Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na  rzecz regionu  słupeckiego w 2019r.

                                                                                          

                                                                                                                                         

                                                                                                                  

                                                                                                                 Załącznik

                                                                                                               do Uchwały Nr 37/2019

                                                                                                               Zarządu Powiatu Słupeckiego

                                                                                                               z dnia 24 kwietnia 2019 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie Powiatowe
 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

 

        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.  ) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020 uchwala się co następuje:

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania

z zakresu:

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ REGIONU SŁUPECKIEGO

 

 

Wysokość środków na wsparcie realizacji zadania w 2019 roku wynosi:

 

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące  złotych 00/100).

 

Rodzaj zadania:

Konkurs fotograficzny

 

Zadanie finansowane z działu 921 rozdz. 92195

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na  formularzu  ofert,   określonym we  wzorze  zamieszczonym  w  Rozporządzeniu Przewodniczącego  Komitetu  do  spraw  Pożytku  Publicznego  z  dnia  24  października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z realizacji tych zadań.  

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

       pożytku publicznego i wolontariacie tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.).

   2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  
       Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
       do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
       i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

   3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

   4. Spółki  akcyjne i spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

       spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
       ( Dz. U. z 2018r., poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają

       całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie  przeznaczają zysk do podziału

       między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   5. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3
       w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

       Oferta wspólna wskazuje :

a)     jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne

           organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy;

b)     sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu

            administracji publicznej.

      Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami określającą zakres
      ich świadczeń składających na realizację zadania publicznego, należy załączyć do umowy

      o wsparcie realizacji zadania.

      Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające

      ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa
      w art. 16 ust.6 w/w ustawy.

  

II. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1.Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie Powiatu
   Słupeckiego.

     2.Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek
        samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

     3. Dawać gwarancję należytego wykonania zadania.

     4. Posiadać własne konto bankowe.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

     1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

     2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

     3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji  lub     przyznania
         dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być
          niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest
         do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

     4.Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja, której oferta zostanie wybrana  
         w postępowaniu konkursowym jako najlepsza- spełniająca wszystkie wymogi.

     5. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a)   zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji,
               poza zakresem realizacji zadania publicznego.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1       Realizacja zleconego zadania organizacji pozarządowej  następuje po zawarciu umowy

 między Powiatem  a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.   

2.   Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

         - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania 
              dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;

         -    sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

     3.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

          Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi
           w podpisanej umowie, sporządzone wg  wzoru   określonego Rozporządzeniu

           Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.

           w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
           publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.             

      4.  Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy,

           chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie
           podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania , należy określić rodzaj

           podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji

           zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy,  który współrealizuje

      część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu za pośrednictwem środków
      pochodzących z dotacji – dokonuje organizacja, której zlecono realizację zadania.

5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
      oraz  obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie.

 

     6.   Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2019r.

          

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 275 86 00,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania i w formie

     pisemnej, w terminie do dnia  17.05. 2019 roku do godz. 1530.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
     za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

       Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

 1. Szczegółowy zakres realizowanego zadania;

 2. Termin i miejsce realizacji zadania  publicznego;

 3. Kalkulację kosztów realizacji zadania;

 4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu, składających ofertę w zakresie, którego

     dotyczy zadanie;

 5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

     zadania w tym wysokości środków uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł
     odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.  

 

 

            Do oferty należy dołączyć:

 

1.Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane
   dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru

   Starostwa.

2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji

    składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego  dla
    przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania
    w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań

     finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania 
     (w tym   rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

5. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego,  

sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6.  Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym

imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Oceny złożonych ofert dokonuje  Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu  w terminie 10 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 2. Wyniki konkursu Komisja Konkursowa przedkłada  do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.
 3. Ostateczną decyzję o wyborze ofert podejmuje Zarząd Powiatu.

       

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)     możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację oraz                      0-10

kalkulację kosztów realizacji zadania;                                                                 

2)     wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych                  0-10 

organizacji lub środków pochodzących z innych źródeł;                                               

3)     poprawność złożonej dokumentacji,                                                                     0-10 

4)     liczba osób zaangażowanych w realizację zadania;                                              0-10

5)     kwalifikacje osób biorących udział przy realizacji zadania;                                0-10

6)     planowany wkład rzeczowy, osobowy oraz pracę społeczną wolontariuszy;       0-10                                                                 

7)     dotychczasowe doświadczenia oraz dokonania organizacji;                                0-10                                                                                                                        

8)     ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich w tym terminowość       0-10

i sposób rozliczenia przyznanych środków;                                                                                                                                                                                                     

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 0 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego, było zrealizowane zadanie pt. Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku” - zadanie wsparte kwotą w wysokości 2 500,00 zł.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 2758616.

 

IX. Informacje końcowe

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert można uzyskać
  w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych pod nr  63 275 86 16.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.).

 

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Słupecki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa narodowego na rzecz regionu słupeckiego w 2019r.

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Zarządu

                                                                                                       

                                                                                                       /-/ Jacek Bartkowiak