Biuro Obsługi Klienta

Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu: -kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz region

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie Powiatowe z dnia 21 kwietnia 2017roku

 

        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. ) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020 uchwala się co następuje:

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania

w zakresie

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ REGIONU SŁUPECKIEGO


Środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania publicznego wynoszą   2 500,00 zł.

Rodzaj zadania:

Konkurs fotograficzny

 

Zadanie finansowane z działu 921 rozdz. 92195

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru ofert ramowych wzorów umów oraz sprawozdań,. Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)

   2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

   3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

   4. Spółdzielnie socjalne

   4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2016r., poz. 176, ze zm.), które
nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie  przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   5. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

       Oferta wspólna wskazuje :

a)     jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.

b)     sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu administracji publicznej.

Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami określającą zakres ich świadczeń składających na realizację zadania publicznego, należy załączyć do umowy o wsparcie realizacji zadania.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania o których mowa w art. 16 ust.1 w/w ustawy.

  

II. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie Powiatu Słupeckiego.

2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

    Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej-Komunikaty i ogłoszenia.

3. Posiadać własne konto bankowe.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

4.Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym.

5.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a)   zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji, poza zakresem realizacji zadania publicznego.

 IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1       Realizacja zleconego zadania ,organizacji pozarządowej  następuje po zawarciu umowy między Powiatem  a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana.   

2.   Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

         - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

         -    sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

   Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi w podpisanej umowie, sporządzone wg  wzoru   określonego  w   Rozporządzeniu   Ministra Pracy  i  Polityki  Społecznej,  z  dnia  17 sierpnia 2016 roku (Dz. U. z 2016r.  poz. 1300).                

4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania , należy określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy,  który współrealizuje część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu -za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji - dokonuje organizacja, której zlecono realizację zadania.

5. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie.

6. Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2017r.

          

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 2758600,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia  15 maja 2017 roku do godz. 1200.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

     Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

Do oferty należy dołączyć:

 

1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

 - dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa.

2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania  (w tym rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności.

4. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności.

5. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6.  Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

-szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informacj o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej, powołana Komisja Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

2. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie realizowanego zadania.

3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział osób - w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

  

   

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)     zgodność celów projektu z zadaniami ustalonymi przez Radę Powiatu                           10

2)     wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji              10

3)     zasięg terytorialny działań objętych projektem                                                         10

4)     liczba uczestników objętych zadaniem                                                                    10

5)     liczba osób zaangażowanych w realizację zadania                                                    10

6)     inne zewnętrzne źródła finansowania zadania                                                          10

7)     dokonania organizacji i doświadczenia w realizacji projektów                                      10              

8)     perspektywa kontynuacji projektu oferty                                                                10

9)     współpraca z innymi instytucjami                                                                           10

10) poprawność złożonej dokumentacji projektu                                                               10

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dofinansowania wynosi 70 pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W roku poprzednim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostało zrealizowane zadanie pt. Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku" - zadanie wsparte kwotą w wysokości 2 500,00 zł.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 275 86 16.

      

 

                                                                                                    

Przewodniczący Zarządu

/-/ Mariusz ROGA
 

Załącznik:

  Wzór oferty