogę z mostem za 15 000 000 i nam zostanie jeszcze jakiś grosz, to będziemy mogli to wydać na inne przedsięwzięcia, jeśli dostaliśmy pieniądze na tomograf, ale się okazuje, że może szpital dostanie ten tomograf z Rządowej Agencji Rezerw i nie trzeba będzie kupować drugiego. To możemy te pieniądze z rządowego funduszu inwestycji lokalnych przeznaczyć na inne wyposażenie dla szpitala albo na inne cele takie, jakie państwo uznacie za stosowne.
Natomiast, jeśli chodzi o umowy z ministerstwa infrastruktury, no to oszczędności przetargowe skutkują tym, że jest jakaś kwota, którą trzeba zwrócić do budżetu centralnego i no tak to wynika z tych umów teraz przetarg rozstrzygnięty zakończony niemalże, bo już są oferty dotyczące też dużej inwestycji drogowej, kosztorys tam był na 69 000 000, a najniższa oferta w przetargu to jest 57, czyli mamy prawie 13 000 000 mniej i trudno tutaj Panie Przewodniczący, mówić o niegospodarności, bo na tym polegają te kwestie związane z organizacją przetargów. To są olbrzymie wyzwania. Też podkreślam wkład pracy naszych pracowników, jeżeli jest przetarg unijny na takie pieniądze, które do niedawno były równowarte całorocznym budżetowi powiatu. Teraz jedna z tych dróg obronnych to są takie pieniądze jakie powiat wydawał na wszystkie aspekty swojej działalności jeszcze w roku 2018 no to to jest naprawdę duże wyzwanie i to robimy przy nie zwiększaniu poziomu zatrudnienia przy 80 paru etatach w starostwie.


Radny Przemysław Niezbecki powiedział, że jako rada powiatu głosowano nad dołożeniem 250 000 zł do 1 000 500 z gr, jeżeli pamiętam, które mieliśmy dostać z jakiegoś tam funduszu na zakup tego tomografu 1 300 000 + my 250 miało być 1 500 000. Jeżeli możemy przesunąć te pieniądze w postaci tych 1 300 000 na zakup mebli, no to dobrze. Czy my utrzymujemy 250 tys. dołożone, czy wycofujemy? Pracując wiele lat w szpitalu w służbie zdrowia, wie ile kosztuje najtańszy tomograf i najtańszy tomograf kosztuje 2,5 mln. Gdybyśmy nie chcieli uparli się, że będziemy ten tomograf kupować i nie wyszedł pomysł, że mamy go skądś otrzymać nie wiem dokładnie, skąd pewnie jakiś darowany skądś tam, gdybyśmy musieli go kupić w tym momencie to moje pytanie jest takie, skąd mielibyśmy wziąć brakujące miliony 1 100 000 czy 1 200 000, żeby ten tomograf kupić tańszego niż 2 500 000 tomografu nie da się kupić.

Obrady opuścił radny Stefan Stencel.

Starosta Jacek Bartkowiak powiedział, że jak chodzi o tomograf na ostatniej radzie społecznej była już też na ten temat dyskusja i nowy szef szpitala mówił o analizie dotyczącej tego, co będzie się szpitalowi bardziej opłacało czy kupować czy wyleasingować czy wydzierżawić także ten temat nie jest jeszcze zamknięty, a ponieważ następne posiedzenie rady społecznej ma się odbyć w ostatniej dekadzie lipca i na to posiedzenie pan dyrektor Sobkowski ma przygotować już taką analizę, która ma dotyczyć wyposażenia szpitala więc myślę, że wtedy będę mógł bardziej konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, a z cenami sprzętu to oczywiście, jak chodzi o sprzęty medyczny też jest różnie, bo w tej chwili zdaje się nasz szpital dysponuje tym tomografem 16 rzędowym to jest sprzęt, który jest wydzierżawiony te trzydziestodwurzędowe no to rzeczywiście tutaj cena zaczyna się od około 2 000 000. My cały czas mamy jakąś zakładkę, jeśli chodzi o te pieniądze z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, także to w części pewnie mogłoby być przeznaczone na zakupienie takiego sprzętu, który rzeczywiście będzie konieczny do tego, żeby w nowej części szpitala uruchomić działalność jak chodzi o bloki operacyjne przede wszystkim poprzez państwo pracujecie w warunkach nieludzkich w tej chwili i i to tyle no myślę, że w końcu lipca będziemy bardziej przygotowani, jeśli chodzi o kwestie dotyczące tych cen wyposażenia i ewentualnego przesunięcia środków, bo tak jak już wiecie z dzisiejszej dyskusji chociażby są oszczędności przetargowe związane z drogami więc będzie pewnie też możliwość zaproponowania przeznaczenia tych środków.


W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania.

Rada Powiatu na stan 17 uprawnionych obecnych 13, zagłosowała 5 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”. W związku z czym Przewodniczący poinformował radnych o nie otrzymaniu wotum zaufania dla zarządu, a pana mecenasa poprosił o wykładnię prawną. Co w konsekwencji nie otrzymania wotum. Wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radca Prawny pan Jarosław Dobrowolski powiedział, że zgodnie z treścią art. 30a. ust. 9 po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzielenie zarządowi wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu, niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. Nie udzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Rada Powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyn, o których mowa na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zaufania i rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu.

Przewodniczący rady Piotr Gałan powiedział, że wynik spowodował dalsze konsekwencje prosi radnych na zakończenie sesji o złożenie swoich planów urlopowych, w związku z nieciekawym terminem rozpoczynającym się wakacjami zakładam, że każdy z was jakiś plan urlopowy ma. Dlatego poproszę o złożenie tych planów w biurze rady, tak żebyśmy mogli termin najbliższej sesji ustalić w uzgodnieniu w komforcie dla was wszystkich tak, żebyście nie musieli rezygnować ze swoich planów urlopowych.

Uchwała Nr XXXIX/232/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący ogłosił 15 min przerwy.

Obrady opuściła Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska.

P u n k t  7
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2020 rok.

Przewodniczący Rady zaproponował realizować ww. punkt w sposób następujący:
-     zaproponował pominięcie przedstawienia przez Pana Skarbnika sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2020 rok, ponieważ pkt. został omówiony w trakcie posiedzeń komisji Rady Powiatu.
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2020 rok,
-    przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2020 rok,
-    dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2020 rok.
Mówca zapytał, czy są inne propozycje realizacji tego punktu?

Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń.
 
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-6/0954/219/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Słupeckiego za 2020 rok. Uchwała RIO w Poznaniu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Opinie Komisji Stałych Rady Powiatu o sprawozdaniu:

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja stosunkiem głosów 3 do 2 odrzuciła rozpatrywane sprawozdanie.

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „za” odrzuciła sprawozdanie.     

Radny Andrzej Bernat – zastępca przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja stosunkiem głosów 2 „za”, 2 głosy „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący” odrzuciła przedmiotowe sprawozdanie.

Radny Jerzy Orchowski – zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja przy 2 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Radna Anna Kusiołek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię komisji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupeckiego za 2020 rok, będącą załącznikiem do uchwały nr 3/2021 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2020. Opinia komisji  zawarta w uchwale nr 3/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos?

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2020.
Rada Powiatu na 17 uprawnionych, obecnych 12, 4 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” odrzuciła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2020. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Uchwała Nr XXXIX/233/2021 Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2020  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2020 rok stanowi załącznik nr 13, a sprawozdanie finansowe załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok.

Przewodniczący Rady zaproponował realizację punktu w sposób następujący:
-     przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej uzasadnienia do wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2020 rok,
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2020 rok,
-    głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2020 rok.
Mówca poinformował, że przyjęcie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2020 rok jest równoznaczne z podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, którą Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Zapytał, czy są inne propozycje realizacji tego punktu?

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do realizacji tematu.

Radna Anna Kusiołek – odczytała uzasadnienie do wniosku o udzielenie absolutorium, które stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-6/0955/250/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2020 rok. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2020 rok.
Rada Powiatu na stan 17 uprawnionych obecnych 12, 4 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” nie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2020 rok, co jest równoznaczne z podjęciem uchwały Nr XXXIX/234/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.  Przewodniczący odczytał treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 380, a autopoprawkę do tego projektu na druku nr 388.

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 oraz do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radn Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w  autopoprawce.

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 20, wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXXIX/235/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu natomiast wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 381 a autopoprawkę do tego projektu na druku nr 389.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawka.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035.

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 24, wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXIX/236/2021  z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rada Powiatu 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXIX/237/2021  z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupeckiego w 2021 r.   

Opinia o projekcie uchwały:

Radny Jerzy Orchowski - zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupeckiego w 2021 r.

Rada Powiatu 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXIX/238/2021  z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupeckiego w 2021 r. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą. Konkurs ogłasza podmiot tworzący, który najpierw wybiera komisję konkursową, która może liczyć od 3 do 6 osób. Przedłożony projekt zakłada sześcioosobowy skład komisji. Czy są inne propozycje, co do ilości członków komisji?

Starosta Powiatu zaproponował 5 osobowy skład komisji konkursowej. Zgłosił następujące kandydatury radnych:
Radna Anna Czerniak
Radny Czesław Dykszak
Radny Andrzej Bernat
Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska.
Informując również, że Rada Społeczna SP ZOZ w Słupcy wytypowała jako swojego przedstawiciela Radnego Bogdana Kukulskiego.

Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę, aby skład komisji konkursowej liczył pięć osób. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.


Przewodniczący powiedział, że jedna osoba wchodząca w skład komisji Konkursowej została już ustalona i oddelegowana przez Radę Społeczną SP ZOZ w Słupcy.
Przewodniczący Rady zapytał wszystkich zgłoszonych kandydatów czy wyrażają zgodę na pracę w komisji konkursowej?
Radny Czesław Dykszak wyraził zgodę.
Radny Andrzej Bernat wyraził zgodę.
Radna Anna Czerniak wyraziła zgodę.
Radny Czesław Dykszak powiedział, że nieobecna w danej chwili Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska wyraziła zgodę w jego obecności.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Czesława Dykszaka.
Rada Powiatu 10 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym” zatwierdziła kandydaturę radnego Czesława Dykszaka na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Bernata.
Rada Powiatu 11 głosami „za” oraz 1 głosem „przeciw” zatwierdziła kandydaturę radnego Andrzeja Bernata na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Anny Czerniak.
Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła kandydaturę radnej Anny Czerniak na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Aleksandry Kazuś - Wróblewskiej.
Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła kandydaturę radnej Aleksandry Kazuś - Wróblewskiej na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

Starosta Jacek Bartkowiak – na Przewodniczącego Komisji Konkursowej zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego.
Radny Bogdan Kukulski wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego.

Nikt nie zgłosił innych propozycji, dlatego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła akceptację, aby Przewodniczącym Komisji Konkursowej był radny Bogdan Kukulski. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
   
Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w składzie:, radny Czesława Dykszak, radny Andrzeja Bernat, radna Anna Czerniak, radna Aleksandra Kazuś -Wróblewska. W składzie komisji, jako przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ będzie również pracował radny Bogdan Kukulski.
Rada Powiatu na stan 12 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIX/239/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Skarga na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Przewodniczący Rady odczytał treść skargi i skierował ją do rozpatrzenia przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji.
Treść skargi stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15
Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

P u n k t  16
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXIX sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

Protokół Nr XXXVIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 maja 2021 roku.

BR.0002.8.2021

Protokół Nr XXXVIII/2021
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 27 maja 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego i trwała od godz. 1400 do godz. 1450.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych Starostę i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Nikt nie zabrał głosu.

Porządek obrad przedstawiał się  następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
-    Nr XXXVI/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
-    Nr XXXVII/2021 z dnia 5 maja 2021 r.     
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2020 rok – druk nr 363.
7.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok – druk nr 364.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok – druk nr 369.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035 – druk nr 370.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – druk nr 365.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej – druk nr 366.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów – druk nr 367.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym – druk nr 368.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 371.
15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 – druk nr 372.
16.    Wolne głosy i wnioski.
17.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4

Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
•    Nr XXXVI/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
•    Nr XXXVII/2021 z dnia 5 maja 2021 r.  

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych 14 głosami „za” przyjęła protokół Nr XXXVI/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr XXXVII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2021r.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXVII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 5 maja 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2020 rok.

Opinia Komisji o przedstawionym sprawozdaniu:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. informację.

W związku z brakiem uwag w przedmiotowej sprawie Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.

Opinia Komisji o przedstawionej informacji:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  8

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 369, a autopoprawkę na druku nr 373.

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Kusiołek  – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w  autopoprawce.

Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 9, wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/224/2021 z dnia 27 maja 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu natomiast wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12.

 P u n k t  9

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 370.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 20201 – 2035.
Rada Powiatu 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/225/2021  z dnia 27 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Rada Powiatu 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/226/2021  z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/227/2021 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów.

Opinia Komisji o projekcie uchwały

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Anna Kusiołek powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji także pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/228/2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Starosty Powiatu Słupeckiego dla uzdolnionych uczniów. Uchwała stanowi załącznik nr 19  do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym.


Opinia Komisji o projekcie uchwały

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radna Anna Kusiołek powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji także pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym.
Rada Powiatu 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/229/2021  z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Przewodniczący Rady powiedział, że skarga była rozpatrywana przez Komisję  Skarg Wniosków i Petycji poprosił Przewodniczącego Komisji o zabranie głosu.

Radny Jerzy Orchowski przedstawił stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapisane w uzasadnieniu do omawianej uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
Rada Powiatu 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/230/2021  z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Opinia Komisji o projekcie uchwały

Radna Anna Kusiołek powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.
Rada Powiatu 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/231/2021  z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16
Wolne głosy i wnioski.

Radny Mariusz Król zapytał o pisma skierowane przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, czy jakieś szczegóły tego pisma mogłyby zostać przedstawione przez pana Starostę? Co ono zawierało, czy zostały już podjęte jakieś decyzje Zarządu w tej materii?

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że Pan Dyrektor Rafał Spachacz zwrócił się do Zarządu z prośbą o jak najszybsze rozpoczęcie procedury konkursowej i jak najszybsze wyłonienie dyrektora w konkursie. Określone terminy uniemożliwiały wywołanie uchwały o ogłoszeniu konkursu przed upływem 2 miesięcy od poprzedniego konkursu, aby nie budziło niczyich wątpliwości formalnoprawnych oraz żeby ktokolwiek w przyszłości nie mógł kwestionować trybu procedury wyboru nowego dyrektora, chcemy przygotować na czerwcową sesję odpowiednią uchwałę.

Przewodniczący Rady powiedział, że miesiąc temu pan Wicestarosta deklarował chęć spotkania z włodarzami gmin i miast naszego powiatu dotyczącego funduszu dróg samorządowych. Czy takie spotkanie zostało zainicjowane.

Pan Czesław Dykszak odpowiedział, że obecnie jeszcze nie. Musi zapaść jeszcze kilka decyzji przed zorganizowaniem spotkania.

Przewodniczący zadał kolejne pytanie na jakim etapie znajduje się realizacja inwestycji łącznika bazy wojskowej z autostradą?

Radny Czesław Dykszak powiedział, że z jego wiedzy, Komisja która się odbyła powołana przez Ministerstwo Infrastruktury, a składająca się z przedstawicieli Zarządu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawicieli Starostwa, w której brałem udział, brali przedstawiciele naszej Gminy Słupca, Powidz i Strzałkowo, został wytypowany przez tą Komisją przebieg drogi od ronda, które ma powstać w Niezgodzie wzdłuż torów kolejowych, przecięcie z drogą krajową 92, pobudowaniem wiaduktu nad torami kolejowymi, no i dojście w rejon drogi dojazdowej do autostrady, drogi wojewódzkiej naszej i sprawa ta została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez Departament Strategii Planowania Obronnego została przesłana do Ministerstwa Infrastruktury, no i jest w tej chwili w Ministerstwie Infrastruktury,
które ma podjąć decyzję o wytypowaniu tej drogi jako drugi ważnej dla obronności kraju. Ma się ona ukazać w najbliższym czasie w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury o drogach publicznych i następnie ma być
przygotowana umowa na opracowanie dokumentacji pobudowanie tej drogi. Jeśli będę nowe informacje zostaną na bieżąco przekazane.

W kolejnym pytaniu Przewodniczący zapytał czy Zarząd jakoś odnosi się
do tematu zaproponowanego przez Wójta Gminy Strzałkowo i Burmistrza Miasta Słupcy w sprawie drogi w miejscowości w Łężcu?

Wicestarosta odpowiedział, że żadne oficjalne wnioski nie padły, zna sprawę z doniesień prasowych. Mówca myśli, że jeśli władze Gminy Słupca i Strzałkowo chciałby dokonać jakichkolwiek innych zmian, powinny wystąpić z oficjalnym wnioskiem do Zarządu, nie chcę się na razie wypowiadać o przyszłości tej drogi,
Zarówno Pan Starosta jak i on, podjęli różne rozmowy w celu wsparcia, przydzielenia środków na zrealizowanie rozbudowę tej drogi w ramach projektu
przygotowanego zarówno przez Gminę Strzałkowo, jak i Urząd Miasta. Myśli, że takich deklaracji najbardziej oczekują przedsiębiorcy, którzy w tej chwili wożą
kruszywo w kierunku Powidza, bo te szlaki komunikacyjne są w jakiś sposób ograniczone jakością dróg które mamy a Łężec częściowo by ułatwił, częściowo by pewnie rozładował. Także no pewnie sprawa jest w toku, czekamy na bieżące informacje.


P u n k t  17
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXVIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

Protokół Nr XXXVII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 5 maja 2021 r.

BR.0002.7.2021

Protokół Nr XXXVII/2021
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 5 maja 2021 roku.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz. 800 do godz. 810.

P u n k t  1
Otwarcie obrad

Obrady XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w związku z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pt. „Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim”.  
Przewodniczący  zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

W związku z brakiem uwag  przebieg sesji odbył się według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok .
4.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
5.    Zakończenie obrad.  


P u n k t  2
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 360.
Zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.  
Rada Powiatu na stan 13 obecnych jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXVII/221/2021 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 r.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 361.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.  
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXVII/222/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 r. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  4
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 362.
Zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.  
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXXVII/223/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXVII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          Protokół Nr XXXVI/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 kwietnia 2021 roku.

BR.0002.6.2021

Protokół Nr XXXVI/2021
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 29 kwietnia 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego i trwała od godz. 1300 do godz. 1455.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych Starostę i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty: ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 r. – jako punkt 11 i o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego – jako punkt 12, dalsze punkty zgodnie z kolejnością.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o, ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 r. – jako punkt 11 .
Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ww. punkt. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

 Rada Powiatu 17 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ww. punkt, który zostanie rozpatrywany w punkcie 12 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.   

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się  następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
•    Nr XXXIV/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
•    Nr XXXV/2021 z dnia 25 marca 2021 r.     
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku – druk nr 351.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku – druk nr 352.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” – druk nr 355.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok – druk nr 353.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035 – druk nr 354.
11.     Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace Konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.
13.     Skarga na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
14.    Wolne głosy i wnioski.
15.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
•    Nr XXXIV/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
•    Nr XXXV/2021 z dnia 25 marca 2021 r.  

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2021 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 15 marca 2021 roku.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych 17 głosami „za” przyjęła protokół Nr XXXIV/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 15 marca 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr XXXV/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 marca 2021r.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXV/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 marca 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.


P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Radna Anna Kusiołek zapytała czy została przygotowana wycena działek w Kochowie i Piotrowicach.

Starosta powiatu odpowiedział, że wyceny zostały sporządzone przez biegłych rzeczoznawców, operaty zamówione przez starostwo zostały wykonanew ubiegłym roku. Cena, którą chcemy uzyskać jest w ogłoszeniu o zamiarze sprzedaży o 10% wyższa od tych kwot, które zostały przez autorów operatów sporządzone, czyli 1 300 000 ,1 600 000 w przypadku działek w Piotrowicach i  1 400 000 w przypadku kopalni żwiru na Kochowie.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał jak wygląda sytuacja pandemiczna w powiecie?
Jak przebiega proces szczepień? Jak się kształtuje inicjatywa Wójta Ostrowite dotycząca szczepień w miejscowości Giewartów? Jak wygląda ten proces?

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że jeśli chodzi o punkt szczepień to zlokalizowany jest w powiecie słupeckim w szpitalu i to punkt szczepień masowych. Podejmie on swoją działalność w momencie, dostarczenia dużych ilości szczepionki. Na razie funkcjonują dotychczasowe punkty szczepień, również w szpitalu. Chcemy, żeby szczepienia odbywały się tam, gdzie jest najbliżej do ewentualnej pomocy w przypadku jakiś powikłań czy komplikacji, czyli na terenie szpitala.
Mówca powiedział, że szerzej w temacie mógłby poinformować zebranych  Pan Radny dr. Przemysław Niezbecki, jak to funkcjonuje w rzeczywistości, ponieważ prowadzi kwalifikacje pacjentów do szczepień.
Jak chodzi o punkt w Giewartowie, jest to rzeczywiście inicjatywa władz Gminy Ostrowite zdaje się być unikatową w skali kraju. To w jakiejś części jest substytut, ponieważ żadna z przychodni TOZ na terenie gminy Ostrowice nie podjęła się organizacji takiego punktu szczepień. Dzięki współpracy wójta i proboszcza księdza Jacka Dziela z Giewartowa przy wykorzystaniu osobistych relacji z panem doktorem Dzielem, który zabezpiecza ten punkt jako brat proboszcza może to funkcjonować w Giewartowie i funkcjonuje zupełnie dobrze. Pan Starosta wyraził słowa uznania pod adresem władz Gminy Ostrowite.
Obecna sytuacja pandemiczna, liczba zachorowań, w powiecie mocno spadła, jest kilka przypadków dziennie. Natomiast szpital w dalszym ciągu jest szpitalem w pełni wykorzystywanym do leczenia pacjentów covidowych, jeśli chodzi o zapełnienie łóżek, to ono jest w dalszym ciągu zbliżone do pełnego.
To już nie jest co prawda 170 łóżek tylko 140  łóżek podstawowych +7 anestezjologicznych +15  ginekologicznych i 7 noworodkowych, w dalszym ciągu jest obłożenie. Mówca ma dane sprzed kilku dni ale zajęte łóżka są na poziomie 75%. Mówca myśli, że liczby pacjentów będą spadać, a ponieważ już w tej chwili minister zdrowia wskazał, że należy przywracać pacjentom te oddziały, które mogą i powinny zabezpieczyć leczenie innych chorób, ponieważ ludzie nie przestali chorować na inne choroby niż covid, będą podjęte działania by główny budynek szpitalny od covidować na tyle szybko, na ile to będzie możliwe.

Radny Przemysław Niezbecki powiedział, że punkt szczepień, który działa przy szpitalu, działa bardzo sprawnie, nie ma długich kolejek. Nie wie, skąd informację, że są odsyłani pacjenci. Wszyscy, którzy przychodzą się rejestrować do punktu szczepień na terminy, które mają wyznaczone, jeżeli spełniają wymóg wiekowy to termin oczekiwania jest kwestią 2 tygodni.
Nie ma sytuacji, że ktoś jest odsyłany na jakieś peryferia. Funkcjonowanie punktów szczepień masowych faktycznie jest uzależnioneod ilości szczepionek, które są przekazywane z agencji, która się zajmuje rozdysponowaniem tych szczepionek. Ze względu na niewystarczającą ilość szczepionek punkty szczepień populacyjnych pewnie będą mogły być uruchomione  od połowy maja. Punkty szczepień populacyjnych, które szczepią pacjentów, zgodnie z peselami są obecnie wydolne i pacjenci przychodzący, są na bieżąco rejestrowani. Szczepionki trafiające do punktu populacyjnego przychodzą i są w pełni wykorzystane, ani 1 szczepionka nie została zmarnowana, wyrzucona czy cokolwiek. Zawsze, jeżeli ktoś nie przychodzi, jest lista rezerwowa panie, które tam pracują jako rejestratorki czy pielęgniarki, mają tą listę, obdzwaniają Pacjentów a kolejny zawsze przychodzi.

Mówca złożył podziękowanie na ręce pana Starosty, za interwencję w sprawie zbyt małej liczby dostarczanych szczepionek po kontakcie z Urzędem Wojewódzkim szybko udało się tą sytuację opanować.  Powiat słupecki jest na czele, jeżeli chodzi o ilość zaszczepionych pacjentów.
Punkt szczepień masowych będzie się mieścił w budynku poradni w piwnicy w pomieszczeniach z których korzysta krwiodawstwo kaliskie. Jako szpital wspomogli doposażenie tego punktu, żeby miejsce spełniało standardy, czyli lodówki, punkty do rejestracji, zapewniono ruch okrężny tych ludzi do szczepień, żeby się tam ze sobą  nie mijali, żeby sprawnie szło. Wszystko jest przygotowane. Jedynym warunkiem, otwarcia punktów szczepień masowych, jest ostateczna ilość szczepionek.

Przewodniczący rady zasugerował by powyższą dyskusję kontynuować w wolnych głosach i wnioskach ponieważ porządek obrad nie przewiduje w tej chwili masowego punktu szczepień.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał kto jest odpowiedzialny za prowadzenie punktu szczepień masowych?

Pan Starosta odpowiedział, że odpowiedzialność za utworzenie i działanie ponoszą władze powiatów. Natomiast dostawa szczepionek, przekracza kompetencje władz powiatów i jest w pełni zależna od tego, jak będzie wyglądał przydział tych szczepionek na poszczególne punkty szczepień powszechnych ze strony służb wojewody i państwa.
Ponadto mówca powiedział, że słowo pandemia parokrotnie pojawiało się w sprawozdaniu z działalności zarządu.

Radny Przemysław Niezbecki kierując słowa do Radnego Andrzeja Kasprzyk, żeby wyjaśnić, jak to wszystko funkcjonuje. Za punkt szczepień populacyjnych i masowych tak naprawdę odpowiedzialność organizacyjną ponosi szpital i w gestii szpitala, jest zatrudnienie wszystkich ludzi, którzy tam pracują. Pielęgniarki, sekretareki kwalifikujące wszystkich. Szczepionki, które punkty szczepień zamawiają, i sytuacja ma miejsce w całej Polsce odbywaja się z kalendarza, a teraz, nawet punkty szczepień muszą tak naprawdę brać to, co oferuje im RAR, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, bo oni wyłącznie odpowiadają za te szczepionki i teraz, jeżeli oni danemu punktowi szczepień proponują na dany tydzień np. 500 szczepionek, to ten punkt może z tego skorzystać i reszta przekazać dalej. Natomiast jeśli dostępna liczba będzie mniejsza trzeba pracować na takiej liczbie jaka jest dostępna.
Jeżeli pacjenci są pozapisywani z kalendarza, to oni muszą przeskoczyć na następny tydzień, bo nie mogą przyjść, nie można im zaproponować czegoś, czego, tak naprawdę fizycznie nie ma.

Radny Mariusz Król poprosił o przygotowanie informacji, pewnie dla wszystkich radnych wykazu wszystkich nieruchomości, jakimi dysponuje powiat słupecki, które kiedyś ewentualnie w przyszłości mogłyby zostać sprzedane. I wykaz takich nieruchomości, którymi dysponuje powiat słupecki typu szkoły, budynki starostwa. Mówca chciałby poznać obecną wartość majątku powiatu słupeckiego.

Pan Starosta zobowiązał się do przygotowania informacji w temacie majątku powiatu.

P u n k t  6
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku – druk nr 351.

Opinia Komisji o przedstawionej informacji:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. informację.

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego również pozytywnie zaopiniowała ww. informację.

W związku z brakiem uwag w przedmiotowej sprawie Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku. Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku – druk nr 352.


Opinia Komisji o przedstawionej informacji:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. informację.

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego również pozytywnie zaopiniowała ww. informację.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku. Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że zgodnie z regulaminem przyznawania odznaki Zasłużony dla powiatu słupeckiego Kapituła odznaki 12 kwietnia pozytywnie rozpatrzyła wniosek o nadanie odznaki Zasłużony dla powiatu słupeckiego dla Słupeckiego Klubu Piłkarskiego.
W tym roku mija 100 lat od czasu, kiedy na mapie Słupcy pojawiło się pierwsze Stowarzyszenie, w ramach którego wyczynowo zaczęto grać w piłkę nożną, choć sama gra w piłkę nożną była w Słupcy znana nieco wcześniej,
pierwsze mecze rozgrywane były już w okresie pierwszej wojny światowej.
Na przestrzeni minionego wieku wiele stowarzyszeń zakończyło swoją działalność w ich miejsce pojawiły się nowe. W tej chwili młodzież i dorośli, którzy chcą w piłkę grać w sekcjach piłkarskich, korzystają z oferty słupeckiego klubu piłkarskiego i to jest około 280 zawodników, 8 trenerów. Z wnioskiem o nadanie odznaki Zasłużony dla powiatu słupeckiego zwrócili się działacze, którzy sami grali w piłkę w słupeckich klubach i byli organizatorami działalności klubowej, Panowie Władysław Filipczak i Andrzej Kończak reprezentujący Gazetę Słupecką.
Kapituła jednogłośnie uznała ich wniosek za zasadny i stąd występujemy do państwa z propozycją nadania odznaki dla Słupeckiego Klubu Piłkarskiego.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
Rada Powiatu  na stan 17 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/217/2021 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.  Uchwała stanowi załącznik nr 10, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 353, a autopoprawkę na druku nr 358.

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w  autopoprawce.

Dyskusja:

Radny Mariusz Król zapytał o przebudowę drogi w miejscowości Giewartów, droga powiatowa 3050P, rozumie, że łączna wartość tej inwestycji to ponad 1 270 000 zł z czego z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych jako powiat otrzymaliśmy ponad 770 tys. zł, 350 tys. zł to jest wkład własny powiatu słupeckiego i 150 000 wkładu własnego Gminy Ostrowite i jest to zrozumiałe dla mówcy.

Natomiast finansowanie przebudowy drogi Jaroszyn - Ląd, rozumie, że wartość tej inwestycji, czyli ponad 3,5 miliona nie posiada wkładu własnego ani z strony powiatu ani gminy Lądek czy Gminy Zagórów. Mówca zastanawia się czy i z kim były prowadzone rozmowy w temacie wkładu własnego na pokrycie kosztów tej inwestycji. Radny pyta, czy były prowadzone rozmowy z włodarzami tych gmina przez, które przebiega droga, jeśli tak, jakie były ustalenia, i czy te gminy mają jakikolwiek wkład własny w te inwestycje? Takie samo pytanie kieruje w sprawie przebudowy drogi w Młodojewie, której wartość wynosi ponad 2 800 000.

Starosta Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że przebudowa drogi w Giewartowie to nie tylko przebudowa samej drogi, jeśli chodzi o nawierzchnię asfaltową ale również budowa kolejnego odcinka ścieżki rowerowej aby zapewnić bezpieczeństwo przez cały Giewartów. Dziś ponownie przyjmujemy część pieniędzy, które dostaliśmy w zeszłym roku od premiera żeby tę ścieżkę  zacząć budować. Tutaj finansowanie jest taki, że wcześniej w budżecie powiatu mieliśmy zapisane 248 000 zł, które było wkładem Gminy Ostrowite. Gmina dokłada do tego jeszcze 150 000 zł czyli łączna wartość wkładu własnego Gminy Ostrowite to jest około 400 000 zł. Inwestycja Młodojewo-Młodojewo Parcele, również posiada wkład własny.
Gmina Słupca zadeklarowała gotowość partycypacji w kosztach w wysokości 500 000 zł. Mówca powiedział, że jako powiat jesteśmy bardzo wdzięczni władzą Gminy Słupca oraz władzą Gminy Ostrowite. Koordynacja działań, polega na tym,
że gmina buduje tam sieć, która powinna być zrobiona, zanim nasz odcinek zostanie modernizowany, żeby później nie niszczyć nawierzchni, która będzie miała dziesięcioletnią gwarancję. Natomiast odcinek drogi w kierunku Zagórowa w całości finansujemy ze środków rządowych, ponieważ teraz uzyskaliśmy pieniądze z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wcześniej otrzymano na ten odcinek pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Były próby uzyskania dofinansowania dodatkowego, które umożliwiłoby nam przerzucenie części tych środków rządowych na inny cel. Niestety Gmina Lądek nie była w stanie zadeklarować partycypacji w kosztach remontu tej drogi ze względu na inwestycję, którą wykonują w tym rok, tj. budowa sali sportowej przy jednej ze szkół na terenie Gminy Lądek. Ponieważ droga Słupca - Zagórów jest dla nas taką główna arteria komunikacyjną powiatu, więc przede wszystkim z racji na jej znaczenie i na fakt składania wniosek do premiera o środki na kwotę 40 milionów z, której  uzyskaliśmy 15 mln na most, zdecydowano się to robić, mimo braku partycypacji samorządu gminnego.
Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że na jednej z poprzednich sesji Radni zablokowali 350 tys. które planowano przekazać na rzecz szpitala na pokrycie kosztów umeblowania nowej części.  Okazuje się, że te środki są bardzo przydatne, ponieważ są wkładem własnym na infrastrukturę drogową. Mówca uważa, że powinna się tutaj pojawić mała refleksja czym kierują się radni, że zawsze starają się podpowiadać i radzić.
Jak się okazuje zarząd przekonywał radnych, że rzeczoznawca precyzyjnie wycenił wartości tego, o co się stara Pan Dyrektor Spachacz. Jednak okazuje się, czytając biuletyn informacji publicznej, że zarząd zakwestionował teraz te wyceny, o którym mówiliśmy, że jest nierzetelna, to też element do refleksji.
Mówca powiedział, że nie może tak być, że 1 gmina stara się partycypować w kosztach inwestycji natomiast inna po prostu nie. Radny przyjmuję do wiadomości, że Gmina Lądek nie wyraziła akcesu. Skądinąd to może powiedzieć każdy.
Konieczne jest stworzenie czytelnego plan działania, lepszy od poprzedników, od poprzedniej władzy, żeby powiedzieć wprost skoro 50% daje państwo, to my angażujemy swoich 50% z których prosimy, żeby nasze zaangażowanie było na poziomie 25% a 25% oddajemy tej gminie na terenie której planowane są inwestycje. Po to, żeby w ten sposób wybudować więcej dróg. Mówca zakłada, że gdyby wszystkie wspomniane gminy otrzymały zaproszenie do partycypacji w kosztach to udzieliłyby wsparcia, uważa, że zaproszenia i rozmów nie było.
Zapytał czy za każdym razem będziemy sprzedawali majątek aby wybudować drogę?
Mówca nie zgadza się aby zarządzając tym powiatem, będziemy wykładać 100% swoich własnych środków skoro są włodarze, którzy chcą partycypować w kosztach.

Pan Starosta powiedział, że rozmowy na temat możliwości dofinansowania remontu drogi Słupca - Zagórów na odcinku Jarocin - Ląd prowadzone z władzami Gminy Lądek są protokołowane i udokumentowane, ponieważ odbywały się na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Lądek. W zeszłym roku latem rozmowa była długa, ale mało owocna, radni zgłaszali sporo uwag i zastrzeżeń
dotyczących stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Lądek. Natomiast nie byli w stanie zadeklarować gotowości do finansowania żadnej z tych dróg, bo Gmina Lądek nie posiada na to pieniędzy, a ponieważ uzyskaliśmy 100% dofinansowania
na remont tej drogi z funduszy rządowych, to wizja na ten temat, że moglibyśmy zrobić gdzie indziej, pewnie byśmy mogli tylko, że to jest najważniejsza droga powiatowa. Jeśli nie zostanie zrobiona, to nie tylko mieszkańcy Zagórowa do Słupcy i w drugą stronę będą jeździć tym czymś co coraz mniej przypomina drogę, a w coraz większym stopniu sprawia, że przejazd staje się groźny dla zdrowia i bezpieczeństwa. Starosta Powiedział, że robimy to ze względu na to, że jest to 1 z najsilniej obciążonych ruchem dróg na terenie powiatu słupeckiego i najważniejsza z naszych dróg powiatowych.
W trakcie rozmów o remontach kolejnych dróg, oczywiście będziemy występować do samorządów gminnych. Prowadzone są takie rozmowy dotyczące kolejnych wniosków, które chcemy składać, mamy już od podpisane porozumienie z władzami Gminy Orchowo, jeśli chodzi o partycypację w kosztach remontu drogi Orchowo – Osówiec. Za sprawą Pana Radnego Bogdana Jastrzębia udało się w tej sprawie osiągnąć zupełnie nie oczekiwaną powszechną zgodę Wójta i Rady Gminy Orchowo, więc to podziękowania i szacunek za pomoc.
Prowadzone są też rozmowy z władzami Gminy Ostrowite na temat ewentualnych przyszłych wspólnych inwestycji czy remontów na drogach powiatowych. Są takie gminy, które mają pieniądze i są takie drogi, które będziemy remontować niezależnie od tego, czy będą na to pieniądze od tych gmin czy nie, bo jeśli dostaliśmy 15 000 000 zł na remont drogi Słupca - Zagórów i pewnie gro środków z tego wykorzystamy na remont mostu w Lądzie, to jednak jakiś odcinek drogi w kierunku Zagórowa jak sądzę z tych pieniędzy też uda się wykorzystać. Bądźmy dobrej myśli, ale musimy być też elastyczni. Pogląd, że nie zrobimy, jak nie dołożą inni ograniczałoby w dużej części nasze możliwości działań, stąd taka a nie inna decyzja.

Przewodniczący Rady powiedział, że chciałby zwrócić wszystkim uwagę na to, że nasze możliwości dochodowe są ograniczone w stosunku do samorządów gminnych. Jeżeli założeniem będzie, że z własnego wkładu własnego będziemy finansować drogi, to w pewnym momencie skończą nam się działki na sprzedaż i nie będziemy mogli tych dróg robić z tego względu, że nie będziemy posiadali środków na wkład własny. Natomiast naszą pozycją negocjacyjną, bo tak to trzeba przyjąć, remontujemy drogi powiatowe nie drogi gminne, w związku z czym samorząd gminy nie ma obowiązku współuczestniczyć w finansowaniu remontu. Dlatego podchodząc do negocjacji w momencie, kiedy jednemu samorządowi fundujemy a drugim nie sprawi, że nie wszyscy będą zainteresowani w partycypowaniu kosztów, które nie są oparte o jasne i przejrzyste kryteria w zakresie finansowania wkładu własnego i to budzi największą wątpliwość mówcy. W pewnym momencie skończy nam się majątek, żeby zakładać wkład własny przy remontowaniu dróg powiatowych.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że Przewodniczący trafił w sedno. Mówca nie kwestionuję budowy i remontu dróg powiatowych, tylko uczula, że tego wkładu własnego nam zabraknie a jeśli dobrze, zagospodarujemy i zaprosimy gminy, które tworzą ten powiat do partycypowania w kosztach, to zechcą się zaangażować. Krzywdzącą jest sytuacja w której powiat funduje zaangażowanie własnych środków a innym nie. Stąd zapewne pytanie radnego Mariusza Króla o to, ile mamy jeszcze tego majątku na sprzedaż. Za każdym razem powiat dokłada do oświaty i to cały czas jest z naszych środków. Z czego to pochodzi? Ze sprzedaży majątku, którego zasób w którymś momencie się wyczerpie.

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że gdyby były wykorzystywane tylko i wyłącznie środki ze sprzedaży majątku powiatowego to pewnie niewiele można by było zrobić. One są potrzebne, są niezbędne jako wkład własny, ale poprosił o zauważenie skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i bardzo by prosił, żeby na to zwrócono szczególną uwagę.
Na tej sesji radni przyjmują do budżetu 8,5 miliona ze środków, które zostały pozyskane z funduszy rządowych.
Nie funduje się tych dróg samorządom a robi dla mieszkańców, to że to są drogi przebiegające przez teren gminy to nie znaczy, że to są drogi gminne jak Pan Przewodniczący skąd inąd słusznie zauważył, to są drogi powiatowe i my tylko wykonujemy własne zadania, zadania ustawowe przypisane powiatowi.

Radny Przemysław Dropiński powiedział, żeby nie zapominać też o biednych gminach, których nie stać na budowę własnych dróg a partycypują w kosztach utrzymania np. szpitala i zakupu karetek. Pamiętajmy, że dokładają się wszyscy, to że naszym obowiązkiem jest też pomagać im utrzymać te drogi - powiatowe, które są w takim stanie, jakim są.
Idąc tym torem myślenia, bo nie ulega wątpliwości, że każdy dlatego powiatu, chce dobrze, tych nieruchomości, rzeczywiście za chwileczkę nam zabraknie.
Zastanawiające jest czy nie ma innych możliwości poszukania oszczędności w budżecie, żeby te inwestycje drogowe prowadzić. A może faktycznie zasadnym byłoby spotkać się wszystkimi włodarzami gmin naszego powiatu, wyznaczyć drogi i zapytać po prostu, w jakich drogach, w jakiej ilości mogą partycypować, pozyskiwać odpowiednie koszty.
Mówca Przychylił się do wniosku radnego Mariusza Króla o wycenę wszystkich nieruchomości, bo być może zasadnym jest sprzedaż głównego  budynku starostwa i w przeznaczenie go na wkład własny na wszystkie drogi, które są w tym powiecie.

Radny Bogdan Jastrząb powiedział, że ostatnio jeździł z Wicestarostą sprawdzając stan techniczny dróg – jest fatalnie. Zgadza się pewnie w którymś momencie braknie środków pieniężnych na pokrywanie wkładu własnego. Tylko skąd brać te pieniądze?

Przewodniczący Rady powiedział, że przedstawiając matematyczną kalkulacje chciałby zauważyć, że gdyby powiat nie dokładał samodzielnie 100 % kwoty wkładu własnego, a inne gminy partycypowałyby udział finansowy możliwości realizacji inwestycji byłoby jeszcze raz tyle.

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że pozyskaliśmy 8 000 000 zł, kolejne 8 mln dokładamy, za 16 000 000 robimy drogi. Tych dróg orientacyjnie na kilometr jakby przeliczył będzie około 10 km zrobionych. To będzie sukces, jakby się udało pozyskać te drogi, o których rozmawiano na klubie i zgłosili wnioski żeby w przyszłym roku realizować ten sam poziom co obecnie. Ta kadencja zasługiwałaby naprawdę, na poparcie przez społeczeństwo. Buduje się drogi dla wszystkich mieszkańców powiatu. Mówca powiedział, że chciałby, żeby którakolwiek z tych rad miała tak dobry okres i tak owocnie ściągała środki zewnętrzne, a my dyskutujemy tutaj od 15 minut, czy któraś gmina dołoży czy nie dołoży. Rozmowy, oczywiście są prowadzone, ale na szczeblu zarządów i to one muszą podejmować te decyzje.

Pan Czesław Dykszak wicestarosta powiedział, że ma propozycję, żeby w najbliższym czasie zorganizować spotkanie, naradę burmistrzów, wójtów z naszego terenu, przewodniczących rady gminy i również na tą naradę poświęconą problematyce rozwoju, przebudowy ,remontu naszych dróg zaprosić również Pana Przewodniczącego Rady Powiatu i Przewodniczącego Komisji Budżetowej, żeby wsparli nas swoją postawą i żeby wsparli nas, w przekonywaniu samorządów gmin, żeby partycypowali w kosztach remontu czy budowy dróg. Musimy sobie uświadomić co roczny wzrost kosztów związany z utrzymaniem dróg. Tak jak Pan Radny Bogdan Jastrząb powiedział, kiedy objeżdżali powiat, byli zatrwożeni stanem naszych dróg i trzeba sobie zdawać sprawę, że ich utrzymanie, remont chociażby po zimnie co roku będzie coraz większy, ich stan techniczny jest coraz gorszy.  Dlatego pieniędzy będzie potrzeba coraz więcej.  Konieczna również jest świadomość tego, że sprzęt, który jest na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg jest naprawdę stary, coraz bardziej się psuje, wymaga coraz większych nakładów na jego naprawy i konieczne będzie doposażenie PZD w nowy sprzęt, żeby mógł przynajmniej te podstawowe roboty wykonywać na drogach. Panowie zwrócili uwagę również na pobocza.  Jeśli chodzi o pobocza to one są bardzo wysokie i jednym z takich na pewno elementów, który mógłby przyczynić się do ich mniejszej degradacji, byłoby ścinanie tych poboczy, usprawniłoby to spływ wód w trakcie opadów ale są to również ogromne koszty. Na wykonanie takich prac potrzebne byłoby ok.
3 000 000 zł.

 Przewodniczący Rady serdecznie podziękował za zaproszenie na spotkanie. Uważa, że nasza pozycja negocjacyjna została już lekko ustawiono, bo on dzisiaj nie wie, jak przekonać Wójta Gminy Strzałkowo, żeby zaangażował środki mieszkańców Gminy Strzałkowo, nie swoje, mieszkańców Gminy Strzałkowo w remont dróg powiatowych, skoro wie o tym, że Burmistrz Zagórowa czy Wójt Gmina Słupca tych środków nie muszą angażować. Cały zarząd musi sobie zdawać sprawę, że ustawienie się w takiej pozycji negocjacyjnej dzisiaj troszeczkę roszczeniowej, bo jeżeli komuś dajemy komuś nie dajemy, nie możemy też oczekiwać, że wszyscy równomiernie będą reagować na takie propozycje.

Pan Jacek Bartkowiak odnosząc się do Przewodniczącego Rady powiedział, że z całym szacunkiem dla drogi o którą występuje od dłuższego czasu, której remont na pewno jest niezbędny ale droga Słomczyce – Piotrowice w porównaniu z drogą Słupca Zagórów to jest droga trzecio rzędna, pięciorzędna albo dwudziestorzędna. Droga Słupca Zagórów jest kręgosłupem dla naszego powiatu i wszelkie rozważania na ten temat, że ktoś się poczuje zwolniony z obowiązku czy z konieczności partycypacji w kosztach no są tutaj delikatnym nadużyciem. Robimy tę drogę, która jest najważniejsza w przypadku pozostałych,utrzymujemy tę zdolność negocjacji z wójtami czy burmistrzami. Wychodzimy z założenia, że będziemy remontować te drogi, na których remont nas będzie stać.Jak nie będziemy mieli na to pieniędzy, będziemy oczekiwali wsparcia, jeżeli nie pozyskamy środków z zewnątrz, funduszy rządowych, to i tak niewiele zrobimy, bo ile możemy z tego majątku sprzedać.
Mówca przypomniał, że powiat nie nakłada żadnych podatków. Jest tym szczeblem samorządu, który jest pozbawiony podstawowego narzędzia podstawowego instrumentu. Wiec jak nie nakładamy podatków, to rzeczywiście pozostaje nam albo aktywnie zabiegać o środki zewnętrzne, czego państwo nam naprawdę nie możecie zarzucić, że nie robimy, bo robimy, gdybyśmy mieli 1% od wartości pozyskanych środków do własnej kieszeni, to bylibyśmy bogatymi ludźmi, niezależnie od tego, jacy jesteśmy teraz. Natomiast ze sprzedaży majątku są tylko pomocnicze środki na wkład własny.

Przewodniczący Rady odpowiedział Panu Staroście, bo uważa, że strategicznym błędem w negocjacjach z samorządem było zagwarantowanie 30 września zrobienia całości drogi Słupca Zagórów z kwoty Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z czym jeżeli deklarujemy, że jako powiat zrobimy tę drogę, na miejscu Burmistrza Miasta Zagórów zakładałbym, że te pieniądze są, więc po co mam angażować swoje, to być może miało wpływ na obniżenie naszej pozycji negocjacyjnej. Równocześnie zaznaczył, że faktycznie tych środków jest mnóstwo ściąganych na teren powiatu. Jeżeli chodzi o strategiczne miejsce drogi Słomczyce - Sierakowo myśli, że przy budowie bazy okaże się, która część naszego powiatu będzie bardziej strategiczna, ale oczywiście daleka przyszłość.

Radny Mariusz Król zapytał, czy jako powiat złożono wyłącznie jeden wniosek na zakup tomografu? Czy był jeszcze jakieś inne wnioski na dofinansowanie wyposażenia szpitala? Mówca prześledził listę wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali środki i są szpitale, które otrzymały naprawdę duże pieniądze. Szpital w Krotoszynie, uzyskał ponad 9 000 000. Stąd pytanie czy to był nasz 1 jedyny wniosek złożony? Czy były jakieś inne, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie?
Mówca powiedział również, że nie negowałem pozyskiwania przez powiat środków, bo faktycznie są one w ostatnim czasie ogromne, trzyma kciuki, żeby były jeszcze większe w przyszłych latach.

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że jeśli chodzi o wnioski w tym rozdaniu, z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, gdzie ogłoszenie o naborze było w końcu zeszłego roku, to był jedyny wniosek, który składaliśmy.
Konsultowano z dyrekcją szpitala, na co złożyć wniosek i mieliśmy 2 propozycje albo zakup nowego ambulansu i nowego rentgena z ramieniem. Druga propozycja to tomograf a ponieważ tomograf był droższy, składaliśmy wniosek na 1 300 000 zł, dostaliśmy te pieniądze.  Jakby porównać, ile dostaliśmy my a ile powiat krotoszyński w całym rozdaniu rządowego funduszu inwestycji lokalnych jesteśmy lepsi.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 13, wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 17 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXXVI/218/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu natomiast wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16.

 P u n k t  10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 345, a autopoprawkę na druku nr 347.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035.
Rada Powiatu 15 głosami „za” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 17, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXV/215/2021  z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  11
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedstawiony dokument.

Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z brakiem dyskusji w temacie stwierdza, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. Dokument stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.


P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z roku 2021 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/220/2021 w sprawie udzielenia z roku 2021 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 22  do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Skarga na Dyrektora Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Przewodniczący Rady odczytał treść skargi oraz skierował, ją do rozpatrzenia przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji.

Treść skargi stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady poinformował o złożeniu w dniu 23 marca 2021 roku rezygnacji z członkostwa radnego Stefana Zielińskiego w Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 5 maja 2021 r. o godz. 8.00 – w trybie sesji nadzwyczajnej.

Radny Mariusz Król przypomniał i poprosił pamiętać o mieszkańcach Piotrowic i w ramach jakichś wolnych środków udałoby się tam zamontować tablice i światła spowalniające.

Radny Przemysław Dropiński zapytał czy jest nam znana kwota kosztów, jakie miesięcznie ponosi szpital na utrzymanie nowej części? Kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia remontu drogi Jaroszyn – Ląd?

Wicestarosta Czesław Dykszak powiedział,  że jeśli chodzi o Piotrowice w tej kadencji już ta rada i zarząd dużo zrobili w Piotrowicach, został pobudowany chodnik ponad 100 m. Zostały zrobione 2 przejścia i na pewno będziemy dalej robili wszystko, żeby bezpieczeństwo w tej miejscowości poprawić. Robione są pomiary ruchu w Piotrowicach i tak chciałem powiedzieć,
że np. były robione 19 listopada 2020 roku i w kwietniu tego roku. Jeśli chodzi o samochody osobowe, to faktycznie ruch ten wzrósł w stosunku do listopada w miesiącu kwietniu o ponad 800 przejazdów samochodów osobowych.
Natomiast jeśli chodzi o samochody ciężarowe, to spadł o 8.  Cały czas śledzimy i na pewno będziemy to bezpieczeństwo chcieli tam również poprawiać.
Przetarg Jaroszyn Ląd, został ogłoszony w dniu wczorajszym, rozstrzygnięcie powinno nastąpić 14 maja. Z początkiem czerwca powinna być podpisana umowa, także należy liczyć się, że wykonawca tak jak podkreślam, jeśli nie będzie odwołań, żadnych perturbacji, no tak oceniam, że około początku lipca powinny rozpocząć się roboty na tej drodze.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że zapoznał się pracami zarządu i ostatnimi protokołami, które zostały przyjęte z początku stycznia, lutego i marca i bodajże w protokole styczniowym wczytał się w uwagi pana dyrektora Spachacza co do elementu związanego z przyjmowaniem nowej części szpitala. Po raz pierwszy ten dokument d widział, zapoznałem się, to jest bodajże 3-4 strony i nie ukrywam, że w wielu kwestiach pan dyrektor miał zasadne swoje uwagi, spostrzeżenia, bo dotyczyły one m.in. kwestii wind, określenia i oczywiście to, co zostało poruszone też na komisji budżetowej, kwestia wykonawstwa elementów fotowoltaiki.
Pan Starosta Dykszak na komisji nam odpowiadał, że w chwili obecnej przesunięcie tego elementu fotowoltaiki będzie związane z termomodernizacją starej części szpitala, ale ja mam pytanie związane z ostatecznym rozliczeniem inwestorów, ze sprawozdań zarządu, które przeczytałem, wynika, iż mamy 3 sprawy sporne z podwykonawcami. Na jakie to są kwoty i w chwili obecnej,
jaka kwota jeszcze pozostaje w naszym w środkach, która jest wymagana przez potencjalnego wykonawcę.
    Starosta Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że  my nie mamy żadnej sprawy z wykonawcami. Jeśli chodzi o kwestie rozliczeń, są to między głównym wykonawcą a podwykonawcami.  Natomiast my mamy zarezerwowaną kwotę, której nie zapłaciliśmy wykonawcy, czyli firmie Komputronik biznes za ten produkt końcowy. 208 000 zł są to roszczenia zgłaszane na mocy przepisów prawa, podwykonawcy mogą ubiegać się te pieniądze, natomiast my tych pieniędzy nie wypłacimy, dopóki nie będzie tutaj rozstrzygnięć, które uznamy za ostateczne, no bo trudno zapłacić a później dochodzić roszczeń w sądzie, że to było nienależnie wypłacone którejś ze stron. Dopóki nie będzie twardych papierów w wyroku sądu, nie będziemy niczego płacić.
Fotowoltaika tak jak tłumaczył pan wicestarosta, jeszcze zanim powstał ten zarząd powiatu, wypadła z tego projektu, który był realizowany przez firmę Komputronik.  Wykonano tylko te przyłącza, które umożliwią podłączenie zasilania tych paneli fotowoltaicznych, które fizycznie nie mieściły się na dachu nowej części szpitala. Także fotowoltaika i te panele stanowią część projektu, na który szpital uzyskał środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Miejmy nadzieję że ten projekt zostanie w terminie wykonany a tutaj termin końcowy to jest grudzień przyszłego roku, stąd też w tym piśmie do wojewody,
które dzisiaj podpisałem, jest informacja o tym, że terminy zaczynają nas naglić, że szpital powinien już zacząć przygotowania do remontu starej części, remontu sukcesywnego, ale nie można będzie go rozpocząć, dopóki to jest szpital w pełni covidowy.  Wyłączenie poszczególnych części oddziałów, w których będą też dokonywane np. wymiany okien czy wymiana instalacji elektrycznej na pewno nie mogą odbywać się w szpitalu covidowym, niech to będzie też argumentem przemawiającym za zmianą profilu tego szpitala.

P u n k t  15
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXVI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 
 

Protokół Nr XXXV/2021 z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 marca 2021 roku.

 

BR.0002.4.2021

Protokół Nr XXXV/2021
z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 25 marca 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się hybrydowo na sali „Herbowej” oraz za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz. 1400 do godz. 1600.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXXV sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych obecnych na sali i przed monitorami, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, 16 radnych uczestniczyło w sesji, jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos
w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jako pkt. 12.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymienioną propozycję zmiany porządku obrad.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jako pkt. 12 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się  następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 lutego 2021 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku – druk nr 340.
7.    Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku – druk nr 341.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2021 r. – druk nr 342.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (…) – druk nr 343.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 – druk nr 344.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035 – druk nr 345.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jako pkt. – druk nr 349.
13.    Wolne głosy i wnioski.
14.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 lutego 2021 r.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 lutego 2021 r., kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 lutego 2021 r., bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku – druk nr 340.

Opinia Komisji o informacji:
Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedmiotową informację.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku – druk nr 341.


Opinia Komisji o informacji:

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła rozpatrywaną informację.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje
o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2021 roku.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych opiniuje pozytywnie.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/212/2021 z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2021 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (…) – druk nr 343

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś Wróblewska – powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/213/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli…. Uchwała stanowi załącznik 9 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.


P u n k t  10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 344, a autopoprawkę na druku nr 346.

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte
w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w  autopoprawce.


Dyskusja:

Radny Andrzej Kasprzyk  powiedział, że w aspekcie poprzedniej sesji omawiany był tematy oddania nowej części szpitala. Pan starosta przedstawił koncepcję jej zagospodarowania. Mówca liczy na otrzymanie jej w formie dokumentu papierowego, który po aprobacie Zarządu zostanie skierowany do akceptacji przez Rade. Pojawia się potrzeba podjęcia decyzji o przesunięciu 350 000,00 zł, które miały zostać przeznaczone na modernizację pomieszczeń starostwa a padła propozycja przekazania ich na doposażenia szpitala. Mówca uważa, że powinno to być skonsultowane z więcej jak jedną komisją stałą rady.
Uważa, że należy przedstawić harmonogram tego procesu przez dyrekcję precyzyjnym kosztorysem, żeby było wiadomo na jakich zasadach, jakie środki przekazane zostaną na rzecz szpitala. Potencjalnie w budżecie zapisano wsparcie na poziomie 250 000,00 zł. Natomiast w chwili obecnej ma zostać dołożone 350 000,00 zł. Co razem daje ponad 500 000,00 zł.
Po zapoznaniu z dokumentem, przedstawionym na poprzednich posiedzeniach komisji budżetu, gdzie pan dyrektor sporządził wykaz tzw. mebli potrzebnych do wyposażenia oddziału położniczego, oczywiście to jest jego pomysł opiewający równo na 300 000 zadał pytanie o kosztorys inwestorski, ponieważ 300 000,00 zł jest niebagatelna kwotę. Na podstawie jakich zapytań ofertowych zostało złożone? Skoro się podpisuje pod dokumentem pan dyrektor mówca uważa, że jakieś rozpoznanie rynku, zostało przeprowadzone. Celem radnego jest wypracowanie precyzyjnego akceptowalnego przez zarząd oraz komisje planu doposażenia tego szpitala. Aby zminimalizować i znacznie ograniczyć kolejne potrzeby wykładania powiatowych pieniędzy. Mówca jest świadomy , iż zwiększa się powierzchnia szpitala natomiast nie jego pracownicy czy posiadany sprzęt. Dlatego uważa, że konieczne jest wykorzystanie i rozdysponowanie tego co szpital już posiada. Popiera również, słowa pana Czesława Dykszaka wicestarosty, który niejednokrotnie proponował koncepcje wykorzystania tego co posiadamy aby minimalizować koszty. Obecnie ze względu na przekształcenie szpitala w „COVIDOWY” istnieje ryzyko, iż sprzęt nie będzie mógł być wykorzystywany. Ponieważ jego praca jest ograniczona do zajmowania się pacjentów z tym, że wirusem. Radny oczekuje konkretnych propozycji popartych pisemnym dokumentem a nawet podjętą stosowną uchwałą. Tak, żeby Radni mogli się do tego odnieść aby w pełni można było nad tym głosować.
Radny Andrzej Kasprzyk zawnioskował o wycofanie planowanych 350 000,00 zł z powrotem do inwestycji związanej z adaptacją czy naprawą budynku starostwa w wydziale geodezji. Natomiast osobę zarządzająca szpitalem, prosi o zobowiązanie do przedłożenia zarządowi oraz poszczególnym komisjom plan doposażenia nowej części szpitala z wykorzystaniem posiadanych urządzeń.

Radny Mariusz Król, powiedział, że nie miał możliwości zapoznania się z treścią autopoprawki do uchwały budżetu w trakcie posiedzenia komisji oświaty. Po głębokiej analizie dokumentu, który został przekazany w ramach materiałów sesyjnych, również wniósł o wycofanie autopoprawki z dzisiejszego posiedzenia Rady. Uchwalany budżet powiatu na rok 2021 zakładał przeznaczenie kwoty 250 000,00 zł. Dziś pojawia się pierwsza pewnie nie ostatnia propozycja przekazania pieniędzy na dalsze doposażanie szpitala. Radny nie został zapoznany z jakimkolwiek wnioskiem na podstawie, którego zapisano zmiany w uchwale budżetowej. Mówca powiedział, że jako radni dysponują zbyt niewielkim zbiorem danych aby móc podejmować takie decyzje a finanse powiatu są ograniczone.

Wicestarosta powiedział, że w sprawie wykazu sprzętu, są to głównie różnego rodzaju meble, które w zdecydowanej większości wynikają z dokumentacji budowlanej oraz przekazanego zapotrzebowania z działu medycznego, który jest niezbędny do zamontowania są to m.in. różnego rodzaju baterie czy odprowadzenia zlewozmywaków i tym podobne. Większość tego sprzętu jest niezbędna. Wykaz został skonsultowany z ordynatorami oddziału: chirurgicznego, ginekologiczno – położniczego. Mówca uważa, że w tym przypadku powinno się zaakceptować zakup tego sprzętu.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał, czy wiadomym jest ile pieniędzy potrzeba na wyposażenie szpitala i jaki procent tego zapotrzebowania będzie stanowiło to 350 tys. które dziś radni mają przekazać?

Pan Czesław Dykszak odpowiedział, że nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć na zadane pytanie.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że dziwi go postawa pana radnego Kasprzyka i pana radnego Króla. Może zrozumieć wątpliwości dotyczące konieczności przekazywania kolejnych sporych kwot szpitalowi, żeby ten szpital doposażyć, ale nie może zrozumieć, jak można działać przeciwko interesom pacjentów z naszego powiatu. Nowa część szpitala nie będzie doposażona, jeśli nie znajdą się na to pieniądze, w tym również pieniądze powiatowe. Pacjenci oczekujący na przyjęcie w nowej części szpitala do państwa radnych zgłoszą swoje pretensje i uwagi. 350 000 to nie jest widzimisię pana dyrektora, ani też fanaberia zarządu. Tylko kwota, która jest niezbędna do wyposażenia tych części w nowym obiekcie, który bez tych pieniędzy jest pozbawiony szafek pod zlewozmywaki, szafek dla personelu pielęgniarskiego. Nie ma w starej części szpitala, tyle sprzętu, żeby po prostym przeniesieniu do nowej części zaspokoić potrzeby obu obiektów.
Mówca uważa, że prezentacja na poprzedniej sesji była na tyle czytelna, że pozwoliła uświadomić sobie, że zbudowany obiekt, jest równie duży, jak główny budynek szpitala, żeby to wyposażyć potrzeba pieniędzy. Na sesji budżetowej była mowa o tym, że nie chcemy przeznaczać nadmiernych środków na doposażenie szpitala w tym roku, jeśli uda się pozyskać pieniądze zewnętrzne.
W tej chwili wymogiem jest znalezienie takich środków, które pozwolą na montaż tych zlewów, na montaż tego, co jest składowane w piwnicy szpitalnej.
Aby można było wykorzystać ten czas pandemii i go nie zmarnować.  Przesuwanie tych momentów, kiedy zapada decyzja o przyznaniu środków szpitalowi na kolejną sesję. Czy na wyjaśnienie czegokolwiek jest po prostu asekuranctwem, jest to niepotrzebne zwlekanie. Wykaz tego sprzętu nie pojawił się w ostatnich dniach. Jest to część projektu, który został sporządzony wraz z projektem rozbudowy.
Projekt został przygotowany i opracowane przez fachowców i w tym momencie należy zapewnić to co najbardziej potrzebne. Ogłosić przetargi, żeby wykorzystać ten czas pandemii na to, aby nową część przygotować jak najszybciej.

Radny Bogdan Jastrząb – powiedział, że kilka sesji wstecz, padło pytanie o kwotę konieczną do pełnego wyposażenia szpitala a dyrektor określił ją w granicach 10 000 000 zł. Jest to wartość niepoparta żadnym kosztorysem żadnymi planami, wybrzmiała na zadane pytanie. Pan dyrektor nie radni będą zagospodarowywali nową część szpitala, konieczny jest do tego fachowiec, który wskaże plan działania oraz przekaże do zatwierdzenia.

Radny Mariusz Król zwracając się do Starosty powiedział, że próbuje zrzucić odpowiedzialność w pełni na radnych, co nie powoduje zaskoczenia. Mówca uważa, że dzisiejsze zmiany budżetowe powinny być tylko i wyłącznie formalnością bez  dyskusji. Podziękował za wsparcie ze strony pana Bogdana Jastrzębia za głos rozsądku, nadal podtrzymując propozycję zastanowienia się nad zmianą przeznaczenia 350 000,00 zł.
Radny zdaje sobie sprawę, że nie jest to ani widzimisię pana starosty, ani widzimisię pana dyrektora. Uważa, że o takich rzeczach powinna być informacja dla radnych jako organu decydującego wcześniej. Żałuje, że komisja oświaty nie została o tym poinformowana. Nikt nie wspomniał o tym przy okazji omawiania zmian budżetowych.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że to na radnych będzie spoczywała odpowiedzialność za to, że pacjenci nie trafią do nowej części.  Mówca wielokrotnie pytał na jakim etapie znajdują się prace w temacie szpitala. Wszyscy wiedzieli, a przede wszystkim dyrektor prowadząc jednostkę, że ten szpital, kiedyś będzie oddany i konieczne będzie przedłożenie koncepcji wraz z planowanymi wydatkami. Dotychczas takiego dokumentu radni nie otrzymali. Dyrektor skierował na zarząd sprawę bo fajnie byłoby, kupić szafki za 350 000 a radni mają  podnieść 1 rękę i się na to zgodzić? Byłoby to nie odpowiedzialne. Radny oczekuje wizji doposażenia nowej części szpitala uważa, że wtedy rada byłaby za tym, żeby obligacje wyemitować aby dokończyć realizacje tej inwestycji. Mówca powiedział, że również chciałby oddana nowej części szpitala, tylko na jasnych i przejrzystych warunkach z pełnymi informacjami jakie należą się gospodarzą.

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że nie ma czegoś takiego, jak dobra albo zła wola w tym momencie jest tylko realizacja projektu, który został przyjęty w chwili kiedy podjęto decyzję o rozbudowie szpitala, częścią tego projektu jest również specyfikacja jego wyposażenia. W tej chwili Starosta zawnioskował do radnych jako zarząd, bo to zarząd był inicjatorem tej zmiany budżetowej, a nie szpital.
Zarząd poprosił dyrektora o wskazanie najpilniejszych wydatków, na które można przeznaczyć środki. Obecnie jest dobry czas aby przeprowadzić postępowanie przetargowe i dokonać tych zakupów, które umożliwią doposażenie szpitala. Całość kosztorysu, przygotowanego przez firmę włocławską, która była podwykonawcą przy projektowaniu nowej części, opiewa na kwotę przekraczającą 10 000 000 zł. Powiat tych pieniędzy w tej chwili nie wyda - dlatego, że ich niema. Część wyposażenia, część tych środków została pozyskana w poprzednich latach a część sprzętu został zakupiony. W dzisiejszych propozycjach znalazły się tylko te elementy wyposażenia, które są w tym momencie najbardziej potrzebne. To, że radni mieli okazję zapoznać się z nimi dopiero w ostatnich dniach wynika z faktu, że była to inicjatywa zarządu powiatu słupeckiego, a dyrektor przygotował materiały na posiedzenie zarządu, które odbyło się w tym tygodniu, już po posiedzeniu komisji oświaty. Wykaz tego sprzętu, który jest w tej chwili najbardziej potrzebny, dlatego państwo otrzymujecie ten materiał teraz. Mówca myśli, że ta pomocy szpitalowi nie powinna być odmawiana.

    Radny Bogdan Kukulski poprosił o 5 minut przerwy.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił o głos pana Jacka Bartkowiaka w sprawie zmian budżetowych wprowadzanych autopoprawka na rzecz SP ZOZ .

Pan Jacek Bartkowiaka powiedział, że na posiedzeniu zarządu powiatu, które odbyło się w przerwie obrad, przyjęto zmianę w projekcie autopoprawki tak, aby nie blokować działań, które znajdują się we wszystkich tych proponowanych wcześniej zmianach budżetowych. Przewodniczący Zarządu zaproponował aby kwota 350 000 zł, którą chciano przeznaczyć dla szpitala na zakup wyposażenia, pozostała zapisana w budżecie jako środki na remont, pomieszczeń wydziału geodezji, natomiast, aby Radni procedowali nad pozostałymi częściami tej autopoprawki. Punkt, który budzi wątpliwości większej części Radnych zostaje wycofany z autopoprawki i  nie ma wniosku o przeznaczenie 350 000 zł na wyposażenie szpitala, ale nie chcąc blokować innych zmian Zarząd proponuje taką oto wersję autopoprawki.

Przewodniczący Rady w imieniu Radnych poprosił o konstruowanie autopoprawek w sposób rozdzielny, żeby głosować każdą w niej zawartą zmianę osobno. Ułatwi to uniknięcie blokowania innych zmian.

    Radny Andrzej Kasprzyk, podziękował za przychylenie się do jego wniosku Zarządowi Powiatu oraz poparł słowa Przewodniczącego w kwestii tworzenia dokumentu autopoprawki.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z zmianami wprowadzonymi w trakcie posiedzenia, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.  
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka pierwotna stanowi załącznik nr 12 a autopoprawka z wprowadzonymi zmianami w trakcie posiedzenia załącznik nr 13, wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXXV/214/2021 z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 345, a autopoprawkę na druku nr 347.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035.
Rada Powiatu 15 głosami „za” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 17, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXV/215/2021  z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jako pkt. – druk nr 349.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 349.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę Nr XXXV/216/2021 z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rada Powiatu 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXV/216/2021 z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania Radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.


P u n k t  13
Wolne głosy i wnioski.
 
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że ponownie zwraca się z wnioskiem w dniu dzisiejszym o przedstawienie wykazu wraz z kosztorysem wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia funkcjonowania nowych pomieszczeń szpitalnych.

P u n k t  14
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXV sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego.
         

Protokół Nr XXXIV/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 15 marca 2021 roku.

 

BR.0002.5.2021

Protokół Nr XXXIV/2021
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 15 marca 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwała od godz. 1400 do godz. 1720.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.  

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, 16 radnych uczestniczyło w sesji, jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos
w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Radny Mariusz Król – powiedział, że w związku z nieobecnością jednego z radnych, którego nieobecność wynikła dosyć niespodziewanie, w dniu wczorajszym. Mówca zgłosił wniosek o przerwę w obradach dzisiejszej sesji. Poprosił, aby o terminie do kiedy zadecydował Przewodniczący Rady. Głosowanie, które w dniu dzisiejszym miałoby się odbyć jest na tyle ważne, że obecność każdego radnego jest ważna i winna być obowiązkowa.

Pan Arkadiusz Grzechowiak – radca prawny powiedział, że zgodnie ze Statutem Powiatu Słupeckiego wniosek o przerwanie w obradach może złożyć Przewodniczący bądź każdy z radnych. O przerwaniu sesji decyduje Rada w głosowaniu. Przy czym § 22 ust. 3 Statutu stanowi, że „o przerwaniu sesji rada może postanowić w szczególności, ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, które uniemożliwiają radzie obradowanie lub podjęcie uchwał”. Z uwagi na to, iż jest to katalog otwarty, to każda przyczyna, która jest uzasadniona, winna być poddana pod głosowanie.

Przewodniczący Rady poprosił radnego Mariusza Króla o zaproponowanie terminu kolejnej sesji?
Radny Mariusz Król – zaproponował dzień 24 marca br. godz. 8:00.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że rozumie, iż zaszły okoliczności nieprzewidziane, jednak jeśli na następnej sesji zdarzy się nieobecność to, czy  sesję odkładamy po raz kolejny na następny termin?
Radny poprosił o 5 minut przerwy.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Mariusz Króla o przerwanie obrad sesji do dnia 24 marca br. do godz. 8:00.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych 8 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” odrzuciła wniosek o przerwę w obradach. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   

Porządek obrad przedstawiał się  następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Starosty Powiatu Słupeckiego.  
5.    Wolne głosy i wnioski.
6.    Zakończenie obrad.  
P u n k t  4
Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania Starosty Powiatu Słupeckiego.  

Przewodniczący Rady zaproponował procedowanie punktu w następujący sposób:
-     opinia Komisji Rewizyjnej o wniosku w sprawie odwołania Starosty,
-    wystąpienie Zarządu Powiatu w sprawie wniosku,
-    dyskusja,
-    wybór Komisji Skrutacyjnej,
-    przyjęcie regulaminu głosowania,
-   przeprowadzenie głosowania tajnego,
-    odczytanie protokołu z głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Zapytał, czy są inne propozycje procedowania?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Radna Anna Kusiołek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że komisja 1 głosem „za”, przy 2 głosach „przeciw” uznała wniosek za bezzasadny.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta powiedział, że dziś mamy szczególną sesję Rady Powiatu, będącą konsekwencją jednego z praw radnych zapisanych w art. 31 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest to prawo radnych do złożenia wniosku o odwołanie starosty. Radni zdecydowali się z tego prawa skorzystać, wniosek wpłynął, została zwołana sesja i dlatego mówca odniósł się do argumentów, które zostały wskazane we wniosku. Opozycja jest od tego, żeby krytykować. By jednak krytyka miała sens, musi być konstruktywna, nie może być krytyką samą w sobie opartą jedynie na tym, co chcą usłyszeć ludzie, bo w końcu trzeba już budować wizerunek pod przyszłe wybory, czego niektórzy radni nawet nie ukrywają. Krytykując nie wystarczy powiedzieć, że coś robione jest źle, chyba lepiej przedstawić alternatywne, realne rozwiązanie. Tego jednak w krytyce, która do niego dociera brakuje, a wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu jest chyba tego najlepszym dowodem. Często tak, bywa, że ocena polityczna jest daleka od oceny merytorycznej, ale nasi wyborcy potrafią docenić fakt, że radni z różnych opcji politycznych potrafią współpracować ponad podziałami politycznymi dla dobra lokalnej społeczności. Przed nami kolejne wyzwania. Jeśli dziś mówimy głównie o kwestiach dotyczących szpitala, to o doposażeniu i udostępnieniu pacjentom nowej części szpitala oraz o pozyskaniu środków na doposażenie. Mówimy również o modernizacji głównego budynku szpitala, która będzie realizowana dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie będzie łatwe zadanie. Starosta powiedział, że będzie to wspólny sukces będący powodem do dumy z dobrze przepracowanej kadencji. Wspólny, nie tylko radnych, którzy popierają obecny Zarząd, ale także tych radnych, którzy dziś występują jako opozycja. Wspólnie możemy zrobić dużo, jednak jeżeli będziemy sobie nawzajem przeszkadzać, krytykować dla samej krytyki, na pewno nie będzie to ani dobrze odebrane przez wyborców, ani nie przyniesie pozytywnych efektów.
Starosta odnosząc się do argumentów zawartych we wniosku o jego odwołanie  przedstawił i szczegółowo omówił prezentację multimedialną. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 4, a wydruk z prezentacji załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił w formie prezentacji multimedialnej przebieg realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy” (od 16 sierpnia 2017 r. – podpisanie umowy na rozbudowę w formie „zaprojektuj – wybuduj” z Firmą Komputronik do 24 lutego 2021 r. – oficjalne przekazanie nowej części słupeckiego szpitala). Wydruk z prezentacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.

Dyskusja:

Radny Czesław Dykszak – puentując swoje wystąpienie powiedział, że oddanie nowego obiektu szpitala w 3 lata z małym haczykiem od rozpoczęcia jest dużym, wspólny sukcesem tj. poprzedniego zarządu, obecnego zarządu, poprzedniej rady i obecnej rady, jak również tych wszystkich, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji. Mówca dodał, że jest przekonany, że będzie ona dobrze służyła całej społeczności powiatu słupeckiego. Jakościowe wykonanie tej inwestycji jest na poziomie XX wieku. Osoby, które miały okazję ten obiekt obejrzeć, wyrażały duże uznanie dla tego co tam jest wykonane. Obecnie  potrzeba przede wszystkim dużo dobrej woli ze strony dyrekcji
i pracowników szpitala, tych, którzy mają wpływ na odpowiednie funkcjonowanie poszczególnych oddziałów oraz oczywiście ze strony Zarządu
i Rady Powiatu. Zdaniem mówcy w krótkim czasie można doprowadzić do tego, że ta nowa część rozbudowanego szpitala będzie służyła tym, dla których została wybudowana.

Radny Andrzej Kasprzyk – na początku odniósł się do umowy koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości oraz Razem dla Powiatu Słupeckiego w której jest zapis: „kierując się dobrem ziemi słupeckiej i jej mieszkańców, w poczuciu odpowiedzialności wobec wyborców, którzy głosując zadeklarowali wolę zmian w powiecie słupeckim, strony umowy zdecydowały się na zawarcie kompromisu umożliwiającego wyłonienie władz powiatu. Jego podstawą jest przekonanie o potrzebie skuteczności w poszukiwaniu i pozyskiwanie środków na inwestycje powiatowe, konieczność nadania impulsu rozwoju gospodarczego, zapewnienie prawidłowej opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem dokończenia rozbudowy szpitala, poprawy infrastruktury oświaty i zadbania o właściwy stan dróg powiatowych”. Mówca podziękował panu Wicestaroście za szerokie spektrum omówienia historii budowy szpitala słupeckiego, gdyż on nie dysponuje tak dogłębną wiedzą, ponieważ bazuje tylko na tym, co uzyska w ramach pracy w komisji i zapytań na sesji. W związku z tym, radny przytoczył parę istotnych faktów. Z inżynierem kontraktu po raz pierwszy spotkaliśmy się
w marcu 2019 roku, kiedy to twardo i rzeczowo określił on, że 95% wszelkich tzw. niedociągnięć została już opanowana. Pierwsza „przymiarka” do oddania szpitala słupeckiego, była w miesiącu lipcu 2019 roku, data ta padła z ust Wicestarosty. Następnie, termin ten został przesunięty na październik 2019 roku, po czym kolejną datą był listopad 2019 roku, po czym już nie uzyskiwał on żadnych informacji, spokojnie czekał na oddanie szpitala. Kolejną wyznaczoną datą był kwiecień 2020 roku, kiedy to pan Czesław Dykszak poinformował na posiedzeniu Zarządu Powiatu 24 kwietnia 2020 roku, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o wyrażenie zgody na użytkowanie nowo -wybudowanej części szpitala. W tym czasie powołano pięć komisji, czas pracy tych zespołów określono na 14 dni tj. do 10 maja – przekazanie obiektu
i końcowe rozliczenie finansowe. Tak samo zadeklarował również pan Starosta.
 W 2019 roku na jednym z posiedzeń Rady Społecznej SP ZOZ mówiono o problemach związanych z budową i rozbudową naszego szpitala. Mówiono o kolizjach tam występujących. Wszystko zostało omówione od początku do końca i wszyscy wiedzieli z czym się wiąże ten problem. Zmianie uległa data odbioru szpitala za kwiecień 2020 r. po czym wężyk w spłuczce, kładzie wielką inwestycję na 28 000 000 zł. Radny zapytał, na jakim etapie i kto wtedy był właścicielem tego obiektu? Inżynier kontraktu odpowiada od początku do końca za ten obiekt. Protokolarnie wszystko zostało już podpisane i nagle okazuje się, że w miesiącu sierpniu na skutek wężyka odbiór inwestycji się przesuwa, a nikt
z osób tam prowadzących nadzór, nie raczył się tym nawet zainteresować.
W przedstawionej przez pana Wicestarostę prezentacji zabrakło mówcy zdjęcia tego wężyka oraz zdjęć, jakie straty ta woda wyciekająca spowodowała w tym nowym obiekcie.
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że sytuacja związana z wnioskiem
o odwołanie pod którym się podpisał jako radny nie jest powodem do radości, bo to jest smutne. Bo to oznacza, że coś musiało się wydarzyć co spowodowało, że jakaś grupa radnych podpisała się pod takim wnioskiem.  Szpital, gdyby został oddany, nikt z nas tutaj siedzących nie kwestionowałby jego przekształcenia na szpital covidowy. Mieliśmy nowy budynek, który mogliśmy przygotować dla potrzeb szpitala covidowego tylko dziwnym trafem za każdym razem coś stało na przeszkodzie, żeby ten szpital oddać w terminie, a rok inwestycji zamienił się
w 2 lata. To jaki to jest nadzór? Czy każdy, kto jest potencjalnym inwestorem nie będzie zaniepokojony taką zwłoką z przesunięciem inwestycji tym bardziej, że ten szpital nowo rozbudowany jest nam bardzo potrzebny? Mówca przypomniał, że na jednej z naszych sesji Rady pan dyrektor Spachacz po objęciu swojej funkcji zadeklarował, że zajmie się wizją doposażenia nowo wybudowanej części szpitala. Minęły 2 lata, a pan dyrektor Spachacz cały czas jest pełniącym obowiązki i żadnej wizji na sesji Rady nie przedłożył. Stąd wynika to zaniepokojenie, bo w którą stronę w tej rozbudowie szpitala chcemy pójść. Przez 2 lata pełniący obowiązki dyrektora żadnej wizji nie zbudował. Kto pełni nad nim nadzór?  Starosta, czy kolektywnie Zarząd Powiatu.
Mówca motywując zarzut podniesiony we wniosku – „braku kontroli nad szpitale”, nie kwestionuje on tego, żeby zostały przeprowadzone audyty sprawdzające w zakresie o bieżącego nadzoru, ponieważ jak wynika ze sprawozdania przedstawionego Zarządowi w czerwcu 2020 r. już wtedy generuje on straty na poziomie 1 600 000 zł. Wtedy na sesji padło pytanie, czy szpital jest zamknięty, dlaczego pan dyrektor Spachacz tłumaczył „byliśmy zamknięci na przyjmowanie pacjentów”, albo „na obronę przed covidem”. We wrześniu 2020 r. szpital już ma wygenerowaną stratę na poziomie 3 300 000 zł. Radny pytając członków zarządu, czy od września 2020 roku kiedykolwiek widzieli wyniki szpitala? Czy kiedykolwiek był on zrelacjonowany? Nie. Zapoznał się on
z protokołami z posiedzeń zarządu i ani razu pan dyrektor Spachacz nie przedstawiał jaka jest rzeczywista sytuacja i kondycja finansowa szpitala. Za październik szpital wygenerował stratę miesiąc do miesiąca 1 000 000 zł, czyli narastająco do 4 500 000 zł. z uwzględnieniem miesiąca września. Mówca nie zgodził się z panem Starosto, że wartość amortyzacji jest na poziomie 1 400 000 takim jak strata (1 400 000), gdyż odpis amortyzacyjny który mam
w dokumentach jest na poziomie 800 000, a za rok 2019 jest na poziomie 750 000. Przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Budżetu pan Zbigniew Kaczmarek (biegły rewident) referował kwestie tzw. rozwiązania rezerw z tytułu ryzyka związanego z odprawami i nagrodami jubileuszowymi i ponownego ich przeliczenia. Wtedy pan dyrektor Spachacz całą tę kwotę zaliczył i z tego tytułu zmniejszył stratę. Biegły rewident nie zgodził się z tym, ponieważ kwota ta powinna być ona rozliczona proporcjonalnie, czyli powinna zmniejszyć stratę za rok 2017, 2018, 2019.
Jeśli złożony wniosek o odwołanie Zarządu nie uzyska większości a myślę, to efekt będzie taki, że być może Zarząd z większą starannością i wnikliwością zacznie się przyglądać bieżącej sytuacji szpitala, pomimo sytuacji związanej ze stanem pandemii. Jednak nie oznacza to, że na bieżąco nie mamy obowiązku, Zarząd nie ma obowiązku śledzenia tego, co się dzieje w szpitalu, ponieważ  Narodowy Fundusz zdrowia ryczałtowo cały czas przekazywał środki finansowe; a nawet dodatkową pulę przeznaczył z tego tytułu na wsparcie wszystkich szpitali. Jakby wyglądała sytuacja naszego szpitala gdybyśmy nie przekształcili się w szpital covidowy, być może starta byłaby na poziomie 9 / 10 milionów zł.
Pan dyrektor Rafał Spachacz odpowiadając na pytanie związane
z pozyskiwaniem środków, jaka wielkość wsparcia została udzielona przez powiat i  podmioty zewnętrzne udzielił odpowiedzi 21 lutego br. a plan inwestycyjny załączył z października 2020 roku, czyli tak jakby nic się nie zmieniło, nikt nic nie kupił, nikt nic nie oddał. Zakup sprzętu medycznego za ponad 1 200 000 zł.
w ogóle nie został ujawniony. Mówca nie godzi się z tym, że szpital w elemencie covidowym ma prawo do straty, a na  posiedzeniu Zarządu pan dyrektor Spachacz tłumaczy, że przyczyną złej sytuacji finansowej jest utrata przychodów z dzierżaw, pokrywanie kosztów związanych z rozbudową szpitala, pokrywanie inżyniera kontraktu. Koszty związane z inżynierem kontraktu pokrywa powiat,
a na posiedzeniu Zarządzie nikt tego nie kwestionuje. Podobna sytuacja jest ze środkami na tzw. ochronę osobistą - covidową, pan dyrektor Spachacz wykazuje, że szpital poniósł wydatki związane z ochroną covidową, ale nie pokazuje się, że Zarząd Powiatu w ramach swoich działań, a Rada to zatwierdziła przekazaliśmy 50 000 i 80 000 zł. Jaka to jest wiarygodność? Co takiego pan dyrektor Spachacz budował, które przyłącza? Które elementy nakładu były związane bezpośrednio z budową? Kolejny element, że szpital poniósł nakłady związane z rozruchem
z tytułu nowo wybudowanej części szpitala – do dnia oddania środka trwałego wszelkie nakłady podwyższają wartość środka trwałego. Nie można zatem przypisywać czegoś pod kątem kosztów, co nie powinno w ogóle zaistnieć
w bieżącej sytuacji finansowej szpitala. Jest to element bieżącego nadzoru. Dlaczego o 80 000 zł. wzrósł w szpitalu koszt związany z energią elektryczną, przecież „rozruch” bezwzględnie obciąża wykonawcę, a nie bieżącą działalność szpitala. Skoro my dajemy środki to znaczy, że z dwóch źródeł płacimy wykonawcy. Mówca twierdzi, że od września nigdy żaden materiał w zakresie bieżącej kondycji szpitala nie był analizowany na posiedzeniach Zarządu i że na dzień 31 października 2020 roku strata szpitala wynosiła 4 500 000 zł.
Radny Andrzej Kasprzyk – odnosząc się do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, która miała być wykonana w trybie natychmiastowym,  natomiast nie ulega żadnej kwestii, iż strona ma prawo do wniesienia odwołania do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Można było wnioskować o zmniejszenie zakresu, o wstrzymanie pewnego zakresu lub można było wnioskować o przekształcenie pewnej części, a zostawić np. oddział płucny niecovidowym. Radny twierdził, że nie jest tak iż decyzja miała rygor natychmiastowej wykonalności, 14 dni było na wniesienie odwołania, na których posiedzeniach Zarządu zapoznawał się z tymi decyzjami? Tylko na jednym posiedzeniu Zarządu był taki zapis. Jeśli ta dzisiejsza dyskusja wpłynie na poprawę nadzoru nad szpitalem, nad dyrekcją szpitala to będzie już na pewno efekt in plus. Kończąc radny zapytał, od kiedy pan dyrektor Spachacz ma zgodę na dodatkowe zatrudnienie w innej jednostce?  

Radny Mariusz Król – powiedział, że starał się podobnie jak radny Andrzej Kasprzyk odrobić lekcje, ale w trochę inny sposób. Matematyki nie oszukamy
i dzisiejsze głosowanie pewnie nie uzyska akceptacji większości radnych, ale po raz pierwszy od momentu sprawowania władzy przez obecnych starostów odrobili oni lekcje. Wreszcie dziś pokazano prawdę jeśli chodzi o faktyczną liczbę pacjentów w szpitalu covidowym, jak to wygląda w skali powiatu, w skali województwa, w skali całego kraju. Wcześniej mimo wielu interpelacji, zapytań, luźnych prywatnych rozmów w gabinecie u pana Starosty nie udało się uzyskać odpowiedzi na te właśnie pytania. Wielokrotnie, gdy pytaliśmy odpowiedzią było cały czas zasłanianie się przepisami RODO. Dziś wreszcie to wybrzmiało. Szkoda, że dopiero po takim wniosku prawda, bo wierzę, że to jest prawda wyszła na jaw. W wystąpieniu pana panie starosto wszystko wygląda w powiecie słupeckim rewelacyjnie, jest można powiedzieć super, pacjenci mają dobrą obsługę zarówno covidowi jak i niecovidowi. Jednak, po złożeniu przez niego interpelacji, dotyczącej dysponowania karetek i obszernej odpowiedzi – wideokonferencji, którą zorganizował Zarząd, dostał on kilkanaście wiadomości od mieszkanek naszego powiatu słupeckiego. Odczytał jedną z nich za zgodą jej autorki: „3 luty godzina 22, dobry wieczór panie Mariuszu. Z góry przepraszam że zawracam panu głowę, ale muszę choć raz się wygadać. Dziś czytałam artykuł w sprawie karetek szpitala i chce opowiedzieć panu moją historię. Do tej pory wiedzieli ją tylko moi najbliżsi i koleżanki z pracy. Nigdy nie żaliłam się na to, na co nie mam wpływu. Przez 20 lat wmawiano mi że nie będę mogła mieć dziecka. Kiedy
w zeszłym roku okazało się, że jestem w ciąży byłam przeszczęśliwa. Pod koniec listopada źle się poczułam skurcze, bóle przyjechałam do szpitala, przywitali mnie pod barierkami, wypytali co się dzieje i zapytali czy mam covid. Powiedziałam, że jestem w dziewiątym tygodniu ciąży, że mam bóle, plemienia i skurcze. Pan zadzwonił gdzieś tam i powiedział, że mam pojechać sobie do Wrześni, bo tu tylko covid. Ja z bólem zakrwawiona mam sama pojechać do Wrześni, karetki nie ma, a skoro tu dojechałam do szpitala to i sama poradzę sobie do Wrześni. Zaznaczę, że mój mąż jest osobą niewidomą i nie ma prawa jazdy, a było już grubo po 22. Na szczęście moje koleżanki kończyły pracę, zadzwoniłam i bez wahania zawiozły mnie. Niestety nie udało się utrzymać ciąży. Dziś powoli składam się do kupy, ale nie chciałabym aby ktokolwiek zwłaszcza te młode przyszłe mamy musiały tak jak ja przeżywać takie katusze”. Z przedstawionej wiadomości wynika, że nie jest tak do końca panie Starosto jak pan przedstawiał to w swojej wypowiedzi. To jest jeden z wielu przykładów, pozostałych nie będę czytał, bo szanuje czas wszystkich państwa radnych. Mówca odnosząc się do protokołów z posiedzeń Zarządu, które są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tych które zostały jemu przedstawione przez pana Starostę za pośrednictwem pani Sekretarz za rok 2018 i 2019 i przykrością stwierdził, że w obecnej kadencji mamy zarząd „niemy” lub mało poinformowany. Jedną z aktywnych osób w Zarządzie jest pani Aleksandra Kazuś-Wróblewska i za to jej podziękował. Z wielu protokołów wynika, że zabiera głos, zadaje pytania w sprawach trudnych nie tylko dla niej, ale przede wszystkim dla nas, dla mieszkańców powiatu, dla naszych wyborców. Przepływ informacji między członkami Zarządu ocenił na bardzo kiepski, a jako przykład podał pytanie pana Wicestarosty z posiedzenia Zarządu, które odbyło się 12 listopada 2020 r. czyli w dzień kiedy nasz szpital stał się „covidowym”, zapytał: czy środki finansowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nie powinny pochodzić z puli środków Wojewody Wielkopolskiego?  Pan Starosta odpowiada, że otrzymamy sprzęt
w postaci kardiomonitorów i inkubatorów, by móc poprawić i zwiększyć bezpieczeństwo noworodków. Na posiedzeniu 13 listopada 2020 r. czyli dzień po tym, jak szpital stał się jednoimienny nie było niestety słowa w tej materii, nie było żadnego pytania od członków zarządu a zdaniem radnego temat ten  był
i jest bardzo trudny. Po dzisiejszej prezentacji widzimy, że ten szpital jednoimienny spełnia swoją rolę, jest drugim w Wielkopolsce pod względem wielkości, czy liczby pacjentów.
Reasumując radny stwierdził, że jest to bardzo przykre, iż przy wielokrotnych jego zapytaniach, interpelacjach nie uzyskiwał i pewnie do dziś już nie uzyska konkretnej odpowiedzi na zadane pytanie, ale nie może tego oczekiwać, gdyż jak to kiedyś stwierdził pan Starosta: „mój świat jest prosty jak konstrukcja cepa, a ja jestem zwykłym zakutym łbem”. Z tego powodu jest radnemu bardzo przykro i jeszcze ani razu nie usłyszałem od pana Starosty słowa „przepraszam”.

Pan Jacek Bartkowiak – odnosząc się do wypowiedzi radnego Andrzeja Kasprzyka w temacie przesuwania daty zakończenia rozbudowy szpitala powiedział, że pan Wicestarosta przedstawił wszystkie aspekty, które spowodowały to opóźnienie. Kolejność pewnych zdarzeń była od nas niezależna i trudno je rozpatrywać w kategoriach winy. Awaria nastąpiła, kiedy obiekt był jeszcze własnością wykonawcy i odszkodowanie pochodziło z polisy ubezpieczeniowej, którą zawarł Komputronik Biznes z firmą ubezpieczeniową. Kosztuje nas to jednak pół roku, ponieważ mniej więcej tyle wcześniej byśmy mieli tę nową część do użytku, czy do wykorzystania, czy do przekazania szpitalowi. Jeśli chodzi o wykorzystania nowej części szpitala to jeden
z przedstawianych slajdów pokazywał rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, czy wykorzystanie ich zgodnie z projektem, który w piwnicy planował aptekę i sterylizatornię, na parterze miał być SOR, gdzie teraz pewnie będzie izba przyjęć, być może poradnie specjalistyczne i POZ. Na pierwszym piętrze ginekologia i położnictwo, a na drugim chirurgia, to cała wizja.
Mówca odnosząc się do straty finansowej szpitala i braku informacji na ten temat na posiedzeniach Zarządu to być może protokoły z posiedzeń nie zawsze w pełni oddają treść naszych rozmów, ale informacje na ten temat były szczegółowe składane przez dyrektora i co miesiąc trafiały na posiedzenia, były również przedstawiane na posiedzeniach rady społecznej i Komisji Budżetu. Pan radny Kasprzyk też te informacje otrzymywał i korzystając z tych informacji wykreował trochę fałszywy obraz rosnącej do października straty, która
z końcem roku miałaby osiągnąć kwotę 9 / 10 000 000 zł. Fałszywy obraz, albowiem ta strata w połowie roku  wynosiła około 1 500 000 zł. i spodziewaliśmy się, że na koniec roku może być zgodna z planem finansowym szpitala wyższa. Tego typu dokumenty konstruuje się z pewną ostrożnością i lepiej założyć, że strata może być wyższa, a wynikać będzie z niekorzystnego splotu rozmaitych okoliczności. W tym przypadku dodawanie kolejnych miesięcy strat mija się celem, bo od połowy roku szpital zaczął wychodzić na prostą. Najpierw dzięki temu że znacznie lepsze były wyniki finansowe i znacznie większa liczba procedur, które w szpitalu miały miejsce w drugiej połowie roku np. zwiększenie liczby porodów. Porodów w szpitalu słupeckim mieliśmy w zeszłym roku ponad 650, to było o ok. 50 więcej niż w roku 2019. Rada Społeczna SP ZOZ bilans szpitala za rok 2019 przyjęła na posiedzeniu w ubiegłym roku i odwoływanie się do opinii biegłego rewidenta zdaniem mówczy mija się z celem.
Jak chodzi o koszty inżyniera kontraktu to w prezentacji było przedstawione, że ten koszt wyniósł nieco ponad 150 000 zł z budżetu powiatu. Umowę z inżynierem kontraktu zawarł nie powiat tylko szpital i te środki, które były refundowane szpitalowi bezpośrednio z budżetu powiatu to są środki
o których przeznaczeniu państwo decydowaliście jako radni przy kolejnych przesunięciach budżetowych. Nie oznacza to jednak, że całość kosztów inżyniera kontraktu została pokryta przez powiat, ale takie były wcześniejsze uzgodnienia, że kto inny buduje, a kto inny zatrudnia inżyniera kontraktu, w  efekcie chyba nie było to dobre rozwiązanie.  
Odnosząc się do kwestii braku odwołania od decyzji wojewody mówca powiedział, że mogliśmy próbować odwoływać się od tej decyzji i na ten temat dyskutować, ale nie zmieniało to faktu, że ta decyzja została podjęta w chwili, kiedy gwałtownie rosła liczba zakażeń i Ministerstwo Zdrowia szukało rozwiązania tej trudnej sytuacji i możliwości przekształcenia szpitale, które się do tego nadawały w szpitale covidowe. Byliśmy przekonani, że szpital słupecki podoła temu zadaniu, zarówno dzięki temu że ma wysoko wykwalifikowaną kadrę, możliwości techniczne, doświadczenie lekarzy z oddziału chorób płuc, którzy byli znakomicie przygotowani do tego leczenia. Nie dyskutowano na ten temat na posiedzeniach Zarządu, ponieważ tego typu dyskusje przyniosłyby nam więcej szkody niż pożytku. Nieustannie zwracamy się do wojewody i premiera
o dodatkowe środki na doposażenie i je otrzymujemy oczywiście możemy wojować, ale czy my jesteśmy w tym momencie równorzędnym partnerem? Zrobiliśmy to co było w danym momencie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Czy idealnym? Na pewno nie.
Starosta odpowiadając na pytanie o zgodę na dodatkowe zatrudnienie pełniącego obowiązki dyrektora powiedziała, że nie ma takiej zgody i nie ma takiego zatrudnienia.  Pan Rafał Spachacz w jednym z mediów jest prezentowany jako funkcyjny w wyższej szkole, jest to kwestia jego umowy z właścicielami tej szkoły.  O takiej formie zatrudnienia oficjalnie Zarząd nic nie wie i nie wyrażał
w tym zakresie żadnej zgody.
Mówca odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Mariusza Króla
i opisanego przypadku pacjentki, która traci dziecko w dziewiątym tygodniu ciąży powiedział, że  może tylko wyrazić współczucie, gdzie w tego typu przypadkach nie ma słów, które są jakimkolwiek usprawiedliwieniem. Oczywiście trudno tutaj mówić o winie tego, kto tę pacjentkę skierował do innego szpitala, zapewne tylko
lekarz jest w stanie to ocenić.
Jeśli chodzi o brak informacji o sytuacji szpitala i zarzut dotyczący tego, że państwo dopiero teraz zostaliście poinformowani o tym jak to wygląda to nie tylko ze względu na RODO, ale też nie wszystkie dane były dla nas dostępne. Teraz chyba jesteśmy mądrzejsi i my i państwo jak chodzi o statystyki. Natomiast, czy przepływ informacji między członkami Zarządu jest kiepski, czy dopiero na posiedzeniu można odpowiadać na takie pytania, jak te które zadał Wicestarosta? Z tym przepływem informacji bywa różnie i to pan radny Król sam kiedyś zrezygnował z funkcji członka zarządu argumentując, że jest kiepski przepływ informacji jak chodzi o szpital, więc mówca nie drążył tematu.

Radny Czesław Dykszak – odnosząc się do wypowiedzi radnego Andrzeja Kasprzyka powiedział, że odbiór szpitala przesuwał się, bo wiele rzeczy trudno jest przewidzieć, pandemia również miała na to wpływ. Zawsze jego dążeniem było, żeby jak najszybciej zakończyć tą rozbudowę i żeby szpital jak najszybciej przekazać dyrekcji i załodze szpitala.
Jeśli chodzi o zły przebieg informacji wśród członków zarządu to w jego odczuciu relacje są bardzo dobre, wszystkie sprawy, które są do rozstrzygnięcia rozstrzygane są na bieżąco, co zapewnia właściwe funkcjonowanie Zarządu.

Radny Andrzej Kasprzyk – odnosząc się do kwestii czytania protokołów powiedział, że gdyby z załączników do protokołu wynikało to co pan powiedział, że pan Rafał Spachacz przedstawiał sprawozdania finansowe to by one były załączone, więc stąd jego wiedza, że nie było to analizowane. Dlatego twierdzi on, że nie ma żadnego nadzoru nad tym co robi pan dyrektor Spachacz i nad całą budową. Wracając do inżyniera kontraktu, który mówił że budujemy na wskroś nowoczesny szpital, czyli pęknięta rurka wody przy tzw. pełnym odpływie wody nie powinna zalać szpital? Co więc w tym nowym szpitalu zostało tak sknocone że jedna rurka rozłożyła oddanie szpitala?

Pan Jacek Bartkowiak – ad vocem przypomniał katastrofę amerykańskiego promu kosmicznego, gdzie kosmonauci zginęli przez to, że była źle zainstalowana obudowa izolacji termicznej tego promu. Było to takie małe coś, co spowodowało nie tylko wiele set milionowe straty materialne, ale też kosztowało życie kilku osób. Ktoś zlekceważył to na etapie pierwszych sygnałów, które docierały do NASA o tym, że ta izolacja jest zrobiona niewłaściwie. Tutaj nie mieliśmy sygnału, że coś jest nie tak, wszystkie urządzenia i materiały były dobrej jakości, porządny wężyk z krakowskiej armatury, ale efekt jest taki jaki jest. Na szczęście to nie powiat ponosił koszty naprawy, ale ponieśliśmy koszty związane z opóźnieniem oddania do użytku całego obiektu.

Radny Przemysław Niezbecki – odnosząc się do wypowiedzi radnego Andrzeja Kasprzyka, a szczególnie polowania na czarownice, czyli polowania na dyrektora Spachacza powiedział, że pana dyrektora nie ma dzisiaj tutaj, ale po wypowiedzianych zarzutach pod jego adresem, na jego miejscu pozwałby pana radnego do sądu.  

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że dość długo i z grzecznością zawsze stara się do odmiennego zdania i poglądu podchodzić i zawsze bazuje na posiadanych dokumentach.  Nie jesteśmy tutaj od tego żeby się trzymać wspólnie za ręce, tylko myśleć o dobru powiatu, o tym co się nazywa troską. Mówca dodał, że nienormalne dla niego jest, że pan dyrektor Spachacz – główny wirusolog na każde posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ i Rady Powiatu zabiera ze sobą grono 12 ludzi. Czy to jest normalne? Czemu ma to służyć? Jesteśmy
w okresie pandemii.

Radny Przemysław Niezbecki – ad vocem zapytał, gdzie jest ten dokument z którego wynika, że szpital miałby 9 000 000 straty?

Radny Andrzej Kasprzyk – odpowiedział, że gdyby nie było szpitala covidowego to dzisiaj byśmy się znaleźli w takiej sytuacji, jest to prosta matematyka.

Przewodniczący Rady powiedział, że o ile dobrze rozumie to Radny Andrzej Kasprzyk sugerował prognozę w oparciu o dokumenty, które wcześniej wskazywały 3 milionową stratę. Dziś nie powinniśmy się spierać, czy prognoza, czy dane faktyczne są kluczowe.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że cieszy się iż na początku radny Andrzej Kasprzyk przeczytał list intencyjny, który został zawarty podczas powoływania koalicji bo o tym, że idziemy w dobrym kierunku najlepiej świadczy budżet na 2021 rok. Jest to budżet, który przewiduje inwestycje jakich do tej pory powiat nie realizował, za środki pozyskane przez obecny Zarząd. Chyba nikt nie będzie zarzucał zarządowi, że nie pozyskuje środków zewnętrznych na rozwój powiatu, bo na pewno te środki są pozyskiwane. Radny zauważył, że każda zmiana w budżecie jest zawarta w poprawkach budżetowych i to radni decydują o tych środkach na co je przesuwają. Mówienie, że w Zarządzie nie ma jakiejkolwiek współpracy jest insynuacją, bo najlepiej powinni o tym wiedzieć ludzie, którzy tam zasiadają, jak się ze sobą spotykają, o czym rozmawiają.
Mówca odnosząc się do protokołów oczywiście skoro nie są zawarte pewne rzeczy, a są poruszane to też jest uwaga, żeby te protokoły były o wiele bardziej ścisłe i zawierały wszystkie wypowiedzi, wszystkich członków na każde tematy, które są poruszane, żeby nie dochodziło w późniejszych latach do takich sytuacji, że z tych protokołów niewiele można nieraz wyczytać i wtedy można różne rzeczy insynuować.  

Przewodniczący Rady stając w obronie pań z Biura Rady, które sporządzają protokoły powiedział, że akurat poddane zostały szkole radnego Andrzeja Kasprzyka, gdzie on sam spierał się, że protokół powinien odwzorowywać przebieg spotkania, a nie być słowo w słowo przedrukowaniem tego co się działo. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o biuro rady to bardzo skrupulatnie sporządza protokoły i nie pomija żadnych ważnych kwestii w tworzeniu takich dokumentów.

Radny Bogdan Kukulski – dodał, że absolutnie nie chce powiedzieć, że ktokolwiek źle sporządzał protokoły lub czegoś nie dopełnił, bo nie o to chodzi. Absolutnie tego nie czyni. Mówca odnosząc się jeszcze do kwestii szpitala powiedział, że powinniśmy się wszyscy cieszyć z oddania takiego przepięknego obiektu szpitala. My dzisiaj powinniśmy się tylko spierać o to co zrobić, żeby pozyskać środki i współpracować nad ich zdobywaniem.

Przewodniczący Rady zapytał kiedy, kto i dlaczego podjął decyzję o tym, że w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych złożyliśmy wniosek na most
w Zagórowie, a nie na wyposażenie szpitala, bo dzisiaj wszyscy mówimy
o priorytecie jako szpitalu? Jeżeli pan Starosta przedstawia jasno określoną wizję: apteka, ginekologia, położnictwo i chirurgia to jest to tylko kwestia skosztorysowania takiej inwestycji. Pojawiła nam się cudowna okazja złożenia jednego projektu na dużą inwestycję i o takie środki moglibyśmy się ubiegać. My jako radni jesteśmy wybierani z różnych obwodów, każdy z nas ma swój interes, każdy idzie na kadencję, każdy z nadzieją że zrealizuje swój interes, ale tak nie jest, bo bardzo często te interesy są sprzeczne. Ale po to jesteśmy Radą, żeby decydować co będziemy robić w pierwszej kolejności, co w drugiej. Jeżeli jako Rada uznajemy szpital jako najwyższe dobro tego powiatu to ponowił pytanie, dlaczego składamy wniosek o most w Lądzie i dlaczego szpital jest niedokończony i dlaczego problemy z wyposażeniem są przed nami?

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jest to bardzo trudne pytanie, tym trudniejsze, gdyż są okoliczności o których nie zawsze można mówić wprost i nie do końca można pewne myśli rozwinąć. Do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych można było składać nieskończoną ilość wniosków, ale było też wiadomo że szanse powodzenia mają tylko niektóre wnioski. Te które są nie tylko dobrze umotywowane, ale te które pokazują że projekt obejmuje swoim zasięgiem maksymalnie dużo odbiorców. Samorządy, które złożyły wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyjęły różne strategie. Niektórzy pisali jeden duży wniosek na duże pieniądze; inni kilka wniosków na kwoty znacznie mniejsze, efekty też były różne. Jeśli chodzi o wnioski dotyczące wyposażenia rozbudowywanych szpitali to wyglądało to tak jeśli chodzi o efekt końcowy: Jarocin 3 lub 4 mln zł., Turek 7 lub 8 mln zł. i my też mogliśmy składać wniosek na doposażenie szpitala. Jednak mieliśmy świadomość, że czeka nas nieuchronna konieczność remontu mostu w Lądzie, który jest w tak złym stanie technicznym, że za kilka miesięcy mogło się okazać, iż trzeba będzie go zamknąć. Powiat złożył wniosek na 41,5 mln zł. ponieważ na tyle nasi specjaliści
z Powiatowego Zarządu Dróg oszacowali wartość inwestycji mostowej, łącznie
z drogą relacji Słupca – Zagórów. W efekcie otrzymaliśmy najwyższe dofinansowanie spośród wszystkich powiatów wielkopolski. Nikt inny w całej Wielkopolsce nie dostał 15 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W kolejnym rozdaniu otrzymaliśmy  1 300 000 zł. na zakup tomografu komputerowego dla szpitala. Możemy tylko „gdybać”, co byłoby gdybyśmy złożyli wniosek na szpital i na drogę z mostem w Lądzie?

Radny Piotr Gałan – powiedział, że jego zdaniem waga została przełożona nie w tym miejscu, ponieważ zamknięcie mostu w Lądzie nie generowałoby dla powiatu strat. Natomiast, nowy budynek szpitala może generować stratę coroczną i brak wyposażenia może obciążyć powiat długofalowo, bo to że będziemy stopniowo dokładać nowe urządzenia nie powoduje znacznego zwiększenia skali rekompensowania chociażby straty wygenerowanej przez utrzymanie nowej część szpitala.

Radna Natalia Bobrowska – Bartkowiak – powiedziała, że jej zdaniem jest to wybór dobry, bo nie wiemy co się stanie ze szpitalami jak wejdzie nowa ustawa o której w zasadzie nikt nic nie wie, a za chwilę może się zmienić nadzór nad szpitalami i nagle może okaże się, że zainwestowaliśmy pieniądze w szpital, który zostanie nam zabrany, a tak będziemy mieć most w Lądzie i kawałek drogi.

Radny Piotr Gałan – powiedział, że jeżeli priorytetem dla powiatu i jego mieszkańców jest zabezpieczenie opieki zdrowotnej, to nawet przy zmianie ustawa nikt tego szpitala nie złoży „w pudełko” i nie przyniesie gdzie indziej, zmieni się być może  struktura zarządzania. Natomiast, jeżeli chodzi
o wyposażenie i budynek to zostanie on na miejscu. Gdybyśmy spytali mieszkańców, co dla nich będzie priorytetem, to chyba w 100% się zgodzimy, że zabezpieczenie opieki zdrowotnej. Most w Lądzie mógłby poczekać, ale oczywiście nie Rada decydowała, taką decyzję podjął Zarząd, że składał taki, a nie inny wniosek.

Wybór Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady powiedział, że w celu przeprowadzenia głosowania tajnego konieczny jest wybór Komisji Skrutacyjnej. Mówca zaproponował, aby komisja liczyła 4 osoby. Zapytał, czy są inne propozycje?

Nikt nie zgłosił innych propozycji, więc Przewodniczący poddał pod głosowanie czteroosobowy skład komisji skrutacyjnej.  
Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę, aby skład komisji liczył cztery osoby. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej.
Radny Mariusz Król – zgłosił kandydatury radnej Anny Kusiołek i radnego Piotra Gałana.
Radny Bogdan Kukulski – zgłosił kandydatury radnego Henryka Tylmana
i swoją osobę.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili akces do pracy w komisji skrutacyjnej.
 
Przewodniczący Rady kolejno poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do pracy w komisji skrutacyjnej.
Rada Powiatu w czterech odrębnych głosowaniach jednogłośnie do składu komisji skrutacyjnej wyprała radnych: panią Annę Kusiołek, pana Henryka Tylmana, pana Bogdana Kukulskiego i pana Piotra Gałana. Wykazy imiennych głosowań stanową odpowiednio załączniki nr 8, 9, 10 i 11 do niniejszego protokołu.    

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie regulaminu głosowania.

Przewodniczący Rady poinformował, że Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została radna Anna Kusiołek.

Radna Anna Kusiołek – odczytała regulamin głosowania w sprawie odwołania Starosty Powiatu Słupeckiego.
W toku czynności przeprowadzenia głosowania otrzymano 17 kart do głosowania, jedną komisyjnie zniszczono ze względu na nieobecność jednego z radnych. Pokazano wszystkim obecnym na sali, że urna do głosowania jest pusta.

Nikt nie wniósł uwag do regulaminu, dlatego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania w sprawie odwołania Starosty Powiatu Słupeckiego.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. regulamin. Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przeprowadzono procedurę głosowania tajnego.
Przewodnicząca Komisji odczytywała kolejno nazwiska radnych zgodnie z listą obecności, radni odbierali kartę do głosowania, kwitując jej odbiór. Potwierdzenie odbioru karty do głosowania w sprawie odwołania Starosty Powiatu Słupeckiego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

Po zakończeniu czynności głosowania Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.

Odczytanie protokołu z głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pani Anna Kusiołek odczytała protokół z głosowania w sprawie odwołania Starosty Powiatu Słupeckiego, stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Do protokołu zostały również załączone karty do głosowania w sprawie odwołania pana Jacka Bartkowiaka z funkcji Starosty Powiatu Słupeckiego. Koperta z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.    
 
Wniosek o odwołanie Starosty nie uzyskał 3/5 głosów ustawowego składu rady, więc wobec powyższego Rada Powiatu nie odwołała pana Jacka Bartkowiaka z funkcji Starosty Powiatu Słupeckiego.

P u n k t  5
Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady poprosił o oświadczenie pana Starostę, ponieważ
w ostatnim czasie jego osoba, ale również kolegi Przemysława Niezbeckiego została bezpardonowo zaatakowana przez logującego się jako członka PiS-u pana Jakuba Pawłowskiego. Mówca chciałby, aby w mediach wybrzmiało, że pan Jakub Pawłowski nie reprezentuje środowiska PiS-u, nie jest reprezentantem żadnych wyrażanych poglądów w tym środowisku

Pan Jacek Bartkawiak – na wstępie podziękował za podziękuję za tak, a nie inny wynik głosowania, jest to rodzaj wotum zaufania na które Zarząd Powiatu zasłużył. Serdecznie podziękował przede wszystkim za wsparcie członkom Zarządu i członkom klubu koalicyjnego powiatu słupeckiego. Jeśli chodzi o tych
z państwa, którzy głosowali za odwołaniem starosty to wypada mu wyrazić nadzieję, że mimo wszystko uda się Zarządowi Powiatu Słupeckiego przekonać radych, że ich praca, to jest jednak praca dla dobra społeczności powiatowej i że wspólnymi siłami naprawdę uda nam się osiągnąć więcej niż tylko i wyłącznie krytyką.
Natomiast, jeśli chodzi o wpisy czynione przez pana Jakuba Pawłowskiego to ubolewam on nad tym zarówno co pisze, jak i w jaki sposób odnosi się do osób publicznych o których pisze. Starosta zapewnił, że pan Jakub Pawłowski nie reprezentuje ani struktur Prawa i Sprawiedliwości, ani nie jest członkiem tej organizacji, ani tym bardziej nie wyraża jego poglądów.

P u n k t  6
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXIV sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
         

Protokół Nr XXXIII/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 lutego 2021 roku.

 

BR.0002.3.2021

Protokół Nr XXXIII/2021
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 25 lutego 2020 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1300 do godz. 1425.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXXIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę
i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Do obrad dołączył Radny Stefan Stencel.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos
w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Nikt nie zgłosił propozycji zmiany porządku obrad.

Wobec powyższego obrady przebiegały według następującego porządku:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
-    Nr XXXI/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
-    Nr XXXII/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok – druk nr 330.
7.    Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020 – druk nr 332.
8.    Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2020 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2021 – 2023 – druk nr 331.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia” – druk nr 333.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021  – druk nr 334.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035 – druk nr 335.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego – druk nr 336.
14.    Wolne głosy i wnioski.
15.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:

-    Nr XXXI/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
-    Nr XXXII/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował przyjęcie ich bez konieczności odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXI/2021 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXI/2021 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z nadzwyczajnej sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 lutego 2021 roku. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXII/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 lutego 2021 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:

Radny Przemysław Dropiński kierując pytanie do Pana Starosty zapytał o udział w spotkaniu z Panem Wojewodą, dotyczące dalszych losów szpitala. Czy padły jakieś decyzje, deklaracje?
Przedwczoraj został przekazany szpital czy przekazano protokół zdawczo-odbiorczy? Dlaczego w tym przekazaniu nie brał udział Pan Dyrektor Rafał Spachacz?

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeśli chodzi o spotkanie z Panem Wojewodą, to rozmowa dotyczyła dwóch tematów. Po pierwsze terminu, w którym możemy liczyć na decyzję wojewody, żeby przynajmniej część szpitala przestała być częścią covidową. I drugi wątek to jest doposażenie nowej części szpitala w możliwość uzyskania konkretnego sprzętu z rezerw materiałowych, którymi dysponuje wojewoda, czy Agencja Rezerw Materiałowych.  Jak chodzi, o opinie bieżącą Narodowego Funduszu Zdrowia. To niestety w przypadku, kiedy znów rośnie liczba zakażeń, nie możemy liczyć na pozytywną opinię w tej kwestii. Szpital słupecki jest drugim po szpitalu na Szwajcarskiej w Poznaniu szpitalem, jeśli chodzi o liczbę łóżek dla pacjentów covidowych uwzględniony w planach województwa dotyczących zabezpieczenia pacjentów przed spodziewaną kolejną rosnącą falą zachorowań. Jak do tej pory nie udało nam się uzyskać zmiany dotychczasowej decyzji wojewody.
Natomiast, jeśli chodzi o przekazanie szpitala, nie wiem co Pan Radny ma na myśli mówiąc o jednostronnym przekazaniu. W przekazaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele starostwa jak i przedstawiciele SP ZOZ. Dyrektor powołał zarządzeniem kilkuosobową komisję w składzie z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, pracownikami działów technicznych i administracyjnych. Protokół o odpowiedniej treści, wspólnie wypracowany w uzgodnieniu ze szpitalem, został podpisany przez Pana Wicestarostę, przeze mnie i przedstawicieli szpitala w chwili, kiedy to przekazanie nastąpiło. Pan Dyrektor Spachacz był dwa dni na urlopie, ale jak Państwo wiecie tych dni urlopowych się uzbierało, więc mam nadzieję, że nie powinno budzić to niczyjej troski, że dyrektor wykorzystuje urlop.

P u n k t  6
Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie było przedstawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, które Radni otrzymali na druku nr 330,  poprosił Przewodniczącego o opinię.

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z brakiem pytań i uwag stwierdza, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014.

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020, zostało przekazane Radnym na druku nr 332. Było omawiane na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

W związku z brakiem pytań i uwag, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2019 rok.


Wszyscy Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego przestawili  kolejno sprawozdania ze swej działalności w roku 2020. Przedmiotowe sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki nr  8, 9, 10, 11, 12 i 13 do niniejszego protokołu.   
Następnie, Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Słupeckiego za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.    

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2021- 2023.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, prosząc przewodniczącego o przedstawienie opinii.

Radny Przemysław Dropiński – przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedmiotową uchwałę.

Wobec braku pytań, Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/207/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu a wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 16.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, poprosił przewodniczącą o przedstawienie opinii.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska powiedziała, że członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt omawianej uchwały.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/208/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu a wykaz imiennego głosowania w tej sprawie stanowi załącznik nr 18.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 334, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku na 337.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w autopoprawce.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 13 głosami „za” oraz przy 3 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Autopoprawka stanowi załącznik nr 20, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 13 głosami „za” oraz przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXXIII/209/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.P u n k t  12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 335, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 338.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały oraz autopoprawkę.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 24, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 13 głosami „za” oraz 3 głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXXIII/210/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że Radni projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego otrzymali na druku nr 336.

Wobec braku pytań przewodniczący poddał pod głosowanie  uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu 13 głosami „za” oraz 3 głosami „wstrzymującymi” podjęła uchwałę Nr XXXIII/211/2021  z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.


P u n k t  14

Wolne głosy i wnioski.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że  wpływają do niego niepokojące informacje z zakresu naruszenia programu natura 2000 wokół Jeziora Powidzkiego nagminna niekontrolowana wycinka drzew. Mówca prosi o podjęcie radykalnych działań zmierzających do weryfikacji tych zgłoszeń. Jak wiadomo Jezioro Powidzkie sukcesywnie nam się kurczy.

Radny Mariusz Król – podziękował za odpowiedź, jaką otrzymał na złożoną interpelację dotyczącą zagospodarowania karetek, które funkcjonują na terenie naszego Powiatu. Podczas briefingu prasowego, padło sformułowanie dotyczące
co miesięcznego przedkładania zestawień przychodów kosztów Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Mówca poprosił o umożliwienie zapoznania się z tymi materiałami.

Radny Przemysława Dropiński. – zapytał kiedy można się spodziewać pierwszych pacjentów w nowo dobudowanej części szpitala. Czy do momentu kiedy ta część szpitala będzie pracowała na swój rachunek, czy starostwo i odpowiedzialni za tą nową część szpitala nie powinni ponosić części kosztów utrzymania. Ponieważ obecnie ona nie przynosi dochodu a generuje straty. Czy w tej nowej części nie można otworzyć oddziału pododdziału, który będzie się zajmował pacjentami wymagającymi nagłej pomocy? Znajduje się tam potężna izba przyjęć, która miała być SOR-em z wydzielonymi salami. Mówca uważa, że powinno tam coś takiego zostać zorganizowane.
Radny miał możliwość wczoraj odwiedzić tą nową część, dzięki uprzejmości Pana Radnego Andrzeja Kasprzyka oraz Andrzeja Bernata. Znajdują się tam pomieszczenia do pracowni diagnostyki obrazowej, rentgena i diagnostyki tomografu czy rezonansu magnetycznego. Czy ta część szpitala nie może zostać wyposażona i pracować komercyjnie na dochód tego szpitala? Obecnie pozostaje kwestia pozyskania sprzętu. Czy ta część będzie stała i czekała na pieniądze, które pozwolą ją  i być może za 2 lata zostanie to otwarte.
Pan Jacek Bartkowiak odpowiadając kolejno na padające pytania powiedział, że  w kwestii, którą poruszył Pan Radny Andrzej Kasprzyk, dotyczący wycinki drzew na obszarze natura 2000. Przyznał, że nie wie, czy chodzi o wycinkę drzew na terenie bazy wojskowej. Czy chodzi o wycinkę drzew w ogóle na tym terenie. Wycinka drzew przy jeziorze, oczywiście wszystkie sygnały na ten temat będą traktowane z należytą starannością. Natomiast jak chodzi o to, co jest przedmiotem jakichś internetowych dyskusji na temat tej wycinki drzew pod potrzeby bazy amerykańskiej, to jest absolutnie poza nami i nie mamy na to kompletnie żadnego wpływu. Jeśli chodzi o konkretne drzewa wycięte w konkretnych miejscach Starosta poprosił o wskazanie ich, oraz zobowiązał się zająć tym na tyle, na ile możliwości powiatu na to pozwalają.
Odpowiadając na pytanie Pana Radnego Mariusza Króla dotyczące comiesięcznych raportów szpitala i zestawienia przychodów kosztów to takie zestawienie zostało przekazane zarówno Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, jak i Panu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej. Jeśli Pan Radny Król chce również je uzyskać, mówca nie widzi żadnych przeszkód, są to dane dostępne. Poprosił o nie traktowanie danych jako danych - bilansu szpitala.  Przedstawione materiały to zestawienie kosztów i przychodów, ale to nie jest jeszcze bilans.  Na, który należy jeszcze poczekać do końca marca.
Jeśli chodzi o pierwszych pacjentów nowej części szpitala. No to oczywiście wiele zależy od tego po pierwsze jaka będzie sytuacja, jeśli chodzi o covid, po drugie, jak dyrekcja szpitala, czy ta obecna, czy ta wyłoniona już niedługo w ogłoszonym konkursie zorganizuje pracę personelu, no bo tu myślę, że Radny Przemysław Dropiński zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystkie oddziały dysponują takim zakresem kadry, że można było podzielić na część covidową i niecovidową i równolegle prowadzić opiekę nad pacjentami przy tym zespole,
którym szpital teraz dysponuje. Więc mówca nie odpowie na pytanie, kiedy pierwsi pacjenci zostaną przyjęci. Natomiast wyprzedzając jeszcze stanowisko zarządu, ale myśli, że na jednej z najbliższych sesji zaproponowane zostaną zmiany w budżecie, które powinny pozwolić na to, żeby wspomóc szpital finansowo, jeśli chodzi o zakup wyposażenia, przede wszystkim mebli, które są potrzebne do tego, aby tam wpuścić pacjentów. Łóżka obiecał przekazać wojewoda i powinno to wystarczyć. Natomiast jeśli chodzi o szafki, o to wszystko co wiąże się z zabudową tych przestrzeni wewnątrz tej nowej części szpitala, ale też na przykład jakieś krzesła czy ławki, na których pacjenci będą mogli poczekać,
to wszystko będzie wymagać jakiegoś dofinansowania. Jeśli chodzi o obciążenie
kosztami utrzymania nowej części szpitala SP ZOZ. Obiekt został przekazany, to szpital ponosi teraz koszty utrzymania oczywiście tu też słusznie Pan Radny Dropiński zwraca uwagę, że tych kosztów nie zrefunduje nikt poza powiatem jeśli powiat w ogóle zdecyduje się na to, żeby wspomóc finansowo szpital dodatkową kwotą. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia nie będzie wyższy dzięki temu, że powstała dodatkowa przestrzeń, jest tyle, a nie ile pieniędzy w tym kontrakcie w ryczałcie. I tyle i tylko tyle będzie no chyba, że uda się uzyskać kontrakt na jakieś dodatkowe usługi, które będą świadczone w nowej część. Jeśli chodzi o oddział, który miałby zostać zorganizowany dla pacjentów wymagających pomocy doraźnej tak, o ile dobrze zrozumiałem. To też zależy od systemu organizacji pracy szpitala, który musiałby teraz godzić te funkcje szpitala covidowego z innymi funkcjami. Oczywiście pacjenci niecovidowi
też są do tego szpitala przyjmowani. Ostatnio miała miejsce taka sytuacja, że kobieta, która zaczęła rodzić w Lidlu a jej stan nie pozwolił na to, żeby, ją przetransportować do innego niż słupecki szpitala, bo akcja porodowa była już na tyle zaawansowana, że wymagała natychmiastowej pomocy. Ta pacjentka trafiła na oddział słupeckiego szpitala. I to ten oddział covidowy i tutaj regulacje prawne odgórne nie mają nic do tego, bo po prostu wymagała natychmiastowej
pomocy i ta pomoc została jej udzielona. Mam nadzieję, że dziecko czuje się dobrze i matka też.
Jeśli chodzi o wyposażenie pracowni, diagnostyki i zorganizowanie tej pracowni w tym miejscu, które zostało przeznaczone na ten cel w nowym obiekcie. To to też jest pole do popisu dla Dyrekcji Szpitala to nie powiat jest od tego, żeby się zajmować tego typu rozwiązaniami. My możemy Państwu pokazywać to, co zostało zrobione, jak to zostało wykonane. Cieszę się, że Pan Radny Dropiński wreszcie trafił do tej części szpitala i że mógł zobaczyć jako lekarz i jako Radny te przestrzeni. Swoją drogą to też jest zadziwiające dla mnie,
że duża część personelu medycznego trafiła do tej nowej przestrzeni dopiero w dniu, kiedy oddawaliśmy szpitalowi obiekt no ale to już jest jakby zupełnie inna kwestia.

Przewodniczący Rady zapytał czy uruchomienie tej nowej części szpitala jest niezależne od decyzji wojewody. To jest tylko i włącznie teraz kompetencja dyrektora szpitala, wojewoda do nowej części do nowych oddziałów w tej chwili nie ma nic, rozumiem?
Starosta Powiatu powiedział, że jest coś takiego jak rejestr usług medycznych i w tym rejestrze usług medycznych prowadzonym przez wojewodę jest napisane ile
łóżek szpitalnych prowadzi dany szpital. W tej chwili wszystkie łóżka szpitalne,
które prowadzi szpital w Słupcy, są przepisane jako łóżka covidowe. Więc nie możemy w tej chwili rozpocząć w tej nowej części żadnej działalności, która będzie działalnością w ramach rejestru usług medycznych, ponieważ tej części w tym rejestrze jeszcze nie ma. Nie ma jej, bo nie ma odpowiedniego wyposażenia, nie ma personelu, nawet nie ma wyłonionej jeszcze firmy, która będzie to sprzątać, to też wymaga postępowania przetargowego i to potrwa. Teraz zrobiliśmy krok naprzód, jeśli chodzi o udostępnienie szpitalowi tej przestrzeni 1500 m prawie powierzchni użytkowej. Natomiast to musi trwać, jeśli chodzi o zagospodarowanie, o wszystkie niezbędne procedury, które umożliwią wykorzystanie. Myślę, że najwcześniej moglibyśmy, ale to jest tylko moje myślenie prostego wiejskiego starosty, że moglibyśmy najwcześniej otworzyć na parterze tego szpitala POZ i tam przenieść te działalność, bo przecież nie będzie
szpitalnego oddziału ratunkowego więc duża część tego hektara powierzchni,
który tam jest tak czy owak nie będzie wykorzystywana na działania SOR-u pomocy doraźnej. Ale jak mówię to jest przede wszystkim pole do popisu dla dyrekcji szpitala, albo tej która jest dzisiaj albo i to chyba przede wszystkim tej wyłonionej w konkursie.

Radny Andrzej Kasprzyk doprecyzował wcześniejszą wypowiedź - chodzi o Jezioro Powidzkie w całości. Dotyczy wycinki drzew wokół Jeziora Powidzkiego. Jeśli tylko będę miał bardziej precyzyjne informacje to jak najbardziej przekaże.

Radny Przemysław Dropiński jest przerażony, że tak wielki gmach 1500 m2 będzie stał nieużywany. Gdzie może służyć ludziom, z jakich względów no trudno mi się odnieść do tego nie sądzę, żeby szpital był w stanie wyposażyć w te 1500 m2 w urządzenia, które byłyby tak jak jest to według projektu i spełniały funkcję choćby urządzenia medyczne, bo to są naprawdę grube miliony. I tu się nasuwa pytanie, czy orientujecie się Państwo, bo tu dopiero w środę zostało przekazane, ile potrzeba nam na, czy ile potrzeba dyrekcji szpitala na to, żeby wyposażyć w sprzęt medyczny i niemedyczny. Czyli w te szafki, szafeczki, półki, ile pieniędzy musi szpital wydać, no i zachodzę w głowę, skąd szpital weźmie te paręnaście milionów, bo pewnie to będzie taka suma?

Pan Jacek Bartkowiak zapytał gdzie był Pan Radny Dropiński, kiedy podejmowano decyzję o rozbudowie szpitala w tej powierzchni i o tym, że taka powierzchnia zostanie temu szpitalowi przypisana. Czy przypadkiem nie był Pan też Radnym, który był informowany o tym jaki jest zakres tej rozbudowy i jakie środki zostaną na ten cel przeznaczone jeśli chodzi o budowę murów, o wyposażenie i o to wszystko, co się wiąże z eksploatacją tego szpitala.
Obecny Zarząd przejął stan zastany, budowę daleko zaawansowaną w grudniu 2018 roku i naszą rolą było skończyć tę budowę. Natomiast teraz nie oczekujcie Państwo cudu, no przecież nikt nie jest w stanie wyposażyć tego poprzez kliknięcie palcem, przez dwa lata wpakowaliśmy w ten szpital dodatkowo około 5 000 000 zł. 5 000 000 zł to jest prawie tyle ile gminy powiatu słupeckiego dofinansowały rozbudowę tego szpitala, więc to jest tego typu skala. Jak będzie dalej. No będziemy się starać pozyskiwać środki kolejne z zewnątrz na tyle, na ile będzie to możliwe i wprowadzać do eksploatacji kolejne części nowego obiektu z tą świadomością, że przecież jednocześnie czeka nas remont starej części no bo te 12 000 000 na termomodernizację muszą być wydane te pieniądze w ciągu najbliższych 2 lat. No i tak to wygląda.
Wicestarosta powiatu słupeckiego, Pan Radny Czesław Dykszak – chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, w nowo oddanym budynku szpitalu jest dużo zrealizowanych inwestycji, sprzętu medycznego zamontowanego na stałe chociażby takiego, jak na drugim piętrze, gdzie przewidziany jest
oddział chirurgiczny, są 3 sale operacyjne, w których zamontowane są dwuczaszowe lampy, zainstalowane są kolumny anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne różnego rodzaju sprzęt wchodzących w skład tak zwanej e - sali, czyli sprzęt umożliwiający różnego rodzaju podglądy, wyświetlenia przebiegu operacji. I tak jak wspomniał, Pan Starosta zakupiliśmy prawie za 5 000 000 różnego rodzaju sprzęty, zostały zakupione już stoły operacyjne i również sprzęt anestezjologiczny. I sądzę, że to co tu często operujemy wieloma czy milionami jest to kwota o wiele wyolbrzymiona. Wydaje mi się, że tylko trzeba więcej dobrej woli ze strony szpitala dyrekcji, organizatorów, bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli będą wstawione nowe łóżka, czy wszystko przez cały pozostały sprzęt, który znajduje się w dotychczasowym wyposażeniu szpitalu, nadaje się tylko do wyrzucenia na złom czy spalenia, złomowania. Sądzę, że jest tam dużo dobrego sprzętu, który również może być przeniesiony tutaj, może być po prostu odświeżony umyty, odkażony i tam przestawiony. Także według mnie to jest wielkie wyolbrzymianie kwot, jakie są potrzebne, na pewno potrzeba jeszcze dużo pieniędzy, ale przede wszystkim potrzeba bardzo dużo dobrej woli, żeby jak najszybciej przenieść tam to co się da i uruchomić i żeby to zaczęło służyć i szpitalowi i pacjentowi.  Mówca zastanawia się skąd bierze się tyle takiej złośliwości, koło tego wszystkiego co tu się dzieje, a naprawdę brak dobrej woli. Mówca powiedział, że środki które będzie można wygospodarować z budżetu powiatu tymi środkami zostanie wsparte doposażenie. Być może uda się pozyskać jeszcze kolejne środki, jeśli się wszyscy koło tego dobrze zbierzemy to na pewno w krótkim czasie, sądzę dwóch maksymalnie trzech miesięcy może to naprawdę funkcjonować już pełnym życiem.
Przewodniczący Rady uzupełniając wypowiedz Pan Wicestarosta w pełni zgadza się ze Starostą, że odpowiedzialnym za koncepcję jest dyrektor bądź przyszły dyrektor i myśli, że zarząd powinien być troszeczkę bardziej zdeterminowany do tego, żeby wymusić koncepcję. Bo my od strony finansowej możemy odpowiadać za doposażenie, ale też powinniśmy znać zakres, jaki jest. A ja uważam, że na dzień dzisiejszy bardzo ciężko idzie wypracowanie koncepcji i tego, czego brakuje w szpitalu i co jest potrzebne do uruchomienia kolejnych oddziałów. Rada może dyskutować w zakresie finansowym, o tym jak będzie wyglądał szpital.
Natomiast to nie są kompetencje Rady i to nie ona będzie go wyposażać. Powiat będzie płacić za wyposażenie i powinniśmy w najszybszym możliwym czasie poznać taki kosztorys wstępny, który jest nam potrzebny.

Radna Natalia Bobrowska Bartkowiak. Powiedziała, że jako przedstawiciel personelu, nie jako Radna nie wie czy Państwo Radni zdają sobie sprawę, że  mówiąc o tym, że to będzie nowy szpital, nowe części, nowe oddziały. Sam budynek jest piękny, jest wielki, ale on oddziałów żadnych nie wnosi, nie dodaje. W część położniczej, jest sala cięciową, sala przygotowań, to są dwie sale porodowe, które spełniają wymogi, które powinny spełniać teraz według tych wszystkich przepisów. 3 dwuosobowe sale dla pacjentek po porodzie, nowy
oddział noworodkowy. Ale to nie jest tak, że to zwiększy ilość pacjentów, bo to  są tylko 3 sale to jest tylko 6 łóżek. Te 6 łóżek my przesuwamy.
Tak samo sale operacyjne na górze są 3, jest olbrzymi korytarz i tam tak samo jak w pionie nad ginekologią, nad położnictwem są tylko 3 sale dwuosobowe dla chirurgii, więc to nie jest wielki szpital. Tu się nic nie zmienia to jest tylko niewielkie poszerzenie przestrzeni, a dół to jest piękne miejsce dla zagospodarowania, dla przemyślenia czy nie wprowadzić tam  ZOL-u, bo my to będziemy potrzebować dla wszystkich, a przenosić wszystko jak najbardziej do budynku tego szpitala.

Radny Przemysław Dropiński powiedział, że jego pytanie było zadane tylko po to, żeby znać realne koszty, jakie jeszcze starostwo powiatowe poniesie w związku z doposażeniem szpitala.

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że powołano komisję konkursową,
A ta ujęła w swoim działaniu, że każdy kandydat, który będzie startował na dyrektora szpitala musi przedstawić koncepcję funkcjonowania nowej części budynku. Koncepcje na pewno się pojawią podczas konkursu.

P u n k t  15
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 

Protokół Nr XXXII/2021 z nadzwyczajnej sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 8 lutego 2021 roku.

 

BR.0002.3.2021

Protokół Nr XXXII/2021
z nadzwyczajnej hybrydowej sesji on - line Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 8 lutego 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz. 1400 do godz. 1410.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan.
Przewodniczący Rady poinformował, że nadzwyczajna sesja zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym została zwołana na wniosek radnych.
Lista obecności radnych potwierdzająca quorum stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  2
Ustalenie procedowania wniosku o odwołanie Zarządu Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady odczytał treść wniosek wystosowanego przez grupę radnych Rady Powiatu Słupeckiego. Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Mówca poinformował, że zgodnie z ustawą pod wnioskiem powinna się podpisać ¼  składu Rady – mamy 8 podpisów, stąd wniosek jest zasadny. Dodał, że po złożeniu wniosku podzielił się swoimi wątpliwościami z wnioskodawcą, dotyczącymi sprecyzowania wniosku, bo podstawa prawna została podana prawidłowo, natomiast w szczegółach ten wniosek budził wątpliwości.
Przewodniczący poinformował, że sprostowanie do tego wniosku wpłynęło dzisiaj do Biura Rady.

Pan Arkadiusz Grzechowiak – radca prawny powiedział, że  po zapoznaniu się z treścią tego wniosku zwrócił uwagę, że jego zdaniem w takiej formie wniosek ten przez  Wysoką Radę nie może być procedowany, dlatego że on w istocie dotyczy odwołania całego Zarządu. Ustawa o samorządzie powiatowym wskazuje tylko dwie przyczyny, w której Zarząd może być odwołany, a mianowicie nieudzielenia absolutorium i nieudzielenie wotum zaufania dla Zarządu. Z kolei w podstawie prawnej powołanej przez wnioskodawców wskazany art. 31 ustawy o samorządzie powiatowym, stanowi o odwołaniu Starosty. Gdyby taki wniosek o odwołanie Starosty został przez Szanowną Radę przyjęty, to skutkuje oczywiście odwołaniem też całego Zarządu, jednak formalnie ten wniosek powinien być sprecyzowany przez wnioskodawców.

Przewodniczący Rady powiedział, że w uzupełnieniu do tego wniosku, który literalnie mówi o odwołaniu Zarządu, natomiast odwołanie Zarządu jest konsekwencją głosowania nad odwołaniem Starosty wpłynęło uzupełnienie, nawiązujące do wniosku złożonego przez radnych w dniu 3 lutego 2021 roku. Następnie, mówca odczytał treść sprostowania do przedmiotowego wniosku. Przedmiotowe sprostowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Mówca dodał, że pod sprostowaniem złożyło podpisy pięciu radnych, a więc wymagana liczna ¼ składu Rady została spełniona. Zapytał, obecnego na sali radcę prawnego, czy w takim przypadku możemy procedować wniosek?

Pan Arkadiusz Grzechowiak – odpowiedział, że ustawa o samorządzie powiatowym wymaga, aby wniosek o odwołanie starosty był pisemny i zawierał uzasadnienie, jeżeli nastąpiło sprecyzowanie tego wniosku poprzez wskazanie, czego wnioskodawcy oczekują to uważa, że w takim kształcie można wniosek poddać dalszej procedurze.  

Przewodniczący Rady powiedział, że z porządku obrad wykluczył dyskusję ponieważ, dyskusja i procedowanie wymaga czasu. Ustawa o samorządzie powiatowym mówi o tym, że procedować i głosować nad odwołaniem możemy nie wcześniej niż miesiąc od sesji, na której został złożony wniosek. W związku z czym, dublowalibyśmy dyskusję. Zdaniem mówcy dyskusja dzisiaj jest niezasadna, jeżeli konsekwencją dyskusji nie będzie głosowanie. Dodał, że prawo nakłada na niego obowiązek zwołania sesji nadzwyczajnej w ciągu 7 dni na wniosek radnych. Mówca poinformował, że dniem rozpoczęcia procedury
o odwołanie Starosty jest dzisiejsza sesja. W międzyczasie musimy uzyskać opinię Komisji Rewizyjnej, a za miesiąc spotkamy się, otwierając dyskusję
w przedmiocie argumentacji wniosku, czyli sytuacji szpitala, decyzji podejmowanych przez Starostę. Po gruntownym przygotowaniu się do tej dyskusji Rada podejmie debatę, w której będzie analizować zasadność głosowania „za”, „przeciw” czy „wstrzymuję się”.
Przewodniczący zapytał, czy pytania są do procedowania wniosku?
Nikt z obecnych nie zgłosił chęci zabrania głosu.

P u n k t  3
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 


Protokół Nr XXXI/2021 z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 28 stycznia 2021 roku.

 

BR.0002.1.2021

Protokół Nr XXXI/2021
z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 28 stycznia 2021 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się hybrydowo na sali „Herbowej” oraz za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz. 1200 do godz. 1450.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXXI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych obecnych na sali i przed monitorami, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, 15 radnych uczestniczyło w sesji, jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nieruchomości budynkowej w postaci budynku szpitala, jako punkt 8 i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, jako punkt 9.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o punkt podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nieruchomości budynkowej w postaci budynku szpitala, jako punkt 8.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ww. punkt, który zostanie rozpatrywany w punkcie 8 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o punkt podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, jako punkt 9.
Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ww. punkt, który zostanie rozpatrywany w punkcie 9 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się  następująco:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2020 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035 – druki nr 303, 305 i 326.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 – druki nr 304, 306, 307 i 327.  
8.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie – druk nr 322.
9.    Sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020 – druk nr 323.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego – druk nr 324.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji – druk nr 325.
12.    Wolne głosy i wnioski.
13.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2020 r.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXX/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym  przyjęła protokół Nr XXX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radny Mariusz Król – powiedział, że chciałby poznać szczegóły kontroli w szpitalu, którą przeprowadzała Najwyższej Izby Kontroli. Mówca zapytał również o  porozumienie zawarte z gminą Orchowo w temacie współpracy w budowie i przebudowie dróg powiatowych?   

Pan Starosta odpowiedział, że tak jak wspominał w sprawozdaniu kontrola NIK-u dotyczyła wykorzystania środków finansowych, które szpital uzyskuje w ramach kontraktu z NFZ za lata 2015–2020 i generalnie protokół pokontrolny  jest dla szpitala bardzo pozytywny. Nie ma praktycznie żadnych zastrzeżeń dotyczących gospodarki finansowej. Materiał w tej sprawie jest do wglądu. W każdym razie nie było tam właściwie nic, co budziłoby nasz szczególny niepokój. Najpoważniejsza rzecz dotyczyła planu kont finansowych, ponieważ zmieniają się zasady gospodarki finansowej, jeśli chodzi o rozliczenia z NFZ, wchodzą nowe plany kont i tutaj na ten temat pewnie będziemy jeszcze z dyrekcją szpitala rozmawiać.
Natomiast, jeśli chodzi o list intencyjny, bo taki ma on charakter między powiatem, a gminą Orchowo, to też oczywiście jest on do udostępnienia.
 
Radny Mariusz Król – powiedział, iż należy rozumieć, że nawet za tych niedobrych rządów PSL w 2015 roku nie było takiej tragedii w szpitalu, jak Starosta mówi skoro nie ma w protokole żadnych uchybień.
Pan Starosta podkreślił, że szczególnie badano ostatnie 2 lata.

P u n k t  6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 303, uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na druku nr 305, a autopoprawkę na druku nr 326.
Zaproponował przedmiotowy punkt procedować w następujący sposób:
- omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 wraz z autopoprawką,
-   opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-   dyskusja,
-   głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,
-   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
Mówca zapytał, czy są inne propozycje procedowania?

W związku z brakiem innych propozycji procedowania Przewodniczący poprosił o zabranie głosu pana Skarbnika w celu omówienie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 wraz z autopoprawką.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Do obrad dołączył w trybie zdalnym radny Jerzy Orchowski (16 obecnych).

Następnie, Przewodniczący Komisji Stałych przedstawiali kolejno opinie o projekcie uchwały, które w formie pisemnej stanowią odpowiednio załączniki nr 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO.0957/50/18/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Nikt z obecnych nie skorzystał z możliwości zabrania głosu.

W związku z tym, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 - 2035, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.  
Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 13, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035, wraz z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXXI/200/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 304, uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na drukach nr 306 i 307, a autopoprawkę na druku nr 327.
Zaproponował przedmiotowy punkt procedować w następujący sposób:
-   omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką,
-   opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-   dyskusja,
-   głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
Zapytał, czy są inne propozycje procedowania?

W związku z brakiem innych propozycji procedowania Przewodniczący poprosił o zabranie głosu pana Starostę w celu omówienie projektu uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta powiedział, że to jest bardzo dobry budżet, to jest budżet na pewno bardzo trudny, ale nastawiony na rozwój, nastawiony na inwestycje. W 2/3 środki zawarte w tym budżecie przeznaczone są na wydatki inwestycyjne. Chyba nie byłoby celowym wyliczanie w tym momencie wszystkich planowanych inwestycji drogowych, o których już obszernie mówił przed chwilą
pan Skarbnik.  Zwrócił jednak uwagę na fakt, bo trudno to pominąć, że oprócz wydatków na drogi obronne, które znalazły się w naszym budżecie, już w roku ubiegłym, ale których wydatkowanie będzie realizowane przede wszystkim w roku bieżącym i w dwóch kolejnych latach, mamy też duże pieniądze pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację trzech istotnych zadań drogowych. To jest wyczekiwane od dawna zwłaszcza przez mieszkańców gminy Lądek i gminy Zagórów, ale chyba wszystkich podróżnych, którzy zmierzają z północy na południe przez teren naszego powiatu, drogi na odcinku Jaroszyn – Ląd. Mamy zadanie, które uda się zrealizować dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli remont mostu i odcinka drogi w kierunku Zagórowa za kwotę 15 000 000 zł. Jest to największa dotacja uzyskana przez jakikolwiek powiat w Wielkopolsce z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejna droga, którą chcemy zmodernizować dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, to droga Młodojewo – Młodojewo Parcele, której stan pozostawia wiele do życzenia, dla mieszkańców gminy Słupca to będzie rzeczywisty powód do tego, żeby docenić dobrą współpracę z powiatem słupeckim. Kolejne zadanie, to ścieżka rowerowa, gdzie w tym roku mamy dwie części tego zadania do realizacji. Po pierwsze, ulica Armii Krajowej w Giewartowie, czyli ta część drogi powiatowej w granicach miejscowości Giewartów, od wjazdu od strony Słupcy aż do ronda przy kościele, gdzie nie tylko  zostanie zmodernizowana nawierzchnia drogi, ale też zostanie wykonana ścieżka pieszo-rowerowa i w ten sposób przedłużymy tę część ścieżki, która jest już wykonana w 90 % między Giewartowem, a Kosewem. Ponadto, w tym roku planujemy rozpocząć wykup gruntów pod budowę zaprojektowanej już ścieżki między Słupcą, a Piotrowicami, środki na ten cel zostały ujęte w autopoprawce, powinny one również umożliwić powiatowi aplikowanie o pieniądze zewnętrzne,które zasiliłyby również realizację tego zadania.
Starosta powiedział, że oprócz tego, powiat ma jeszcze cały szereg zadań związanych z pomocą społeczną, jak choćby przeprowadzka Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” z Kosewa do internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Obecnie radni muszą sobie zdawać sprawę z tego, że koszt utrzymania jednego podopiecznego w placówce w Kosewie jest bardzo wysoki ponad 8 tys. zł. miesięcznie z uwagi na duży koszt utrzymania obiektu. W porządku obrad dzisiejszej sesji mamy głosowanie nad zmianą statutu i dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawnych, gdzie maksymalny limit wychowanków w jednej placówce opiekuńczej ustalono na 14 dzieci. Stąd koncepcja, aby wykorzystać istniejący budynek internatu w Strzałkowie, który też wymaga remontu i termomodernizacji oraz dostosowania do wymogów współczesności. Połączenie jednego z drugim powinno nam w efekcie przynieść taki obiekt, w którym będą możliwe nie tylko prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, ale też funkcjonować będą mieszkania na usamodzielnienie, które od kilku lat w tym miejscu w bardzo wysokim standardzie funkcjonują, kolejny etap to dostosowanie jeszcze jednego poziomu do potrzeb szkoły.
Kończąc mówca podziękował za głosowanie przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, jednocześnie apelując o ponowne głosowanie, bądź też zaakceptowanie w pełni tego budżetu, który Państwu Zarząd proponuje, ponieważ jest bardzo dobry budżet.

Następnie, Przewodniczący Komisji Stałych przedstawiali kolejno opinie o projekcie uchwały, które w formie pisemnej stanowią odpowiednio załączniki nr 17, 18, 19, 20 i 21 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady kolejno odczytał uchwały:
- Nr SO.0952/50/18/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2021 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
- Nr SO.0951/89/D/18/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Słupeckiego w roku 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:


Radny Mariusz Król – powiedział, że nie sposób nie zgodzić się z panem starostą, iż budżet opracowany na rok 2021 jest budżetem rozwojowym i bogatym w inwestycje. Na pewno, z tym się zgadza. Czy jest bardzo dobry? Nie do końca, niestety radny nie podziela tej opinii, ale oczywiście ma takie prawo. Tak półżartem pół serio, budżet ten można nazwać: „budujemy mosty dla pana starosty”. Tak jak tutaj siedzimy zdajemy sobie sprawę, że ten budżet nie jest idealnym budżetem, choć kwoty pieniężne, które w nim się znajdują są naprawdę duże. Zgodził się, że chyba kwoty w nim zawarte są największe w historii powiatu. Natomiast, brakuje jak pan starosta doskonale wie, już na początku roku pieniędzy do oświaty, brakuje również pieniędzy do słupeckiego szpitala. Mówca dodał, że zastanawiał się dosyć długo jak głosować nad  uchwałą budżetem, ale zagłosuje dokładnie tak samo jak nad Wieloletnią Prognozą Finansową.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że będzie głosem wstrzymującym w trakcie tego głosowania, ale jednocześnie jest to żółta kartka.
Po pierwsze, analizując oświatę, na potrzeby dzisiaj nie ma czasu już odpytywania, ale w tej materii powiedział jedno, budżet uchwalony w 2020 roku zakładał wydatki oświatowe 22 000 000 zł. a zamknęły się one kwotą 26 000 000 zł. Dzisiaj zakładamy budżet na oświatę 26 000 700 zł. a zamkną się one być może kwotą ponad 30 000 000 zł. Mówca powiedział, że jego zdaniem jednostki, które ten budżet tworzyły zgłosiły na pewno większe zapotrzebowanie; zapowiedział, że będzie głosem przeciwko absolutorium za 2020 roku, ponieważ jako radny zostałem wprowadzony w błąd. Jest to niedoszacowanie oświaty na poziomie minimum 4 milionów, gdyby uczciwie podejść do tego budżetu, to jest w stanie wykazać, że 4 mln, w tym budżecie brakuje na oświatę. Jest powtarzane notorycznie. Gdyby teraz przyjąć rzeczywiste potrzeby ,albo zbliżone rzeczywiste potrzeby, to te nasze wspaniałe słupki sprawozdawczości tak dobrze by nie wyglądały. Jak to jest w trakcie roku? Po prostu się przemyca 2 144 000 zł. w ramach zwiększonej subwencji + 2 000 000 zł. z własnych środków, które być może po części pochodziły ze sprzedaży majątku lub też innych przesunięć. Dlatego, jest ta żółta kartka za niedoszacowanie oświaty, poprosił o skończenie z tym procederem. Na Komisji Budżetu pan Skarbnik powiedział, że wielkość niedoszacowania oświaty, to kwota 8 000 000 zł. To jaki my w tym momencie mamy budżet? Z jednej strony poukładany, a z drugiej strony tak niedoszacowany? Skąd te pieniążki weźmiemy?
 Drugą częścią składową naszego budżetu to oczywiście inwestycja rozbudowy szpitala, który delikatnie mówiąc my jako powiat, bo jako radni też jesteśmy za to odpowiedzialni, a wy jako Zarząd to jest kolejna żółta kartka. Tutaj nie ma się czym chlubić, ponieważ jak to jest, żeby dyrektor szpitala powoływał opinię radców prawnych, czy nasza uchwała w zakresie przekazania dobra, czyli szpitala, który budujemy jest zgodna i jakie on stawia nam warunki. Za nasze pieniądze, bo jakie pytam się środki pan dyrektor szpitala wydatkował? Mówca zapytał, ile ta opinia kosztowała, ponieważ na Radzie Społecznej SP ZOZ pan dyrektor nie potrafił odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie? Czy Zarząd to sprawdził? Pod obrady dzisiejsze sesji trafił projekt uchwały, która diametralnie jest poszerzony o wiele elementów, a kto da radnym gwarancję, że te odbiory są zgodne z założeniami prawa budowlanego, ponieważ nie było w tej sprawie żadnej opinii. Gdybyśmy mieli ten obiekt oddany zgodnie z tą pierwotną uchwałą intencyjną podjętą w lutym, to byśmy mieli szpital covidowy gotowy z łóżkami, a  „stary” obiekt szpitala, realizował cele dla mieszkańców powiatu. Powiat wyemitował określoną kwotę obligacji na pokrycie budowy szpitala. Ta kwota obligacji jest oczywiście dobrze znana wykonawcy, który wie ile mamy do wydania. Na sesji nadzwyczajnej w 2019 roku padły słowa ze strony inżyniera kontraktu, że wszystkie kolizje, zostaną usunięte. Oddanie szpitala z miesiąca na miesiąc jest przesuwane, gdzie takim razie jest inżynier kontraktu, gdzie jest nadzór nad inżynierem kontraktu – za taką sytuację pełną odpowiedzialność bierze Zarząd Powiatu.
Trzecia wątpliwość dotyczy, rozdysponowania środków. Jest to budżet bardzo dobry, bo środków pozyskaliśmy ponad 133 000 000 zł na budowę dróg i infrastruktury związanej z budową obwodnicy. Jednak on wstrzymuje się z dwóch powodów: po pierwsze, nie wiadomo w jaki sposób to zostało rozegrane, ale droga, która wiodła z Powidza i która gwarantowała trasę wzdłuż torów przez Babin miała zagwarantować bezkolizyjny wiadukt nad K92, bezkolizyjny wiadukt nad torami, czyli pierwsze pełne połączenie powiatu z autostradą, została zaprzepaszczona w sposób ostateczny przez zgodę na wyłączenie betonki. Jej wyłączenie pozbawiło nas prawa do szansy na zbudowania wiaduktu, a w ten sposób poprawilibyśmy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Radny zapytał, co takiego się wydarzyło, że nastąpiło zaprzepaszczenie budowy tego, co stanowiło serce tej całej inwestycji. Kto nam zagwarantuje, że powstanie prawdziwa obwodnica ze zjazdem na autostradę? A była szansa ku temu oraz na zbudowanie infrastruktury towarzyszącej, czyli „wolnej strefy ekonomicznej”, gdzie można byłoby z automatu stworzyć element infrastruktury atrakcyjny dla inwestorów i przedsiębiorców. Zdaniem radnego zabraliśmy mieszkańcom nie tylko powiatu i gminy Strzałkowo ogromną szansę, a zaproponowaliśmy „gehennę”.
W zakresie innych planowanych inwestycji i naszego wkładu własnego mówca powiedział, że był przeciwny sprzedaży nerki, ponieważ wyzbywanie się majątku jest zawsze ogromnym ryzykiem, a jednocześnie pewną czynnością, która się tylko raz zdarza.
Mówca poruszył również temat planowanego stworzenia Centrum Obsługi Oświaty i oszczędności z tego tytułu na poziomie 200 tys. zł. Dlaczego nie mamy wiedzieć, jakie jest łączne zapotrzebowanie na zakup prądu, na środki czystości,
jaka jest skala zatrudnienia kadry nauczycielskiej, pomocniczej, bhp-ów.
Mówca poruszył również kwestię zaległego urlopu pana dyrektora Rafała Spachacza, gdzie zgodnie z Kodeksem Pracy urlop za rok miniony trzeba wykorzystać do września następnego roku. Radny przypomniał problem zaległego urlopu poprzedniej dyrektor szpitala, gdzie było to stawiane jako zarzut.
Na koniec mówca wyraził słowa podziękowania dla całego zespołu lekarzy i pielęgniarek pracujących w naszym szpitala, gdyż osobiści miał okazję z ich pomocy skorzystać. Nie jest łatwe leczyć w okresie pandemii, jest to wyzwanie i należy to docenić. Jednocześnie po Radzie Społecznej SP ZOZ mam on ogromne obawy, jakim wynikiem finansowym nasz szpital zakończy swój bieg.

Radny Mariusz Król – powiedział, że zgadza się z przedmówcą w kwestii braku nadzoru Zarządu nad inżynierem kontraktu w zakresie rozbudowy szpitala. Od jakiegoś czasu Zarząd całkowicie stracił kontrolę nie tylko nad inżynierem kontraktu, ale również nad całym szpitalem.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że budżet powiatu, jak wszyscy słyszeli, jest niewątpliwie dużym wyzwaniem dla Zarządu Powiatu. Na pewno wiele inwestycji zasługuje na ogromne uznanie, szczególnie inwestycje drogowe, co cieszy mieszkańców powiatu, jak również mieszkańców gminy Słupca. Jednakże działania jakie są prowadzone w sprawie szpitala, budzą ogromny niepokój wśród mieszkańców, wobec czego ona również wstrzyma się od głosu nad akceptacją budżetu.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że na pewno nie jesteśmy doskonali, możemy się uczyć i powinniśmy wysłuchiwać Państwa głosów. Nie ze wszystkimi, co prawda, może się on zgodzić, ale pewnie wynika to z tego, że różnie na spraw patrzymy, być może jest to też kwestia dostępu do informacji i niekoniecznie o wszystkich okolicznościach Państwo wiecie, a być może nie wszystkie informacje są właściwie przekazywane. Jeśli chodzi o oświatę i niedoszacowanie wydatków oświatowych w tegorocznym budżecie, tutaj Pan Radny Kasprzyk mówił o tym, że zeszłoroczny budżet oświatowy był niedoszacowany na co najmniej 4 000 000 zł. Baliśmy się tego, jak wypadnie realizacja budżetu oświatowego, wiedzieliśmy, że może być tych pieniędzy na oświatę za mało, ale jak Państwo pamiętacie, zmian budżetowych, jeśli chodzi o oświatę, w trakcie roku nie było zbyt wiele, wprowadziliśmy dodatkowe środki subwencji oświatowej, ale to są środki zewnętrzne z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednak na koniec roku szkoły miały oszczędności, więc nie było konieczności dokładania pieniędzy, a z tych środków zaoszczędzonych przez poszczególne szkoły można było np. kupić wykładzinę do hali sportowej przy szkole w Zagórowie, czy przeznaczyć te środki na drobne remonty, które prowadzone były w okresie, kiedy szkoły pracują zdalnie, w czasie pandemii. Także tu nie zgodził się, że popełniliśmy jakieś dramatyczne błędy przy planowaniu realizacji budżetu oświatowego w roku minionym. Na pewno, rok ubiegły był o tyle trudny, że mieliśmy do czynienia z podwyżką płac nauczycieli, a nie mieliśmy pełnej rekompensaty, jeśli chodzi o budżet państwa, więc chyba z tym planowaniem budżetu oświatowego tak źle nie było.
Jeśli chodzi o Centrum Usług Wspólnych, to rzecz jasna był to problem dotyczący tego, na jaki sposób zarządzania się decydujemy, jednak chyba podjęliśmy właściwą decyzję, choćby z tego względu zarządzanie tymi placówkami w okresie covid-u i dysponowaniem tymi ludźmi na miejscu. Mówca  dodał, że nie powinniśmy mylić Centrum Usług Wspólnych z zarządzaniem oświatą, jak chodzi o grupę zakupową, bo działania związane z zakupem energii, czy kwestii związanych z ubezpieczeniem są prowadzone i m.in. dzięki temu mamy  całkiem niemałe oszczędności m.in. w paragrafie oświatowym.
W projekcie budżetu na szpital zabezpieczonych zostało 250 000 zł. jako wkład własny do wniosku, który złożyliśmy do Premiera, a ubiegamy się o
1 300 000 zł. na zakup tomografu komputerowego. Nie ma oczywiście jeszcze decyzji, natomiast jesteśmy dobrej myśli, jak chodzi o możliwość pozyskania tych środków, piszemy dobre wnioski, które zwykle spotykają się z akceptacją.
Natomiast w kwestii, czy inwestować w szpital pieniądze powiatowe w tym momencie, kiedy są rządowe plany dotyczące upaństwowienia szpitali powiatowych, mówca jest przeciw. Nie wiemy obecnie, na jakich zasadach opieka zdrowotna będzie funkcjonować od przyszłego roku. Oczywiście w naszym interesie jest utrzymywać jak najszerszy zakres usług w szpitalu słupeckim, a wręcz rozwijać je, rozszerzać, w oparciu o tę bazę, która powstaje dzięki nowej części szpitala. Ale dopóki nie wiemy w 100%, jak to będzie wyglądać, to czy zasadnym będzie przeznaczać pieniądze z budżetu powiatu na szpital, który być może będzie szpitalem państwowym. Przez ostatnie dwa lata, Rada Powiatu na cele związane z doposażeniem szpitala dzięki środkom zewnętrznym przeznaczyła ok. 4 500 000 zł. z tego 2 000 000 zł. były środkami własnymi, drugą część uzyskano dzięki dotacjom z rezerwy Premiera.
Jeśli chodzi o wynik finansowy szpitala, to oczywiście nie ma jeszcze pełnych danych, jednak na pewno będzie on o wiele lepsze, niż mogliśmy się spodziewać po pierwszym półroczu, gdzie był deficyt był na poziomie ok. 3 000 000 zł. W tej chwili szpital, jeżeli nie wychodzi na „0”, to jest bliski zbilansowaniu tego wyniku finansowego, po odliczeniu amortyzacji, więc nie będzie z tym tak bardzo źle, ale dopóki nie mamy ze strony szpitala wiarygodnych danych, które winny być w okolicach marca, a potem jeszcze dostaniemy badanie bilansu, to nie możemy posługiwać się tymi danymi.
Starosta odpowiadając na pytanie dotyczące kosztów obsługi prawnej powiedział, że audyt sytuacji wyjściowej oraz analiza zgodności aktów prawa miejscowego w kontekście przejęcia aktywów przez SPZOZ w całym roku 2020 wynosił 18 450 zł. natomiast bieżąca obsługa prawna procesów inwestycyjnych, przejęcia nieruchomości oraz windykacji wyniosła w roku 2020 łącznie 12 300 zł. Dodał, że wskazana obsługa prawna była niezbędna w kontekście legalności gospodarności, celowości przejęcia mienia o znacznej wartości. Wypada też podkreślić, że jeśli chodzi o rozbudowę szpitala, to kwota całkowitego zakończenia tej budowy nie zmieniła się od zeszłego roku, czyli to jest w dalszym ciągu 28 000 000 zł. i to jest ostateczna kwota, którą będziemy musieli zapłacić wykonawcy. W tej chwili do zapłacenia, jak już informowaliśmy, są jeszcze ostatnie faktury, których nie zapłacimy, dopóki nie będziemy mieli pewności, komu trzeba zapłacić, albowiem teraz mamy taką oto sytuację, że 3 firmy, które wykonywały działania jako podwykonawcy, na tej budowie, nie zostały w pełni rozliczone przez firmę Komputronik, a w tej sytuacji to inwestor jest odpowiedzialny za to, żeby te firmy uzyskały pełne wynagrodzenie. My nie zapłacimy tych pieniędzy, ani jednej, ani drugiej stronie, środki są w budżecie powiatu przeniesiono te płatność z grudnia ubiegłego roku na rok bieżący, są to tzw. wydatki niewygasające, nie obciążają one tegorocznego budżetu.
Jeśli chodzi o kwestie związane z drogami obronnymi, to po pierwsze, powiat posiada podpisane umowy z Ministerstwem Infrastruktury na budowę tych dróg, o charakterze obronnym. To są porozumienia, które są niezależne od tego, jaką politykę prowadzić będzie administracja nowego Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Powiat nie ma oczywiście żadnego wpływu na działania podejmowane na takim szczeblu, natomiast realizujemy te zadania, które wynikają z podpisanych przez nas umów, a te umowy opiewają na konkretne kwoty, zawierają konkretne terminy realizacji, my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby aktualizować harmonogramy, aby wszelkie działania związane z realizacją umów wprowadzić w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury. W ostatnim czasie odbyło się spotkanie dotyczące planowanego przebiegu drogi, która powstanie w ciągu najbliższych 2 lat, między Niezgodą, a węzłem autostrady A2, droga ta będzie łączyć Powidz z autostradą A2, będzie biegła wzdłuż torów, będzie przebiegać nad K92 i nad torami kolejowymi w postaci najpierw, bądź to ronda z K92, a później wiaduktu nad torami kolejowymi, bądź też będzie zrobiony ślimak, który umożliwi przejazd nad całością. W tej chwili jest to procedowane między Ministerstwem Obrony Narodowej, a Ministerstwem Infrastruktury, środki na ten cel mają być zawarte w Funduszu Dróg Samorządowych, kolejną umowę mamy podpisać jeszcze przed połową tego roku, więc chyba obawy radnego są przedwczesne.  
Starosta odnosząc się do kwestii sprzedaż majątku, oczywiście, że sprzedaje się tylko raz, ale musimy też dbać o to, żeby majątek powiatowy był utrzymywany w należytej postaci, aby stan techniczny obiektów również pozwalał na ich eksploatację. Np. przed kilkoma laty wykonano termomodernizację obiektów oświatowych, gdzie m.in. wykonano termomodernizację obiektu, który stracił charakter obiektu oświatowego, czyli budynku dawnej szkoły specjalnej, gdzie z zewnątrz zostało zrobione całkiem porządne ocieplenie, natomiast środek jest pusty, jest pozbawiony stropów, nie wymieniono instalacji, nie było na to pieniędzy. Planowano przeniesienie tam Powiatowego Urzędu Pracy, ale nie doszło do tego, no i teraz stajemy przed koniecznością podjęcia decyzji, co dalej? Nie mamy pieniędzy na to, żeby ten obiekt wyremontować, nie widzimy też możliwości pozyskania środków zewnętrznych, żeby wykorzystać to na cele związane z działalnością powiatu, więc pewnie w trosce o majątek powiatu, będziemy chcieli to sprzedać teraz, kiedy ten stan techniczny jest jeszcze przyzwoity.
Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą nadzoru nad szpitalem, podejmujemy działania związane z tym, aby ten nadzór był jak najlepszy. Wsłuchujemy się też w głos Państwa, dlatego prosiliśmy o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji, uchwały dotyczącej powołania komisji konkursowej. Kwestie dotyczące zaległego urlopu pana Dyrektora szpitala na bieżąco monitorujemy i  jak tylko szpital covidowym być przestanie, to dyrektor zaległy urlop na pewno wykorzysta.

Radny Czesław Dykszak – Wicestarosta powiedział, że chciałby się ustosunkować do budowy tzw. dróg obronnych i również jego zdaniem, jeśli chodzi o budowę dróg związanych z funkcjonowaniem bazy amerykańskiej przy 33 powidzkiej Bazie Lotnictwa Transportowego, powinno być rozpoczęte od budowy łącznika do autostrady.  Jednak zgodnie z wymogami dowództwa NATO, Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję, aby w pierwszej kolejności zmodernizować drogi funkcjonujące wokół Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, a w drugiej kolejności pobudować łącznik z drogą K92 i dalej z autostradą. Takie założenia są realizowane, wynika to z podpisanych umów z Ministerstwem Infrastruktury. Ponadto, zostały zintensyfikowane działania w zakresie pobudowania łącznika od Niezgody do autostrady, ponieważ żeby otrzymać środki na budowę tej drogi, to najpierw musi być ona zaplanowana, ponieważ praktycznie drogi tej nie ma, musi być ona ujęta w wykazie dróg ważnych dla obronności kraju. Z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, została powołana grupa, której przewodniczy szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Poznania, w jej skład wchodzą przedstawiciele Biura Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskich Dróg Wojewódzkich, przedstawiciele naszego powiatu tj. gminy Słupca, Strzałkowo i Powidz. Na początku stycznia odbyło się spotkanie na którym ustalono przebieg nowej drogi, która ma biec wzdłuż torów kolejowych od Niezgody do drogi K92 i dalej do autostrady. Wniosek dotyczący wytyczenia tej drogi zostanie skierowany przez Ministerstwo Infrastruktury do Kancelarii Premiera w miesiącu marcu. Mówca dodał, że jeśli wszystko pójdzie dobrze to pobudowanie łącznika z autostradą powinno być najpóźniej zakończone w 2027 roku.
Jeśli chodzi o realizację zadań obronnych, na które w tej chwili mamy podpisane umowy, to mimo wielu różnego rodzaju nieprzewidzianych problemów udaje nam się te zadania sukcesywnie realizować.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że w pełni popiera budżet, a szczególnie cieszy go fakt, iż  po raz pierwszy od 10 lat została ujęta w planie jakakolwiek inwestycja drogowa na terenie gminy Słupca.  Droga w Młodojewie jest w najgorszym stanie i dlatego też została ona wybrana. Z projektu budżetu wynika, że prawie każda gmina z terenu powiatu dostaje inwestycje drogowe. Budżet ten, można negować z różnych stron, z oświaty,  szpitala, oczywiście są wszędzie pewne niedociągnięcia, natomiast nie ma doskonałych budżetów, jakby były doskonałe budżety, to byśmy w skali roku nie musieli żadnych zmian, ani poprawek, bo byłby on realizowany od początku do końca. Natomiast, każdy budżet w pewnych momentach musi być albo dofinansowany, albo z pewnych pozycji są zdejmowane środki, żeby przeznaczać na inne rzeczy, czy choćby wkład własny ubiegając się o środki zewnętrzne.
Odnosząc się do kwestii dróg obronnych powiedział, że jego zdaniem od pewnego momentu wszyscy są wprowadzani w błąd z tymi drogami obronnymi, ponieważ wszyscy miejmy świadomość, że tymi drogami w 99 % będą się poruszali mieszkańcy powiatu słupeckiego. Natomiast, z tego co mu wiadomo to nigdy nie było czegoś takiego jak łącznik z autostradą, zawsze był on w ostatniej kolejności. W pierwszej kolejności zawsze były drogi stanowiące obwodnicę wokół jednostki, takie były plany. Nigdy pierwszym etapem nie była budowa połączenia z autostradą, nawet nigdy takiego planu nie było.

Radny Piotr Gałan – powiedział, że nieprawdą jest to, iż nie było koncepcji łącznika z autostradą, ponieważ dokumenty przygotowane w pierwszej kolejności traktowały inwestycję jako całość, a dopiero etapy realizacji, podpisywania umów i sposobu finansowania z Ministerstwa Infrastruktury zmieniły to, że podzieliliśmy inwestycję na 3 etapy i nagle trzecie etap zginął kompletnie z koncepcji budowania dróg obronnych.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że pierwszym realizatorem całej inwestycji była Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, powiat w ogóle nie był brany pod uwagę. Natomiast, na pewnym etapie pan Starosta Mariusz Roga zadeklarował podjęcie się procesu inwestycyjnego przez powiat, co było dużym wyzwaniem i dzięki temu będziemy mieli te drogi. Inwestycja była zawsze etapowana i zawsze w pierwszym etapie były drogi objazdowe w okolicach Powidza.

Radny Czesław Dykszak – w gwoli sprostowani powiedział, że gmina Strzałkowo miała w roku ubiegłym zrealizowaną drogę w Sierakowie
z dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych.  

Radny Andrzej Kasprzyk – podziękował za drogę na odcinku Strzałkowo -Sierakowo, gdzie zabrakło tylko lamp, choć przewody do tego celu zostały wyprowadzone.  
Radny zapytał, czy gmina Ostrowite też udziela wkładu na drogę w  Giewartowie, jeśli tak to w jakiej kwocie?
Mówca zapytał, czy w roku 2020 Starostwo korzystało z usług zewnętrznych kancelarii prawnych, jeśli tak to jakich, za jaką kwotę i z czym ta pomoc prawna była związana? Pytanie dotyczyło również kancelarii zewnętrznej w przypadku oddania szpitala i wydawanej w tym zakresie opinii, dlaczego jednostka nam podrzędna sprawdza nas? To jest niepojęte. Na jakiej podstawie pan dyrektor szpitala decyduje o tym, żeby zamawiać usługę weryfikującą nas, skoro my dokonujemy stosownych odbiorów, a potem następuje jeszcze stosowna weryfikacja. Mówca dodał, że przed absolutorium Komisja Budżetowa na pewno nad tym tematem się pochyli.

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że terminy realizacji dróg obronnych są wydają się być odległe, ale 2023 to jest data graniczna, kiedy powinniśmy zrealizować te zadania na które mamy w tej chwili umowy. Kolejny etap na który teraz przygotowywana jest umowa to etap, który umożliwi łączność z autostradą. Mówca powiedział, że on osobiście wolałby, żeby powiat tego nie realizował, tylko, żeby zrobiła to Generalna Dyrekcja, ponieważ bardzo ciężko sprostać wszystkim kwestią proceduralnym. Dlatego też, powiat posiłkuje się  kancelarią zewnętrzną w zakresie tematów związanych z drogami obronnymi, posiadamy ku temu zgodę Ministerstwa Infrastruktury, umowa z tą kancelarią jest w pełni finansowana ze środków ministerialnych, także nie obciąża to naszego budżetu.
Starosta w kwestii lamp przy drodze Strzałkowo – Sierakowo powiedział, że z gminą Strzałkowo zostało zawarte porozumienie, dzięki któremu powiat dołożył z budżetu 70 000 zł. do budowy tych lamp, natomiast pozostała część oświetlenia, jest już wyłącznie zadaniem gminy.

Radny Piotr Gałan – dodał, że oświetlenie miało zostać wykonane z oszczędności stojących po stronie gminy i powiatu, gmina Strzałkowo to oświetlenie zrealizowała w swojej części. Radny podsumowując ten „bardzo dobry budżet” powiedział, że musi
z przykrością stwierdzić, iż staliście się Państwo zakładnikami cyferek. Budżet wygląda dobrze w cyferkach, natomiast jak zrozumiemy ideę, czym jest budżet, to te cyferki nie wyglądają już tak kolorowo. Budżet, to jest narzędzie do realizowania oczekiwań społecznych, w zamożnych samorządach i do realizowania potrzeb społeczności lokalnych w trochę uboższych samorządach. Dzisiaj trzeba być wyjątkowo głuchym na potrzeby naszej lokalnej społeczności.
Szpital to jest jedyne podstawowe wyzwanie, które stanęło przed nami 2 lata temu. Dzisiaj jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu i jak mówimy o tym budżecie, wielkim w cyferki to policzmy na jaką część tych cyferek mieliśmy wpływ. Większość z nich to są programy, które są nam narzucane do realizacji, mieliśmy wpływ tylko, a może aż w jednej części budżetu, wniosek o finansowanie inwestycji lokalnych. My jako Rada, zawnioskowaliśmy o budowę drogi Słupca – Zagórów, za kwotę 40 000 000 zł. Jedyną debatą, jaką mówca  pamięta, dotyczącą tego wniosku, to była króciutka wymiana zdań przy głosowaniu nad wyłączeniem odcinka. Nie zagłosujecie, nie dostaniecie. My jako Rada Powiatu nie braliśmy udziału w negocjacjach, wiedzieliśmy o tym, że składamy jeden wniosek, ale czy my określaliśmy priorytety? Czy za te pieniądze nie dałoby się wyposażyć szpitala i oddać go do użytku? I dzisiaj myślę, że to jest podstawowe oczekiwanie, jakie stawiają przed nami nasi wyborcy. Czyli realizujemy pojedyncze wyzwania, ja mogę mieć pretensje o to, że finansowanie dróg lokalnych też nie jest przejrzyste. Dlaczego gmina Słupca i gmina Lądek ma finansowany wkład własny  ze strony powiatu, natomiast Ostrowite i Orchowo musi zbierać 50% wkładu? System finansowania i składania wniosków jest nie do końca przejrzysty. Mówca zgadza się z tym, że nieprzyjęcie tego budżetu wstrzyma te inwestycje, które są w tym budżecie i dlatego nie powinniśmy tego zatrzymywać, natomiast przy procedowaniu budżetu bardzo dobrą praktyką są jakieś konsultacje społeczne. Myślę, że powinniśmy zbierać projekty, a potem o nich wspólnie dyskutować i projekty, które uzyskają największe poparcie, powinny być realizowane, a nie te, które mają jakiś cel polityczny. To jest podstawowy mój zarzut, gdybyśmy złożyli wniosek o wyposażenie szpitala z Funduszu Inwestycji Lokalnych, to myślę, że dzisiaj byśmy oddawali szpital, a przynajmniej byśmy mogli oddawać mając gwarancję tego, że ten szpital będzie funkcjonował. Nikt nie chce przyjąć pustego szpitala, natomiast wyposażony, chyba każdy. Starosta wspomniał o przekazywaniu szpitali, ale to my jesteśmy kontynuatorem zobowiązania, które zainicjowali poprzednicy, na ten szpital złożyły się samorządy lokalne. To pieniądze z lokalnych budżetów wsparły rozbudowę szpitala, a my dzisiaj mówimy „nas to nie obchodzi”, bierze go państwo, fajnie, że się dorzuciliście. W budżecie, jedyne co wygospodarowaliśmy na szpital to 250 000 zł. na zabezpieczenie wkładu.
Mówca odniósł się do deklarowanego przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury dofinansowania budowy drogi na Łężcu, gdyby wniosek był złożony, to już dawno droga na miejscu by była. Poinformował, że wniosek na Łężec został złożony, a drogi nie ma, finansowania też nie ma. Więc dopóki czegoś nie będzie na piśmie, nie mamy żadnych gwarancji, czy ta rezerwa premiera zabezpieczy potrzeby szpitala w zakresie otwarcia? Też uważam, że nie. W budżecie mamy ogromne środki, natomiast czy będziemy skuteczni
i zrealizujemy największą potrzebę, czy skończymy tak jak poprzednicy z wielkim budynkiem nieoddanym? Wszystko było w naszych rękach i niestety nie przyłożyliśmy się za bardzo do tego, żeby podstawowy cel, z jakim startowaliśmy do wyborów zrealizować, a Fundusz Inwestycji Lokalnych dał nam taką możliwość.

Obrady opuścił radny Stefan Stencel (15 obecnych).

Przewodniczący Rady zamykając dyskusję poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 24, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021, łącznie z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXXI/201/2021 w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.

P u n k t  8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nieruchomości budynkowej w postaci budynku szpitala.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, która teraz uchwała jest właściwa ta z lutego ubiegłego roku, czy ta obecna przekazująca szpital? Radny zapytał, czy uchwała ta zamyka kwestie formalne przekazania szpitala? W którym momencie nastąpi przejęcie obiektu przez jednostkę?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że wykonanie uchwały to zadanie Zarządu Powiatu, a nastąpi ono poprzez podpisanie protokołu zdawczo –odbiorczego z wykonawcą i aktu notarialnego z dyrekcją SP ZOZ.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych , 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” (1 osoba nie brała udziału
w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr XXXI/202/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nieruchomości budynkowej w postaci budynku szpitala. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy


Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą. Konkurs ogłasza podmiot tworzący, który najpierw wybiera komisję konkursową, która może liczyć od 3 do 6 osób. Przedłożony projekt zakłada sześcioosobowy skład komisji. Czy są inne propozycje, co do ilości członków komisji?

W związku z tym, że nikt nie zgłosił innych propozycji Przewodniczący poddał pod głosowanie akceptację sześcioosobowego składu komisji konkursowej.  
Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę, aby skład komisji konkursowej liczył sześć osób. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji konkursowej.

Radny Bogdan Kukulski – w imieniu Koalicyjnego Klubu Powiatu Słupeckiego zgłosił następujące kandydatury: pani Aleksandry Kazuś -Wróblewskiej, pana Andrzeja Bernata i pana Czesława Dykszaka.
Radny Mariusz Król – w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił kandydatury radnych, którzy byli nieobecni podczas posiedzenia, ale potwierdzają wolę pracy w komisji, są to pani Anna Czerniak i pan Stefan Stencel.
Pan Jacek Bartkowiak – zgłosił kandydaturę pana Błażeja Górczyńskiego – Prezesa Pleszewskiego Centrum Medycznego, słupczanina, osobę doskonale znającą tematykę związaną z zarządzaniem. Mówca dodał, że pan Błażej Górczyński potwierdził gotowość do pracy w komisji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Aleksandry Kazuś – Wróblewskiej.
Rada Powiatu jednogłośnie (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zatwierdziła kandydaturę radnej Aleksandry Kazuś – Wróblewskiej na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Bernata.
Rada Powiatu jednogłośnie (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zatwierdziła kandydaturę radnego Andrzeja Bernata na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Czesław Dykszaka.
Rada Powiatu jednogłośnie (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zatwierdziła kandydaturę radnego Czesław Dykszaka na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Anny Czerniak.
Rada Powiatu jednogłośnie (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zatwierdziła kandydaturę radnej Anny Czerniak na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Stefana Stencla.
Rada Powiatu jednogłośnie (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zatwierdziła kandydaturę radnego Stefana Stencla na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę pana Błażeja  Górczyńskiego.
Rada Powiatu jednogłośnie (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) zatwierdziła kandydaturę pana Błażeja Górczyńskiego na członka komisji konkursowej. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Obrady opuścił radny Przemysław Niezbecki (14 obecnych).

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

Radny Bogdan Kukulski – na Przewodniczącego Komisji Konkursowej zgłosił kandydaturę radnego Czesława Dykszaka.
Radny Czesław Dykszak wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego.

Nikt nie zgłosił innych propozycji, dlatego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Czesława Dykszaka na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła akceptację, aby Przewodniczącym Komisji Konkursowej był radny Czesław Dykszak. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
   
Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w składzie: radna Aleksandra Kazuś -Wróblewska, radny Andrzeja Bernat, radny Czesława Dykszaka, radna Anna Czerniak, radny Stefan Stencel i pan Błażej Górczyński. W składzie komisji, jako przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ będzie również pracował radny Bogdan Kukulski.
Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/203/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Obrady opuścili radni: Andrzej Bernat i Stefan Zieliński (12 obecnych).

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.  
Rada Powiatu  na stan 12 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/204/2021 w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.  Uchwała stanowi załącznik nr 40, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

 P u n k t  11
Sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020


Opinie Komisji o sprawozdaniu:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywane sprawozdanie.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że z materiałów do których dotarł wynika, iż uchwała o podobnej treści była podjęta przez Radę Powiatu
w poprzedniej kadencji w 2017 roku, zapytał, czy uchwała którą dziś chcemy podjąć nie powinna uchylać tej poprzedniej?
Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że uchwała jest jak najbardziej prawidłowa; jest to nowa uchwała, która porządkuje wszystkie kwestie związane ze wspieraniem edukacji młodzieży. Wcześniej była to forma stypendiów, które de facto stypendiami nie były, ponieważ były to nagrody książkowe.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/205/2021 w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/206/2020 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. Uchwała stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Wolne głosy i wnioski.

Radny Mariusz Król – zapytał, do kiedy nasz szpital będzie szpitalem jednoimiennym – covidowym?
Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że nie mamy informacji dotyczących harmonogramu zwalniania łóżek covidowych w kolejnych szpitalach. Wiemy, że od 1 lutego rusza szpital na Targach Poznańskich, który ma przejąć dużą część pacjentów covidowych i zapewnić większą część tego typu łóżek dla Wielkopolski. Wiemy też, że trzy szpitale z naszego województwa w najbliższych dniach i tygodniach będą uwalniane od łóżek covidowych. Kolejne decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez wojewodę w porozumieniu z NFZ-em i specjalistami w tej dziedzinie, po tym, jak będzie wyglądała skala zachorowań na początku lutego i na ile ten szpital poznański zapewni dostęp pacjentów z całego regionu. My oczywiście będziemy zabiegać o to, żeby taka decyzja została podjęta, chcielibyśmy zmierzać w kierunku takim, żeby oddział płucny pełnił funkcję oddziału covidowego. Będzie to z pewnością kwestia dyskusyjna, co z OIOM-em, bo NFZ już wcześniej nalegał na to, żeby OIOM zabezpieczał potrzeby pacjentów covidowych, natomiast to by oznaczało, że pacjenci pozostałych oddziałów nie będą mieli tego typu zabezpieczenia. Mówca dodał, że ma nadzieję, iż nastąpi to w jak najkrótszym czasie.

P u n k t  15
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.