Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

                                                                                                           

                                                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                              

                                                           O G Ł O S Z E N I E                                              

 

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie Powiatowe z dnia  24  marca 2015 roku

 

            Działając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r.,poz.1118 ze zm.)oraz uchwały Nr XLVII/305/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego  z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami w roku 2015, Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego należącego do samorządu powiatowego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego czyli wspieranie inicjatyw społecznych oraz rozwój w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w Powiecie Słupeckim.

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania

w zakresie

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Tytuł zadania:

 

Wielki Konkurs Fotograficzny ?Cztery Pory Roku?

 

Środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania publicznego wynoszą   2 000,00 zł.

 

Zadanie finansowane z działu 921 rozdz. 92195

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty ramowego wzoru umowy, dotyczących  realizacji zadania publicznego ? załącznik nr 1, (Dz. U. Nr 6 z 2011 r,
poz. 25). Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

       pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

   2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  
       Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
       do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
       i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

   3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

   4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

       spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
       ( Dz. U.  z 2014 r., poz. 715, ze  zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku

       oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie  przeznaczają zysku

      do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   5. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy

       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające

       wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

       Oferta wspólna wskazuje :

a)      Jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.

b)      Sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu

     administracji publicznej.

      Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami (o podobnym profilu

      działalności) wymienionymi w art. 3 ust.3 w/w ustawy, określającą zakres ich świadczeń

      składających się na realizację  wspólną zadania publicznego, załącza się do umowy zawartej
      o wsparcie realizacji zadania.

      Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające

      ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania o których mowa
      w art. 16 ust.1 w/w ustawy.

  

II. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie

     Powiatu Słupeckiego.

     2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu

         terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

         Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie

        Informacji Publicznej-Komunikaty i ogłoszenia.

     3. Posiadać własne konto bankowe.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

     1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

     2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

     3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub   

         przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być                                      

         niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest
         do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

     4.Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty wybrane zostaną
         w postępowaniu konkursowym.

    5.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a)  zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji,
              poza zakresem realizacji zadania publicznego.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1.      Realizacja zleconego zadania ,organizacji pozarządowej  następuje po zawarciu umowy wg             wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15  grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6 z 2011 r., poz. 25).

2.  Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

         - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania 
              dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

         -    sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

     3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania wg 
           wzoru   określonego  w   Rozporządzeniu   Ministra    Pracy  i  Polityki  Społecznej,  z  dnia

           15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru sprawozdania z wykonania tego    
           zadania ? załącznik Nr 3, (Dz. U. Nr 6 z  2011 r., poz.25).

           Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi 
          zawartymi w podpisanej umowie.

4.      Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy,

           chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie
           podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania w rozdz. V, pkt  4
          oferty, należy określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą

           uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy,

           który współrealizuje część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu -

           za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji ? dokonuje organizacja, której zlecono

           realizację zadania.

     5. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi 
           umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym
           w umowie.

     6.   Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2015r.

          

 

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63 2758600,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy

      zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia 16 kwietnia   2015 roku do godz. 1530.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
     za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

     Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

            Do oferty należy dołączyć:

 

1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

 - dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru

    Starostwa.

2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji

    składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego

    dla przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania
    w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań

     finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania  (w tym

     rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

4. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

5. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego,  

sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6.  Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym

imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację

o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania

z innych źródeł oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

     1.  Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej, powołana Komisja

        Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

     2. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie

         realizowanego zadania.

     3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

     4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania

        publicznego przez organizacje pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji

        zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział

        osób - w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność

        i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

      

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)      zgodność celów projektu z zadaniami ustalonymi przez Radę Powiatu                  10

2)      wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji    10

3)      zasięg terytorialny działań objętych projektem                                                         10

4)      liczba uczestników objętych zadaniem                                                                      10

5)      liczba osób zaangażowanych w realizację zadania                                                    10

6)      inne zewnętrzne źródła finansowania zadania                                                           10

7)      dokonania organizacji i doświadczenia w realizacji projektów                                 10              

8)      perspektywa kontynuacji projektu oferty                                                                   10

9)      współpraca z innymi instytucjami                                                                              10

10)  poprawność złożonej dokumentacji projektu                                                             10

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dofinansowania wynosi 70 pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

W roku poprzednim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  wykonano niżej wymienione zadanie realizowane przez:

Słupecką Organizację Turystyczną zadanie pod tytułem Wielki Konkurs Fotograficzny ?Cztery Pory Roku?, wsparte kwotą w wysokości 2 000,00 zł.

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, tel. 63 275 86 16.

      

 

                                                                                                    

                                                                                                       

                                                                                                         w/z  STAROSTY

                                                                                                         

                                                                                                          /-/   Szymon Grzywiński

                                                                                                                Wicestarosta